Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση των λειτουργιών των δημόσιων υπηρεσιών, μείωση του κόστους τους, βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, και γενικότερα της προσφερόμενης αξίας στην κοινωνία, σχεδιασμό και υλοποίηση καλύτερων και αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών, αλλά και στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των φορέων του κράτους με τους πολίτες με διαφάνεια. Όμως η εμπειρία στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, δείχνει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών είναι ένα υψηλής πολυπλοκότητας έργο, που απαιτεί στενή συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων (τεχνολογικών και διοικητικών), τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον του δημόσιου τομέα, όσο και από το εξωτερικό του περιβάλλον (εταιρείες πληροφορικής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λπ.). Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωσή γενικότερα, για αυτό τον λόγο οι ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο αυτό είναι μεγάλες, όπως και οι σχετικές αγορές που ανοίγονται για επιχειρήσεις διαφόρων συναφών αντικειμένων.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο αυτό χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σχετικά με μία πληθώρα μορφών πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν στους φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ. πληροφοριακά συστήματα εσωτερικής υποστήριξης, παροχής ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πολίτες, ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με το κράτος, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμμετοχής και διαβούλευσης, αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων (social media), ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, διαλειτουργικότητα, κ.λπ.). Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα δημιουργικής και εποικοδομητικής συμμετοχής σε έργα ανάπτυξης διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου τομέα με διάφορους ρόλους.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι:

 • Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Εφαρμογή των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μέσω των μαθησιακών διαδικασιών διδασκαλίας, φροντιστηριακών ασκήσεων, εργασιών και ερευνητικών εργασιών κλπ.
 • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων του φοιτητικού δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2885/τ.Β’/19.07.2018

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετι-ών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντίστοιχων, των Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α ́), καθώς επίσης και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α ́). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80) – σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 4485/2017.

Κατάλογος Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 6001 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών ECTS: 7.5
Οι λειτουργίες της διοίκησης. Το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων και οργανισμών. Βασικά οικονομικά των επιχειρήσεων: ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης, οικονομικοί δείκτες απόδοσης. Οργάνωση επιχειρήσεων. Στρατηγική και επιχειρηματικό πλάνο. Ανάλυση SWOT, μείγμα 4P, ανάλυση νεκρού σημείου, προϋπολογισμοί. Ψηφιακές / εικονικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικά μοντέλα του διαδικτύου.  Εργασία: κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου / λειτουργικού πλάνου επιχείρησης ή οργανισμού.
Κωδ.: 6002 Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση ECTS: 7.5
Εισαγωγικές έννοιες στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), Οργανωσιακή Στρατηγική και ΠΣ, Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα ΠΣ, ΠΣ υποστήριξης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυΐας, Συστήματα Κοινωνικής Δικτύωσης, Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, Ασύρματη τεχνολογία και διάχυτη υπολογιστική, ΠΣ εντός των οργανισμών, Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες, Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός και στρατηγικές απόκτησης ΠΣ, Διαχείριση και ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, Υπολογιστική νέφους, Ευφυή συστήματα, Διαχείριση Έργου για ΠΣ, Ζητήματα ηθικής και ιδιωτικότητας στη χρήση ΠΣ.
Κωδ.: 6003 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι (Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες) ECTS: 7.5
Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, Μορφές πληροφοριακών συστημάτων στην Δημόσια Διοίκηση, Ορισμοί Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασικές προσεγγίσεις, Εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα – λειτουργική και τεχνολογική δομή – εναλλακτικές μορφολογίες και δυνατότητες, Υποσυστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διαμόρφωσης Πολιτικών, Συστήματα  Ηλεκτρονικής Διαχείρισης  Ροών Εργασίας και Εγγράφων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές και υπηρεσίες – κατηγοριοποιήσεις – δυνατότητες – επίπεδα ανάπτυξης, Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης (life events), Πανευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, Ηλεκτρονικές προμήθειες, Υλοποίηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Ψηφιακές Πόλεις
Κωδ.: 6004 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ECTS: 7.5
Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Κακόβουλο Λογισμικό. Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στοιχεία Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 6005 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ (Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση) ECTS: 7.5
Βασικές αρχές και κύρια ζητήματα ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης. Συστήματα και μεθοδολογίες ηλεκτρονικής συμμετοχής και ηλεκτρονικής συμμετοχής/δημοκρατίας. Μοντελοποίηση πολιτικής για την ανάλυση επιπτώσεων, προσομοίωση κοινωνικών φαινομένων, και την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση. Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα: διοικητικές διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Κοινωνικά δίκτυα στη δημόσια διοίκηση και στην παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Έξυπνες πόλεις: υποδομές και προηγμένες κινητές εφαρμογές. Χρήση της πληροφορικής για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων (οικονομική κρίση, μετανάστευση, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, υπο-ανάπτυξη, κλπ.). Μελέτη περιπτώσεων: ανοικτές εφαρμογές συμμετοχικής διακυβέρνησης.
Κωδ.: 6006 Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων ECTS: 7.5
Ο Κύκλος Ζωής του Πληροφοριακού Συστήματος. Τεχνικές μοντελοποίησης: UML,E-R Diagrams. Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων: Δομημένες μεθοδολογίες, RUP/OpenUP, Agile, Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος έργων, Xρονικός προγραμματισμός (CPM, PERT), Διαχείριση και κατανομή πόρων και κόστους, Διαχείριση κινδύνων σε έργα ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και τρόποι διαχείρισής τους.
Κωδ.: 6007 Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας ECTS: 7.5
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ) και Κοινωνία: ΤΠΕ ως ένα νέο επιστημονικό-μεθοδολογικό παράδειγμα και η νέα σχέση κοινωνίας, δικαίου και τεχνολογίας. Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων (εργασιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα και κοινωνική δικτύωση). Ασφάλεια, Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Ελευθερία του λόγου, δικαιώματα και εξουσία στο Διαδίκτυο – Blogs /forums και λογοκρισία. Πνευματική/Διανοητική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραβατικότητα και Κοινωνία της Πληροφορίας. Computer/Digital Forensics. Ηλεκτρονική δημοκρατία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία
Κωδ.: 6008 Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας ECTS: 7.5
Ορισμοί Διαλειτουργικότητας και οφέλη. Η Διαλειτουργικότητα στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς (μετρικές, δείκτες, τρέχουσα κατάσταση). Οργανωσιακή Διαλειτουργικότητα, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα, Τεχνική Διαλειτουργικότητα και Θεσμική Διαλειτουργικότητα. Υποδομές και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές Διαλειτουργικότητας. Πιστοποίηση της Διαλειτουργικότητας. Το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Περιοχές Έρευνας στη Διαλειτουργικότητα. Αξιολόγηση Επιπτώσεων Διαλειτουργικότητας. Μελέτες Περίπτωσης: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.

3ο Εξάμηνο

Κωδ.: 6000 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική ECTS: 27.5
Κωδ.: 6009 Πρακτική Άσκηση Επιλογής ECTS: 2.5
Κωδ.: 6010 Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιλογής ECTS: 2.5

Α’ Εξάμηνο

 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι

Β’ Εξάμηνο

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ
 • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη ΠΣ

Γ’ Εξάμηνο

 • Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών
 • Ασφάλεια ΠΣ

Δ’ Εξάμηνο

 • Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας
 • Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Προσωπικό

Μάθημα Εξάμηνο Μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ Webpage
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών Α’ Αγγελική Ανδρουτσοπούλου
Webpage
Πληροφοριακά Συστήματα Α’ Παναγιώτα
Παπαδοπούλου
Webpage
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I (Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες) Α’ Καθηγητής
Ευριπίδης Λουκής
Webpage
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Α’ Καθηγητής
Σπύρος Κοκολάκης
Webpage
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II (Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση) Β’ Καθηγητής
Ιωάννης Χαραλαμπίδης
Webpage
Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Β’ Αγγελική Ανδρουτσοπούλου
Webpage
Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας Β’ Καθηγήτρια
Λίλιαν Μήτρου
Webpage
Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Β’ Χαράλαμπος Αλεξόπουλος
Webpage

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 ύψους 3.000 €, σε δύο δόσεις, δεδομένων των αναγκών υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, που απαιτεί την κάλυψη αναγκών ειδικού προσωπικού αλλά και καθηγητών αλλοδαπών ή ημεδαπών πανεπιστημίων με ειδικές γνώσεις περί των αντικειμένων του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 1.500,00 € εντός 15 ημερών μετά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος), ενώ υπάρχει και δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 2726 / Β’ / 03-07-2020 για την απαλλαγή διδάκτρων.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021

Μάθημα (εξ αποστάσεως διαλέξεις) Διδάσκ. Ημέρα Ώρα
Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Δ. Σαράντης Δευτέρα 18:00 – 20:00
Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Χ. Αλεξόπουλος Τετάρτη 18:00 – 20:00
Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας Λ. Μήτρου Πέμπτη 18:00 – 20:00
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ Ι. Χαραλαμπίδης Παρασκευή 18:00 – 20:00

Ημερολόγιο Εαρινού Εξαμήνου

1 15-19/2/2021 Κενή
2 22-26/2/2021 1η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
3 1-5/3/2021 2η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
4 8-12/3/2021 3η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
5 15-19/3/2021 Κενή
6 22-26/3/2021 4η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
7 29/3 – 2/4/2021 5η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
8 5-9/4/2021 6η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
9 12-16/4/2021 7η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
10 19-23/4/2021 8η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
11 26-30/4/2021 Κενή
12 3-7/5/2021 Κενή
13 10-14/5/2021 9η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
14 17-21/5/2021 10η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
15 24-28/5/2021 11η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
16 31/5 – 4/6/2021 Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)
17 7-11/6/2021 Κενή
Εξετάσεις

Αργίες εαρινού εξαμήνου

Καθαρά Δευτέρα 15/3/2021
Εθνική Εορτή 25/3/2021
Διακοπές Πάσχα 26/4 – 7/5/2021
Πρωτομαγιά 1/5/2021

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2020

Παρασκευή 5/2: Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Δευτέρα 8/2: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι
Τετάρτη 10/2: Πληροφοριακά Συστήματα
Παρασκευή 12/2: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων θα διεξαχθούν 18.00 – 21.00.

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020

Μάθημα (εξ αποστάσεως διαλέξεις) Διδάσκ. Ημέρα Ώρα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι Ε. Λουκής Δευτέρα 18:00 – 20:00
Πληροφοριακά Συστήματα Π. Παπαδοπούλου Τρίτη 18:00 – 20:00
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών Α. Ανδρουτσοπούλου Τετάρτη 18:00 – 20:00
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Σ. Κοκολάκης Πέμπτη 18:00 – 20:00

Ημερολόγιο Χειμερινού Εξαμήνου

1 5-9/10/2020 Κενή
2 12-16/10/2020 Εξ αποστάσεως
3 19-23/10/2020 Εξ αποστάσεως
4 26-30/10/2020 Εξ αποστάσεως
5 2-6/11/2020 Εξ αποστάσεως
6 9-13/11/2020 Εξ αποστάσεως
7 16-20/11/2020 Εξ αποστάσεως
8 23-27/11/2020 Εξ αποστάσεως
9 30/11-4/12/2020 Εξ αποστάσεως
10 7-11/12/2020 Εξ αποστάσεως
11 14-18/12/2020 Εξ αποστάσεως
12 21-24/12/2020 Κενή
13 11-15/1/2021 Εξ αποστάσεως
14 18-22/1/2021 Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)
8-12/2/2021 Δια ζώσης & Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

Αργίες χειμερινού εξαμήνου

Εθνική Εορτή 28/10/2020
Αργία 11/11/2020
Επέτειος Πολυτεχνείου 17/11/2020
Διακοπές Χριστουγέννων 25/12/2020 – 10/1/2021
Τριών Ιεραρχών 30/1/2021

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Το υψηλό επίπεδο στο διδακτικό προσωπικό, καθώς και ο περιφερειακός χαρακτήρας του τμήματος, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια πολύ δημιουργική και εποικοδομητική εμπειρία. Το πρόγραμμα σπουδών ήταν πολύπλευρο και ολοκληρωμένο, συνδυάζοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, όπως μάρκετινγκ, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω ερευνητικά έργα, να έρθω σε επαφή με εταιρίες και άλλους ερευνητικούς φορείς με κύρος από την Ευρώπη αλλά και καταξιωμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Αγγελική Ανδρουτσοπούλου, PhD, Obrela Security Industries

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών είχα την ευκαιρία να γνωρίσω διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα (π.χ. ENGAGE, PADGETS, NOMAD, PLUG-IN) στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να συνεργαστώ περεταίρω με καταξιωμένους ερευνητές του τομέα από όλο τον κόσμο. Επίσης, μέσα από τη διαδικασία περάτωσης των μαθημάτων συμμετείχα σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από τη συμμετοχή μου και τη συνεχή υποστήριξη των καθηγητών μου, προήλθαν οι διακρίσεις στους διαγωνισμούς «e-gov Awards» και «e-nnovation».

Χάρης Αλεξόπουλος, PhD, Postdoc Researcher