ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το μεταπτυχιακό της διοίκησης των επιχειρήσεων στη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής επιχειρηματικότητας

Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2023

Διάρκεια: 4 εξάμηνα (έως 8 μερικής φοίτησης)

ECTS: 120

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.

Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην επιστήμη της Διοίκησης Νεοφυών Επιχειρήσεων μέσω της προσέγγισης των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: τεχνικές και στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρηματικά μοντέλα, ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό, ψηφιακά startups και ψηφιακές υπηρεσίες. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. στην Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα θα αποκτήσουν σημαντικές και ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες για την εξέλιξη της καριέρας τους. Θα είναι σε θέση να σκέφτονται δημιουργικά (out-of-the-box) και να επιχειρούν στοχεύοντας σε διεθνές κοινό και με προοπτικές εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι που θα διακριθούν θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν προοπτικές εξέλιξης με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2857/τ. Β’/17.07.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 1935/τ. Β’/19.04.2022.

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι αναγνωρισμένα και μοριοδοτούμενα από το Ελληνικό κράτος.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των τριών πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στο τέλος του κάθε ενός εκ των τριών πρώτων εξαμήνων διεξάγονται τελικές εξετάσεις. Τον τρόπο και τη διαδικασία της τελικής εξέτασης για κάθε μάθημα καθορίζει ο/η υπεύθυνος/η διδάσκων/διδάσκουσα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των τριών πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα με δυνατότητα απονομής διπλώματος στο 3ο εξάμηνο εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες μονάδες ECTS.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς την Ε.Π.Σ., πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής διάρκειας φοίτησης του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ..

Κατάλογος Μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος ECTS
7001 Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό 7,5
7002 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υποχρεωτικό 7,5
7003 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Υποχρεωτικό 7,5
7004 Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής Καινοτομίας Υποχρεωτικό 7,5
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
7005Παίγνιο ΕπιχειρηματικότηταςΕπιλογής7,5
7006Ψηφιακό MarketingΥποχρεωτικό7,5
7007Ψηφιακή Διαχείριση Επιχειρησιακών ΠόρωνΥποχρεωτικό7,5
7008Διαχείριση μεγάλων, ανοικτών και διασυνδεδεμένων ΔεδομένωνΕπιλογής5
7009Ψηφιακές Υπηρεσίες και ΤεχνολογίεςΕπιλογής5
7010Εφοδιαστική ΑλυσίδαΕπιλογής2,5
7011Διαχείριση Έργων ΤΠΕ & Ανάπτυξη ΠΣΕπιλογής2,5
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
7012Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού ΠροϊόντοςΕπιλογής7,5
7013Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΕπιλογής7,5
7014Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων (Business Analytics)Επιλογής7,5
7015Θερινό Σχολείο ΕπιχειρηματικότηταςΕπιλογής7,5
7016Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για ίδρυση επιχείρησηςΕπιλογής7,5
7017Πρακτική Άσκηση σε Νεοφυή Επιχείρηση ή θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότηταςΕπιλογής7,5
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
7000Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30

 

Περιγραφή Μαθημάτων

7001 Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, τις κύριες οικονομικές, παραγωγικές και προωθητικές λειτουργίες καθώς και τα βασικά εργαλεία πληροφορικής κι έξυπνης οργάνωσης που διευκολύνουν τη διοίκηση. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
 • Οι λειτουργίες της διοίκησης.
 • Το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Οργάνωση επιχειρήσεων και εργαλεία ανάλυσης (SWOT, PEST κτλ.).
 • Στρατηγική και επιχειρηματικό πλάνο και εργαλεία ανάλυσης (BCG matrix, στρατηγικό ρολόι, κύβος χαρτοφυλακίου κτλ.).
 • Λειτουργία Marketing και ερευνητική διαδικασία (μείγμα 4P, τμηματοποίηση αγοράς, εύρεση και ανάλυση δεδομένων, υπολογισμός πωλήσεων κτλ.).
 • Ψηφιακές / εικονικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικά μοντέλα του διαδικτύου.
 • Εργασία: Αποτύπωση επιχειρηματικού και λειτουργικού πλάνου επιχείρησης ή οργανισμού. Ανάλυσή του με τα εργαλεία
Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.
7002 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με το αναγκαίο υπόβαθρο γνώσεων αναφορικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
 • Χρηματοοικονομική λογιστική: Βασικές αρχές & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, λογαριασμοί, ημερολόγιο, καταχώρηση λογιστικών γεγονότων.
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση: Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες.
 • Λογιστική κόστους &Προϋπολογισμοί: Βασικές αρχές κοστολόγησης, κατάρτιση προϋπολογισμών.
 • Χρηματοοικονομικές αποφάσεις: Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων, τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων. Εργαστηριακή άσκηση σε αξιολόγηση χρηματοοικονομικής λειτουργίας επιχειρήσεων.
Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.
7003 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Το μάθημα εστιάζει στην ανάγκη για καινοτομία για την επιβίωση και εύρωστη ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές και γρήγορα μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον. Αντικείμενα του μαθήματος αποτελούν η διαχείριση γνώσης και οι τεχνολογικές αλλαγές, οι πατέντες και οι στρατηγικές επιλογές, τα μοντέλα καινοτομίας και η ανάπτυξη της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της επιχειρηματικότητας και στον ρόλο της για την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση της εταιρείας (scale up), αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κύριους μηχανισμούς παραγωγής νέας γνώσης και τις τυπικές φάσεις στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ICT. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.
7004 Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής Καινοτομίας
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων ψηφιακής καινοτομίας και διαχείρισής τους. Οι μελέτες περιλαμβάνουν περιπτώσεις επιτυχίας και αποτυχίας ψηφιακών καινοτομιών. Αναλύονται οι λόγοι αποτυχίας και επιτυχίας της κάθε περίπτωσης. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις και συνεντεύξεις από στελέχη της αγοράς δημιουργώντας μία διαδραστική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες σε θέματα που επιλέγονται από τους τελευταίους και τον καθηγητή. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.
7005 Παίγνιο Επιχειρηματικότητας
Σκοπός του εργαστηριακού αυτού μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια ρεαλιστική εικόνα εφαρμογής βασικών θεμάτων διοίκησης σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου εφαρμόζοντας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον προσομοίωσης τις αρχές διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν, σε ομάδες τη διοίκηση μιας νεοσύστατης επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας Η/Υ και τους ανατίθενται διοικητικοί ρόλοι που αντιστοιχούν στις λειτουργίες αυτής (γενική διεύθυνση, παραγωγή, πωλήσεις, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουν να συντάξουν και να εφαρμόσουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο, προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν οι λειτουργίες της επιχείρησης καθώς και την επίδραση του ανταγωνισμού που επιβάλλει τη συνεχή ανάλυση των συνθηκών αλλά και τη λήψη αποφάσεων σε τακτικό και σε λειτουργικό επίπεδο. Επιπλέον, πραγματοποιούνται διαλέξεις, όπου γίνεται εμβάθυνση σε σημαντικά ζητήματα της στρατηγικής διοίκησης και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς και της διοίκησης των επιμέρους λειτουργιών μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση σχετικών πραγματικών παραδειγμάτων προερχόμενων από γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.
7006 Ψηφιακό Marketing
Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά κυρίως προσεγγίζει πρακτικά σύγχρονα θέματα στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ. Δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή στρατηγική και την προώθηση στα ηλεκτρονικά κανάλια (web, mobile, κοινωνικά δίκτυα κ.ο.κ.), στη συμπεριφορά του καταναλωτή, στην αυξημένη δυνατότητα παραμετροποίησης και εξατομίκευσης του ψηφιακού περιεχομένου, στην ευχρηστία των δικτυακών τόπων, στα πληροφοριακά συστήματα CRM και στις προηγμένες εφαρμογές συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης επιχειρησιακών δεδομένων. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.
7007 Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων
Κατά τα τελευταία έτη έχουμε μία μεγάλη ανάπτυξη τον χώρο της Ψηφιακής Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, ο οποίος αποτελεί πλέον διεθνώς κεντρικό εργαλείο για την ανάπτυξη καινοτομίας, και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, αλλά και για την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των υφισταμένων επιχειρήσεων. Έχουν αναπτυχθεί μία μεγάλη σειρά εφαρμογών-ψηφιακών εργαλείων, οι οποίες υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος από μεθοδολογίες/αλγορίθμους που πραγματοποιούν διάφορες μορφές διαχείρισης διάφορων ειδών επιχειρησιακών πόρων. Αυτές γίνονται όλο και περισσότερο εύκολα και άμεσα προσβάσιμες και χρησιμοποιήσιμες από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, με χαμηλό κόστος, και χωρίς ανάγκη μεγάλων αρχικών επενδύσεων, μέσω υπηρεσιών Cloud/SaaS. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση με την ψηφιακή διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων, μέσω ψηφιακών εργαλείων που υλοποιούν διάφορους αλγορίθμους/μεθοδολογίες/προσεγγίσεις διαχείρισης διάφορων ειδών επιχειρησιακών πόρων (π.χ. οικονομικών, ανθρώπινων, τεχνολογικών (μηχανημάτων), υλικών (και γενικότερα αποθεμάτων), αλλά και σχεσιακών, γνωσιακών, δικτύων συνεργατών, κλπ.). Εστιάζόμεθα στις βασικότερες μορφές ψηφιακής διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, οι οποίες υλοποιούνται από τα βασικά υποσυστήματα των ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡOΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ENTERPRICE RECOURCE PLANNING SYSTEMS (ERP)), οι περισσότερες από τις οποίες όμως είναι δυνατόν να παρέχονται και από αυτόνομα μεμονωμένα πληροφοριακά συστήματα/πακέτα λογισμικού. Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:
 • Εισαγωγή
 • Υποσύστημα Γενικής Λογιστικής
 • Υποσύστημα Πωλήσεων
 • Υποσύστημα Προμηθειών
 • Υποσύστημα Αποθεμάτων – Αποθηκών
 • Υποσύστημα Παραγωγής
 • Υποσύστημα Παγίων
 • Υλοποίηση ERP Συστημάτων
 • Αξιοποίηση για Υποστήριξη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Έρευνα
Το μάθημα θα περιλαμβάνει και την δημιουργία άμεσης εμπειρίας για τα υποσυστήματα αυτά. Για κάθε υποσύστημα αρχικά θα γίνεται μία περιγραφή της δομής των αρχείων (βασικών και κινήσεων) και των δυνατοτήτων του (λειτουργικότητα), και στην συνέχεια θα ακολουθεί παρουσίαση και ανάλυση των δυνατοτήτων αυτών σε ένα πραγματικό περιβάλλον ERP συστήματος, το Microsoft Navision ERP, υλοποίηση μίας σειράς επιχειρησιακών σεναρίων σε αυτό, και στην συνέχεια εκπόνηση εργασιών. Η αξιολόγηση στο μάθημα αυτό προκύπτει από την επίδοση στην τελική γραπτή εξέταση, καθώς επίσης και από την επίδοση στις παραπάνω εργασίες.
7012 Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού Προϊόντος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους σχεδίασης ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων. Βασιζόμενο σε σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης, οι φοιτητές θα μάθουν να εξάγουν επιχειρησιακές ανάγκες, να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών, να σχεδιάζουν πρωτότυπα, να καταγράφουν τις απαιτήσεις ανάπτυξης, να αναπτύσσουν κείμενα επαλήθευσης και επικύρωσης, και παρακολούθησης της επιτυχίας με χρήση μετρικών. Στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνει εισαγωγή στις αρχές της Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking), της Ευέλικτης Επιχειρηματικότητας (Lean Startup), και σε ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης προϊόντος (π.χ. Scrum, Kanban, eXtreme Programming). Στα πλαίσια εργασίας, οι φοιτητές χωρισμένοι σε ομάδες θα αναλάβουν να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν μία ιδέα ψηφιακού προϊόντος, με ή χωρίς την χρήση προγραμματισμού, την οποία και θα παρουσιάσουν στην τάξη. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.
7000 Διπλωματική Εργασία
Στο πλαίσιο της ατομικής έρευνας και τις ανάπτυξης των ερευνητικών ικανοτήτων, προσφέρεται το μάθημα της διπλωματικής εργασίας με την επικουρική συμβολή ενός μέλους ΔΕΠ ανά φοιτητή ή φοιτήτρια.
7008 Διαχείριση μεγάλων, ανοικτών και διασυνδεδεμένων Δεδομένων
Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση με τη διαχείριση διαφορετικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Στο μάθημα θα παρουσιαστούν τα διαφορετικά είδη δεδομένων (big, linked, ledger) καθώς και εργαλεία για τη διαχείρισή τους (R, Linda). Επίσης θα παρουσιαστούν πηγές ανοιχτών δεδομένων από όλο τον κόσμο με στόχο την αξιοποίησή τους και την παραγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Το μάθημα θα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις στα εργαλεία διαχείρισης διαφορετικών ειδών δεδομένων καθώς και μεθόδους ανάλυσής τους. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του μαθήματος θα είναι σε θέση να εργαστούν ως data analysts. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.
7009 Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
Σκοπός του μαθήματος είναι η αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας και των νέων ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στους σύγχρονους Οργανισμούς, στην Οικονομία και στην Κοινωνία. Ξεκινώντας από τις τεχνολογίες υποδομής, όπως είναι το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός, το μάθημα περνάει σε σύγχρονα συστήματα B2C, B2B, G2C και C2C που βελτιώνουν υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα.  Έπειτα γίνεται αναγνώριση της συνεισφοράς τεχνολογιών Υπηρεσιών Ιστού, Υπηρεσιών Σύννεφου, Μεγάλων Δεδομένων, Επιχειρηματικής Ευφυίας, και εν τέλει των προβλημάτων Διαλειτουργικότητας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές αναλαμβάνουν προαιρετική εργασία όπου παρουσιάζουν σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, και τις αναλύουν υπό επιχειρηματικό πρίσμα. Ανάλυση πραγματικών επιχειρήσεων αποτελεί επίσης μέρος της διδακτικής ύλης στο αμφιθέατρο. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές εργασίες.
7010 Εφοδιαστική Αλυσίδα
Το μάθημα εστιάζει στην αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (προμήθειες, αποθήκευση, διανομή, κτλ) και στη μείωση του λειτουργικού κόστους με χρήση του Διαδικτύου και εξειδικευμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναλυθούν συστήματα όπως για παράδειγμα WarehouseManagementSystems, VehicleRoutingSystems, FleetManagementSystems, RFID, κτλ τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των βασικών διαδικασιών της εφοδιαστικής καθώς και για την αύξηση της εξυπηρέτησης του πελάτη. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.
7011 Διαχείριση Έργων ΤΠΕ & Ανάπτυξη ΠΣ
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διοίκησης έργων ΤΠΕ και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διοίκησης έργου, όπως ο κύκλος ζωής έργου (σχεδιασμός, οργάνωση, προγραμματισμός, και αξιολόγηση αποτελεσμάτων), και τα σχετικά εργαλεία και μεθοδολογίες (Διαγράμματα Gantt, PERT, CPM, CPM-Cost, PRINCE2, πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργου κ.α.). Στη συνέχεια θα γίνεται σύνδεση των εννοιών αυτών με το ειδικότερο πρόβλημα της διοίκησης των έργων ΤΠΕ (λογισμικού, υποδομών, ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων κ.α.). Στα πλαίσια αυτά θα συζητηθεί η εφαρμογή σχετικών μεθοδολογιών όπως σειριακών (π.χ. Waterfall) και επαναληπτικών τεχνικών (μέθοδοι τύπου Agile, Spiral κ.α.), και θα αναλυθούν σχετικές μελέτες περίπτωσης. Τέλος, θα αναλυθεί η συσχέτιση των παραπάνω με το ευρύτερο πλαίσιο του κύκλου ζωής πληροφοριακών συστημάτων. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές εργασίες.
7013 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της επίδρασης της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0) στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Σκοπός είναι η ανάλυση μεθοδολογιών και μοντέλων που μπορούν να υποστηρίξουν την αξιοποίηση νέων / καινοτόμων τεχνολογιών στο περιβάλλον μιας πόλης ώστε να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και υποδομές για να μεγιστοποιήσει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν μοντέλα σύνθεσης πολυδιάστατων δεδομένων, καθώς και ολοκληρωμένα πλαίσια αξιολόγησης πόλεων και οργανισμών, όσον αφορά στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της ευφυίας στις λειτουργίες τους, σε όλες τις διαστάσεις τις αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, θα εξεταστούν συστήματα που μπορούν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό ενός νέο υποδείγματος οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αξιοποιώντας τις ευφυείς τεχνολογίες αλλά και τους φυσικούς πόρους και το ανθρώπινο / κοινωνικό κεφάλαιο. Επιμέρους εφαρμογές τέτοιων συστημάτων σε επίπεδο πόλεων και κτιρίων θα παρουσιαστούν εκτενώς, μαζί με τα αποτελέσματα που είχαν σε συγκεκριμένους οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς δείκτες αξιολόγησης. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.
7014 Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων (Business Analytics)
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων προσφερόμενων από τα κοινωνικά δίκτυα και η διεξαγωγή συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση στρατηγικών επιχειρήσεων και marketing. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν:
 • Ο κύκλος ζωής των social media analytics (από τον εντοπισμό και την εξαγωγή μέχρι την ανάλυση και την οπτικοποίησή τους)
 • Εργαλεία εξόρυξης, διαχείρισης και ανάλυσης των διαφορετικών δεδομένων (κείμενο όπως tweets και σχόλια, δεδομένα δικτύου όπως τα δίκτυα φιλίας του Facebook και τα δίκτυα follow-following του Twitter network, δράσεις όπως likes, shares, views, δεδομένα τοποθεσίας) που προσφέρονται στα κοινωνικά δίκτυα.
 • Εφαρμογές στο marketing και την επιχειρηματική ευφυΐα
Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές εργασίες.
7015 Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας
Το θερινό σχολείο (ΘΣ) ebiz έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στον κόσμο του πολυκαναλικού μάρκετινγκ και να τους παρέχει τις προηγμένες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον εντοπισμό, την εμπλοκή και την ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Το ΘΣ στοχεύει τους υπεύθυνους μάρκετινγκ που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις μέσω της συναστροφής των με επαγγελματίες, πρόθυμους να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αυξάνουν την ηλεκτρονική ορατότητα των επιχειρήσεων τους χάρη σε μια σωστή στρατηγική μάρκετινγκ μέσα στις κύριες μηχανές αναζήτησης, τα κοινωνικά δίκτυα και την online διαφήμιση. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στη διαμόρφωση του μαθήματος, καθώς και η επίδοση στην τελική ατομική εργασία.
7016 Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για ίδρυση επιχείρησης
Το μάθημα έχει στόχο την πρακτική άσκηση των γνώσεων και των ικανοτήτων του φοιτητή ή της φοιτήτριας που αποκόμισε από το ΜΠΣ μέσω της συμμετοχής του/της σε πραγματικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας με την επικουρική συμβολή ενός μέλους ΔΕΠ. Παραδοτέα του μαθήματος, σύμφωνα με τα οποία γίνεται και η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών, είναι η απόδειξη συμμετοχής και το business plan. Οι φοιτητές δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις στο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας Aegean Startups.
7017 Πρακτική Άσκηση σε Νεοφυή Επιχείρηση ή θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας
Το μάθημα έχει στόχο την πρακτική άσκηση των γνώσεων και των ικανοτήτων του φοιτητή ή της φοιτήτριας που αποκόμισε από το ΜΠΣ μέσω της συμμετοχής του/της σε θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας για την πραγματική ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας. Παραδοτέα του μαθήματος, σύμφωνα με τα οποία γίνεται και η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών, είναι η απόδειξη συμμετοχής, η αναφορά των πεπραγμένων και η υλοποιηθείσα επιχειρηματική ιδέα.

Κατάλογος Μαθημάτων Μερικής Φοίτησης

Ο καταμερισμός των μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικός. Υπάρχει η δυνατότητα περάτωσης σπουδών σε λιγότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο.

 • 7001: Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων
 • 7003: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • 7006: Ψηφιακό Marketing
 • 7007: Ψηφιακή Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων
 • 7002: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • 7004: Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής Καινοτομίας
 • 7005: Παίγνιο Επιχειρηματικότητας
 • 7008: Διαχείριση μεγάλων, ανοικτών και διασυνδεδεμένων Δεδομένων
 • 7012: Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού Προϊόντος
 • 7015: Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας
 • 7016: Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για ίδρυση επιχείρησης
 • 7017: Πρακτική Άσκηση σε Νεοφυή Επιχείρηση ή θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας
 • 7000: Διπλωματική Εργασία

Προσωπικό

Διδάσκοντες
ΜάθημαΕξάμηνοΔιδάσκουσα / ΔιδάσκωνWebpage
Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής ΚαινοτομίαςΑ’Καθηγητής Γιάννης Χαραλαμπίδης (Παν. Αιγαίου)URL
Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών ΕπιχειρήσεωνΑ’Επ. Καθηγητής* Χαράλαμπος Αλεξόπουλος (Παν. Αιγαίου)
(υπό διορισμό μέλος ΔΕΠ)
URL
Καινοτομία και ΕπιχειρηματικότηταΑ’

Καθηγητής Ιωάννης Καλογήρου (ΕΜΠ)

Δρ. Ιωάννα Καστέλη (ΕΜΠ)

Δρ. Ευάγγελος Σιώκας  (ΕΜΠ)

URL

URL

Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηΑ’

Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς (ΕΜΠ)

Δρ. Μαρία Φλουρή, (ΕΜΠ)

URL
Ψηφιακό MarketingΒ’

Επ. Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος (Οικονομικό Παν. Αθηνών)

 

Παίγνιο ΕπιχειρηματικότηταςΒ’Καθηγητής Δημήτριος Ασκούνης (ΕΜΠ)URL
Εφοδιαστική ΑλυσίδαΒ’Δρ. Γεράσιμος Κοντός (Παν. Αιγαίου)URL
Ψηφιακή Διαχείριση Επιχειρησιακών ΠόρωνΒ’Καθηγητής Ευριπίδης Λουκής (Παν. Αιγαίου)URL
Διαχείριση Μεγάλων, Ανοικτών και Διασυνδεδεμένων ΔεδομένωνΒ’

Καθηγητής Δημήτριος Ασκούνης (ΕΜΠ)

Επ. Καθηγητής* Χαράλαμπος Αλεξόπουλος (Παν. Αιγαίου)
(υπό διορισμό μέλος ΔΕΠ)

URL

URL

Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού ΠροϊόντοςΓ’Καθηγητής Ηλίας Καραγιάννης (George Washington University)URL
Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών ΔεδομένωνΓ’

Καθηγητής Ευριπίδης Λουκής (Παν. Αιγαίου)

Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης (Παν. Αιγαίου)

Δρ. Κωνσταντίνος Παζάλος (Παν. Αιγαίου)

Δρ. Γεράσιμος Κοντός (Παν. Αιγαίου)

URL

URL

URL

URL

Πρακτική ΆσκησηΓ’

Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης (Παν. Αιγαίου)

Επ. Καθηγητής* Χαράλαμπος Αλεξόπουλος (Παν. Αιγαίου)
(υπό διορισμό μέλος ΔΕΠ)

URL

URL

Θερινό ΣχολείοΓ’

Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης (Παν. Αιγαίου)

Επ. Καθηγητής* Χαράλαμπος Αλεξόπουλος (Παν. Αιγαίου)
(υπό διορισμό μέλος ΔΕΠ)

URL

URL

Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για ίδρυση επιχείρησηςΓ’

 Καθηγητής Δημήτριος Ασκούνης (ΕΜΠ)

Επ. Καθηγητής* Χαράλαμπος Αλεξόπουλος (Παν. Αιγαίου)
(υπό διορισμό μέλος ΔΕΠ)

URL

URL

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
ΌνομαΙδιότηταΠροφίλΟργανισμός
Δρ. Δημήτρης ΣταμούληςFinancial Technologies Expert, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διδάσκων Ε&Κ Πανεπιστημίου ΑθηνώνLinkedInURL
Απόστολος ΚωνσταντινίδηςInvestment Manager – Business Analyst at Reset Consultants SALinkedInURL
Δρ. Δημήτριος ΤσίγκοςΙδρυτής της Starttech VenturesLinkedInURL
Δρ. Ευθύμιος ΚωνσταντινίδηςAssociate Professor of Digital Marketing at the University of TwenteLinkedInURL
Δρ. Δημήτριος ΣαλάμπασηςDirector, FinTech Thinker & Researcher | Lecturer, Swinburne University of TechnologyLinkedInURL
Δρ Άλεξ ΕλευθεριάδηςChief Scientist at EnghouseLinkedInURL
Γεώργιος ΚαραμανώληςCo-Founder & CTO/CIO at CrowdpolicyLinkedInURL
Φαίη ΟρφανούCo-founder and managing partner of AELIALinkedInURL
Marcel CremerΔικηγόρος Αθηνών, διαχειριστής του δικηγορικού γραφείου Cremer & PartnersLinkedInURL
Σπύρος ΚαπετανάκηςBusiness Analyst at GRNETLinkedInURL
Φώτης ΔραγανίδηςSenior ISV Partner Development  Manager for Greece and Malta/CEE HQLinkedInURL
Ιωάννα ΣαμπράκουDIMERA GROUP Development DirectorLinkedInURL
Δημήτρης ΤσίγκοςFounder at Starttech VenturesLinkedInURL
Dr. Enrico FerroDirector of Blockchain Innovation Observatory @ Links FoundationLinkedInURL

Κόστος – Υποτροφίες

Στο ΔΜΠΣ προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 4.500 €, τα οποία καταβάλλονται ως εξής:

– 500 € ως προκαταβολή εγγραφής εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων.
– 1.000 € κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο.
– 1.500 € κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου.
– 1.500 € κατά την έναρξη του 3ου εξαμήνου.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου επιτρέπεται μόνο στους ταμειακά ενήμερους φοιτητές. Ουδεμία επιστροφή τελών φοίτησης προβλέπεται σε περίπτωση διαγραφής σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας. Κατά την περίπτωση της μειωμένης καταβολής τελών φοίτησης, το ποσοστό μείωσης εφαρμόζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις, πλην της προκαταβολής.

Με απόφαση της Ε.Π.Σ. μπορούν να χορηγούνται ειδικές υποτροφίες για εισακτέους ή να προβλέπεται η μειωμένη καταβολή διδάκτρων ή να χορηγούνται ειδικά βραβεία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση ακαδημαϊκά, κοινωνικά ή άλλα κριτήρια.

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός απολογισμός για το ΠΜΣ Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), προκειμένου να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από Ίδρυμα που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα του άρθρου 307 του ν.4957/2022, η αρμόδια Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι..

Σε περίπτωση που κάποιο Ίδρυμα ή τίτλος σπουδών της αλλοδαπής δεν έχει καταχωρηθεί στα σχετικά μητρώα, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια Γραμματεία του Τμήματος αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄), τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (άρθρο 69 Ν. 4249/2014 2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014) και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 1 ΠΔ 75/2018 – ΦΕΚ 145/Α΄/07.08.2018).

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Δ.Π.Μ.Σ..

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, εντός του Αυγούστου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων, με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Δικαιολογητικά

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει, στο κατάλληλο σύστημα υποβολής αιτήσεων, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
 3. Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 6. Αντίγραφα πτυχίων γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο B2.
 7. Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
 8. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 9. Άρθρα, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
 10. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις για κάποιο από τα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος που θα ζητηθεί.

Κανονισμός Σπουδών

Εγκύκλιοι που αφορούν στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος:

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Θέματα Διπλωματικών

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ώρες Μαθημάτων: 18:00 – 20:00

Δευτέρα: Ψηφιακή διαχείριση επιχειρησιακών πόρων (Λουκής)

Τρίτη: Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (Διαμαντοπούλου)

Τετάρτη: Ψηφιακό Marketing (Δρόσος)

Πέμπτη: Παίγνιο Επιχειρηματικότητας (Ασκούνης)

Παρασκευή: Εφοδιαστική Αλυσίδα (Κοντός)
Τα μαθήματα ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα, για 4 δίωρα μαθήματα)

Παρασκευή: Διαχείριση Μεγάλων, Ανοικτών και Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Ασκούνης/Σαράντης)
Τα μαθήματα ξεκινούν την 5η Εβδομάδα μετά την Εφοδιαστική Αλυσίδα.
3 μαθήματα Σαράντης (Θεωρία) / 3 μαθήματα Ασκούνης (Εργαστήριο)

112-16/02/2024Κενή
219-23/02/2024 
326/02-01/03/2024 
404-08/03/2024 
511-15/03/2024 
619-22/03/2024Κενή
726-29/03/2024 
801-05/04/2024 
908-12/04/2024 
1015-19/04/2024 
1122-26/04/2024Κενή
1213-17/05/2024 
1320-24/05/2024 
1427-31/05/2024Αναπληρώσεις
112-16/02/2024Κενή
219-23/02/2024 
326/02-01/03/2024 
404-08/03/2024 
511-15/03/2024 
619-22/03/2024Κενή
726-29/03/2024 
801-05/04/2024 
908-12/04/2024 
1015-19/04/2024 
1122-26/04/2024Κενή
1213-17/05/2024 
1320-24/05/2024 
1427-31/05/2024Αναπληρώσεις
Α’ Εξάμηνο

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024, 15.00-21.00
Αλεξόπουλος, Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, 15.00-21.00
Χαραλαμπίδης, Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής Καινοτομίας

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024, 15.00-21.00
Ψαρράς/Φλουρή, Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024, 15.00-21.00
Καστέλλη/Σιώκας, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Γ’ Εξάμηνο

Στο Γ εξάμηνο τα 2 μαθήματα εξετάζονται με απαλλακτικές εργασίες. Θα ενημερωθείτε από τους αντίστοιχους διδάσκοντες για την ημέρα και ώρα εξέτασης του κάθε μαθήματος.

– Καραγιάννης, Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού Προϊόντος
– Κοντός/Παζάλος, Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων (Business Analytics)

Α’ Εξάμηνο

➢ Μάθημα: Ειδικά Θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής Καινοτομίας
○ Ημέρα διδασκαλίας (εξ αποστάσεως): Παρασκευή 18:00 – 20:00

➢ Μάθημα: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
○ Ημέρα διδασκαλίας (εξ αποστάσεως): Δευτέρα 18:00 – 20:00

➢ Μάθημα: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
○ Ημέρα διδασκαλίας (εξ αποστάσεως): Τρίτη 18:00 – 20:00

➢ Μάθημα: Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων
○ Ημέρα διδασκαλίας (εξ αποστάσεως): Πέμπτη 18:00 – 20:00

Γ’ Εξάμηνο

➢ Μάθημα: Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού Προϊόντος
○ Ημέρα διδασκαλίας (εξ αποστάσεως): Δευτέρα 19:00 – 21:00

➢ Μάθημα: Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων
○ Ημέρα διδασκαλίας (εξ αποστάσεως): Τρίτη 18:00 – 20:00

1 16-20/10/2023 1η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
2 23-27/10/2023 2η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
3 30/10-3/11/2023 3η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
4 6-10/11/2023 4η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
5 13-17/11/2023 5η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
6 20-24/11/2023 6η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
7 27/11-01/12/2023 7η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
8 4-8/12/2023 8η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
9 11-15/12/2023 9η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
10 18-22/12/2023 10η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
11 8-12/1/2024 Αναπληρώσεις (εάν είναι αναγκαίο)
12 15-19/1/2024 Αναπληρώσεις (εάν είναι αναγκαίο)
13 26-29/1/2024 Δια ζώσης και ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου (x3 μαθήματα = 6 ώρες διδασκαλίας + εξέταση) *
(*) Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στην διεξαγωγή των δια ζώσης μαθημάτων. Η γραμματεία του μεταπτυχιακού θα ενημερώσει εγκαίρως τις φοιτήτριες και τους φοιτητές εφόσον υπάρξει αλλαγή.
Εθνική Εορτή28/10/2023
Τοπική Αργία Σάμου11/11/2023
Επέτειος Πολυτεχνείου17/11/2023
Διακοπές Χριστουγέννων24/12/2023 – 7/1/2024
Τριών Ιεραρχών30/1/2024