Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Το Μεταπτυχιακό αυτό προσφέρει κατάρτιση και εξειδίκευση στο πεδίο της πληροφορικής και των επικοινωνιών, σε επιστήμονες που δεν είναι ειδικοί στο πεδίο αυτό,  με στόχο την αποτελεσματική ανάπτυξη, διαμόρφωση, αξιοποίηση και διοίκηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των επιχειρησιακών συστημάτων στους σύγχρονους οργανισμούς.

Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2023

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (έως 6 μερικής φοίτησης)

ECTS: 90

Πληροφορική για αποφοίτους όλων των κλάδων

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσης σε επιστήμονες στο χώρο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτωv. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων που δεν είναι ειδικοί στο χώρο της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και οι οποίοι ωστόσο είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών , σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information and Communication Systems)» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:

 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος σε επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων.
 • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
 • Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
 • Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2824/τ. Β’/16.07.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3310/τ. Β’/28.06.2022.

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι αναγνωρισμένα και μοριοδοτούμενα από το Ελληνικό κράτος.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στο τέλος του κάθε ενός εκ των δύο πρώτων εξαμήνων διεξάγονται δια ζώσης τελικές εξετάσεις.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατάλογος Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 5001Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems)ECTS: 10
Εισαγωγή – Ρόλος και Μορφές Πληροφοριακών Συστημάτων στην Σύγχρονη Επιχείρηση.  Ο Κύκλος Ζωής των Πληροφοριακών Συστημάτων. Τεχνικές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Διαχείριση Έργων Πληροφορικής. Βελτίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Οργανωσιακή Αλλαγή. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Προβολή. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Νέων Τεχνολογιών.
Κωδ.: 5003Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων (Communication Systems and Networks)ECTS: 10
Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Βασικές αρχές αναλογικής και ψηφιακής εκπομπής και λήψης. Παρεμβολές, θόρυβος και χωρητικότητα. Μέσα μετάδοσης. Στοιχεία ραδιοσυστημάτων κινητών επικοινωνιών (τύποι κυψελών, τύποι διαύλων επικοινωνίας, λειτουργίες κυψελωτών συστημάτων). Σύγχρονα και επόμενης γενιάς δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Εισαγωγή στις επικοινωνίες υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές δικτύων και ιεραρχίες πρωτοκόλλων. Θέματα σχεδίασης δικτύων. Το μοντέλο αναφοράς  OSI και TCP/IP.  Αρχές μεταγωγής  δεδομένων.  Τα πρότυπα IEEE 802 για τοπικά δίκτυα. Σχεδίαση και ανάλυση του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων. Δικτυακές συσκευές (μεταγωγείς, δρομολογητές, επαναλήπτες). Μοντέλο και πλατφόρμες πρωτοκόλλων διαδικτύου TCP/IP, διευθυνσιοδότησης, δρομολόγησης. Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή και διομότιμα δίκτυα. Αρχικοποίηση: DHCP, BOOTP. Το σύστημα ονοματοδοσίας DNS. Μεταφορά αρχείων: FTP, TFTP, NFS. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: MIME, SMTP, mail gateways, POP, IMAP. Πρωτόκολλα TCP, UDP και μεταφοράς πραγματικού χρόνου. Πρωτόκολλα παροχής ποιότητας υπηρεσίας στο διαδίκτυο (RSVP, diffserv).
Κωδ.: 5004Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security)ECTS: 10
Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία. Βασικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων. Κακόβουλο Λογισμικό. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 5002Τεχνολογίες Λογισμικού  (Software Engineering)ECTS: 10
Εισαγωγή στην θεωρία αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών. Συστατικά ενός προγράμματος C. Εισαγωγή στην Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία. Εισαγωγή στη UML. Μεθοδολογίες ανάπτυξης βασισμένες στην αντικειμενοστρεφή τεχνολογία. Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού. Ευέλικτες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού.
Κωδ.: 5005Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)ECTS: 10
Ευφυείς πράκτορες (βασικές έννοιες). Επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση σε ένα χώρο καταστάσεων: Τυφλή (αλλά συστηματική) αναζήτηση, Αναζήτηση με χρήση γνώσης και ευρετικών μεθόδων, Τοπική αναζήτηση. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών: Βασικές έννοιες και αλγόριθμοι. Μηχανική μάθηση: Εισαγωγή, Επαγωγική μάθηση, Αλγόριθμοι μάθησης με επίβλεψη: Δέντρα απόφασης, Νευρωνικά Δίκτυα, Μπαεσιανές μέθοδοι και μάθηση από παραδείγματα, Μέθοδοι συνόλων ταξινομητών. Μάθηση χωρίς επίβλεψη. Εφαρμογές.
Κωδ.: 5006Δομές και Βάσεις Δεδομένων (Data Structures and Databases)ECTS: 10
Βασικές έννοιες δομών δεδομένων. Πίνακες δεδομένων, λίστες, στοίβες, ουρές δεδομένων, δομές σωρού. Αναζήτηση και ταξινόμηση, κατακερματισμός, δένδρα, δυαδικά δένδρα. Οργάνωση αρχείων και δομές ευρετηρίων για αρχεία δεδομένων. Β-δένδρα. Βασικές έννοιες και αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων. Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και το σχεσιακό μοντέλο αναπαράστασης δεδομένων. Μετασχηματισμός διαγράμματος οντοτήτων- συσχετίσεων σε σχήμα σχεσιακής βάσης δεδομένων. Περιορισμοί ακεραιότητας και πράξεις ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Γλώσσες βάσεων δεδομένων: η σχεσιακή άλγεβρα, η γλώσσα ερωτήσεων QBE, η γλώσσα SQL. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Προχωρημένα θέματα: ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων, μηχανές αναζήτησης, μαζική διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων (big data), εφαρμογές της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων στο χώρο των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 5000Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαECTS: 30

 

Κατάλογος Μαθημάτων Μερικής Φοίτησης

 • Πληροφοριακά Συστήματα

 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Υποχρεωτικό

 • Δομές και Βάσεις Δεδομένων

Επιλογής *

 • Τεχνολογίες Λογισμικού
 • Ευφυή Συστήματα
 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων

Επιλογής *

 • Τεχνολογίες Λογισμικού
 • Ευφυή Συστήματα

Αν στο 2ο εξάμηνο παρακολουθηθεί μόνο το υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει στο 4ο εξάμηνο να παρακολουθηθούν και τα δύο επιλογής. Διαφορετικά αντιστοιχεί ένα μάθημα επιλογής στο καθένα από το 2ο και 4ο εξάμηνο.

Προσωπικό

ΜάθημαΕξάμηνοΜέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠWebpage
Πληροφοριακά ΣυστήματαΑ’

Αν. Καθηγήτρια
Μαρία Καρύδα

Επ. Καθηγήτρια
Πέγκυ Παπαδοπούλου

URL

 

URL

Τεχνολογίες Επικοινωνιών και ΔικτύωνΑ’Καθηγητής
Γεώργιος Κορμέντζας
URL
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών ΣυστημάτωνΑ’Καθηγητής
Σπύρος Κοκολάκης
URL
Τεχνολογίες ΛογισμικούΒ’

Επ. Καθηγητής
Καπόρης Αλέξιος

Αν. Καθηγητής
Γκουμόπουλος Χρήστος

Καθηγητής
Χαραλαμπίδης Ιωάννης

URL

URL

URL

Ευφυή ΣυστήματαΒ’

Καθηγητής
Σταματάτος Ευστάθιος

Αν. Καθηγητής
Κωστούλας Θεόδωρος

URL

URL

Δομές και Βάσεις ΔεδομένωνΒ’Αν. Καθηγήτρια
Βλάχου Ακριβή
URL

Κόστος – Υποτροφίες

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017 ύψους 3.000€, σε τέσσερις (4) δόσεις, δεδομένου των αναγκών υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδώv. Η έγκαιρη καταβολή της 1ης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 3387 / Β’ / 10-08-2018 για την απαλλαγή διδάκτρων.
ΦΕΚ 784 / Β’ / 21-02-2022 τροποποίηση επί του ΦΕΚ 3387 / Β’ / 10-08-2018.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. 

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/ 24-9-2010, τ.Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄). Επίσης, οι επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής γίνονται δεκτοί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες, εφόσον απαιτείται.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). 

Κανονισμός Σπουδών

Εγκύκλιοι που αφορούν στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος:

Συνεντεύξεις

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Θέματα Διπλωματικών

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Παρασκευή 23/6
10:00 – 13:00: Δομές και Βάσεις Δεδομενων
15:00- 18:00: Ευφυή Συστήματα

Σάββατο 24/6
10:00-13:00: Τεχνολογίες Λογισμικού

Εβδομάδα Δια Ζώσης Διαλέξεων

Παρασκευή 17/2, αίθουσα Δήμητρα, Σχολικό Συγκρότημα

10:00 – 14:30: Δομές και Βάσεις Δεδομένων (A. Βλάχου)
16:00 – 20:30: Ευφυή Συστήματα (Σταματάτος/Κωστούλας)

Σάββατο 18/2, αίθουσα Μυρτώ, κτίριο Λυμπέρη

10:00 – 14:30: Τεχνολογίες Λογισμικού (Καπόρης/Χαραλαμπίδης)

Εξ αποστάσεως διαλέξεις

Ευφυή Συστήματα (Σταματάτος/Κωστούλας): Δευτέρα 7:00 – 9:00 μμ
Τεχνολογίες Λογισμικού (Καπόρης, Χαραλαμπίδης/Γκουμόπουλος): Πέμπτη 6:00 – 8:00 μμ
Δομές και Βάσεις Δεδομένων (Βλάχου): Παρασκευή 6:00 – 8:00 μμ

Πληροφοριακά Συστήματα
Μ. Καρύδα
Τετάρτη 15/2, 16.00-20.30, (αίθουσα Δήμητρα, Σχολικό Συγκρότημα)

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Σ. Κοκολάκης
Πέμπτη 16/2, 10.00-14.30, (αίθουσα Δήμητρα, Σχολικό Συγκρότημα)

Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτυών
Γ. Κορμέντζας
Πέμπτη 16/2, 16.00-20.30, (αίθουσα Δήμητρα, Σχολικό Συγκρότημα)

Εβδομάδα δια ζώσης διαλέξεων

αίθουσα Δήμητρα, Σχολικό Συγκρότημα

Πέμπτη 20/10
09:00 – 14:00 Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
16:00 – 21:00 Πληροφοριακά Συστήματα

Παρασκευή 21/10
09:00 – 14:00 Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

 

Εξ αποστάσεως διαλέξεις

Δευτέρα, 18:00 – 20:00
Τεχνολογίες Επικοινωνιών & Δικτύων

Πέμπτη, 18:00 – 20:00
Πληροφοριακά Συστήματα

Παρασκευή, 18:00 – 20:00
Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

1 20-21/10/2022 Δια ζώσης
2 24-28/10/2022 Κενή
3 31/10-4/11/2022 Εξ αποστάσεως
4 7-11/11/2022 Εξ αποστάσεως
5 14-18/11/2022 Κενή
6 21-25/11/2022 Εξ αποστάσεως
7 28/11-02/12/2022 Εξ αποστάσεως
8 5-9/12/2022 Κενή
9 12-16/12/2022 Εξ αποστάσεως
10 19-23/12/2022 Κενή
11 9-13/1/2023 Εξ αποστάσεως
Εθνική Εορτή28/10/2022
Τοπική Αργία Σάμου11/11/2022
Επέτειος Πολυτεχνείου17/11/2022
Διακοπές Χριστουγέννων24/12/2022 – 6/1/2023
Τριών Ιεραρχών30/1/2023
2 20-24/02/2023 Κενή
3 27/02-03/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
4 06-10/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
5 13-17/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
6 20-24/03/2023 Κενή
7 27-31/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
8 03-07/04/2023 Κενή
10-21/04/2023 Διακοπές Πάσχα
9 24-28/04/2023 Εξ’ αποστάσεως
10 01-05/05/2023 Εξ’ αποστάσεως
11 08-12/05/2023 Κενή
12 15-19/05/2023 Εξ’ αποστάσεως
13 22-26/05/2023 Εξ’ αποστάσεως
29/05-02/06/2023 εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών