ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2021

Διάρκεια: 4 εξάμηνα (έως 8 σε part time)

ECTS: 120

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.

Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην επιστήμη της Διοίκησης Νεοφυών Επιχειρήσεων μέσω της προσέγγισης των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: τεχνικές και στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρηματικά μοντέλα, ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό, ψηφιακά startups και ψηφιακές υπηρεσίες. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. στην Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα θα αποκτήσουν σημαντικές και ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες για την εξέλιξη της καριέρας τους. Θα είναι σε θέση να σκέφτονται δημιουργικά (out-of-the-box) και να επιχειρούν στοχεύοντας σε διεθνές κοινό και με προοπτικές εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι που θα διακριθούν θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν προοπτικές εξέλιξης με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2857/τ.Β’/17.07.2018.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ. Τέλος, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄) καθώς επίσης, και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Γενική απόδοση στις προπτυχιακές σπουδές: για τους πτυχιούχους λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ενώ για τους τελειόφοιτους φοιτητές ο κατ’ εκτίμηση βαθμός πτυχίου, θεωρώντας ως βαθμό τόσο των εναπομεινάντων μαθημάτων όσο και της Διπλωματικής Εργασίας, αν υπάρχει, το μέχρι εκείνη τη στιγμή μέσον όρο της βαθμολογίας τους.

Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης: ποσοτικά αποτιμάται με βάση το μέσον όρο ενός αριθμού μαθημάτων που έχουν επιτύχει στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, συναφών με το Π.Μ.Σ.

Γενική αξιολόγηση: αποτιμάται με βάση λοιπά πρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως η συνέντευξη ενώπιον σχετικής επιτροπής, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, δραστηριότητα σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα κ.λπ.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας που υπέβαλαν. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η αξιολόγηση θα γίνει εντός του Ιουνίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, και εντός του Σεπτεμβρίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα ονόματα των επιτυχόντων της πρώτης περιόδου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουλίου, και των επιτυχόντων της δεύτερης περιόδου εντός του Σεπτεμβρίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Κατάλογος Μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος ECTS
7001 Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό 7,5
7002 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υποχρεωτικό 7,5
7003 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Υποχρεωτικό 7,5
7004 Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής Καινοτομίας Υποχρεωτικό 7,5
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
7005Παίγνιο ΕπιχειρηματικότηταςΕπιλογής7,5
7006Ψηφιακό MarketingΥποχρεωτικό7,5
7007Ψηφιακή Διαχείριση Επιχειρησιακών ΠόρωνΥποχρεωτικό7,5
7008Διαχείριση μεγάλων, ανοικτών και διασυνδεδεμένων ΔεδομένωνΕπιλογής5
7009Ψηφιακές Υπηρεσίες και ΤεχνολογίεςΕπιλογής5
7010Εφοδιαστική ΑλυσίδαΕπιλογής2,5
7011Διαχείριση Έργων ΤΠΕ & Ανάπτυξη ΠΣΕπιλογής2,5
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
7012Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού ΠροϊόντοςΕπιλογής7,5
7013Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΕπιλογής7,5
7014Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων (Business Analytics)Επιλογής7,5
7015Θερινό Σχολείο ΕπιχειρηματικότηταςΕπιλογής5
7016Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για ίδρυση επιχείρησηςΕπιλογής5
7017Πρακτική Άσκηση σε Νεοφυή Επιχείρηση ή θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότηταςΕπιλογής5
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
7000Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30

 

Περιγραφή Μαθημάτων

7001Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, τις κύριες οικονομικές, παραγωγικές και προωθητικές λειτουργίες καθώς και τα βασικά εργαλεία πληροφορικής κι έξυπνης οργάνωσης που διευκολύνουν τη διοίκηση. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Οι λειτουργίες της διοίκησης.
 • Το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Οργάνωση επιχειρήσεων και εργαλεία ανάλυσης (SWOT, PEST κτλ.).
 • Στρατηγική και επιχειρηματικό πλάνο και εργαλεία ανάλυσης (BCG matrix, στρατηγικό ρολόι, κύβος χαρτοφυλακίου κτλ.).
 • Λειτουργία Marketing και ερευνητική διαδικασία (μείγμα 4P, τμηματοποίηση αγοράς, εύρεση και ανάλυση δεδομένων, υπολογισμός πωλήσεων κτλ.).
 • Ψηφιακές / εικονικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικά μοντέλα του διαδικτύου.
 • Εργασία: Αποτύπωση επιχειρηματικού και λειτουργικού πλάνου επιχείρησης ή οργανισμού. Ανάλυσή του με τα εργαλεία

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.

7002Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με το αναγκαίο υπόβαθρο γνώσεων αναφορικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται τα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Χρηματοοικονομική λογιστική: Βασικές αρχές & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, λογαριασμοί, ημερολόγιο, καταχώρηση λογιστικών γεγονότων.
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση: Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες.
 • Λογιστική κόστους &Προϋπολογισμοί: Βασικές αρχές κοστολόγησης, κατάρτιση προϋπολογισμών.
 • Χρηματοοικονομικές αποφάσεις: Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων, τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων. Εργαστηριακή άσκηση σε αξιολόγηση χρηματοοικονομικής λειτουργίας επιχειρήσεων.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.

7003Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Το μάθημα εστιάζει στην ανάγκη για καινοτομία για την επιβίωση και εύρωστη ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές και γρήγορα μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον. Αντικείμενα του μαθήματος αποτελούν η διαχείριση γνώσης και οι τεχνολογικές αλλαγές, οι πατέντες και οι στρατηγικές επιλογές, τα μοντέλα καινοτομίας και η ανάπτυξη της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της επιχειρηματικότητας και στον ρόλο της για την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση της εταιρείας (scale up), αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κύριους μηχανισμούς παραγωγής νέας γνώσης και τις τυπικές φάσεις στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ICT.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.

7004Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής Καινοτομίας

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων ψηφιακής καινοτομίας και διαχείρισής τους. Οι μελέτες περιλαμβάνουν περιπτώσεις επιτυχίας και αποτυχίας ψηφιακών καινοτομιών. Αναλύονται οι λόγοι αποτυχίας και επιτυχίας της κάθε περίπτωσης. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις και συνεντεύξεις από στελέχη της αγοράς δημιουργώντας μία διαδραστική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες σε θέματα που επιλέγονται από τους τελευταίους και τον καθηγητή.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.

7006Ψηφιακό Marketing

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά κυρίως προσεγγίζει πρακτικά σύγχρονα θέματα στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ. Δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή στρατηγική και την προώθηση στα ηλεκτρονικά κανάλια (web, mobile, κοινωνικά δίκτυα κ.ο.κ.), στη συμπεριφορά του καταναλωτή, στην αυξημένη δυνατότητα παραμετροποίησης και εξατομίκευσης του ψηφιακού περιεχομένου, στην ευχρηστία των δικτυακών τόπων, στα πληροφοριακά συστήματα CRM και στις προηγμένες εφαρμογές συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης επιχειρησιακών δεδομένων.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.

7007Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων

Κατά τα τελευταία έτη έχουμε μία μεγάλη ανάπτυξη τον χώρο της Ψηφιακής Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, ο οποίος αποτελεί πλέον διεθνώς κεντρικό εργαλείο για την ανάπτυξη καινοτομίας, και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, αλλά και για την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των υφισταμένων επιχειρήσεων. Έχουν αναπτυχθεί μία μεγάλη σειρά εφαρμογών-ψηφιακών εργαλείων, οι οποίες υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος από μεθοδολογίες/αλγορίθμους που πραγματοποιούν διάφορες μορφές διαχείρισης διάφορων ειδών επιχειρησιακών πόρων. Αυτές γίνονται όλο και περισσότερο εύκολα και άμεσα προσβάσιμες και χρησιμοποιήσιμες από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, με χαμηλό κόστος, και χωρίς ανάγκη μεγάλων αρχικών επενδύσεων, μέσω υπηρεσιών Cloud/SaaS.

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση με την ψηφιακή διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων, μέσω ψηφιακών εργαλείων που υλοποιούν διάφορους αλγορίθμους/μεθοδολογίες/προσεγγίσεις διαχείρισης διάφορων ειδών επιχειρησιακών πόρων (π.χ. οικονομικών, ανθρώπινων, τεχνολογικών (μηχανημάτων), υλικών (και γενικότερα αποθεμάτων), αλλά και σχεσιακών, γνωσιακών, δικτύων συνεργατών, κλπ.). Εστιάζόμεθα στις βασικότερες μορφές ψηφιακής διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, οι οποίες υλοποιούνται από τα βασικά υποσυστήματα των ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡOΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ENTERPRICE RECOURCE PLANNING SYSTEMS (ERP)), οι περισσότερες από τις οποίες όμως είναι δυνατόν να παρέχονται και από αυτόνομα μεμονωμένα πληροφοριακά συστήματα/πακέτα λογισμικού. Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 • Εισαγωγή
 • Υποσύστημα Γενικής Λογιστικής
 • Υποσύστημα Πωλήσεων
 • Υποσύστημα Προμηθειών
 • Υποσύστημα Αποθεμάτων – Αποθηκών
 • Υποσύστημα Παραγωγής
 • Υποσύστημα Παγίων
 • Υλοποίηση ERP Συστημάτων
 • Αξιοποίηση για Υποστήριξη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Έρευνα

Το μάθημα θα περιλαμβάνει και την δημιουργία άμεσης εμπειρίας για τα υποσυστήματα αυτά. Για κάθε υποσύστημα αρχικά θα γίνεται μία περιγραφή της δομής των αρχείων (βασικών και κινήσεων) και των δυνατοτήτων του (λειτουργικότητα), και στην συνέχεια θα ακολουθεί παρουσίαση και ανάλυση των δυνατοτήτων αυτών σε ένα πραγματικό περιβάλλον ERP συστήματος, το Microsoft Navision ERP, υλοποίηση μίας σειράς επιχειρησιακών σεναρίων σε αυτό, και στην συνέχεια εκπόνηση εργασιών.

Η αξιολόγηση στο μάθημα αυτό προκύπτει από την επίδοση στην τελική γραπτή εξέταση, καθώς επίσης και από την επίδοση στις παραπάνω εργασίες.

7000Διπλωματική Εργασία
Στο πλαίσιο της ατομικής έρευνας και τις ανάπτυξης των ερευνητικών ικανοτήτων, προσφέρεται το μάθημα της διπλωματικής εργασίας με την επικουρική συμβολή ενός μέλους ΔΕΠ ανά φοιτητή ή φοιτήτρια.
7005Παίγνιο Επιχειρηματικότητας

Σκοπός του εργαστηριακού αυτού μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια ρεαλιστική εικόνα εφαρμογής βασικών θεμάτων διοίκησης σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου εφαρμόζοντας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον προσομοίωσης τις αρχές διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν, σε ομάδες τη διοίκηση μιας νεοσύστατης επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας Η/Υ και τους ανατίθενται διοικητικοί ρόλοι που αντιστοιχούν στις λειτουργίες αυτής (γενική διεύθυνση, παραγωγή, πωλήσεις, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουν να συντάξουν και να εφαρμόσουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο, προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν οι λειτουργίες της επιχείρησης καθώς και την επίδραση του ανταγωνισμού που επιβάλλει τη συνεχή ανάλυση των συνθηκών αλλά και τη λήψη αποφάσεων σε τακτικό και σε λειτουργικό επίπεδο. Επιπλέον, πραγματοποιούνται διαλέξεις, όπου γίνεται εμβάθυνση σε σημαντικά ζητήματα της στρατηγικής διοίκησης και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς και της διοίκησης των επιμέρους λειτουργιών μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση σχετικών πραγματικών παραδειγμάτων προερχόμενων από γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.

7008Διαχείριση μεγάλων, ανοικτών και διασυνδεδεμένων Δεδομένων

Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση με τη διαχείριση διαφορετικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Στο μάθημα θα παρουσιαστούν τα διαφορετικά είδη δεδομένων (big, linked, ledger) καθώς και εργαλεία για τη διαχείρισή τους (R, Linda). Επίσης θα παρουσιαστούν πηγές ανοιχτών δεδομένων από όλο τον κόσμο με στόχο την αξιοποίησή τους και την παραγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Το μάθημα θα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις στα εργαλεία διαχείρισης διαφορετικών ειδών δεδομένων καθώς και μεθόδους ανάλυσής τους. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του μαθήματος θα είναι σε θέση να εργαστούν ως data analysts.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.

7009Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας και των νέων ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στους σύγχρονους Οργανισμούς, στην Οικονομία και στην Κοινωνία. Ξεκινώντας από τις τεχνολογίες υποδομής, όπως είναι το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός, το μάθημα περνάει σε σύγχρονα συστήματα B2C, B2B, G2C και C2C που βελτιώνουν υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα.  Έπειτα γίνεται αναγνώριση της συνεισφοράς τεχνολογιών Υπηρεσιών Ιστού, Υπηρεσιών Σύννεφου, Μεγάλων Δεδομένων, Επιχειρηματικής Ευφυίας, και εν τέλει των προβλημάτων Διαλειτουργικότητας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές αναλαμβάνουν προαιρετική εργασία όπου παρουσιάζουν σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, και τις αναλύουν υπό επιχειρηματικό πρίσμα. Ανάλυση πραγματικών επιχειρήσεων αποτελεί επίσης μέρος της διδακτικής ύλης στο αμφιθέατρο.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές εργασίες.

7010Εφοδιαστική Αλυσίδα

Το μάθημα εστιάζει στην αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (προμήθειες, αποθήκευση, διανομή, κτλ) και στη μείωση του λειτουργικού κόστους με χρήση του Διαδικτύου και εξειδικευμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναλυθούν συστήματα όπως για παράδειγμα WarehouseManagementSystems, VehicleRoutingSystems, FleetManagementSystems, RFID, κτλ τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των βασικών διαδικασιών της εφοδιαστικής καθώς και για την αύξηση της εξυπηρέτησης του πελάτη.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.

7011Διαχείριση Έργων ΤΠΕ & Ανάπτυξη ΠΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διοίκησης έργων ΤΠΕ και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διοίκησης έργου, όπως ο κύκλος ζωής έργου (σχεδιασμός, οργάνωση, προγραμματισμός, και αξιολόγηση αποτελεσμάτων), και τα σχετικά εργαλεία και μεθοδολογίες (Διαγράμματα Gantt, PERT, CPM, CPM-Cost, PRINCE2, πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργου κ.α.). Στη συνέχεια θα γίνεται σύνδεση των εννοιών αυτών με το ειδικότερο πρόβλημα της διοίκησης των έργων ΤΠΕ (λογισμικού, υποδομών, ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων κ.α.). Στα πλαίσια αυτά θα συζητηθεί η εφαρμογή σχετικών μεθοδολογιών όπως σειριακών (π.χ. Waterfall) και επαναληπτικών τεχνικών (μέθοδοι τύπου Agile, Spiral κ.α.), και θα αναλυθούν σχετικές μελέτες περίπτωσης. Τέλος, θα αναλυθεί η συσχέτιση των παραπάνω με το ευρύτερο πλαίσιο του κύκλου ζωής πληροφοριακών συστημάτων.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές εργασίες.

7012Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού Προϊόντος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους σχεδίασης ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων. Βασιζόμενο σε σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης, οι φοιτητές θα μάθουν να εξάγουν επιχειρησιακές ανάγκες, να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών, να σχεδιάζουν πρωτότυπα, να καταγράφουν τις απαιτήσεις ανάπτυξης, να αναπτύσσουν κείμενα επαλήθευσης και επικύρωσης, και παρακολούθησης της επιτυχίας με χρήση μετρικών. Στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνει εισαγωγή στις αρχές της Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking), της Ευέλικτης Επιχειρηματικότητας (Lean Startup), και σε ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης προϊόντος (π.χ. Scrum, Kanban, eXtreme Programming). Στα πλαίσια εργασίας, οι φοιτητές χωρισμένοι σε ομάδες θα αναλάβουν να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν μία ιδέα ψηφιακού προϊόντος, με ή χωρίς την χρήση προγραμματισμού, την οποία και θα παρουσιάσουν στην τάξη.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.

7013Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της επίδρασης της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0) στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Σκοπός είναι η ανάλυση μεθοδολογιών και μοντέλων που μπορούν να υποστηρίξουν την αξιοποίηση νέων / καινοτόμων τεχνολογιών στο περιβάλλον μιας πόλης ώστε να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και υποδομές για να μεγιστοποιήσει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν μοντέλα σύνθεσης πολυδιάστατων δεδομένων, καθώς και ολοκληρωμένα πλαίσια αξιολόγησης πόλεων και οργανισμών, όσον αφορά στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της ευφυίας στις λειτουργίες τους, σε όλες τις διαστάσεις τις αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, θα εξεταστούν συστήματα που μπορούν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό ενός νέο υποδείγματος οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αξιοποιώντας τις ευφυείς τεχνολογίες αλλά και τους φυσικούς πόρους και το ανθρώπινο / κοινωνικό κεφάλαιο. Επιμέρους εφαρμογές τέτοιων συστημάτων σε επίπεδο πόλεων και κτιρίων θα παρουσιαστούν εκτενώς, μαζί με τα αποτελέσματα που είχαν σε συγκεκριμένους οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς δείκτες αξιολόγησης.

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές και ομαδικές εργασίες.

7014Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων (Business Analytics)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων προσφερόμενων από τα κοινωνικά δίκτυα και η διεξαγωγή συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση στρατηγικών επιχειρήσεων και marketing. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν:

 • Ο κύκλος ζωής των social media analytics (από τον εντοπισμό και την εξαγωγή μέχρι την ανάλυση και την οπτικοποίησή τους)
 • Εργαλεία εξόρυξης, διαχείρισης και ανάλυσης των διαφορετικών δεδομένων (κείμενο όπως tweets και σχόλια, δεδομένα δικτύου όπως τα δίκτυα φιλίας του Facebook και τα δίκτυα follow-following του Twitter network, δράσεις όπως likes, shares, views, δεδομένα τοποθεσίας) που προσφέρονται στα κοινωνικά δίκτυα.
 • Εφαρμογές στο marketing και την επιχειρηματική ευφυΐα

Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στην εβδομαδιαία διαμόρφωση του μαθήματος. Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επίδοση στην τελική, γραπτή εξέταση και η επίδοση στις ατομικές εργασίες.

7015Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας
Το θερινό σχολείο (ΘΣ) ebiz έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στον κόσμο του πολυκαναλικού μάρκετινγκ και να τους παρέχει τις προηγμένες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον εντοπισμό, την εμπλοκή και την ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Το ΘΣ στοχεύει τους υπεύθυνους μάρκετινγκ που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις μέσω της συναστροφής των με επαγγελματίες, πρόθυμους να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αυξάνουν την ηλεκτρονική ορατότητα των επιχειρήσεων τους χάρη σε μια σωστή στρατηγική μάρκετινγκ μέσα στις κύριες μηχανές αναζήτησης, τα κοινωνικά δίκτυα και την online διαφήμιση. Η  αξιολόγηση  προκύπτει  από  την  παρουσία  του  φοιτητή/τριας  στο  μάθημα,  την  ενεργό  συμμετοχή  στις  συζητήσεις και στη διαμόρφωση του μαθήματος, καθώς και η επίδοση στην τελική ατομική εργασία.
7016Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για ίδρυση επιχείρησης
Το μάθημα έχει στόχο την πρακτική άσκηση των γνώσεων και των ικανοτήτων του φοιτητή ή της φοιτήτριας που αποκόμισε από το ΜΠΣ μέσω της συμμετοχής του/της σε πραγματικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας με την επικουρική συμβολή ενός μέλους ΔΕΠ. Παραδοτέα του μαθήματος, σύμφωνα με τα οποία γίνεται και η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών, είναι η απόδειξη συμμετοχής και το business plan. Οι φοιτητές δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις στο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας Aegean Startups.
7017Πρακτική Άσκηση σε Νεοφυή Επιχείρηση ή θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας
Το μάθημα έχει στόχο την πρακτική άσκηση των γνώσεων και των ικανοτήτων του φοιτητή ή της φοιτήτριας που αποκόμισε από το ΜΠΣ μέσω της συμμετοχής του/της σε θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας για την πραγματική ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας. Παραδοτέα του μαθήματος, σύμφωνα με τα οποία γίνεται και η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών, είναι η απόδειξη συμμετοχής, η αναφορά των πεπραγμένων και η υλοποιηθείσα επιχειρηματική ιδέα.

Μερική Φοίτηση

Ο καταμερισμός των μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικός. Υπάρχει η δυνατότητα περάτωσης σπουδών σε λιγότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο.

1ο εξάμηνο
 • 7001: Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων
 • 7003: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
2ο εξάμηνο
 • 7006: Ψηφιακό Marketing
 • 7007: Ψηφιακή Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων
3ο εξάμηνο
 • 7002: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • 7004: Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής Καινοτομίας
4ο εξάμηνο
 • 7005: Παίγνιο Επιχειρηματικότητας
 • 7008: Διαχείριση μεγάλων, ανοικτών και διασυνδεδεμένων Δεδομένων
 • 7010: Εφοδιαστική Αλυσίδα
5ο εξάμηνο
 • 7012: Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού Προϊόντος
 • 7015: Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας
6ο εξάμηνο
 • 7016: Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για ίδρυση επιχείρησης
7ο εξάμηνο
 • 7017: Πρακτική Άσκηση σε Νεοφυή Επιχείρηση ή θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας
8ο εξάμηνο
 • 7000: Διπλωματική Εργασία

Προσωπικό

Διδάσκοντες
ΜάθημαΕξάμηνοΔιδάσκουσα / ΔιδάσκωνWebpage
Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής ΚαινοτομίαςΑ’Καθηγητής Γιάννης Χαραλαμπίδης (Παν. Αιγαίου)URL
Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών ΕπιχειρήσεωνΑ’Δρ. Χάρης Αλεξόπουλος (Παν. Αιγαίου)URL
Καινοτομία και ΕπιχειρηματικότηταΑ’

Καθηγητής Ιωάννης Καλογήρου (ΕΜΠ)

Δρ. Ιωάννα Καστέλη (ΕΜΠ)

Δρ. Ευάγγελος Σιώκας  (ΕΜΠ)

URL

URL

Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηΑ’

Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς (ΕΜΠ)

Δρ. Μαρία Φλουρή, (ΕΜΠ)

URL
Ψηφιακό MarketingΒ’

Επ. Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος (Οικονομικό Παν. Αθηνών)

Επ. Καθηγήτρια Πέγκυ Παπαδοπούλου (Παν. Αιγαίου)

URL

URL

Παίγνιο ΕπιχειρηματικότηταςΒ’Καθηγητής Δημήτριος Ασκούνης (ΕΜΠ)URL
Εφοδιαστική ΑλυσίδαΒ’Δρ. Γεράσιμος Κοντός (Παν. Αιγαίου)URL
Ψηφιακή Διαχείριση Επιχειρησιακών ΠόρωνΒ’Καθηγητής Ευριπίδης Λουκής (Παν. Αιγαίου)URL
Διαχείριση Μεγάλων, Ανοικτών και Διασυνδεδεμένων ΔεδομένωνΒ’

Καθηγητής Δημήτριος Ασκούνης (ΕΜΠ)

Δρ. Χάρης Αλεξόπουλος (Παν. Αιγαίου)

URL

URL

Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού ΠροϊόντοςΓ’Καθηγητής Ηλίας Καραγιάννης (George Washington University)URL
Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών ΔεδομένωνΓ’

Καθηγητής Ευριπίδης Λουκής (Παν. Αιγαίου)

Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης (Παν. Αιγαίου)

Δρ. Κωνσταντίνος Παζάλος (Παν. Αιγαίου)

Δρ. Γεράσιμος Κοντός (Παν. Αιγαίου)

URL

URL

URL

URL

Πρακτική ΆσκησηΓ’

Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης (Παν. Αιγαίου)

Δρ. Χάρης Αλεξόπουλος (Παν. Αιγαίου)

URL

URL

Θερινό ΣχολείοΓ’

Επ. Καθηγήτρια Πέγκυ Παπαδοπούλου (Παν. Αιγαίου)

Δρ. Χάρης Αλεξόπουλος (Παν. Αιγαίου)

URL

URL

Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για ίδρυση επιχείρησηςΓ’

 Καθηγητής Δημήτριος Ασκούνης (ΕΜΠ)

Δρ. Χάρης Αλεξόπουλος (Παν. Αιγαίου)

URL

URL

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
ΌνομαΙδιότηταΠροφίλΟργανισμός
Δρ. Δημήτριος ΤσίγκοςΙδρυτής της Starttech VenturesLinkedInURL
Δρ. Ευθύμιος ΚωνσταντινίδηςAssociate Professor of Digital Marketing at the University of TwenteLinkedInURL
Δρ. Δημήτριος ΣαλάμπασηςDirector, FinTech Thinker & Researcher | Lecturer, Swinburne University of TechnologyLinkedInURL
Δρ Άλεξ ΕλευθεριάδηςChief Scientist at EnghouseLinkedInURL
Γεώργιος ΚαραμανώληςCo-Founder & CTO/CIO at CrowdpolicyLinkedInURL
Φαίη ΟρφανούCo-founder and managing partner of AELIALinkedInURL
Marcel CremerΔικηγόρος Αθηνών, διαχειριστής του δικηγορικού γραφείου Cremer & PartnersLinkedInURL
Σπύρος ΚαπετανάκηςBusiness Analyst at GRNETLinkedInURL
Φώτης ΔραγανίδηςSenior ISV Partner Development  Manager for Greece and Malta/CEE HQLinkedInURL
Ιωάννα ΣαμπράκουDIMERA GROUP Development DirectorLinkedInURL
Δημήτρης ΤσίγκοςFounder at Starttech VenturesLinkedInURL
Dr. Enrico FerroDirector of Blockchain Innovation Observatory @ Links FoundationLinkedInURL

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 4.500€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις. (α) δόση 500€ με την εγγραφή (αρχές Οκτωβρίου), (β) δόση 1000€ με την λήξη των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου (Φεβρουαρίου), (γ) δόση 1500€ με την λήξη των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου (Ιουνίου) και (δ) δόση 1500€ (Οκτωβρίου του επόμενου έτους). Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης ή διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της μεταπτυχιακής φοιτήτριας, το μέρος των τελών φοίτησης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 2988 / Β’ / 08-07-2021 για την απαλλαγή διδάκτρων.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των τριών πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα με δυνατότητα απονομής διπλώματος στο 3ο εξάμηνο εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες μονάδες ECTS.

Τα δια ζώσης μαθήματα, καθώς και η ορκωμοσία πραγματοποιούνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Για τους εργαζόμενους/νες μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) εξάμηνα. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα προσκομίζοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίας. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, όπως ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, για τις οποίες αποφασίζει η ΕΔΕ.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Κανονισμός Σπουδών

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών:

Κανονισμός Σπουδών – ΔΠΜΣ Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Συνεντεύξεις

Θέματα Διπλωματικών

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Τα μαθήματα της 1ης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως στις 11-8/10/2021.

Α’ εξάμηνο

Ώρες μαθημάτων: 18:00 – 20:00

Δευτέρα: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Τρίτη: Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων
Πέμπτη: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Παρασκευή: Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής Καινοτομίας

Γ’ εξάμηνο

Δευτέρα, 19:00 – 21:00: Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού Προϊόντος
Τρίτη, 18:00 – 20:00: Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων

(!) Μετά την αλλαγή του οδηγού σπουδών, για το Γ’ εξάμηνο, θα παρακολουθήσετε τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα “Συστήματα Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων” και “Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού Προϊόντος” συνόλου 15 ECTS.

Για την κάλυψη των υπόλοιπων 15 ECTS θα πρέπει να διαλέξετε 2 μαθήματα επιλογής εκ των 3 που προσφέρονται: “Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για ίδρυση επιχείρησης “, “Θερινό Σχολείο” και “Πρακτική Άσκηση”. Οπότε, όσοι έχετε ήδη παρακολουθήσει το θερινό σχολείο φέτος, θα πρέπει να επιλέξετε ένα μάθημα.

(Σύνολο 26 διδακτικές ώρες για μαθήματα των 7,5 ECTS)
1 11-15/10/2021 Εξ’ αποστάσεως
2 18-22/10/2021 Εξ’ αποστάσεως
3 25-29/10/2021 Κενή
4 1-5/11/2021 Εξ’ αποστάσεως
5 8-12/11/2021 Εξ’ αποστάσεως
6 15-19/11/2021 Κενή
7 22-26/11/2021 Εξ’ αποστάσεως
8 29/11-03/12/2021 Εξ’ αποστάσεως
9 6-10/12/2021 Κενή
10 13-17/12/2021 Δια ζώσης
11 20-24/12/2021 Κενή
12 27-31/12/2021 Κενή
13 3-7/1/2022 Κενή
14 10-14/01/2022 Εξ’ αποστάσεως
15 17-21/01/2022 Εξ’ αποστάσεως
16 24-28/1/2022 Κενή (Αναπληρώσεις)
17 31/1-4/02/2022 Κενή (Αναπληρώσεις)
18 7-11/02/2022 Δια ζώσης* και Εξετάσεις
19 14-18/2/2022
20 21-25/2/2022
(*) Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στην διεξαγωγή των δια ζώσης μαθημάτων. Η γραμματεία του μεταπτυχιακού θα ενημερώσει εγκαίρως τις φοιτήτριες και τους φοιτητές εφόσον υπάρξει αλλαγή.
Εθνική Εορτή28/10/2021
Τοπική Αργία Σάμου11/11/2021
Επέτειος Πολυτεχνείου17/11/2021
Διακοπές Χριστουγέννων20/12/2021 – 6/1/2022
Τριών Ιεραρχών30/1/2022

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ώρες: 18:00 – 21:00

Δευτέρα 14/6: Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Τετάρτη 16/6: Παίγνιο Επιχειρηματικότητας
Παρασκευή 18/6: Ψηφιακή Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων

Οι εξετάσεις των 3 μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

ΗμέραΏρεςΜάθημαΔιδάσκ.
Δευτέρα18:00 – 21:00Ψηφιακή Διαχείριση Επιχειρησιακών ΠόρωνΕ. Λουκής
Σ. Αρβανίτης
Τρίτη18:00 – 21:00Ψηφιακό Μάρκετινγκ (μέχρι 5-9/4)Π. Παπαδοπούλου
Τετάρτη18:00 – 21:00Ψηφιακό Μάρκετινγκ (από 19-23/4)Δ. Δρόσος
Τετάρτη18:00 – 21:00Εφοδιαστική Αλυσίδα (για 5 τρίωρα μαθήματα, μέχρι 2/4)Γ. Κοντός
Πέμπτη18:00 – 21:00Μεγάλα, Ανοιχτά και Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (από 5-9/4)Δ. Ασκούνης
Χ. Αλεξόπουλος
Παρασκευή18:00 – 21:00Παίγνιο ΕπιχειρηματικότηταςΔ. Ασκούνης
115-19/2/2021Κενή
222-26/2/20211η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
31-5/3/20212η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
48-12/3/20213η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
515-19/3/2021Κενή
622-26/3/20214η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
729/3 – 2/4/20215η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
85-9/4/20216η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
912-16/4/20217η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1019-23/4/20218η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1126-30/4/2021Κενή
123-7/5/2021Κενή
1310-14/5/20219η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1417-21/5/202110η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1524-28/5/202111η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1631/5 – 4/6/202112η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
177-11/6/2021Κενή
  Εξετάσεις
Καθαρά Δευτέρα15/3/2021
Εθνική Εορτή25/3/2021
Διακοπές Πάσχα26/4 – 7/5/2021
Πρωτομαγιά1/5/2021