Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μεταπτυχιακό στην ασφάλεια υπολογιστών: ασφάλεια δικτύων, ασφάλεια βάσεων δεδομένων, κρυπτογραφία, ιδιωτικότητα, κυβερνοασφάλεια, forensics.

Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2023

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (έως 6 μερικής φοίτησης)

ECTS: 90

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα: Οριζόντιες δράσεις

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Συνολικά, τα κίνητρα για τη λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ, εδράζονται στα παρακάτω βασικά σημεία:

 • Η ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η ιδιωτικότητα αποτελούν οριζόντιες δράση σε συστήματα και υπηρεσίες.
 • Ανάγκες για στελέχη δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών και ύπαρξη πολλών δυνατοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Εξελίξεις σε τεχνολογικούς τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και αύξηση της κρισιμότητας/ευαισθησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη γνωστικού υποβάθρου για διδακτορικές σπουδές.

Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή, μετάδοση της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι σκοποί του ΠΜΣ στην «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:

 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση, και διάδοση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών στην ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και στις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας πληροφορικής και επικοινωνιών και τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας.

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών, ο/η κάτοχος θα:

 • Γνωρίζει να σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί, αναλύει, αξιολογεί, και διοικεί συστήματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Κατανοεί όλες τις επιμέρους παραμέτρους ανάπτυξης, διαχείρισης, και αξιολόγησης ενός ασφαλούς πληροφοριακού και επικοινωνιακού Συστήματος.

Είναι ικανός να:

 • Να δραστηριοποιηθεί σε περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της ασφάλειας και των τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης.
 • Να συμμετέχει δημιουργικά και εποικοδομητικά σε έργα ανάπτυξης που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να συγκρίνει και να αξιολογεί ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, έχοντας ισχυρή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, καθώς και να διαχειρίζεται και να επιβλέπει πολύπλοκα και απαιτητικά έργα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4477/2023 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2778/τ.Β’/12.07.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ. 4477/τ. Β’/12.07.2023.

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι αναγνωρισμένα και μοριοδοτούμενα από το Ελληνικό κράτος.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στο τέλος του κάθε ενός εκ των δύο πρώτων εξαμήνων διεξάγονται δια ζώσης τελικές εξετάσεις.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατάλογος Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 3001Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και ΕπικοινωνιώνECTS: 7.5
Γενικά θέματα Ασφάλειας Δικτύων Υπολογιστών: Κατηγορίες Απειλών, Σημεία Ευπάθειας, Αντίμετρα, Διασφάλιση. Έλεγχος προσπέλασης και Λογιστική Καταγραφή. Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Υποδομής Δημόσιων Κλειδιών. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων OSI/ISO: Υπηρεσίες Ασφάλειας, Μηχανισμοί Ασφάλειας. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας στο μοντέλο του Internet: Ασφάλεια Επιπέδου Internet, Ασφάλεια Επιπέδου Transport, Ασφάλεια Επιπέδου Application, Ασφάλεια υπεράνω του Επιπέδου Application. Εφαρμογές. Αναχώματα Ασφάλειας: Δυνατότητες και Περιορισμοί, Ζητήματα Σχεδίασης, Αρχιτεκτονική Αναχωμάτων Ασφάλειας, Αναχώματα Ασφάλειας Επιπέδου Δικτύου, Επιπέδου Εφαρμογής, Υβριδικά και επόμενης γενιάς. Εφαρμογές. Κατανεμημένα Συστήματα Αυθεντικοποίησης. Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Ανωνυμίας. Τεχνολογίες Ελέγχου Προσπέλασης με βάση το Περιεχόμενο. Συστήματα Ασφαλών Ηλεκτρονικών Πληρωμών. Μοντέλα Ασφάλειας Ενδιάμεσου Περιβάλλοντος Αντικειμένων. Τεχνολογίες Προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τεχνολογίες Ασφάλειας Συστημάτων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Αυστηρές μέθοδοι ανάλυσης και επαλήθευσης κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων. Απόκρυψη Πληροφορίας. Εφαρμογές.
Κωδ.: 3002ΚρυπτογραφίαECTS: 7.5
Ιστορικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Βασικό μαθηματικό υπόβαθρο. Θεωρητική θεμελίωση της κρυπτογραφίας. Αλγόριθμοι συμμετρικής κρυπτογραφίας για την προστασία εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Αλγόριθμοι ασύμμετρης κρυπτογραφίας για την προστασία εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Συναρτήσεις κατακερματισμού. Πρωτόκολλο διαμοιρασμού μυστικού κλειδιού.
Κωδ.: 3003Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων ΔεδομένωνECTS: 7.5
Διακριτικός και υποχρεωτικός έλεγχος προσπέλασης δεδομένων, ασφάλεια και ιδιωτικότητα με χρήση εντολών της γλώσσας SQL, ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων. Ψηφιακή υδατογράφηση και σφράγιση με δακτυλικό αποτύπωμα στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, επιθέσεις ψηφιακού πολέμου, λογικοί συμπερασμοί και ανίχνευση εισβολών, συνολικός έλεγχος ασφαλείας. Πρότυπες αρχιτεκτονικές και μοντέλα βάσεων δεδομένων που διασφαλίζουν την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Διαφανείς και κρυπτογραφημένες βάσεις δεδομένων, αναζήτηση κρυπτογραφημένων δεδομένων. Ασφάλεια σε στατιστικές βάσεις δεδομένων, σε αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων, σε κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, σε ομοσπονδιακές βάσεις δεδομένων, σε συστήματα εξόρυξης δεδομένων. Ασφάλεια μεγάλων δεδομένων. Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα. Ασφάλεια βάσεων δεδομένων σε ιατρικό περιβάλλον. Μελέτες περίπτωσης: Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, κ.λπ.
Κωδ.: 3004Ψηφιακή ΕγκληματολογίαECTS: 7.5
Γίνεται εισαγωγή στην έννοια της ψηφιακής εγκληματολογίας ή ψηφιακής σήμανσης (digital forensics), με έμφαση στην εύρεση και ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων σε δίκτυα υπολογιστών (network forensics). Παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά μεθόδων εγκληματολογικής ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων από δικτυακές πηγές, καθώς επίσης και οι ερευνητικές τάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο με την πάροδο του χρόνου. Γίνεται ανάλυση των σημαντικότερων μοντέλων ψηφιακής σήμανσης σε διαδικτυακό περιβάλλον. Παρουσιάζεται η συνεισφορά των δικτυακών μεθόδων ανίχνευσης και ανάλυσης στο πεδίο των συστημάτων ανίχνευσης εισβολών (network intrusion detection). Παρουσιάζεται ο τομέας της ψηφιακής σήμανσης σε κινητές συσκευές και πλατφόρμες (mobile forensics). Μελετώνται μοντέλα ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες κινητών συσκευών (π.χ., Android, iOS), και παρουσιάζονται οι εξελίξεις στον τομέα. Μέσω μελετών περίπτωσης, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τεχνικές και εργαλεία ανάκτησης, ανάλυσης, και παρουσίασης ψηφιακών πειστηρίων σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 3005Θέματα Δικαίου της ΠληροφορίαςECTS: 7.5
Κοινωνία: ΤΠΕ ως ένα νέο επιστημονικό-μεθοδολογικό παράδειγμα και η νέα σχέση κοινωνίας, δικαίου και τεχνολογίας. Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων (εργασιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα και κοινωνική δικτύωση). Ασφάλεια, Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Ελευθερία του λόγου, δικαιώματα και εξουσία στο Διαδίκτυο – Blogs /forums και λογοκρισία. Πνευματική/Διανοητική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραβατικότητα και Κοινωνία της Πληροφορίας. Computer/Digital Forensics. Ηλεκτρονική δημοκρατία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία
Κωδ.: 3006Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών ΣυστημάτωνECTS: 7.5
Εισαγωγή στη διαχείριση ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.). Τρέχουσες προσεγγίσεις και μοντέλα. Διασφάλιση και αποτίμηση της ασφάλειας. Προτυποποίηση. Οργανισμοί προτυποποίησης. Διεθνή πρότυπα ασφάλειας Π.Σ. Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας. Μεθοδολογίες διαχείρισης επικινδυνότητας. Ανάπτυξη ασφαλών Π.Σ. Πολιτικές ασφάλειας Π.Σ. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Κουλτούρα ασφάλειας. Οργανωσιακά ζητήματα και ζητήματα προσωπικού.
Κωδ.: 3007Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων ΕπικοινωνιώνECTS: 7.5
Αρχιτεκτονική ασφαλείας του GSM, UMTS, Ασφάλεια πρόσβασης, Πιστοποίηση ταυτότητας χρηστών και δικτύου, Διανύσματα αυθεντικοποίησης, Διαδικασίες περιοδικής αυθεντικοποίησης, Διαχείριση προσωρινών ταυτοτήτων χρηστών, Πρωτόκολλα GERAN, UTRAN (φυσικό επίπεδο, ζεύξης δεδομένων, δικτύου), Κρυπτογραφικές παράμετροι και κρυπτογράφηση UTRAN, Ανάλυση απειλών σηματοδοσίας, Μηχανισμοί ασφάλειας και περιγραφή επιθέσεων, Δια-δικτύωση με συστήματα GSM και διαδικασίες ασφάλειας, Πρωτόκολλα εξασφάλισης των επικοινωνιών μεταξύ διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών και ενδο-δικτυακοί μηχανισμοί ασφαλείας, Σύστημα νομίμων συνακροάσεων, Ζητήματα ασφάλειας του υποσυστήματος IMS του UMTS. Αρχιτεκτονική ασφαλείας του 3GPP EPS (SAE/LTE/LTE-Advanced), Διεπαφές, E-UTRAN, Πιστοποίηση ταυτότητας, Ιεραρχία κλειδιών, προστασία του U-plane/C-plane (AS, NAS strata). Προχωρημένα θέματα ασφαλείας σε περιβάλλοντα IEEE 802.11 και 802.16: Πρωτόκολλα, Σημεία ευπάθειας και ανάλυση επιθέσεων, Αμυντικές στρατηγικές, Προχωρημένα ζητήματα πιστοποίησης ταυτότητας. Σύγχρονες τάσεις: Ζητήματα ασφάλειας ετερογενών ασύρματων δικτύων επικοινωνιών. Προστασία της ιδιωτικότητας σε περιβάλλον ασύρματων και κινητών δικτύων επικοινωνιών: Πλαίσιο, τεχνολογίες, και μελέτες περίπτωσης.
Κωδ.: 3008Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του ΜέλλοντοςECTS: 7.5
Ασφάλεια στο Internet του μέλλοντος, Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας, Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας,  Τεχνολογία RFID: Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας, Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων, Μοντέλα Νεφοϋπολογιστικής, Κίνδυνοι και επισφάλειες από τη χρήση της Νεφοϋπολογιστικής, Νέες τεχνολογίες ασφάλειας στη Νεφοϋπολογιστική, Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα, εμφυτεύσιμες συσκευές και εμπεδωμένα συστήματα.

 

Κωδ.: 3000 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική ECTS: 30

Κατάλογος Μαθημάτων Μερικής Φοίτησης

 • Κρυπτογραφία
 • Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
 • Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
 • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Ψηφιακή Εγκληματολογία
 • Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Προσωπικό

ΜάθημαΕξάμηνοΜέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠΙστοσελίδα
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και ΕπικοινωνιώνΑ’Καθηγητής
Γεώργιος Καμπουράκης
URL
ΚρυπτογραφίαΑ’Επ. Καθηγητής
Κωνσταντίνος Μαλιάτσος
URL
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων ΔεδομένωνΑ’Αν. Καθηγήτρια
Ακριβή Βλάχου
Ψηφιακή εγκληματολογίαΑ’Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου 
Θέματα Δικαίου της ΠληροφορίαςΒ’Καθηγήτρια
Μαρία Καρύδα
URL
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΒ’Καθηγητής
Σπύρος Κοκολάκης
URL
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων ΕπικοινωνιώνΒ’Καθηγητής
Γεώργιος Καμπουράκης
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του ΜέλλοντοςΒ’Αν. Καθηγητής
Κυριάκος Κρητικός

Κόστος – Υποτροφίες

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: (α) 500ευρώ (15 μέρες το αργότερο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων), (β) 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και (γ) 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος). Η έγκαιρη καταβολή της 1ης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων.

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός απολογισμός για το ΠΜΣ Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντίστοιχων, των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.9.2010, τ.Α ́). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α ́). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει ανα-γνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α ́ 80).

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες, εφόσον απαιτείται.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). 

Κανονισμός Σπουδών

Εγκύκλιοι που αφορούν στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος:

Συνεντεύξεις

Θέματα Διπλωματικών

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
04/09/2023- 29/09/2023 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων Σεπτεμβρίου Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2023 ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 09.10.2023
02/10/2023- 14/01/2024 Χειμερινό εξάμηνο
15/01/2024- 09/02/2024 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2024 ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 19.02.2024
12/02/2024- 26/05/2024 Εαρινό Εξάμηνο
27/05/2024-21/06/2024 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ορίζεται η 21η Ιουνίου 2024 ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 01.07.2024
Αργίες ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
28/10/2023 Εθνική Εορτή
17/11/2023 Επέτειος Πολυτεχνείου
23/12/2023- 06/01/2024 Διακοπές Χριστουγέννων
30/01/2024 Εορτή Τριών Ιεραρχών
18/03/2024 Καθαρά Δευτέρα
25/03/2024 Εθνική Εορτή
29/04/2024- 12/05/2024 Διακοπές Πάσχα
01/05/2024 Πρωτομαγιά
24/06/2024 Του Αγίου Πνεύματος
Τοπικές αργίες ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
08/11/2023 & 17/02/2024 Τοπικές εορτές Λέσβου
11/11/2023 & 22/07/2024 Τοπικές εορτές Χίου
14/11/2023 & 07/03/2024  Τοπικές εορτές Ρόδου
11/11/2023 & 06/08/2024  Τοπικές εορτές Σάμου
13/11/2023 & 06/12/2023  Τοπικές εορτές Σύρου
07/09/2023 & 08/10/2023  Τοπικές εορτές Λήμνου
12-6/10/2023 
29-13/10/2023 
316-20/10/2023 
423-27/10/2023Κενή
530/10-3/11/2023 
66-10/11/2023 
713-16/11/2023Κενή
820-24/11/2023 
927/11-01/12/2023 
104-8/12/2023 
1111-15/12/2023 
1218-22/12/2023Κενή
1315-19/1/2024 

Εξ αποστάσεως διαλέξεις (2/10/2023 – 14/01/2024):

Μάθημα: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Γιώργος Στεργιόπουλος)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Τρίτη 19:00 – 21:00

Μάθημα: Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Ακριβή Βλάχου – Γιώργος Στεργιόπουλος)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Τετάρτη 18:00 – 20:00

Μάθημα: Ψηφιακή Εγκληματολογία (Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Πέμπτη 18:00 – 20:00

Μάθημα: Κρυπτογραφία (Ελισάβετ Κωνσταντίνου)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Παρασκευή 19:00 – 21:00

Η εξέταση πραγματοποιείται την περίοδο από ένα μήνα πριν μέχρι ένα μήνα μετά την εκάστοτε εξεταστική. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει τον κανονικό χρόνο φοίτησης (μερικής ή πλήρους), η εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Παρασκευή 23 Ιουνίου

11:00 – 13:30, Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Σ. Κοκολάκης)
17:00 – 19:00, Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Κ. Κρητικός)

Σάββατο 24 Ιουνίου

09:00 – 11:00, Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών (Γ. Καμπουράκης)

Πρόγραμμα δια ζώσης διαλέξεων εαρινού εξαμήνου

Παρασκευή 17/2 (αίθουσα Αλκμήνη)
10:00 – 14:30 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας (Γ. Καπελλάκου)
15:30 – 20:00 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Κ. Κρητικός)

Σάββατο 18/2 (αίθουσα Αλκμήνη)
09:00 – 13:30 Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών (Γ. Καμπουράκης)
14:30 – 19:00 Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Σ. Κοκολάκης)

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διαλέξεων

Τρίτη 18:00 – 20:00 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Γιώργος Καμπουράκης)
Τετάρτη 18:00 – 20:00 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Κυριάκος Κρητικός)
Πέμπτη 18:00 – 20:00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας (Μαρία Καρύδα)
Παρασκευή 18:00 – 20:00 Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Σπύρος Κοκολάκης)

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Τετάρτη 15/2 (αίθουσα Αλκμήνη)

10:00 – 15:00 Ψηφιακή Εγκληματολογία – εξετάσεις/μάθημα (Κ. Μπαρμπάτσαλου)
16:00 – 21:00 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών – εξετάσεις/μάθημα (Γ. Καμπουράκης)

Πέμπτη 16/2 (αίθουσα Αλκμήνη)

10:00 – 15:00 Κρυπτογραφία – εξετάσεις/μάθημα (Κ. Μαλιάτσος)
16:00 – 21:00 Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων – μάθημα/εξετάσεις (Α. Βλάχου)

Εβδομάδα δια ζώσης διαλέξεων

Τετάρτη 19/10

10:00 – 12:00 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Καμπουράκης, Αίθουσα Ηλέκτρα)
12:00 – 13:00 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Καμπουράκης, Αίθουσα Μυρτώ)
14:00 – 17:00 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Καμπουράκης, Αίθουσα Μυρτώ)
18:00 – 21:00 Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Βλάχου, Μυρτώ)

Πέμπτη 20/10

09:00 – 12:00 Κρυπτογραφία (Μαλιάτσος, Αίθουσα Μυρτώ)
12:00 – 15:00 Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Βλάχου, Αίθουσα Μυρτώ)
18:00 – 21:00 Κρυπτογραφία (Μαλιάτσος, Αίθουσα Αλκμήνη)

Παρασκευή 21/10

09:00 – 12:00 Ψηφιακή εγκληματολογία (Μπαρμπάτσαλου, Αίθουσα Μυρτώ)
13:00 – 16:00 Ψηφιακή εγκληματολογία (Μπαρμπάτσαλου, Αίθουσα Μυρτώ)

Εξ αποστάσεως διαλέξεις

Δευτέρα, 18:00 – 20:00
Κρυπτογραφία (Κωνσταντίνος Μαλιάτσος)

Τρίτη, 18:00 – 20:00
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Γεώργιος Καμπουράκης)

Πέμπτη, 18:00 – 20:00
Ψηφιακή Εγκληματολογία (Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου)

Παρασκευή, 18:00 – 20:00
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Ακριβή Βλάχου)

1 19-21/10/2022 Δια ζώσης
2 24-28/10/2022 Κενή
3 31/10-4/11/2022 Εξ αποστάσεως
4 7-11/11/2022 Εξ αποστάσεως
5 14-18/11/2022 Κενή
6 21-25/11/2022 Εξ αποστάσεως
7 28/11-02/12/2022 Εξ αποστάσεως
8 5-9/12/2022 Κενή
9 12-16/12/2022 Εξ αποστάσεως
10 19-23/12/2022 Κενή
11 9-13/1/2023 Εξ αποστάσεως
Εθνική Εορτή 28/10/2022
Τοπική Αργία Σάμου 11/11/2022
Επέτειος Πολυτεχνείου 17/11/2022
Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/2022 – 6/1/2023
Τριών Ιεραρχών 30/1/2023

Παρασκευή 23 Ιουνίου

11:00 – 13:30, Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Σ. Κοκολάκης)
17:00 – 19:00, Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Κ. Κρητικός)

Σάββατο 24 Ιουνίου

09:00 – 11:00, Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών (Γ. Καμπουράκης)

Πρόγραμμα δια ζώσης διαλέξεων εαρινού εξαμήνου

Παρασκευή 17/2 (αίθουσα Αλκμήνη)
10:00 – 14:30 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας (Γ. Καπελλάκου)
15:30 – 20:00 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Κ. Κρητικός)

Σάββατο 18/2 (αίθουσα Αλκμήνη)
09:00 – 13:30 Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών (Γ. Καμπουράκης)
14:30 – 19:00 Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Σ. Κοκολάκης)

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διαλέξεων

Τρίτη 18:00 – 20:00 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Γιώργος Καμπουράκης)
Τετάρτη 18:00 – 20:00 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Κυριάκος Κρητικός)
Πέμπτη 18:00 – 20:00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας (Μαρία Καρύδα)
Παρασκευή 18:00 – 20:00 Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Σπύρος Κοκολάκης)

1 17-18/02/2023 Δια ζώσης
2 20-24/02/2023 Κενή
3 28/02-03/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
4 06-10/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
5 13-17/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
6 20-24/03/2023 Κενή
7 27-31/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
8 03-07/04/2023 Κενή
9 24-28/04/2023 Εξ’ αποστάσεως
10 01-05/05/2023 Εξ’ αποστάσεως
11 08-12/05/2023 Κενή
12 15-19/05/2023 Εξ’ αποστάσεως
13 22-26/05/2023 Εξ’ αποστάσεως