Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Το μεταπτυχιακό για τη σύγχρονη, ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση

Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2023

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (έως 6 μερικής φοίτησης)

ECTS: 90

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση των λειτουργιών των δημόσιων υπηρεσιών, μείωση του κόστους τους, βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, και γενικότερα της προσφερόμενης αξίας στην κοινωνία, σχεδιασμό και υλοποίηση καλύτερων και αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών, αλλά και στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των φορέων του κράτους με τους πολίτες με διαφάνεια. Όμως η εμπειρία στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, δείχνει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών είναι ένα υψηλής πολυπλοκότητας έργο, που απαιτεί στενή συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων (τεχνολογικών και διοικητικών), τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον του δημόσιου τομέα, όσο και από το εξωτερικό του περιβάλλον (εταιρείες πληροφορικής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λπ.). Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωσή γενικότερα, για αυτό τον λόγο οι ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο αυτό είναι μεγάλες, όπως και οι σχετικές αγορές που ανοίγονται για επιχειρήσεις διαφόρων συναφών αντικειμένων.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο αυτό χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σχετικά με μία πληθώρα μορφών πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν στους φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ. πληροφοριακά συστήματα εσωτερικής υποστήριξης, παροχής ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πολίτες, ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με το κράτος, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμμετοχής και διαβούλευσης, αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων (social media), ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, διαλειτουργικότητα, κ.λπ.). Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα δημιουργικής και εποικοδομητικής συμμετοχής σε έργα ανάπτυξης διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου τομέα με διάφορους ρόλους.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι:

 • Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Εφαρμογή των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μέσω των μαθησιακών διαδικασιών διδασκαλίας, φροντιστηριακών ασκήσεων, εργασιών και ερευνητικών εργασιών κλπ.
 • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων του φοιτητικού δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4480/2023 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2885/τ.Β’/19.07.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 4480/τ. Β’/12.07.2023.

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι αναγνωρισμένα και μοριοδοτούμενα από το Ελληνικό κράτος.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στο τέλος του κάθε ενός εκ των δύο πρώτων εξαμήνων διεξάγονται τελικές εξετάσεις. Τον τρόπο και τη διαδικασία της τελικής εξέτασης για κάθε μάθημα καθορίζει ο/η υπεύθυνος/η διδάσκων/διδάσκουσα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατάλογος Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 6001Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και ΟργανισμώνECTS: 7.5
Οι λειτουργίες της διοίκησης. Το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων και οργανισμών. Βασικά οικονομικά των επιχειρήσεων: ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης, οικονομικοί δείκτες απόδοσης. Οργάνωση επιχειρήσεων. Στρατηγική και επιχειρηματικό πλάνο. Ανάλυση SWOT, μείγμα 4P, ανάλυση νεκρού σημείου, προϋπολογισμοί. Ψηφιακές / εικονικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικά μοντέλα του διαδικτύου.  Εργασία: κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου / λειτουργικού πλάνου επιχείρησης ή οργανισμού.
Κωδ.: 6002Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια ΔιοίκησηECTS: 7.5
Εισαγωγικές έννοιες στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), Οργανωσιακή Στρατηγική και ΠΣ, Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα ΠΣ, ΠΣ υποστήριξης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυΐας, Συστήματα Κοινωνικής Δικτύωσης, Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, Ασύρματη τεχνολογία και διάχυτη υπολογιστική, ΠΣ εντός των οργανισμών, Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες, Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός και στρατηγικές απόκτησης ΠΣ, Διαχείριση και ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, Υπολογιστική νέφους, Ευφυή συστήματα, Διαχείριση Έργου για ΠΣ, Ζητήματα ηθικής και ιδιωτικότητας στη χρήση ΠΣ.
Κωδ.: 6003Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι (Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες)ECTS: 7.5
Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, Μορφές πληροφοριακών συστημάτων στην Δημόσια Διοίκηση, Ορισμοί Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασικές προσεγγίσεις, Εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα – λειτουργική και τεχνολογική δομή – εναλλακτικές μορφολογίες και δυνατότητες, Υποσυστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διαμόρφωσης Πολιτικών, Συστήματα  Ηλεκτρονικής Διαχείρισης  Ροών Εργασίας και Εγγράφων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές και υπηρεσίες – κατηγοριοποιήσεις – δυνατότητες – επίπεδα ανάπτυξης, Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης (life events), Πανευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, Ηλεκτρονικές προμήθειες, Υλοποίηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Ψηφιακές Πόλεις
Κωδ.: 6004Ασφάλεια Πληροφοριακών ΣυστημάτωνECTS: 7.5
Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Κακόβουλο Λογισμικό. Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στοιχεία Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 6005Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ (Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση)ECTS: 7.5
Βασικές αρχές και κύρια ζητήματα ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης. Συστήματα και μεθοδολογίες ηλεκτρονικής συμμετοχής και ηλεκτρονικής συμμετοχής/δημοκρατίας. Μοντελοποίηση πολιτικής για την ανάλυση επιπτώσεων, προσομοίωση κοινωνικών φαινομένων, και την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση. Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα: διοικητικές διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Κοινωνικά δίκτυα στη δημόσια διοίκηση και στην παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Έξυπνες πόλεις: υποδομές και προηγμένες κινητές εφαρμογές. Χρήση της πληροφορικής για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων (οικονομική κρίση, μετανάστευση, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, υπο-ανάπτυξη, κλπ.). Μελέτη περιπτώσεων: ανοικτές εφαρμογές συμμετοχικής διακυβέρνησης.
Κωδ.: 6006Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών ΣυστημάτωνECTS: 7.5
Ο Κύκλος Ζωής του Πληροφοριακού Συστήματος. Τεχνικές μοντελοποίησης: UML,E-R Diagrams. Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων: Δομημένες μεθοδολογίες, RUP/OpenUP, Agile, Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος έργων, Xρονικός προγραμματισμός (CPM, PERT), Διαχείριση και κατανομή πόρων και κόστους, Διαχείριση κινδύνων σε έργα ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και τρόποι διαχείρισής τους.
Κωδ.: 6007Νομικά Θέματα Κοινωνίας της ΠληροφορίαςECTS: 7.5
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ) και Κοινωνία: ΤΠΕ ως ένα νέο επιστημονικό-μεθοδολογικό παράδειγμα και η νέα σχέση κοινωνίας, δικαίου και τεχνολογίας. Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων (εργασιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα και κοινωνική δικτύωση). Ασφάλεια, Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Ελευθερία του λόγου, δικαιώματα και εξουσία στο Διαδίκτυο – Blogs /forums και λογοκρισία. Πνευματική/Διανοητική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραβατικότητα και Κοινωνία της Πληροφορίας. Computer/Digital Forensics. Ηλεκτρονική δημοκρατία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία
Κωδ.: 6008Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο ΔιαλειτουργικότηταςECTS: 7.5
Ορισμοί Διαλειτουργικότητας και οφέλη. Η Διαλειτουργικότητα στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς (μετρικές, δείκτες, τρέχουσα κατάσταση). Οργανωσιακή Διαλειτουργικότητα, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα, Τεχνική Διαλειτουργικότητα και Θεσμική Διαλειτουργικότητα. Υποδομές και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές Διαλειτουργικότητας. Πιστοποίηση της Διαλειτουργικότητας. Το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Περιοχές Έρευνας στη Διαλειτουργικότητα. Αξιολόγηση Επιπτώσεων Διαλειτουργικότητας. Μελέτες Περίπτωσης: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κωδ.: 6000 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική ECTS: 27.5
Κωδ.: 6009 Πρακτική Άσκηση Επιλογής ECTS: 2.5
Κωδ.: 6010 Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιλογής ECTS: 2.5

Κατάλογος Μαθημάτων Μερικής Φοίτησης

 • Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ
 • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη ΠΣ
 • Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών
 • Ασφάλεια ΠΣ
 • Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας
 • Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
Κωδ.: 6000 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική ECTS: 27.5
Κωδ.: 6009 Πρακτική Άσκηση Επιλογής ECTS: 2.5
Κωδ.: 6010 Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιλογής ECTS: 2.5

Προσωπικό

ΜάθημαΕξάμηνοΜέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠWebpage
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και ΟργανισμώνΑ’Δρ. Δημήτριος Σαράντης 
Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια ΔιοίκησηΑ’Επ. Καθηγητής*
Χάρης Αλεξόπουλος
(υπό διορισμό μέλος ΔΕΠ)
URL
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I (Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες)Α’Καθηγητής
Ευριπίδης Λουκής
URL
Ασφάλεια Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΑ’Καθηγητής
Σπύρος Κοκολάκης
URL
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II (Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση)Β’Καθηγητής
Ιωάννης Χαραλαμπίδης
URL
Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΒ’Δρ. Δημήτριος Σαράντης 
Νομικά Θέματα Κοινωνίας της ΠληροφορίαςΒ’Καθηγήτρια
Μαρία Καρύδα
URL
Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο ΔιαλειτουργικότηταςΒ’Επ. Καθηγητής*
Χάρης Αλεξόπουλος
(υπό διορισμό μέλος ΔΕΠ)
 

Κόστος – Υποτροφίες

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: (α) 500ευρώ (15 μέρες το αργότερο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων), (β) 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και (γ) 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος). Η έγκαιρη καταβολή της 1ης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται. Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων.

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός απολογισμός για το ΠΜΣ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας (άρθρο 88 ν. 3883/2010 Α΄ 167), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (Α΄ 73), τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (άρθρο 69 ν. 4249/2014 2014 – Α΄ 73) και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 1 π.δ. 75/2018 – Α΄ 145). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες, εφόσον απαιτείται.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). 

Κανονισμός Σπουδών

Εγκύκλιοι που αφορούν στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος:

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Συνεντεύξεις

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Θέματα Διπλωματικών

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Εξ αποστάσεως διαλέξεις

Ώρες μαθημάτων: 18.00 – 20.00

Δευτέρα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ (Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση) (Χάρης Αλεξόπουλος, Ευριπίδης Λουκής)
Τρίτη: Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (Βασιλική Διαμαντοπούλου)
Τετάρτη: Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Χάρης Αλεξόπουλος)
Πέμπτη: Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας (Λίλιαν Μήτρου)

1 12-16/02/2024 Κενή
2 19-23/02/2024
3 26/02-01/03/2024
4 04-08/03/2024
5 11-15/03/2024
6 19-22/03/2024 Κενή
7 26-29/03/2024
8 01-05/04/2024
9 08-12/04/2024
10 15-19/04/2024
11 22-26/04/2024 Κενή
12 13-17/05/2024
13 20-24/05/2024

Παρασκευή  9/2

9:00 – 14:00: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Εργαστήριο ΑΛΚΜΗΝΗ)

15:00 – 20:00: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ι
(Εργαστήριο ΑΛΚΜΗΝΗ)

 

Σάββατο 10/2

9:00 – 14:30: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εργαστήριο ΑΛΚΜΗΝΗ)

 

Μάθημα: Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δημήτρης Σαράντης)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Δευτέρα 18:00 – 20:00

Μάθημα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι (Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες) (Ευριπίδης Λουκής)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Τρίτη 18:00 – 20:00

Μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα (Χάρης Αλεξόπουλος)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Τετάρτη 18:00 – 20:00

Μάθημα: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Κυριάκος Κρητικός)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Πέμπτη 18:00 – 20:00

116-20/10/20231η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
223-27/10/20232η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
330/10-3/11/20233η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
46-10/11/20234η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
513-17/11/20235η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
620-24/11/2023Κενή
727/11-01/12/20236η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
84-8/12/20237η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
911-15/12/20238η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1018-22/12/20239η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
118-12/1/202410η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1215-19/1/2024Αναπληρώσεις (εάν είναι αναγκαίο)
135-9/2/2024Εξετάσεις

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
04/09/2023- 29/09/2023 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων Σεπτεμβρίου Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2023 ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 09.10.2023
02/10/2023- 14/01/2024 Χειμερινό εξάμηνο
15/01/2024- 09/02/2024 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2024 ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 19.02.2024
12/02/2024- 26/05/2024 Εαρινό Εξάμηνο
27/05/2024-21/06/2024 Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ορίζεται η 21η Ιουνίου 2024 ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 01.07.2024
Αργίες ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
28/10/2023 Εθνική Εορτή
17/11/2023 Επέτειος Πολυτεχνείου
23/12/2023- 06/01/2024 Διακοπές Χριστουγέννων
30/01/2024 Εορτή Τριών Ιεραρχών
18/03/2024 Καθαρά Δευτέρα
25/03/2024 Εθνική Εορτή
29/04/2024- 12/05/2024 Διακοπές Πάσχα
01/05/2024 Πρωτομαγιά
24/06/2024 Του Αγίου Πνεύματος
Τοπικές αργίες ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
08/11/2023 & 17/02/2024 Τοπικές εορτές Λέσβου
11/11/2023 & 22/07/2024 Τοπικές εορτές Χίου
14/11/2023 & 07/03/2024  Τοπικές εορτές Ρόδου
11/11/2023 & 06/08/2024  Τοπικές εορτές Σάμου
13/11/2023 & 06/12/2023  Τοπικές εορτές Σύρου
07/09/2023 & 08/10/2023  Τοπικές εορτές Λήμνου

Η εξέταση πραγματοποιείται την περίοδο από ένα μήνα πριν μέχρι ένα μήνα μετά την εκάστοτε εξεταστική. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει τον κανονικό χρόνο φοίτησης (μερικής ή πλήρους), η εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Εβδομάδα Δια Ζώσης Διαλέξεων

Πέμπτη 20/10
αίθουσα Λυδία (άνω μέρος της αίθουσας Δόρυσσα – είσοδος από οδό Γοργύρας)

09:00 – 14:00 Πληροφοριακά Συστήματα στην Δημόσια Διοίκηση (Π. Παπαδοπούλου)
16:30 – 21:30 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ. Σαράντης)

Παρασκευή 21/10
αίθουσα Δήμητρα (στο Σχολικό Συγκρότημα Μεσαίου Καρλοβάσου)

09:00 – 14:00 Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σ. Κοκολάκης)
16:30 – 21:30 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι (Ε. Λουκής)

Εξ αποστάσεως Διαλέξεις

Δευτέρα, 18:00 – 20:00
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ. Σαράντης)

Τρίτη, 18:00 – 20:00
Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση (Π. Παπαδοπούλου)

Τετάρτη, 18:00 – 20:00
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι (Ε. Λουκής)

Παρασκευή, 18:00 – 20:00
Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σ. Κοκολάκης)

Τετάρτη 15/2

10:00 – 14:30: Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Εργαστήριο Ηλέκτρα)
16:30 – 21:00: Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση (Εργαστήριο Ηλέκτρα)

Πέμπτη 16/2

10:00 – 14:30: Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Εργαστήριο Αλκμήνη)
16:30 – 21:00: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι (Εργαστήριο Ηλέκτρα)

1 20-21/10/2022 Δια ζώσης
2 24-28/10/2022 Κενή
3 31/10-4/11/2022 Εξ αποστάσεως
4 7-11/11/2022 Εξ αποστάσεως
5 14-18/11/2022 Κενή
6 21-25/11/2022 Εξ αποστάσεως
7 28/11-02/12/2022 Εξ αποστάσεως
8 5-9/12/2022 Κενή
9 12-16/12/2022 Εξ αποστάσεως
10 19-23/12/2022 Κενή
11 9-13/1/2023 Εξ αποστάσεως
Εθνική Εορτή 28/10/2022
Τοπική Αργία Σάμου 11/11/2022
Επέτειος Πολυτεχνείου 17/11/2022
Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/2022 – 6/1/2023
Τριών Ιεραρχών 30/1/2023
Πρόγραμμα δια ζώσης διαλέξεων εαρινού εξαμήνου

Παρασκευή 17/2
10:00 – 14:30: Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας (Εργαστήριο Αλκμήνη)
16:30 – 21:00: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Εργαστήριο Ηλέκτρα)

Σάββατο 18/2
10.00 – 14:30: Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (Εργαστήριο Ηλέκτρα)
16:30 – 21:00: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ (Εργαστήριο Ηλέκτρα)

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διαλέξεων εαρινού εξαμήνου

Δευτέρα (18.00 – 20.00): Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
Τετάρτη (18.00 – 20.00): Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ
Πέμπτη (18.00 – 20.00): Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας
Παρασκευή (18.00 – 20.00): Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Δευτέρα 26/6, 18.00 – 21.00
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ – Διδάσκων: Ιωάννης Χαραλαμπίδης – Επιτηρητής: Δημήτριος Σαράντης

Τρίτη 27/6, 18.00 – 21.00
Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων – Διδάσκων: Δημήτριος Σαράντης 

Τετάρτη 28/6, 18.00 – 21.00
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Διδάσκων: Χάρης Αλεξόπουλος, Επιτηρητής: Δημήτριος Σαράντης

1 17-18/02/2023 Δια ζώσης
2 20-24/02/2023 Κενή
3 28/02-03/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
4 06-10/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
5 13-17/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
6 20-24/03/2023 Κενή
7 27-31/03/2023 Εξ’ αποστάσεως
8 03-07/04/2023 Κενή
9 24-28/04/2023 Εξ’ αποστάσεως
10 01-05/05/2023 Εξ’ αποστάσεως
11 08-12/05/2023 Κενή
12 15-19/05/2023 Εξ’ αποστάσεως
13 22-26/05/2023 Εξ’ αποστάσεως