Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Μεταπτυχιακό για ευφυή περιβάλλοντα σε δίκτυα νέας γενιάς: IoT πλατφόρμες, δίκτυα υπολογιστών (5G/6G), τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, big data analytics, ρομποτική, data science.

Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2022

Διάρκεια: 4 εξάμηνα (έως 8 μερικής φοίτησης)

ECTS: 120

Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ψηφιακή Επανάσταση

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η συστηματική εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς έχοντας ως σημείο αναφοράς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Συνολικά, τα κίνητρα για τη λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ, εδράζονται στα παρακάτω βασικά σημεία:

 • Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελεί ένα νέο στάδιο της ψηφιακής επανάστασης που συμβάλει στην επέκταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης.
 • Πολλοί τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων για τη βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών ή τη διαμόρφωση νέων και καινοτόμων υπηρεσιών (έξυπνο σπίτι, έξυπνες πόλεις, έξυπνη βιομηχανία, ενέργεια, υγεία κ.ά.)
 • Η σχεδίαση και ανάπτυξη ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς απαιτεί τη συνθετική εφαρμογή γνώσεων που προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
 • Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Εξελίξεις σε τεχνολογικούς τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και αύξηση της κρισιμότητας / ευαισθησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη γνωστικού υποβάθρου για διδακτορικές σπουδές.

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο κάτοχος θα:

Γνωρίζει:

 • τους πόρους και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την ανάπτυξη ενός συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων, τόσο σε επίπεδο υλικού, όσο και σε επίπεδο λογισμικού, διασύνδεσης δικτύου και ανάλυσης δεδομένων,
 • να οργανώνει και να σχεδιάζει συστήματα που βασίζονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων,
 • τις αρχές που διέπουν την ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς,
 • να διαχειρίζεται την πληροφορία και τη γνώση που βρίσκονται διάσπαρτες, σε διάφορες μορφές και με διάφορες δομές σε περίπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα,
 • να οργανώνει και να σχεδιάζει σύγχρονα συστήματα δικτύων και επικοινωνιών καθώς και τη διασύνδεσή τους με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων,
 • να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται καινοτόμες ψηφιακές αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες σε διάφορα πεδία εφαρμογών.

Κατανοεί:

 • τη θέση και τον ρόλο του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην ευρύτερη βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις,
 • τον ρόλο του υλικού και των διασυνδεόμενων αισθητήρων σε ένα σύστημα Διαδικτύου των Πραγμάτων,
 • τον ρόλο των μεγάλων δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων και  του υπολογιστικού νέφους σε ένα τυπικό σύστημα Διαδικτύου των Πραγμάτων,
 • τον ρόλο της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος,
 • τις δυνατότητες των τεχνικών και εργαλείων μηχανικής μάθησης στην υλοποίηση ευφυών περιβαλλόντων,
 • τους περιορισμούς της ασύρματης και τοπικής πρόσβασης και κατά πόσο αυτοί οι περιορισμοί θα επηρεάσουν την επίδοση του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Μπορεί:

 • να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει συστήματα Διαδικτύου των Πραγμάτων που μπορεί να περιλαμβάνουν αισθητήρες, επεξεργαστικά συστήματα μικρής, μέσης και μεγάλης επεξεργαστικής ισχύος, ασύρματη δικτύωση, διασύνδεση με εξωτερικές πλατφόρμες (π.χ. δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες ιστού, επιχειρηματικά συστήματα), ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων σε διάφορα πεδία εφαρμογών,
 • να δραστηριοποιηθεί σε περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης,
 • να συγκρίνει και να αξιολογεί δικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες, έχοντας ισχυρή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών των δικτύων, καθώς και να διαχειρίζεται και να επιβλέπει πολύπλοκα και απαιτητικά τηλεπικοινωνιακά έργα,
 • να αποκτά νέα γνώση μέσω διαδικασιών μάθησης, ώστε να προσαρμόζεται σε περίπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα και χρήστες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2965/τ.Β’/24.07.2018.

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι αναγνωρισμένα και μοριοδοτούμενα από το Ελληνικό κράτος.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Το ΠΜΣ διεξάγεται με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης. Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν κατά μέσο όρο μία εβδομάδα δια ζώσης μαθημάτων και στη συνέχεια η εκπαίδευση πραγματοποιείται απογευματινές ώρες, σε εβδομαδιαία βάση μέσω ψηφιακών μέσων.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα τετραήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των τριών πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατάλογος Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 4001Μηχανική ΜάθησηECTS: 7.5
Επαγωγική μάθηση: Μάθηση με επίβλεψη, χωρίς επίβλεψη και ενισχυτική μάθηση. Μάθηση εννοιών. Δέντρα απόφασης. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Μάθηση κατά Bayes. Μάθηση με απομνημόνευση (k-nn, locally weighted regression, radial basis functions). Μηχανές διανυσμάτων στήριξης (γραμμικά και μη-γραμμικά διαχωρίσιμα προβλήματα, μέθοδοι πυρήνων). Μέθοδοι δημιουργίας συνόλων ταξινομητών (bagging, boosting, random forests). Γενετικοί αλγόριθμοι και γενετικός προγραμματισμός. Μέθοδοι μάθησης με ημι-επίβλεψη. Ενισχυτική μάθηση (Q-learning, temporal difference learning). Πειραματική αξιολόγηση των μεθόδων ταξινόμησης (καμπύλες ROC, καμπύλες κόστους). Παραδείγματα εφαρμογών.
Κωδ.: 4002Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας ΓενιάςECTS: 7.5
Παρουσίαση των πιο προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών και μεθοδολογιών (NAT, IP multicast, WEP, ΙΕΕΕ 802.1Χ, 802.21, κ.λπ.), αρχιτεκτονικών (MPLS, Diffserv, IntServ, κ.λπ.), πρωτοκόλλων (RSVP, Mobile IP, IPv6, OSPF, BGP, κ.λπ.) και υπηρεσιών (WebTV, IPTV, p2p, v2v, CDN). Θέματα ενεργών υπηρεσιών με δυνατότητες, όπως αυτο-οργάνωσης, περιβαλλοντικής ευφυΐας και προσαρμογής σε υποκείμενες δικτυακές υποδομές, επίγνωσης χωρικής θέσης και εξαγωγής πολυτροπικών διεπαφών για αλγορίθμους κοστολόγησης, προστασίας, κινητικότητας και διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας. Μέθοδοι και εργαλεία για την εκτίμηση επίδοσης σύγχρονων ετερογενών συστημάτων. Αρχιτεκτονικές και Υπηρεσίες Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ενσωμάτωση IoT σε υπάρχουσες δικτυακές υποδομές και ROI.
Κωδ.: 4003Συστήματα Διάχυτου ΥπολογισμούECTS: 7.5
Εισαγωγή στον Διάχυτο Υπολογισμό και στα Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ). Συστήματα έχοντα Επίγνωση Πλαισίου. Θέματα σχεδίασης  ΣΔΥ. Αρχιτεκτονικές, Μοντέλα και Πλαίσια Προγραμματισμού.  Αναγνώριση θέσης στο Διάχυτο Υπολογισμό. Επεξεργασία Ακολουθιακών Δεδομένων Αισθητήρων. Εφαρμογές ως συνεργασία έξυπνων αντικειμένων. Διεπαφές χρήστη στο Διάχυτο Υπολογισμό. Ανάπτυξη από Τελικούς Χρήστες εφαρμογών ΔτΠ.
Κωδ.: 4004Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές ΕφαρμογέςECTS: 7.5
Η Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (ΣΒ) μελετά αλγόριθμους εύρεσης της βέλτιστης λύσης μέσα από το σύνολο των δυνατών λύσεων ενός συνδυαστικού προβλήματος. Ενώ η αρωγή της ΣΒ στη μακροχρόνια ωρίμανση/εξέλιξη των υπολογιστών ήταν καθοριστική, την τελευταία δεκαετία έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά μοντέρνα ερωτήματα που γενεσιουργός αιτία είναι η υπολογιστική ισχύς και η τεράστια ανάπτυξη του Διαδικτύου και κατά επέκταση του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Αφορούν την ανεξάρτητη και λογική αλληλεπίδραση νέφους υπολογιστικών συσκευών μέσω Διαδικτύου, που διαπνέονται από εγωιστική ή συνεργατική συμπεριφορά. Αυτά τα μοντέρνα προβλήματα αποτελούν διεπιστημονικό πεδίο έρευνας όπου, εκτός από την ΣΒ και την Θεωρία Υπολογιστών, σημαντικό ρόλο παίζουν η Θεωρία Παιγνίων και Οικονομική θεωρία. Η μελέτη μέσω ΣΒ των παίγνιων παικτών με πίνακες αμοιβών είναι σημαντική λόγω της ικανότητας της μοντελοποίησης της εγωιστικής συμπεριφοράς ανεξάρτητων και λογικών οντοτήτων. Επίσης, αντικείμενο μελέτης είναι οι εγωιστικές ροές οντοτήτων σε μεγάλα δίκτυα και ο υπολογισμός χαρακτηριστικών σημείων ισορροπίας.
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 4005Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)ECTS: 7.5
Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικές ΔτΠ. Αφηρημένα Μοντέλα Πληροφορίας (Abstract Information Models) και Μεσισμικές (Middleware) Τεχνολογίες. Κατανεμημένες Πειραματικές Υποδομές Μεγάλης Κλίμακας για ΔτΠ. Διαχείριση Φάσματος (TVWS), Ενέργειας και Διαπομπών (Handovers) σε ΔτΠ. Επιχειρησιακοί Επιταχυντές (Accelerators) για ΔτΠ με έμφαση στην γεωργία. Σύγκριση Εφαρμογών ΔτΠ με μετρικές ευφυΐας και κατανάλωσης ενέργειας. Παραδείγματα εμπορικών εφαρμογών τύπου FarmBeats.
Κωδ.: 4006Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠECTS: 7.5
Φαινόμενα και μηχανισμοί διάδοσης, διαθέσιμα μοντέλα απωλειών διάδοσης, διαλείψεις, χαρακτηρισμός διαύλων και επίδραση στα συστήματα επικοινωνιών. Τεχνικές μετάδοσης και πολλαπλής πρόσβασης, τεχνικές εξάπλωσης φάσματος, CDMA, ΟFDM και OFDMA. Τεχνικές διαφορισμού (συστήματα SIMO και MISO) και χωρικής πολυπλεξίας (συστήματα MIMO). Ασύρματα τοπικά δίκτυα LANs ΙΕΕΕ 802.11, ασύρματα αδόμητα δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων. Πρωτόκολλα χαμηλής ισχύος και κοντινής απόστασης (Bluetooth Low Energy, Zigbee, NFC, SigFox, NB-IoT και Low-Power Wide Area), καθώς και μακρινής απόστασης (LTE έκδοση 12 και 13 – LTE-M2Μ). Τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές αναμεταδοτών (relays). Επικοινωνίες για δίκτυα μεταξύ συσκευών (Device-to-Device – D2D), μηχανών (Machine-to-Machine – M2M) και οχημάτων (Vehicle-to-Vehicle – V2V), καθώς και μελέτες περιπτώσεων.
Κωδ.: 4007Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠECTS: 7.5
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ζητήματα σχεδίασης, διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης υλικού/ λογισμικού, σχεδίασης ρεαλιστικών συστημάτων βασισμένων σε μικροεπεξεργαστές, σχεδίασης ψηφιακών μονάδων υλικού για ενσωματωμένα συστήματα με χρήση σύγχρονων εργαλείων λογικής σύνθεσης, καθώς και με την υλοποίηση ενσωματωμένων ψηφιακών συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης που θα χρησιμοποιηθούν ως κόμβοι ενός δικτύου αισθητήρων τύπου Internet of Things (IoT). Συγκεκριμένα, στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής: εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα, διεπαφές υλικού/ λογισμικού, πληκτρολόγιο PS/2, σειριακή επικοινωνία, USB, Ethernet, διαχείριση οθόνης, μνήμες και η χρήση τους σε ενσωματωμένα συστήματα, μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές, ολοκληρωμένα FPGA και ASIC, προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων με χρήση λειτουργικού συστήματος για δικτυακές εφαρμογές, διασύνδεση μικροεπεξεργαστών και αισθητήρων, χρήση πρωτοκόλλων ανταλλαγής μηνυμάτων σε δίκτυα ΙοΤ.
Κωδ.: 3008Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του ΜέλλοντοςECTS: 7.5
Ασφάλεια στο Internet του μέλλοντος, Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας, Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας,  Τεχνολογία RFID: Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας, Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων, Μοντέλα Νεφοϋπολογιστικής, Κίνδυνοι και επισφάλειες από τη χρήση της Νεφοϋπολογιστικής, Νέες τεχνολογίες ασφάλειας στη Νεφοϋπολογιστική, Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα, εμφυτεύσιμες συσκευές και εμπεδωμένα συστήματα.
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 4008Ρομποτική και Υπολογιστική ΌρασηECTS: 7.5
Το μάθημα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία ρομποτικής, ενώ παράλληλα μιλάει για υπολογιστική όραση κατάλληλα προσαρμοσμένη για ρομποτικά συστήματα. Απλοποιημένοι αλγόριθμοι υπολογιστικής όρασης και επεξεργασίας εικόνας που μπορούν να τρέξουν σε πραγματικό χρόνο σε ένα ρομποτικό σύστημα δεδομένου των περιορισμών και την έλλειψη ακρίβειας που συχνά υπάρχει. Οι φοιτητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν, δημιουργούν, προγραμματίζουν και αξιολογούν συστήματα ρομποτικής όρασης.
Κωδ.: 4009Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠECTS: 7.5
Διαχείριση δικτυακών πόρων σε δίκτυα ευρείας ασύρματης κάλυψης τρίτης και τέταρτης γενιάς (UMTS, LTE, LTE-A). Στοιχεία ποιοτικής διαφοροποίησης H2H (Human-to-Human) και M2M (Machine-to-Machine) ροών δεδομένων. Αρχές διαχείρισης εισερχόμενου δικτυακού φορτίου, καθυστέρηση μετάδοσής δεδομένων, ποιότητα εξυπηρέτησης (Quality of Service – QoS) και χρονοδρομολόγηση ροών δεδομένων. Δίκτυα πέμπτης γενιάς και απτικό διαδίκτυο (Tactile Internet). Μετάδοση κιναισθητικής και απτικής ανάδρασης, πεδία εφαρμογής και τεχνολογικές προκλήσεις. Αναπτυσσόμενες τεχνικές διαχείρισης δικτυακών πόρων με χρήση τεχνολογιών εικονικοποίησης (Software-Defined-Networking – SDN, Network Function Virtualization – NFV, Network Slicing) και βελτίωση της πρόσβασης στο δίκτυο με πύκνωση των σημείων διασύνδεσης και ενοποιημένη χρήση ετερογενών δικτυακών τεχνολογιών.
Κωδ.: 4010Σημασιολογικός ΙστόςECTS: 7.5
Εισαγωγή στον Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web), όραμα και αρχές. Τεχνολογίες δομημένων εγγράφων, περιγραφών δεδομένων και αναπαράστασης γνώσης (XML, RDF, RDFS, OWL). Μηχανική Οντολογιών. Οντολογίες και εφαρμογές στον Σημασιολογικό Ιστό. Βασισμένη σε οντολογίες πρόσβαση σε, ενοποίηση και ανάκτηση (μεγάλου όγκου) ετερογενών δεδομένων και γνώσης (SPARQL, OBDA). Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (μεγάλου όγκου) (Linked Data). Σημασιολογικός Ιστός και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet οf Things). Σημασιολογικός Ιστός των Πραγμάτων (Semantic Web of Things). Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα στο ΔτΠ. Σημασιολογική μοντελοποίηση εμπιστοσύνης στο ΔτΠ.
Κωδ.: 4011Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη ΔεδομένωνECTS: 7.5
Δεδομένα μεγάλου όγκου και αναγνώριση κοινωνικής συμπεριφοράς, Μείωση διάστασης σε δεδομένα μεγάλου όγκου, Τεχνολογίες απόκτησης και διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου από το διαδίκτυο, Εξόρυξη Γνώμης: Συναισθηματική Ταξινόμηση, Εξόρυξη γνώμης με βάση τα γνωρίσματα και κατασκευή σύνοψης, Συγκριτικές προτάσεις και εξόρυξη σχέσεων. Ενσωμάτωση Πληροφορίας: Προεπεξεργασία Σχήματος, Ταίριασμα περιοχής και ταίριασμα σε επίπεδο στιγμιοτύπων, Ενσωμάτωση διεπαφών διαδικτυακών ερωτημάτων. Δομημένη Εξαγωγή Δεδομένων – Δημιουργία Wrapper. Web Crawling: Γενικοί crawlers, Εστιασμένοι crawlers, Τοπικοί Crawlers. Ανάλυση Συνδέσμων: Σύζευξη βιβλιογραφικών ετεροαναφορών, Αλγόριθμοι Ανάκτησης Πληροφορίας. Εξόρυξη με μερική επίβλεψη: Ο αλγόριθμος Expectation Maximization, Μεταγωγικές Support Vector Machines, Κατηγοριοποιηση και παλινδρομηση με σύγχρονες τεχνικές μαθησης υπο επίβλεψης, Εξόρυξη από θετικά και μη επισημαινόμενα παραδείγματα. Μη επιβλεπόμενη Μάθηση: Γεωμετρικές μέθοδοι, Γενικευμένα Μοντέλα, Οπτικοποίηση μέσω Ενσωμάτωσης (SOMs, Multidimensional Scaling, Προβολές), Collaborative Filtering, Ακολουθιακά Πρότυπα.
Κωδ.: 4000Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικήECTS: 30

Κατάλογος Μαθημάτων Μερικής Φοίτησης

 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς
 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ
 • Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ
 • Μηχανική Μάθηση
 • Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές
 • Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

(2 μαθήματα)

 • Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση
 • Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

(2 μαθήματα)

 • Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση
 • Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Προσωπικό

Tα επιστημονικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» καλύπτονται επαρκώς από τα γνωστικά αντικείμενα των 10 μελών ΔΕΠ και ενός ΕΔΙΠ που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, το επιστημονικό προφίλ του κάθε μέλους περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω.

ΜάθημαΕξάμηνοΜέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠWebpage
Μηχανική ΜάθησηΑ’Καθηγητής
Ευστάθιος Σταματάτος
URL
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας ΓενιάςΑ’Αν. Καθηγητής
Κυριάκος Κρητικός
URL
Συστήματα Διάχυτου ΥπολογισμούΑ’Αν. Καθηγητής
Χρήστος Γκουμόπουλος
URL
Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές ΕφαρμογέςΑ’Επ. Καθηγητής
Αλέξιος Καπόρης
URL
Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών ΔτΠΒ’Καθηγητής
Γεώργιος Κορμέντζας
URL
Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠΒ’Επ. Καθηγητής
Εμμανουήλ Καλλίγερος
URL
Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠΒ’Δρ. Εμμανουήλ Μιχαηλίδης (Παν. Αιγαίου) 
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του ΜέλλοντοςΒ’Αν. Καθηγητής
Κυριάκος Κρητικός
URL
Ρομποτική και Υπολογιστική ΌρασηΓ’Καθηγήτρια
Εργίνα Καβαλλιεράτου
URL
Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠΓ’Επ. Καθηγητής
Δημήτριος Σκούτας
URL
Σημασιολογικός ΙστόςΓ’

Αν. Καθηγητής
Θεόδωρος Κωστούλας

Αν. Καθηγητής
Παναγιώτης Συμεωνίδης

URL

URL

Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη ΔεδομένωνΓ’

Αν. Καθηγητής
Θεόδωρος Κωστούλας

Αν. Καθηγητής
Παναγιώτης Συμεωνίδης

URL

URL

Κόστος – Υποτροφίες

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 ύψους 3.000 €, σε τέσσερις δόσεις, δεδομένων των αναγκών υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, που απαιτεί την κάλυψη αναγκών ειδικού προσωπικού αλλά και καθηγητών αλλοδαπών ή ημεδαπών πανεπιστημίων με ειδικές γνώσεις περί των αντικειμένων του ΠΜΣ. Τα τέλη καταβάλλονται ως εξής: 500,00€ εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) 1.000,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος) και 500,00€ κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο. Σημειώνεται ότι το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 3387 / Β’ / 10-08-2018 για την απαλλαγή διδάκτρων.
ΦΕΚ 784 / Β’ / 21-02-2022 τροποποίηση επί του ΦΕΚ 3387 / Β’ / 10-08-2018.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντίστοιχων, των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.9.2010, τ.Α ́). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α ́). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80) – σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 4485/2017.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αναλυτική βαθμολογία.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). 

Κανονισμός Σπουδών

Εγκύκλιοι που αφορούν στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος:

Συνεντεύξεις

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Θέματα Διπλωματικών

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Α’ Εξάμηνο

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Πέμπτη 13/10, αίθουσα Μυρτώ
09:00-13:00 Μηχανική Μάθηση (Σταματάτος)
14:00-18:00 Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές (Καπόρης)

Παρασκευή 14/10, αίθουσα Μυρτώ
09:00-13:00 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς (Κρητικός)
14:00-18:00 Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (Γκουμόπουλος)

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Δευτέρα, 18:00-20:00 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς (Κρητικός)
Τρίτη, 18:00-20:00 Μηχανική Μάθηση (Σταματάτος)
Τετάρτη, 18:00-20:00 Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές (Καπόρης)
Πέμπτη, 18:00-20:00 Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (Γκουμόπουλος)

 

Γ’ Εξάμηνο

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Δευτέρα 10/10
09:00-13:00 Σημασιολογικός Ιστός (Κωστούλας), αίθουσα Μυρτώ
14:00-18:00 Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση (Καβαλλιεράτου), Εργ. Ρομποτικής

Τρίτη 11/10, αίθουσα Μυρτώ
09:00-13:00 Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων (Συμεωνίδης)
14:00-18:00 Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ (Σκούτας)

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Δευτέρα, 19:00-21:00 Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων (Συμεωνίδης)
Τρίτη, 19:00-21:00 Σημασιολογικός Ιστός (Κωστούλας)
Πέμπτη, 18:00-20:00 Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση (Καβαλλιεράτου)
Παρασκευή, 18:00-20:00 Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ (Σκούτας)

Α’ εξάμηνο

ΗΜΕΡΑ

Διδάσκων

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2

Σταματάτος

09:00-12:00
13:00-16:00

Μηχανική Μάθηση

ΜΥΡΤΩ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2

Κρητικός

09:00-12:00
13:00-16:00

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς

ΜΥΡΤΩ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/2

Καπόρης

09:00-12:00
13:00-16:00

Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές

ΜΥΡΤΩ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2

Γκουμόπουλος

09:00-12:00
13:00-16:00

Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού

ΜΥΡΤΩ

Γ’ εξάμηνο
ΗΜΕΡΑΔιδάσκωνΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2Καβαλλιεράτου09:00-12:00
13:00-16:00
Ρομποτική και Υπολογιστική ΌρασηΦΑΙΔΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/2Συμεωνίδης09:00-12:00
13:00-16:00
Σημασιολογικός ΙστόςΦΑΙΔΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/2Συμεωνίδης09:00-12:00
13:00-16:00
Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη ΔεδομένωνΦΑΙΔΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/2Σκούτας09:00-12:00
13:00-16:00
Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠΦΑΙΔΡΑ
1 3-7/10/2022 Κενή
2 10-14/10/2022 Δια ζώσης
3 17-21/10/2022 Κενή
4 24-28/10/2022
5 31/10-4/11/2022
6 7-11/11/2022
7 14-18/11/2022 Κενή
8 21-25/11/2022
9 28/11-02/12/2022
10 5-9/12/2022
11 12-16/12/2022 Κενή
12 19-23/12/2022
13 9-13/1/2023
16-20/1/2023 Εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών
8-11/2/2023 Δια ζώσης και Εξετάσεις
Εθνική Εορτή 28/10/2022
Τοπική Αργία Σάμου 11/11/2022
Επέτειος Πολυτεχνείου 17/11/2022
Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/2022 – 6/1/2023
Τριών Ιεραρχών 30/1/2023
Β’ εξάμηνο

1η εβδομάδα (δια ζώσης)

Αίθουσα Μυρτώ

Δευτέρα 13/2, 09:00 – 13:00: Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ (Μιχαηλίδης)
Δευτέρα 13/2, 14:00 – 18:00: Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ (Καλλίγερος)

Τρίτη 14/2, 09:00 – 13:00: Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Κρητικός)
Τρίτη 14/2, 14:00 – 18:00: Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών ΔτΠ (Κορμέντζας/Μεσαριτάκης)


Επόμενες εβδομάδες

Ώρες μαθημάτων: 18:00 – 20:00

Δευτέρα: Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών ΔτΠ (Κορμέντζας/Μεσαριτάκης)
Τρίτη: Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ (Καλλίγερος)
Τετάρτη: Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Κρητικός)
Πέμπτη: Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ (Μιχαηλίδης)

1 13-17/02/2023 Δια ζώσης
2 20-24/02/2023 Κενή
3 27/02-03/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
4 06-10/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
5 13-17/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
6 20-24/03/2023 Κενή
7 27-31/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
8 03-07/04/2023 Κενή
10-21/04/2023 Διακοπές Πάσχα
9 24-28/04/2023 Εξ’ αποστάσεως
10 01-05/05/2023 Εξ’ αποστάσεως
11 08-12/05/2023 Κενή
12 15-19/05/2023 Εξ’ αποστάσεως
13 22-26/05/2023 Εξ’ αποστάσεως
29/05-02/06/2023 εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών