Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Ευφυή συστήματα σε δίκτυα νέας γενιάς

Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2021

Διάρκεια: 4 εξάμηνα (έως 8 σε part time)

ECTS: 120

Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ψηφιακή Επανάσταση

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η συστηματική εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς έχοντας ως σημείο αναφοράς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Συνολικά, τα κίνητρα για τη λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ, εδράζονται στα παρακάτω βασικά σημεία:

 • Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελεί ένα νέο στάδιο της ψηφιακής επανάστασης που συμβάλει στην επέκταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης.
 • Πολλοί τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων για τη βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών ή τη διαμόρφωση νέων και καινοτόμων υπηρεσιών (έξυπνο σπίτι, έξυπνες πόλεις, έξυπνη βιομηχανία, ενέργεια, υγεία κ.ά.)
 • Η σχεδίαση και ανάπτυξη ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς απαιτεί τη συνθετική εφαρμογή γνώσεων που προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
 • Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Εξελίξεις σε τεχνολογικούς τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και αύξηση της κρισιμότητας / ευαισθησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη γνωστικού υποβάθρου για διδακτορικές σπουδές.

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο κάτοχος θα:

Γνωρίζει:

 • τους πόρους και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την ανάπτυξη ενός συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων, τόσο σε επίπεδο υλικού, όσο και σε επίπεδο λογισμικού, διασύνδεσης δικτύου και ανάλυσης δεδομένων,
 • να οργανώνει και να σχεδιάζει συστήματα που βασίζονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων,
 • τις αρχές που διέπουν την ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς,
 • να διαχειρίζεται την πληροφορία και τη γνώση που βρίσκονται διάσπαρτες, σε διάφορες μορφές και με διάφορες δομές σε περίπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα,
 • να οργανώνει και να σχεδιάζει σύγχρονα συστήματα δικτύων και επικοινωνιών καθώς και τη διασύνδεσή τους με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων,
 • να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται καινοτόμες ψηφιακές αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες σε διάφορα πεδία εφαρμογών.

Κατανοεί:

 • τη θέση και τον ρόλο του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην ευρύτερη βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις,
 • τον ρόλο του υλικού και των διασυνδεόμενων αισθητήρων σε ένα σύστημα Διαδικτύου των Πραγμάτων,
 • τον ρόλο των μεγάλων δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων και  του υπολογιστικού νέφους σε ένα τυπικό σύστημα Διαδικτύου των Πραγμάτων,
 • τον ρόλο της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος,
 • τις δυνατότητες των τεχνικών και εργαλείων μηχανικής μάθησης στην υλοποίηση ευφυών περιβαλλόντων,
 • τους περιορισμούς της ασύρματης και τοπικής πρόσβασης και κατά πόσο αυτοί οι περιορισμοί θα επηρεάσουν την επίδοση του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Μπορεί:

 • να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει συστήματα Διαδικτύου των Πραγμάτων που μπορεί να περιλαμβάνουν αισθητήρες, επεξεργαστικά συστήματα μικρής, μέσης και μεγάλης επεξεργαστικής ισχύος, ασύρματη δικτύωση, διασύνδεση με εξωτερικές πλατφόρμες (π.χ. δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες ιστού, επιχειρηματικά συστήματα), ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων σε διάφορα πεδία εφαρμογών,
 • να δραστηριοποιηθεί σε περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης,
 • να συγκρίνει και να αξιολογεί δικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες, έχοντας ισχυρή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών των δικτύων, καθώς και να διαχειρίζεται και να επιβλέπει πολύπλοκα και απαιτητικά τηλεπικοινωνιακά έργα,
 • να αποκτά νέα γνώση μέσω διαδικασιών μάθησης, ώστε να προσαρμόζεται σε περίπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα και χρήστες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2965/τ.Β’/24.07.2018.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντίστοιχων, των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.9.2010, τ.Α ́). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α ́). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80) – σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 4485/2017.

Κατάλογος Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 4001Μηχανική ΜάθησηECTS: 7.5
Επαγωγική μάθηση: Μάθηση με επίβλεψη, χωρίς επίβλεψη και ενισχυτική μάθηση. Μάθηση εννοιών. Δέντρα απόφασης. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Μάθηση κατά Bayes. Μάθηση με απομνημόνευση (k-nn, locally weighted regression, radial basis functions). Μηχανές διανυσμάτων στήριξης (γραμμικά και μη-γραμμικά διαχωρίσιμα προβλήματα, μέθοδοι πυρήνων). Μέθοδοι δημιουργίας συνόλων ταξινομητών (bagging, boosting, random forests). Γενετικοί αλγόριθμοι και γενετικός προγραμματισμός. Μέθοδοι μάθησης με ημι-επίβλεψη. Ενισχυτική μάθηση (Q-learning, temporal difference learning). Πειραματική αξιολόγηση των μεθόδων ταξινόμησης (καμπύλες ROC, καμπύλες κόστους). Παραδείγματα εφαρμογών.
Κωδ.: 4002Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας ΓενιάςECTS: 7.5
Παρουσίαση των πιο προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών και μεθοδολογιών (NAT, IP multicast, WEP, ΙΕΕΕ 802.1Χ, 802.21, κ.λπ.), αρχιτεκτονικών (MPLS, Diffserv, IntServ, κ.λπ.), πρωτοκόλλων (RSVP, Mobile IP, IPv6, OSPF, BGP, κ.λπ.) και υπηρεσιών (WebTV, IPTV, p2p, v2v, CDN). Θέματα ενεργών υπηρεσιών με δυνατότητες, όπως αυτο-οργάνωσης, περιβαλλοντικής ευφυΐας και προσαρμογής σε υποκείμενες δικτυακές υποδομές, επίγνωσης χωρικής θέσης και εξαγωγής πολυτροπικών διεπαφών για αλγορίθμους κοστολόγησης, προστασίας, κινητικότητας και διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας. Μέθοδοι και εργαλεία για την εκτίμηση επίδοσης σύγχρονων ετερογενών συστημάτων. Αρχιτεκτονικές και Υπηρεσίες Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ενσωμάτωση IoT σε υπάρχουσες δικτυακές υποδομές και ROI.
Κωδ.: 4003Συστήματα Διάχυτου ΥπολογισμούECTS: 7.5
Εισαγωγή στον Διάχυτο Υπολογισμό και στα Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ). Συστήματα έχοντα Επίγνωση Πλαισίου. Θέματα σχεδίασης  ΣΔΥ. Αρχιτεκτονικές, Μοντέλα και Πλαίσια Προγραμματισμού.  Αναγνώριση θέσης στο Διάχυτο Υπολογισμό. Επεξεργασία Ακολουθιακών Δεδομένων Αισθητήρων. Εφαρμογές ως συνεργασία έξυπνων αντικειμένων. Διεπαφές χρήστη στο Διάχυτο Υπολογισμό. Ανάπτυξη από Τελικούς Χρήστες εφαρμογών ΔτΠ.
Κωδ.: 4004Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές ΕφαρμογέςECTS: 7.5
Η Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (ΣΒ) μελετά αλγόριθμους εύρεσης της βέλτιστης λύσης μέσα από το σύνολο των δυνατών λύσεων ενός συνδυαστικού προβλήματος. Ενώ η αρωγή της ΣΒ στη μακροχρόνια ωρίμανση/εξέλιξη των υπολογιστών ήταν καθοριστική, την τελευταία δεκαετία έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά μοντέρνα ερωτήματα που γενεσιουργός αιτία είναι η υπολογιστική ισχύς και η τεράστια ανάπτυξη του Διαδικτύου και κατά επέκταση του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Αφορούν την ανεξάρτητη και λογική αλληλεπίδραση νέφους υπολογιστικών συσκευών μέσω Διαδικτύου, που διαπνέονται από εγωιστική ή συνεργατική συμπεριφορά. Αυτά τα μοντέρνα προβλήματα αποτελούν διεπιστημονικό πεδίο έρευνας όπου, εκτός από την ΣΒ και την Θεωρία Υπολογιστών, σημαντικό ρόλο παίζουν η Θεωρία Παιγνίων και Οικονομική θεωρία. Η μελέτη μέσω ΣΒ των παίγνιων παικτών με πίνακες αμοιβών είναι σημαντική λόγω της ικανότητας της μοντελοποίησης της εγωιστικής συμπεριφοράς ανεξάρτητων και λογικών οντοτήτων. Επίσης, αντικείμενο μελέτης είναι οι εγωιστικές ροές οντοτήτων σε μεγάλα δίκτυα και ο υπολογισμός χαρακτηριστικών σημείων ισορροπίας.
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 4005Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)ECTS: 7.5
Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικές ΔτΠ. Αφηρημένα Μοντέλα Πληροφορίας (Abstract Information Models) και Μεσισμικές (Middleware) Τεχνολογίες. Κατανεμημένες Πειραματικές Υποδομές Μεγάλης Κλίμακας για ΔτΠ. Διαχείριση Φάσματος (TVWS), Ενέργειας και Διαπομπών (Handovers) σε ΔτΠ. Επιχειρησιακοί Επιταχυντές (Accelerators) για ΔτΠ με έμφαση στην γεωργία. Σύγκριση Εφαρμογών ΔτΠ με μετρικές ευφυΐας και κατανάλωσης ενέργειας. Παραδείγματα εμπορικών εφαρμογών τύπου FarmBeats.
Κωδ.: 4006Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠECTS: 7.5
Φαινόμενα και μηχανισμοί διάδοσης, διαθέσιμα μοντέλα απωλειών διάδοσης, διαλείψεις, χαρακτηρισμός διαύλων και επίδραση στα συστήματα επικοινωνιών. Τεχνικές μετάδοσης και πολλαπλής πρόσβασης, τεχνικές εξάπλωσης φάσματος, CDMA, ΟFDM και OFDMA. Τεχνικές διαφορισμού (συστήματα SIMO και MISO) και χωρικής πολυπλεξίας (συστήματα MIMO). Ασύρματα τοπικά δίκτυα LANs ΙΕΕΕ 802.11, ασύρματα αδόμητα δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων. Πρωτόκολλα χαμηλής ισχύος και κοντινής απόστασης (Bluetooth Low Energy, Zigbee, NFC, SigFox, NB-IoT και Low-Power Wide Area), καθώς και μακρινής απόστασης (LTE έκδοση 12 και 13 – LTE-M2Μ). Τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές αναμεταδοτών (relays). Επικοινωνίες για δίκτυα μεταξύ συσκευών (Device-to-Device – D2D), μηχανών (Machine-to-Machine – M2M) και οχημάτων (Vehicle-to-Vehicle – V2V), καθώς και μελέτες περιπτώσεων.
Κωδ.: 4007Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠECTS: 7.5
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ζητήματα σχεδίασης, διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης υλικού/ λογισμικού, σχεδίασης ρεαλιστικών συστημάτων βασισμένων σε μικροεπεξεργαστές, σχεδίασης ψηφιακών μονάδων υλικού για ενσωματωμένα συστήματα με χρήση σύγχρονων εργαλείων λογικής σύνθεσης, καθώς και με την υλοποίηση ενσωματωμένων ψηφιακών συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης που θα χρησιμοποιηθούν ως κόμβοι ενός δικτύου αισθητήρων τύπου Internet of Things (IoT). Συγκεκριμένα, στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής: εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα, διεπαφές υλικού/ λογισμικού, πληκτρολόγιο PS/2, σειριακή επικοινωνία, USB, Ethernet, διαχείριση οθόνης, μνήμες και η χρήση τους σε ενσωματωμένα συστήματα, μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές, ολοκληρωμένα FPGA και ASIC, προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων με χρήση λειτουργικού συστήματος για δικτυακές εφαρμογές, διασύνδεση μικροεπεξεργαστών και αισθητήρων, χρήση πρωτοκόλλων ανταλλαγής μηνυμάτων σε δίκτυα ΙοΤ.
Κωδ.: 3008Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του ΜέλλοντοςECTS: 7.5
Ασφάλεια στο Internet του μέλλοντος, Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας, Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας,  Τεχνολογία RFID: Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας, Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων, Μοντέλα Νεφοϋπολογιστικής, Κίνδυνοι και επισφάλειες από τη χρήση της Νεφοϋπολογιστικής, Νέες τεχνολογίες ασφάλειας στη Νεφοϋπολογιστική, Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα, εμφυτεύσιμες συσκευές και εμπεδωμένα συστήματα.
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 4008Ρομποτική και Υπολογιστική ΌρασηECTS: 7.5
Το μάθημα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία ρομποτικής, ενώ παράλληλα μιλάει για υπολογιστική όραση κατάλληλα προσαρμοσμένη για ρομποτικά συστήματα. Απλοποιημένοι αλγόριθμοι υπολογιστικής όρασης και επεξεργασίας εικόνας που μπορούν να τρέξουν σε πραγματικό χρόνο σε ένα ρομποτικό σύστημα δεδομένου των περιορισμών και την έλλειψη ακρίβειας που συχνά υπάρχει. Οι φοιτητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν, δημιουργούν, προγραμματίζουν και αξιολογούν συστήματα ρομποτικής όρασης.
Κωδ.: 4009Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠECTS: 7.5
Διαχείριση δικτυακών πόρων σε δίκτυα ευρείας ασύρματης κάλυψης τρίτης και τέταρτης γενιάς (UMTS, LTE, LTE-A). Στοιχεία ποιοτικής διαφοροποίησης H2H (Human-to-Human) και M2M (Machine-to-Machine) ροών δεδομένων. Αρχές διαχείρισης εισερχόμενου δικτυακού φορτίου, καθυστέρηση μετάδοσής δεδομένων, ποιότητα εξυπηρέτησης (Quality of Service – QoS) και χρονοδρομολόγηση ροών δεδομένων. Δίκτυα πέμπτης γενιάς και απτικό διαδίκτυο (Tactile Internet). Μετάδοση κιναισθητικής και απτικής ανάδρασης, πεδία εφαρμογής και τεχνολογικές προκλήσεις. Αναπτυσσόμενες τεχνικές διαχείρισης δικτυακών πόρων με χρήση τεχνολογιών εικονικοποίησης (Software-Defined-Networking – SDN, Network Function Virtualization – NFV, Network Slicing) και βελτίωση της πρόσβασης στο δίκτυο με πύκνωση των σημείων διασύνδεσης και ενοποιημένη χρήση ετερογενών δικτυακών τεχνολογιών.
Κωδ.: 4010Σημασιολογικός ΙστόςECTS: 7.5
Εισαγωγή στον Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web), όραμα και αρχές. Τεχνολογίες δομημένων εγγράφων, περιγραφών δεδομένων και αναπαράστασης γνώσης (XML, RDF, RDFS, OWL). Μηχανική Οντολογιών. Οντολογίες και εφαρμογές στον Σημασιολογικό Ιστό. Βασισμένη σε οντολογίες πρόσβαση σε, ενοποίηση και ανάκτηση (μεγάλου όγκου) ετερογενών δεδομένων και γνώσης (SPARQL, OBDA). Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (μεγάλου όγκου) (Linked Data). Σημασιολογικός Ιστός και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet οf Things). Σημασιολογικός Ιστός των Πραγμάτων (Semantic Web of Things). Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα στο ΔτΠ. Σημασιολογική μοντελοποίηση εμπιστοσύνης στο ΔτΠ.
Κωδ.: 4011Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη ΔεδομένωνECTS: 7.5
Δεδομένα μεγάλου όγκου και αναγνώριση κοινωνικής συμπεριφοράς, Μείωση διάστασης σε δεδομένα μεγάλου όγκου, Τεχνολογίες απόκτησης και διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου από το διαδίκτυο, Εξόρυξη Γνώμης: Συναισθηματική Ταξινόμηση, Εξόρυξη γνώμης με βάση τα γνωρίσματα και κατασκευή σύνοψης, Συγκριτικές προτάσεις και εξόρυξη σχέσεων. Ενσωμάτωση Πληροφορίας: Προεπεξεργασία Σχήματος, Ταίριασμα περιοχής και ταίριασμα σε επίπεδο στιγμιοτύπων, Ενσωμάτωση διεπαφών διαδικτυακών ερωτημάτων. Δομημένη Εξαγωγή Δεδομένων – Δημιουργία Wrapper. Web Crawling: Γενικοί crawlers, Εστιασμένοι crawlers, Τοπικοί Crawlers. Ανάλυση Συνδέσμων: Σύζευξη βιβλιογραφικών ετεροαναφορών, Αλγόριθμοι Ανάκτησης Πληροφορίας. Εξόρυξη με μερική επίβλεψη: Ο αλγόριθμος Expectation Maximization, Μεταγωγικές Support Vector Machines, Κατηγοριοποιηση και παλινδρομηση με σύγχρονες τεχνικές μαθησης υπο επίβλεψης, Εξόρυξη από θετικά και μη επισημαινόμενα παραδείγματα. Μη επιβλεπόμενη Μάθηση: Γεωμετρικές μέθοδοι, Γενικευμένα Μοντέλα, Οπτικοποίηση μέσω Ενσωμάτωσης (SOMs, Multidimensional Scaling, Προβολές), Collaborative Filtering, Ακολουθιακά Πρότυπα.
Κωδ.: 4000Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικήECTS: 30

Φοιτητές Μερικής Φοίτησης

Α’ Εξάμηνο
 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς
Β’ Εξάμηνο
 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ
 • Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ
Γ’ Εξάμηνο
 • Μηχανική Μάθηση
 • Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές
Δ’ Εξάμηνο
 • Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
Ε’ Εξάμηνο

(2 μαθήματα)

 • Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση
 • Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων
ΣΤ’ Εξάμηνο
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Ζ’ Εξάμηνο

(2 μαθήματα)

 • Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση
 • Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων
Η’ Εξάμηνο
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Προσωπικό

Tα επιστημονικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» καλύπτονται επαρκώς από τα γνωστικά αντικείμενα των 10 μελών ΔΕΠ και ενός ΕΔΙΠ που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, το επιστημονικό προφίλ του κάθε μέλους περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω.

ΜάθημαΕξάμηνοΜέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠWebpage
Μηχανική ΜάθησηΑ’Καθηγητής
Ευστάθιος Σταματάτος
URL
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας ΓενιάςΑ’Καθηγητής
Χαράλαμπος Σκιάνης
URL
Συστήματα Διάχυτου ΥπολογισμούΑ’Δρ. Δημήτριος Στρατογιάννης 
Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές ΕφαρμογέςΑ’Επ. Καθηγητής
Αλέξιος Καπόρης
URL
Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών ΔτΠΒ’Καθηγητής
Γεώργιος Κορμέντζας
URL
Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠΒ’Επ. Καθηγητής
Εμμανουήλ Καλλίγερος
URL
Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠΒ’Καθηγητής
Δημοσθένης Βουγιούκας
URL
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του ΜέλλοντοςΒ’Επ. Καθηγητής
Γεώργιος Στεργιόπουλος
URL
Ρομποτική και Υπολογιστική ΌρασηΓ’Αν. Καθηγήτρια
Εργίνα Καβαλλιεράτου
URL
Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠΓ’Επ. Καθηγητής
Δημήτριος Σκούτας
URL
Σημασιολογικός ΙστόςΓ’

Αν. Καθηγητής
Θεόδωρος Κωστούλας

Αν. Καθηγητής
Παναγιώτης Συμεωνίδης

URL

 

URL

Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη ΔεδομένωνΓ’

Αν. Καθηγητής
Θεόδωρος Κωστούλας

Αν. Καθηγητής
Παναγιώτης Συμεωνίδης

URL

 

URL

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 ύψους 3.000 €, σε τέσσερις δόσεις, δεδομένων των αναγκών υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, που απαιτεί την κάλυψη αναγκών ειδικού προσωπικού αλλά και καθηγητών αλλοδαπών ή ημεδαπών πανεπιστημίων με ειδικές γνώσεις περί των αντικειμένων του ΠΜΣ. Τα τέλη καταβάλλονται ως εξής: 500,00€ εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) 1.000,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος) και 500,00€ κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο. Σημειώνεται ότι το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 2988 / Β’ / 08-07-2021 για την απαλλαγή διδάκτρων.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα τετραήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των τριών πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Κανονισμός Σπουδών

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών:

Κανονισμός Σπουδών – ΠΜΣ Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Συνεντεύξεις

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Θέματα Διπλωματικών

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Τα μαθήματα της 1ης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως στις 4-8/10/2021.

Α’ εξάμηνο

Ώρες μαθημάτων: 18:00 – 20:00

1η εβδομάδα

Δευτέρα: Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (Στρατογιάννης)
Τετάρτη: Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές (Καπόρης)
Πέμπτη: Μηχανική Μάθηση (Σταματάτος)
Παρασκευή: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς (Σκιάνης)

Επόμενες εβδομάδες

Δευτέρα: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς (Σκιάνης)
Τετάρτη: Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές (Καπόρης)
Πέμπτη: Μηχανική Μάθηση (Σταματάτος)
Παρασκευή: Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (Στρατογιάννης)

Εβδομάδα δια ζώσης διαλέξεων

Ώρες μαθημάτων: 9:00 – 13:00, Αίθουσα Μυρτώ

Πέμπτη 18/11:
Παρασκευή 19/11:

Γ’ εξάμηνο

Δευτέρα, 19:00 – 21:00: Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων (Συμεωνίδης)
Τρίτη, 19:00 – 21:00: Σημασιολογικός Ιστός (Κωστούλας)
Πέμπτη, 18:00 – 20:00: Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση (Καβαλλιεράτου)
Παρασκευή, 18:00 – 20:00: Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ (Σκούτας)

Εβδομάδα δια ζώσης μαθημάτων

Ώρες μαθημάτων: 9:00 – 13:00, Αίθουσα Μυρτώ

Πέμπτη 18/11
Παρασκευή 19/11

14-8/10/2021Εξ’ αποστάσεως
211-15/10/2021Εξ’ αποστάσεως
318-22/10/2021Εξ’ αποστάσεως
425-29/10/2021Κενή
51-5/11/2021Εξ’ αποστάσεως
68-12/11/2021Κενή
715-19/11/2021Δια ζώσης
822-26/11/2021Κενή
929/11-03/12/2021Εξ’ αποστάσεως
106-10/12/2021Εξ’ αποστάσεως
1113-17/12/2021Εξ’ αποστάσεως
1220-23/12/2021Κενή
7/1/2022Κενή
1310-14/01/2022Εξ’ αποστάσεως
 14-18/2/2022Δια ζώσης και Εξετάσεις
Εθνική Εορτή28/10/2021
Τοπική Αργία Σάμου11/11/2021
Επέτειος Πολυτεχνείου17/11/2021
Διακοπές Χριστουγέννων24/12/2021 – 6/1/2022
Τριών Ιεραρχών30/1/2022

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

14:00 – 17:00 & 18:00 – 21:00

Τρίτη 15/6: Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
Τρίτη 22/6: Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ
Τετάρτη 23/6: Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών ΔτΠ
Πέμπτη 24/6: Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ

Εξ αποστάσεως διαλέξεις: 18:00 – 20:00

Δευτέρα: Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ (Καλλίγερος)
Τρίτη: Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Ριζομυλιώτης)
Τετάρτη: Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ (Βουγιούκας)
Πέμπτη: Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών ΔτΠ (Κορμέντζας)

115-19/2/2021Κενή
222-26/2/20211η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
31-5/3/20212η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
48-12/3/20213η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
515-19/3/2021Κενή
622-26/3/20214η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
729/3 – 2/4/20215η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
85-9/4/20216η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
912-16/4/20217η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1019-23/4/20218η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1126-30/4/2021Κενή
123-7/5/2021Κενή
1310-14/5/20219η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1417-21/5/202110η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1524-28/5/202111η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1631/5 – 4/6/2021Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)
177-11/6/2021Κενή
  Εξετάσεις
Καθαρά Δευτέρα15/3/2021
Εθνική Εορτή25/3/2021
Διακοπές Πάσχα26/4 – 7/5/2021
Πρωτομαγιά1/5/2021