Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

για πτυχιούχους άλλων σχολών

Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2021

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (έως 6 σε part time)

ECTS: 90

Πληροφορική για αποφοίτους άλλων κλάδων

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσης σε επιστήμονες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information and Communication Systems)» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:

 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος σε επιστήμονες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
 • Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
 • Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2824/τ.Β’/16.07.2018.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Εξαιρούνται οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Κατάλογος Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 5001Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems)ECTS: 10
Εισαγωγή – Ρόλος και Μορφές Πληροφοριακών Συστημάτων στην Σύγχρονη Επιχείρηση.  Ο Κύκλος Ζωής των Πληροφοριακών Συστημάτων. Τεχνικές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Διαχείριση Έργων Πληροφορικής. Βελτίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Οργανωσιακή Αλλαγή. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Προβολή. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Νέων Τεχνολογιών.
Κωδ.: 5003Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων (Communication Systems and Networks)ECTS: 10
Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Βασικές αρχές αναλογικής και ψηφιακής εκπομπής και λήψης. Παρεμβολές, θόρυβος και χωρητικότητα. Μέσα μετάδοσης. Στοιχεία ραδιοσυστημάτων κινητών επικοινωνιών (τύποι κυψελών, τύποι διαύλων επικοινωνίας, λειτουργίες κυψελωτών συστημάτων). Σύγχρονα και επόμενης γενιάς δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Εισαγωγή στις επικοινωνίες υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές δικτύων και ιεραρχίες πρωτοκόλλων. Θέματα σχεδίασης δικτύων. Το μοντέλο αναφοράς  OSI και TCP/IP.  Αρχές μεταγωγής  δεδομένων.  Τα πρότυπα IEEE 802 για τοπικά δίκτυα. Σχεδίαση και ανάλυση του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων. Δικτυακές συσκευές (μεταγωγείς, δρομολογητές, επαναλήπτες). Μοντέλο και πλατφόρμες πρωτοκόλλων διαδικτύου TCP/IP, διευθυνσιοδότησης, δρομολόγησης. Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή και διομότιμα δίκτυα. Αρχικοποίηση: DHCP, BOOTP. Το σύστημα ονοματοδοσίας DNS. Μεταφορά αρχείων: FTP, TFTP, NFS. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: MIME, SMTP, mail gateways, POP, IMAP. Πρωτόκολλα TCP, UDP και μεταφοράς πραγματικού χρόνου. Πρωτόκολλα παροχής ποιότητας υπηρεσίας στο διαδίκτυο (RSVP, diffserv).
Κωδ.: 5004Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security)ECTS: 10
Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία. Βασικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων. Κακόβουλο Λογισμικό. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 5002Τεχνολογίες Λογισμικού  (Software Engineering)ECTS: 10
Εισαγωγή στην θεωρία αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών. Συστατικά ενός προγράμματος C. Εισαγωγή στην Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία. Εισαγωγή στη UML. Μεθοδολογίες ανάπτυξης βασισμένες στην αντικειμενοστρεφή τεχνολογία. Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού. Ευέλικτες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού.
Κωδ.: 5005Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)ECTS: 10
Ευφυείς πράκτορες (βασικές έννοιες). Επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση σε ένα χώρο καταστάσεων: Τυφλή (αλλά συστηματική) αναζήτηση, Αναζήτηση με χρήση γνώσης και ευρετικών μεθόδων, Τοπική αναζήτηση. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών: Βασικές έννοιες και αλγόριθμοι. Μηχανική μάθηση: Εισαγωγή, Επαγωγική μάθηση, Αλγόριθμοι μάθησης με επίβλεψη: Δέντρα απόφασης, Νευρωνικά Δίκτυα, Μπαεσιανές μέθοδοι και μάθηση από παραδείγματα, Μέθοδοι συνόλων ταξινομητών. Μάθηση χωρίς επίβλεψη. Εφαρμογές.
Κωδ.: 5006Δομές και Βάσεις Δεδομένων (Data Structures and Databases)ECTS: 10
Βασικές έννοιες δομών δεδομένων. Πίνακες δεδομένων, λίστες, στοίβες, ουρές δεδομένων, δομές σωρού. Αναζήτηση και ταξινόμηση, κατακερματισμός, δένδρα, δυαδικά δένδρα. Οργάνωση αρχείων και δομές ευρετηρίων για αρχεία δεδομένων. Β-δένδρα. Βασικές έννοιες και αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων. Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και το σχεσιακό μοντέλο αναπαράστασης δεδομένων. Μετασχηματισμός διαγράμματος οντοτήτων- συσχετίσεων σε σχήμα σχεσιακής βάσης δεδομένων. Περιορισμοί ακεραιότητας και πράξεις ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Γλώσσες βάσεων δεδομένων: η σχεσιακή άλγεβρα, η γλώσσα ερωτήσεων QBE, η γλώσσα SQL. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Προχωρημένα θέματα: ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων, μηχανές αναζήτησης, μαζική διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων (big data), εφαρμογές της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων στο χώρο των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 5000Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαECTS: 30

 

Φοιτητές Μερικής Φοίτησης

Α’ Εξάμηνο
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικό

 • Δομές και Βάσεις Δεδομένων

Επιλογής *

 • Τεχνολογίες Λογισμικού
 • Ευφυή Συστήματα
Γ’ Εξάμηνο
 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
Δ’ Εξάμηνο

Επιλογής *

 • Τεχνολογίες Λογισμικού
 • Ευφυή Συστήματα

Αν στο Β’ εξάμηνο παρακολουθηθεί μόνο το υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει στο Δ’ εξάμηνο να παρακολουθηθούν και τα δύο επιλογής. Διαφορετικά αντιστοιχεί ένα μάθημα επιλογής στο καθένα από τα εξάμηνα Β’ και Δ’.

Προσωπικό

ΜάθημαΕξάμηνοΜέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠWebpage
Πληροφοριακά ΣυστήματαΑ’Αν. Καθηγήτρια
Μαρία Καρύδα
URL
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και ΔικτύωνΑ’Επ. Καθηγητής
Δημήτριος Σκούτας
URL
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών ΣυστημάτωνΑ’Επ. Καθηγητής
Γεώργιος Στεργιόπουλος
URL
Τεχνολογίες ΛογισμικούΒ’

Επ. Καθηγητής
Καπόρης Αλέξιος

Αν. Καθηγητής
Γκουμόπουλος Χρήστος

Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Ιωάννης

URL

URL

URL

Ευφυή ΣυστήματαΒ’

Καθηγητής
Σταματάτος Ευστάθιος

Αν. Καθηγητής
Κωστούλας Θεόδωρος

URL

URL

Δομές και Βάσεις ΔεδομένωνΒ’Αν. Καθηγήτρια
Βλάχου Ακριβή
URL

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: (α) 500ευρώ (15 μέρες το αργότερο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων), (β) 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και (γ) 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος). Η έγκαιρη καταβολή της 1ης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 2988 / Β’ / 08-07-2021 για την απαλλαγή διδάκτρων.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Κανονισμός Σπουδών

Συνεντεύξεις

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Θέματα Διπλωματικών

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Τα μαθήματα της 1ης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως στις 4-8/10/2021.

Ώρες μαθημάτων: 18:15 – 20:00

Δευτέρα: Πληροφοριακά Συστήματα (Μ. Καρύδα)
Τρίτη: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Γ. Στεργιόπουλος)
Πέμπτη: Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων (Δ. Σκούτας)

Εβδομάδα δια ζώσης διαλέξεων

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Τρίτη 23/11, 18:00 – 20:00 (Αίθουσα του Δήμου)
Τετάρτη 24/11, 9:00 – 12:30 (Εργαστήριο Ηλέκτρα)

Τεχνολογίες Επικοινωνιών & Δικτύων
Τετάρτη 24/11, 15:30 – 19:00 (Εργαστήριο Ηλέκτρα)
Πέμπτη 25/11, 9:00 – 11:00 (Αίθουσα του Δήμου)

Πληροφοριακά Συστήματα
Πέμπτη 25/11, 13:00 – 16:00 (Αίθουσα του Δήμου)
Πέμπτη 25/11, 18:00 – 20:00 (Αίθουσα του Δήμου)

14-8/10/2021Εξ’ αποστάσεως
211-15/10/2021Εξ’ αποστάσεως
318-22/10/2021Κενή
425-29/10/2021Εξ’ αποστάσεως
51-5/11/2021Κενή
68-12/11/2021Εξ’ αποστάσεως
715-19/11/2021Κενή
822-26/11/2021Δια ζώσης
929/11-03/12/2021Κενή
106-10/12/2021Εξ’ αποστάσεως
1113-17/12/2021Κενή
1220-24/12/2021Κενή
1310-14/01/2022Εξ’ αποστάσεως (τελευταία διάλεξη)
   
Εθνική Εορτή28/10/2021
Τοπική Αργία Σάμου11/11/2021
Επέτειος Πολυτεχνείου17/11/2021
Διακοπές Χριστουγέννων24/12/2021 – 6/1/2022
Τριών Ιεραρχών30/1/2022

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Τετάρτη & Πέμπτη 9-10/6: Δομές και Βάσεις Δεδομένων (εξέταση εργασιών)
Δευτέρα 14/6: Ευφυή Συστήματα
Παρασκευή 18/6: Τεχνολογίες Λογισμικού

Εξ αποστάσεως διαλέξεις: 18:00 – 20:00

Δευτέρα: Ευφυή Συστήματα (Σταματάτος, Κωστούλας)
Τρίτη: Τεχνολογίες Λογισμικού (Καπόρης, Γκουμόπουλος, Χαραλαμπίδης)
Πέμπτη: Δομές και Βάσεις Δεδομένων (Βλάχου)

115-19/2/2021Κενή
222-26/2/20211η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
31-5/3/20212η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
48-12/3/20213η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
515-19/3/20214η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
622-26/3/2021Κενή
729/3 – 2/4/20215η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
85-9/4/20216η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
912-16/4/20217η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1019-23/4/20218η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1126-30/4/2021Κενή
123-7/5/2021Κενή
1310-14/5/20219η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1417-21/5/202110η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1524-28/5/202111η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1631/5 – 4/6/2021Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)
177-11/6/2021Κενή
  Εξετάσεις
Καθαρά Δευτέρα15/3/2021
Εθνική Εορτή25/3/2021
Διακοπές Πάσχα26/4 – 7/5/2021
Πρωτομαγιά1/5/2021