Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2021

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (έως 6 σε part time)

ECTS: 90

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση των λειτουργιών των δημόσιων υπηρεσιών, μείωση του κόστους τους, βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, και γενικότερα της προσφερόμενης αξίας στην κοινωνία, σχεδιασμό και υλοποίηση καλύτερων και αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών, αλλά και στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των φορέων του κράτους με τους πολίτες με διαφάνεια. Όμως η εμπειρία στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, δείχνει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών είναι ένα υψηλής πολυπλοκότητας έργο, που απαιτεί στενή συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων (τεχνολογικών και διοικητικών), τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον του δημόσιου τομέα, όσο και από το εξωτερικό του περιβάλλον (εταιρείες πληροφορικής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λπ.). Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωσή γενικότερα, για αυτό τον λόγο οι ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο αυτό είναι μεγάλες, όπως και οι σχετικές αγορές που ανοίγονται για επιχειρήσεις διαφόρων συναφών αντικειμένων.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο αυτό χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σχετικά με μία πληθώρα μορφών πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν στους φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ. πληροφοριακά συστήματα εσωτερικής υποστήριξης, παροχής ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πολίτες, ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με το κράτος, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμμετοχής και διαβούλευσης, αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων (social media), ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, διαλειτουργικότητα, κ.λπ.). Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα δημιουργικής και εποικοδομητικής συμμετοχής σε έργα ανάπτυξης διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου τομέα με διάφορους ρόλους.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι:

 • Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Εφαρμογή των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μέσω των μαθησιακών διαδικασιών διδασκαλίας, φροντιστηριακών ασκήσεων, εργασιών και ερευνητικών εργασιών κλπ.
 • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων του φοιτητικού δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2885/τ.Β’/19.07.2018

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετι-ών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντίστοιχων, των Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α ́), καθώς επίσης και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α ́). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80) – σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 4485/2017.

Κατάλογος Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 6001Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και ΟργανισμώνECTS: 7.5
Οι λειτουργίες της διοίκησης. Το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων και οργανισμών. Βασικά οικονομικά των επιχειρήσεων: ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης, οικονομικοί δείκτες απόδοσης. Οργάνωση επιχειρήσεων. Στρατηγική και επιχειρηματικό πλάνο. Ανάλυση SWOT, μείγμα 4P, ανάλυση νεκρού σημείου, προϋπολογισμοί. Ψηφιακές / εικονικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικά μοντέλα του διαδικτύου.  Εργασία: κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου / λειτουργικού πλάνου επιχείρησης ή οργανισμού.
Κωδ.: 6002Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια ΔιοίκησηECTS: 7.5
Εισαγωγικές έννοιες στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), Οργανωσιακή Στρατηγική και ΠΣ, Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα ΠΣ, ΠΣ υποστήριξης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυΐας, Συστήματα Κοινωνικής Δικτύωσης, Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, Ασύρματη τεχνολογία και διάχυτη υπολογιστική, ΠΣ εντός των οργανισμών, Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες, Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός και στρατηγικές απόκτησης ΠΣ, Διαχείριση και ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, Υπολογιστική νέφους, Ευφυή συστήματα, Διαχείριση Έργου για ΠΣ, Ζητήματα ηθικής και ιδιωτικότητας στη χρήση ΠΣ.
Κωδ.: 6003Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι (Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες)ECTS: 7.5
Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, Μορφές πληροφοριακών συστημάτων στην Δημόσια Διοίκηση, Ορισμοί Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασικές προσεγγίσεις, Εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα – λειτουργική και τεχνολογική δομή – εναλλακτικές μορφολογίες και δυνατότητες, Υποσυστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διαμόρφωσης Πολιτικών, Συστήματα  Ηλεκτρονικής Διαχείρισης  Ροών Εργασίας και Εγγράφων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές και υπηρεσίες – κατηγοριοποιήσεις – δυνατότητες – επίπεδα ανάπτυξης, Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης (life events), Πανευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, Ηλεκτρονικές προμήθειες, Υλοποίηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Ψηφιακές Πόλεις
Κωδ.: 6004Ασφάλεια Πληροφοριακών ΣυστημάτωνECTS: 7.5
Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Κακόβουλο Λογισμικό. Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στοιχεία Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 6005Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ (Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση)ECTS: 7.5
Βασικές αρχές και κύρια ζητήματα ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης. Συστήματα και μεθοδολογίες ηλεκτρονικής συμμετοχής και ηλεκτρονικής συμμετοχής/δημοκρατίας. Μοντελοποίηση πολιτικής για την ανάλυση επιπτώσεων, προσομοίωση κοινωνικών φαινομένων, και την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση. Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα: διοικητικές διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Κοινωνικά δίκτυα στη δημόσια διοίκηση και στην παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Έξυπνες πόλεις: υποδομές και προηγμένες κινητές εφαρμογές. Χρήση της πληροφορικής για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων (οικονομική κρίση, μετανάστευση, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, υπο-ανάπτυξη, κλπ.). Μελέτη περιπτώσεων: ανοικτές εφαρμογές συμμετοχικής διακυβέρνησης.
Κωδ.: 6006Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών ΣυστημάτωνECTS: 7.5
Ο Κύκλος Ζωής του Πληροφοριακού Συστήματος. Τεχνικές μοντελοποίησης: UML,E-R Diagrams. Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων: Δομημένες μεθοδολογίες, RUP/OpenUP, Agile, Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος έργων, Xρονικός προγραμματισμός (CPM, PERT), Διαχείριση και κατανομή πόρων και κόστους, Διαχείριση κινδύνων σε έργα ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και τρόποι διαχείρισής τους.
Κωδ.: 6007Νομικά Θέματα Κοινωνίας της ΠληροφορίαςECTS: 7.5
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ) και Κοινωνία: ΤΠΕ ως ένα νέο επιστημονικό-μεθοδολογικό παράδειγμα και η νέα σχέση κοινωνίας, δικαίου και τεχνολογίας. Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων (εργασιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα και κοινωνική δικτύωση). Ασφάλεια, Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Ελευθερία του λόγου, δικαιώματα και εξουσία στο Διαδίκτυο – Blogs /forums και λογοκρισία. Πνευματική/Διανοητική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραβατικότητα και Κοινωνία της Πληροφορίας. Computer/Digital Forensics. Ηλεκτρονική δημοκρατία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία
Κωδ.: 6008Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο ΔιαλειτουργικότηταςECTS: 7.5
Ορισμοί Διαλειτουργικότητας και οφέλη. Η Διαλειτουργικότητα στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς (μετρικές, δείκτες, τρέχουσα κατάσταση). Οργανωσιακή Διαλειτουργικότητα, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα, Τεχνική Διαλειτουργικότητα και Θεσμική Διαλειτουργικότητα. Υποδομές και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές Διαλειτουργικότητας. Πιστοποίηση της Διαλειτουργικότητας. Το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Περιοχές Έρευνας στη Διαλειτουργικότητα. Αξιολόγηση Επιπτώσεων Διαλειτουργικότητας. Μελέτες Περίπτωσης: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κωδ.: 6000Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικήECTS: 27.5
Κωδ.: 6009Πρακτική ΆσκησηΕπιλογήςECTS: 2.5
Κωδ.: 6010Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΕπιλογήςECTS: 2.5

Φοιτητές Μερικής Φοίτησης

Α’ Εξάμηνο
 • Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι
Β’ Εξάμηνο
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ
 • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη ΠΣ
Γ’ Εξάμηνο
 • Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών
 • Ασφάλεια ΠΣ
Δ’ Εξάμηνο
 • Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας
 • Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Προσωπικό

ΜάθημαΕξάμηνοΜέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠWebpage
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και ΟργανισμώνΑ’Δρ. Αγγελική ΑνδρουτσοπούλουURL
Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια ΔιοίκησηΑ’Επ. Καθηγήτρια
Πέγκυ Παπαδοπούλου
URL
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I (Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες)Α’Καθηγητής
Ευριπίδης Λουκής
URL
Ασφάλεια Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΑ’Επ. Καθηγητής
Γεώργιος Στεργιόπουλος
URL
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II (Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση)Β’Καθηγητής
Ιωάννης Χαραλαμπίδης
URL
Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΒ’Δημήτριος ΣαράντηςURL
Νομικά Θέματα Κοινωνίας της ΠληροφορίαςΒ’Καθηγήτρια
Λίλιαν Μήτρου
URL
Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο ΔιαλειτουργικότηταςΒ’Δρ. Χάρης ΑλεξόπουλοςURL

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: (α) 500ευρώ (15 μέρες το αργότερο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων), (β) 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και (γ) 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος). Η έγκαιρη καταβολή της 1ης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 2988 / Β’ / 08-07-2021 για την απαλλαγή διδάκτρων.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Συνεντεύξεις

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Θέματα Διπλωματικών

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Τα μαθήματα της 1ης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως στις 4-8/10/2021.

Δευτέρα, 18:00 – 20:00: Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τρίτη, 18:00 – 20:00: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Τετάρτη, 18:00 – 20:00: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι
Πέμπτη, 19:00 – 21:00: Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση

Εβδομάδα δια ζώσης μαθημάτων

Τρίτη 23/11, 14:30 – 18:00: Πληροφοριακά Συστήματα στην Δημόσια Διοίκηση (Π. Παπαδοπούλου) – Εργαστήριο Αλκμήνη
Τρίτη 23/11, 18:00 – 20:00: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Γ. Στεργιόπουλος) – Αίθουσα Δήμου

Τετάρτη 24/11, 9:00 – 12:30: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Γ. Στεργιόπουλος) – Εργαστήριο Ηλέκτρα
Τετάρτη 24/11, 13:00 – 14:30: Πληροφοριακά Συστήματα στην Δημόσια Διοίκηση (Π. Παπαδοπούλου) – Αίθουσα Αλεξάνδρου Ι1
Τετάρτη 24/11, 17:00 – 22:00: Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών (Δ. Σαράντης) – Εργαστήριο Αλκμήνη

Πέμπτη 25/11, 9:00 – 14:00: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι (Ε. Λουκής) – Εργαστήριο Ηλέκτρα

Εθνική Εορτή28/10/2021
Τοπική Αργία Σάμου11/11/2021
Επέτειος Πολυτεχνείου17/11/2021
Διακοπές Χριστουγέννων24/12/2021 – 6/1/2022
Τριών Ιεραρχών30/1/2022

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Τρίτη 22/6, 15:00 – 21:00: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ
Πέμπτη 24/6, 18:00 – 21:00: Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
Σάββατο 26/6, 10:00 – 13:00: Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Εξ αποστάσεως διαλέξεις: 18:00 – 20:00

Δευτέρα: Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (Δ. Σαράντης)
Τετάρτη: Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Χ. Αλεξόπουλος)
Πέμπτη: Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας (Λ. Μήτρου)
Παρασκευή: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ (Ι. Χαραλαμπίδης)

115-19/2/2021Κενή
222-26/2/20211η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
31-5/3/20212η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
48-12/3/20213η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
515-19/3/2021Κενή
622-26/3/20214η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
729/3 – 2/4/20215η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
85-9/4/20216η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
912-16/4/20217η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1019-23/4/20218η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1126-30/4/2021Κενή
123-7/5/2021Κενή
1310-14/5/20219η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1417-21/5/202110η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1524-28/5/202111η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
1631/5 – 4/6/2021Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)
177-11/6/2021Κενή
  Εξετάσεις
Καθαρά Δευτέρα15/3/2021
Εθνική Εορτή25/3/2021
Διακοπές Πάσχα26/4 – 7/5/2021
Πρωτομαγιά1/5/2021