Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση των λειτουργιών των δημόσιων υπηρεσιών, μείωση του κόστους τους, βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, και γενικότερα της προσφερόμενης αξίας στην κοινωνία, σχεδιασμό και υλοποίηση καλύτερων και αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών, αλλά και στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των φορέων του κράτους με τους πολίτες με διαφάνεια. Όμως η εμπειρία στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, δείχνει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών είναι ένα υψηλής πολυπλοκότητας έργο, που απαιτεί στενή συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων (τεχνολογικών και διοικητικών), τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον του δημόσιου τομέα, όσο και από το εξωτερικό του περιβάλλον (εταιρείες πληροφορικής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λπ.). Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωσή γενικότερα, για αυτό τον λόγο οι ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο αυτό είναι μεγάλες, όπως και οι σχετικές αγορές που ανοίγονται για επιχειρήσεις διαφόρων συναφών αντικειμένων.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο αυτό χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σχετικά με μία πληθώρα μορφών πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν στους φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ. πληροφοριακά συστήματα εσωτερικής υποστήριξης, παροχής ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πολίτες, ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με το κράτος, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμμετοχής και διαβούλευσης, αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων (social media), ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, διαλειτουργικότητα, κ.λπ.). Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα δημιουργικής και εποικοδομητικής συμμετοχής σε έργα ανάπτυξης διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου τομέα με διάφορους ρόλους.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι:

 • Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Εφαρμογή των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μέσω των μαθησιακών διαδικασιών διδασκαλίας, φροντιστηριακών ασκήσεων, εργασιών και ερευνητικών εργασιών κλπ.
 • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων του φοιτητικού δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2885/τ.Β’/19.07.2018

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄) καθώς επίσης, και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Κατάλογος Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 6001 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών ECTS: 7.5
Οι λειτουργίες της διοίκησης. Το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων και οργανισμών. Βασικά οικονομικά των επιχειρήσεων: ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης, οικονομικοί δείκτες απόδοσης. Οργάνωση επιχειρήσεων. Στρατηγική και επιχειρηματικό πλάνο. Ανάλυση SWOT, μείγμα 4P, ανάλυση νεκρού σημείου, προϋπολογισμοί. Ψηφιακές / εικονικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικά μοντέλα του διαδικτύου.  Εργασία: κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου / λειτουργικού πλάνου επιχείρησης ή οργανισμού.
Κωδ.: 6002 Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση ECTS: 7.5
Εισαγωγικές έννοιες στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), Οργανωσιακή Στρατηγική και ΠΣ, Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα ΠΣ, ΠΣ υποστήριξης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυΐας, Συστήματα Κοινωνικής Δικτύωσης, Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, Ασύρματη τεχνολογία και διάχυτη υπολογιστική, ΠΣ εντός των οργανισμών, Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες, Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός και στρατηγικές απόκτησης ΠΣ, Διαχείριση και ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, Υπολογιστική νέφους, Ευφυή συστήματα, Διαχείριση Έργου για ΠΣ, Ζητήματα ηθικής και ιδιωτικότητας στη χρήση ΠΣ.
Κωδ.: 6003 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι (Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες) ECTS: 7.5
Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, Μορφές πληροφοριακών συστημάτων στην Δημόσια Διοίκηση, Ορισμοί Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασικές προσεγγίσεις, Εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα – λειτουργική και τεχνολογική δομή – εναλλακτικές μορφολογίες και δυνατότητες, Υποσυστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διαμόρφωσης Πολιτικών, Συστήματα  Ηλεκτρονικής Διαχείρισης  Ροών Εργασίας και Εγγράφων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές και υπηρεσίες – κατηγοριοποιήσεις – δυνατότητες – επίπεδα ανάπτυξης, Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης (life events), Πανευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, Ηλεκτρονικές προμήθειες, Υλοποίηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Ψηφιακές Πόλεις
Κωδ.: 6004 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ECTS: 7.5
Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Κακόβουλο Λογισμικό. Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στοιχεία Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 6005 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ (Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση) ECTS: 7.5
Βασικές αρχές και κύρια ζητήματα ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης. Συστήματα και μεθοδολογίες ηλεκτρονικής συμμετοχής και ηλεκτρονικής συμμετοχής/δημοκρατίας. Μοντελοποίηση πολιτικής για την ανάλυση επιπτώσεων, προσομοίωση κοινωνικών φαινομένων, και την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση. Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα: διοικητικές διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Κοινωνικά δίκτυα στη δημόσια διοίκηση και στην παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Έξυπνες πόλεις: υποδομές και προηγμένες κινητές εφαρμογές. Χρήση της πληροφορικής για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων (οικονομική κρίση, μετανάστευση, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, υπο-ανάπτυξη, κλπ.). Μελέτη περιπτώσεων: ανοικτές εφαρμογές συμμετοχικής διακυβέρνησης.
Κωδ.: 6006 Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων ECTS: 7.5
Ο Κύκλος Ζωής του Πληροφοριακού Συστήματος. Τεχνικές μοντελοποίησης: UML,E-R Diagrams. Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων: Δομημένες μεθοδολογίες, RUP/OpenUP, Agile, Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος έργων, Xρονικός προγραμματισμός (CPM, PERT), Διαχείριση και κατανομή πόρων και κόστους, Διαχείριση κινδύνων σε έργα ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και τρόποι διαχείρισής τους.
Κωδ.: 6007 Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας ECTS: 7.5
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ) και Κοινωνία: ΤΠΕ ως ένα νέο επιστημονικό-μεθοδολογικό παράδειγμα και η νέα σχέση κοινωνίας, δικαίου και τεχνολογίας. Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων (εργασιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα και κοινωνική δικτύωση). Ασφάλεια, Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Ελευθερία του λόγου, δικαιώματα και εξουσία στο Διαδίκτυο – Blogs /forums και λογοκρισία. Πνευματική/Διανοητική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραβατικότητα και Κοινωνία της Πληροφορίας. Computer/Digital Forensics. Ηλεκτρονική δημοκρατία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία
Κωδ.: 6008 Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας ECTS: 7.5
Ορισμοί Διαλειτουργικότητας και οφέλη. Η Διαλειτουργικότητα στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς (μετρικές, δείκτες, τρέχουσα κατάσταση). Οργανωσιακή Διαλειτουργικότητα, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα, Τεχνική Διαλειτουργικότητα και Θεσμική Διαλειτουργικότητα. Υποδομές και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές Διαλειτουργικότητας. Πιστοποίηση της Διαλειτουργικότητας. Το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Περιοχές Έρευνας στη Διαλειτουργικότητα. Αξιολόγηση Επιπτώσεων Διαλειτουργικότητας. Μελέτες Περίπτωσης: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.

3ο Εξάμηνο

Κωδ.: 6000 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική ECTS: 27.5
Κωδ.: 6009 Πρακτική Άσκηση Επιλογής ECTS: 2.5
Κωδ.: 6010 Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιλογής ECTS: 2.5

Α’ Εξάμηνο

 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι

Β’ Εξάμηνο

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ
 • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη ΠΣ

Γ’ Εξάμηνο

 • Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών
 • Ασφάλεια ΠΣ

Δ’ Εξάμηνο

 • Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας
 • Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 ύψους 3.000 €, σε δύο δόσεις, δεδομένων των αναγκών υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, που απαιτεί την κάλυψη αναγκών ειδικού προσωπικού αλλά και καθηγητών αλλοδαπών ή ημεδαπών πανεπιστημίων με ειδικές γνώσεις περί των αντικειμένων του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 1.500,00 € εντός 15 ημερών μετά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος), ενώ υπάρχει και δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Κατεβάστε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών:

Κανονισμός Σπουδών – ΠΜΣ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρόγραμμα δια ζώσης μαθημάτων και εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2019

Ώρες: 09:00-16:00
Αίθουσα Μυρτώ

Τετάρτη 5/2: Πληροφοριακά Συστήματα στην Δημόσια Διοίκηση (Μαρία Καρύδα)
Πέμπτη 6/2: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι – Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες (Ευριπίδης Λουκής)
Παρασκευή 7/2: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Σπύρος Κοκολάκης)
Σάββατο 8/2: Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αγγελική Ανδρουτσοπούλου)

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020

1η εβδομάδα δια ζώσης μαθημάτων
Αίθουσα Μυρτώ

Δευτέρα 10/2:

09:00 – 14:00: Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (Αγγελική Ανδρουτσοπούλου)
15:00 – 20:00 ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ – Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση (Γιάννης Χαραλαμπίδης)

Τρίτη 11/2:

09:00 – 14:00: Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας (Λίλιαν Μήτρου)
15:00 – 20:00: Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Χάρης Αλεξόπουλος)

Επόμενες εβδομάδες εξ αποστάσεως μαθημάτων

Δευτέρα (18:00 – 20:00): Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Χάρης Αλεξόπουλος)
Τρίτη (19:00 – 21:00): Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (Αγγελική Ανδρουτσοπούλου)
Τετάρτη (18:00 – 20:00): Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ – Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση (Γιάννης Χαραλαμπίδης)
Πέμπτη (18:00 – 20:00): Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας (Λίλιαν Μήτρου)

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019

1η εβδομάδα δια ζώσης μαθημάτων:
Ώρες: 09:00-12:00 & 13:00-16:00

Τετάρτη 2/10: Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Ανδρουτσοπούλου)
Πέμπτη 3/10: Πληροφοριακά Συστήματα στην Δημόσια Διοίκηση (Καρύδα)
Παρασκευή 4/10: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι – Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες (Λουκής)
Σάββατο 5/10: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Κοκολάκης)

Επόμενες εβδομάδες εξ αποστάσεως μαθημάτων

Ώρες:  18.00 – 20.00 (εκτός Τρίτης)

Δευτέρα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι – Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες (Λουκής)
Τρίτη (19.00 – 21.00): Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Ανδρουτσοπούλου)
Τετάρτη: Πληροφοριακά Συστήματα στην Δημόσια Διοίκηση (Καρύδα)
Πέμπτη: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Κοκολάκης)

Χειμερινό Εξάμηνο
1 2-5/10/2019 Δια ζώσης
2 7-11/10/2019 Κενή
3 14-18/10/2019
4 21-25/10/2019
5 28/10 – 1/11/2019
6 4-8/11/2019 Κενή
7 11-15/11/2019
8 18-22/11/2019
9 25-29/11/2019
10 2-6/12/2019 Κενή
11 9-13/12/2019
12 16-20/12/2019
13 6-10/1/2020
14 13-17/1/2020 Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)

Αργίες χειμερινού εξαμήνου

Εθνική Εορτή 28/10/2019
Επέτειος Πολυτεχνείου 17/11/2019
Διακοπές Χριστουγέννων 22/12/2019 – 6/1/2020
Τριών Ιεραρχών 30/1/2020
Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Το υψηλό επίπεδο στο διδακτικό προσωπικό, καθώς και ο περιφερειακός χαρακτήρας του τμήματος, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια πολύ δημιουργική και εποικοδομητική εμπειρία. Το πρόγραμμα σπουδών ήταν πολύπλευρο και ολοκληρωμένο, συνδυάζοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, όπως μάρκετινγκ, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω ερευνητικά έργα, να έρθω σε επαφή με εταιρίες και άλλους ερευνητικούς φορείς με κύρος από την Ευρώπη αλλά και καταξιωμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Αγγελική Ανδρουτσοπούλου, PhD, Obrela Security Industries

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών είχα την ευκαιρία να γνωρίσω διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα (π.χ. ENGAGE, PADGETS, NOMAD, PLUG-IN) στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να συνεργαστώ περεταίρω με καταξιωμένους ερευνητές του τομέα από όλο τον κόσμο. Επίσης, μέσα από τη διαδικασία περάτωσης των μαθημάτων συμμετείχα σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από τη συμμετοχή μου και τη συνεχή υποστήριξη των καθηγητών μου, προήλθαν οι διακρίσεις στους διαγωνισμούς «e-gov Awards» και «e-nnovation».

Χάρης Αλεξόπουλος, PhD, Postdoc Researcher