Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2021

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (έως 6 σε part time)

ECTS: 90

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα: Οριζόντιες δράσεις

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Συνολικά, τα κίνητρα για τη λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ, εδράζονται στα παρακάτω βασικά σημεία:

 • Η ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η ιδιωτικότητα αποτελούν οριζόντιες δράση σε συστήματα και υπηρεσίες.
 • Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Εξελίξεις σε τεχνολογικούς τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και αύξηση της κρισιμότητας/ευαισθησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη γνωστικού υποβάθρου για διδακτορικές σπουδές.

Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή, μετάδοση της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι σκοποί του ΠΜΣ στην «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:

 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση, και διάδοση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών στην ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και στις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας πληροφορικής και επικοινωνιών και τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας.

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών, ο/η κάτοχος θα:

 • Γνωρίζει να σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί, αναλύει, αξιολογεί, και διοικεί συστήματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Κατανοεί όλες τις επιμέρους παραμέτρους ανάπτυξης, διαχείρισης, και αξιολόγησης ενός ασφαλούς πληροφοριακού και επικοινωνιακού Συστήματος.

Είναι ικανός να:

 • Να δραστηριοποιηθεί σε περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της ασφάλειας και των τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης.
 • Να συμμετέχει δημιουργικά και εποικοδομητικά σε έργα ανάπτυξης που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να συγκρίνει και να αξιολογεί ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, έχοντας ισχυρή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, καθώς και να διαχειρίζεται και να επιβλέπει πολύπλοκα και απαιτητικά έργα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2778/τ.Β’/12.07.2018.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντίστοιχων, των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.9.2010, τ.Α ́). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α ́). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει ανα-γνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α ́ 80) – σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 4485/2017.

Κατάλογος Μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 3001Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και ΕπικοινωνιώνECTS: 7.5
Γενικά θέματα Ασφάλειας Δικτύων Υπολογιστών: Κατηγορίες Απειλών, Σημεία Ευπάθειας, Αντίμετρα, Διασφάλιση. Έλεγχος προσπέλασης και Λογιστική Καταγραφή. Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Υποδομής Δημόσιων Κλειδιών. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων OSI/ISO: Υπηρεσίες Ασφάλειας, Μηχανισμοί Ασφάλειας. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας στο μοντέλο του Internet: Ασφάλεια Επιπέδου Internet, Ασφάλεια Επιπέδου Transport, Ασφάλεια Επιπέδου Application, Ασφάλεια υπεράνω του Επιπέδου Application. Εφαρμογές. Αναχώματα Ασφάλειας: Δυνατότητες και Περιορισμοί, Ζητήματα Σχεδίασης, Αρχιτεκτονική Αναχωμάτων Ασφάλειας, Αναχώματα Ασφάλειας Επιπέδου Δικτύου, Επιπέδου Εφαρμογής, Υβριδικά και επόμενης γενιάς. Εφαρμογές. Κατανεμημένα Συστήματα Αυθεντικοποίησης. Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Ανωνυμίας. Τεχνολογίες Ελέγχου Προσπέλασης με βάση το Περιεχόμενο. Συστήματα Ασφαλών Ηλεκτρονικών Πληρωμών. Μοντέλα Ασφάλειας Ενδιάμεσου Περιβάλλοντος Αντικειμένων. Τεχνολογίες Προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τεχνολογίες Ασφάλειας Συστημάτων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Αυστηρές μέθοδοι ανάλυσης και επαλήθευσης κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων. Απόκρυψη Πληροφορίας. Εφαρμογές.
Κωδ.: 3002ΚρυπτογραφίαECTS: 7.5
Ιστορικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Βασικό μαθηματικό υπόβαθρο. Θεωρητική θεμελίωση της κρυπτογραφίας. Αλγόριθμοι συμμετρικής κρυπτογραφίας για την προστασία εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Αλγόριθμοι ασύμμετρης κρυπτογραφίας για την προστασία εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Συναρτήσεις κατακερματισμού. Πρωτόκολλο διαμοιρασμού μυστικού κλειδιού.
Κωδ.: 3003Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων ΔεδομένωνECTS: 7.5
Διακριτικός και υποχρεωτικός έλεγχος προσπέλασης δεδομένων, ασφάλεια και ιδιωτικότητα με χρήση εντολών της γλώσσας SQL, ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων. Ψηφιακή υδατογράφηση και σφράγιση με δακτυλικό αποτύπωμα στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, επιθέσεις ψηφιακού πολέμου, λογικοί συμπερασμοί και ανίχνευση εισβολών, συνολικός έλεγχος ασφαλείας. Πρότυπες αρχιτεκτονικές και μοντέλα βάσεων δεδομένων που διασφαλίζουν την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Διαφανείς και κρυπτογραφημένες βάσεις δεδομένων, αναζήτηση κρυπτογραφημένων δεδομένων. Ασφάλεια σε στατιστικές βάσεις δεδομένων, σε αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων, σε κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, σε ομοσπονδιακές βάσεις δεδομένων, σε συστήματα εξόρυξης δεδομένων. Ασφάλεια μεγάλων δεδομένων. Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα. Ασφάλεια βάσεων δεδομένων σε ιατρικό περιβάλλον. Μελέτες περίπτωσης: Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, κ.λπ.
Κωδ.: 3004Ψηφιακή ΕγκληματολογίαECTS: 7.5
Γίνεται εισαγωγή στην έννοια της ψηφιακής εγκληματολογίας ή ψηφιακής σήμανσης (digital forensics), με έμφαση στην εύρεση και ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων σε δίκτυα υπολογιστών (network forensics). Παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά μεθόδων εγκληματολογικής ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων από δικτυακές πηγές, καθώς επίσης και οι ερευνητικές τάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο με την πάροδο του χρόνου. Γίνεται ανάλυση των σημαντικότερων μοντέλων ψηφιακής σήμανσης σε διαδικτυακό περιβάλλον. Παρουσιάζεται η συνεισφορά των δικτυακών μεθόδων ανίχνευσης και ανάλυσης στο πεδίο των συστημάτων ανίχνευσης εισβολών (network intrusion detection). Παρουσιάζεται ο τομέας της ψηφιακής σήμανσης σε κινητές συσκευές και πλατφόρμες (mobile forensics). Μελετώνται μοντέλα ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες κινητών συσκευών (π.χ., Android, iOS), και παρουσιάζονται οι εξελίξεις στον τομέα. Μέσω μελετών περίπτωσης, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τεχνικές και εργαλεία ανάκτησης, ανάλυσης, και παρουσίασης ψηφιακών πειστηρίων σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 3005Θέματα Δικαίου της ΠληροφορίαςECTS: 7.5
Κοινωνία: ΤΠΕ ως ένα νέο επιστημονικό-μεθοδολογικό παράδειγμα και η νέα σχέση κοινωνίας, δικαίου και τεχνολογίας. Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων (εργασιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα και κοινωνική δικτύωση). Ασφάλεια, Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Ελευθερία του λόγου, δικαιώματα και εξουσία στο Διαδίκτυο – Blogs /forums και λογοκρισία. Πνευματική/Διανοητική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραβατικότητα και Κοινωνία της Πληροφορίας. Computer/Digital Forensics. Ηλεκτρονική δημοκρατία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία
Κωδ.: 3006Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών ΣυστημάτωνECTS: 7.5
Εισαγωγή στη διαχείριση ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.). Τρέχουσες προσεγγίσεις και μοντέλα. Διασφάλιση και αποτίμηση της ασφάλειας. Προτυποποίηση. Οργανισμοί προτυποποίησης. Διεθνή πρότυπα ασφάλειας Π.Σ. Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας. Μεθοδολογίες διαχείρισης επικινδυνότητας. Ανάπτυξη ασφαλών Π.Σ. Πολιτικές ασφάλειας Π.Σ. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Κουλτούρα ασφάλειας. Οργανωσιακά ζητήματα και ζητήματα προσωπικού.
Κωδ.: 3007Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων ΕπικοινωνιώνECTS: 7.5
Αρχιτεκτονική ασφαλείας του GSM, UMTS, Ασφάλεια πρόσβασης, Πιστοποίηση ταυτότητας χρηστών και δικτύου, Διανύσματα αυθεντικοποίησης, Διαδικασίες περιοδικής αυθεντικοποίησης, Διαχείριση προσωρινών ταυτοτήτων χρηστών, Πρωτόκολλα GERAN, UTRAN (φυσικό επίπεδο, ζεύξης δεδομένων, δικτύου), Κρυπτογραφικές παράμετροι και κρυπτογράφηση UTRAN, Ανάλυση απειλών σηματοδοσίας, Μηχανισμοί ασφάλειας και περιγραφή επιθέσεων, Δια-δικτύωση με συστήματα GSM και διαδικασίες ασφάλειας, Πρωτόκολλα εξασφάλισης των επικοινωνιών μεταξύ διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών και ενδο-δικτυακοί μηχανισμοί ασφαλείας, Σύστημα νομίμων συνακροάσεων, Ζητήματα ασφάλειας του υποσυστήματος IMS του UMTS. Αρχιτεκτονική ασφαλείας του 3GPP EPS (SAE/LTE/LTE-Advanced), Διεπαφές, E-UTRAN, Πιστοποίηση ταυτότητας, Ιεραρχία κλειδιών, προστασία του U-plane/C-plane (AS, NAS strata). Προχωρημένα θέματα ασφαλείας σε περιβάλλοντα IEEE 802.11 και 802.16: Πρωτόκολλα, Σημεία ευπάθειας και ανάλυση επιθέσεων, Αμυντικές στρατηγικές, Προχωρημένα ζητήματα πιστοποίησης ταυτότητας. Σύγχρονες τάσεις: Ζητήματα ασφάλειας ετερογενών ασύρματων δικτύων επικοινωνιών. Προστασία της ιδιωτικότητας σε περιβάλλον ασύρματων και κινητών δικτύων επικοινωνιών: Πλαίσιο, τεχνολογίες, και μελέτες περίπτωσης.
Κωδ.: 3008Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του ΜέλλοντοςECTS: 7.5
Ασφάλεια στο Internet του μέλλοντος, Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας, Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας,  Τεχνολογία RFID: Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας, Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων, Μοντέλα Νεφοϋπολογιστικής, Κίνδυνοι και επισφάλειες από τη χρήση της Νεφοϋπολογιστικής, Νέες τεχνολογίες ασφάλειας στη Νεφοϋπολογιστική, Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα, εμφυτεύσιμες συσκευές και εμπεδωμένα συστήματα.

 

Κωδ.: 3000Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικήECTS: 30

 

Φοιτητές Μερικής Φοίτησης

Α’ Εξάμηνο
 • Κρυπτογραφία
 • Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Β’ Εξάμηνο
 • Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
Γ’ Εξάμηνο
 • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Ψηφιακή Εγκληματολογία
Δ’ Εξάμηνο
 • Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών

Προσωπικό

ΜάθημαΕξάμηνοΜέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠΙστοσελίδα
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και ΕπικοινωνιώνΑ’Επ. Καθηγητής
Γεώργιος Στεργιόπουλος
URL
ΚρυπτογραφίαΑ’Επ. Καθηγήτρια
Ελισάβετ Κωνσταντίνου
URL
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων ΔεδομένωνΑ’Αν. Καθηγήτρια
Ακριβή Βλάχου
Ψηφιακή εγκληματολογίαΑ’Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου 
Θέματα Δικαίου της ΠληροφορίαςΒ’Καθηγήτρια
Λίλιαν Μήτρου
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΒ’Αν. Καθηγήτρια
Μαρία Καρύδα
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων ΕπικοινωνιώνΒ’Καθηγητής
Γεώργιος Καμπουράκης
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του ΜέλλοντοςΒ’Επ. Καθηγητής
Γεώργιος Στεργιόπουλος

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: (α) 500ευρώ (15 μέρες το αργότερο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων), (β) 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και (γ) 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος). Η έγκαιρη καταβολή της 1ης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 2988 / Β’ / 08-07-2021 για την απαλλαγή διδάκτρων.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Κανονισμός Σπουδών

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών:

Κανονισμός Σπουδών – ΠΜΣ Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Συνεντεύξεις

Θέματα Διπλωματικών

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Τα μαθήματα της 1ης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως στις 4-8/10/2021.

Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Στεργιόπουλος Γ.)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Δευτέρα 18:00 – 20:00

Κρυπτογραφία (Κωνσταντίνου Ε.)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Τρίτη 18:00 – 20:00

Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Βλάχου Α.)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Τετάρτη 19:00 – 21:00

Ψηφιακή Εγκληματολογία (Μπαρμπάτσαλου Κ.)
Εξ αποστάσεως διαλέξεις: Πέμπτη 18:00 – 20:00

Εβδομάδα δια ζώσης διαλέξεων

Δευτέρα 1/11
9:00-12:00: Ψηφιακή Εγκληματολογία (Μπαρμπάτσαλου)
13:00-16:00: Ψηφιακή Εγκληματολογία (Μπαρμπάτσαλου)
17:00-20:00: Κρυπτογραφία (Κωνσταντίνου)

Τρίτη 2/11
9:00-12:00: Κρυπτογραφία (Κωνσταντίνου)
14:30-17:30: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Στεργιόπουλος)
18:00-21:00: Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Βλάχου)

Τετάρτη 3/11
9:00-12:00: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Στεργιόπουλος)
12:30-15:30: Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Βλάχου)

14-7/10/2021Εξ αποστάσεως
211-14/10/2021Εξ αποστάσεως
318-21/10/2021Εξ αποστάσεως
425-28/10/2021Κενή
51 – 4/11/2021Δια ζώσης
68-11/11/2021Εξ αποστάσεως
715-18/11/2021Κενή
822-25/11/2021Εξ αποστάσεως
929/11/2021-2/12/2021Εξ αποστάσεως
106-9/12/2021Εξ αποστάσεως
1113-16/12/2021Εξ αποστάσεως
1220-23/12/2021Κενή
1310-13/1/2022Εξ αποστάσεως
1417-20/1/2022Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)
157-11/2/2022Δια Ζώσης + Εξετάσεις
Εθνική Εορτή28/10/2021
Τοπική Αργία Σάμου11/11/2021
Επέτειος Πολυτεχνείου17/11/2021
Διακοπές Χριστουγέννων24/12/2021 – 6/1/2022
Τριών Ιεραρχών30/1/2022

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ώρες: 14:00 – 17:00 & 18:00 – 21:00

Δευτέρα 14/6: Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Τρίτη 15/6: Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
Τετάρτη 16/6: Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτυών Επικοινωνιών
Πέμπτη 17/6: Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

Εξ αποστάσεως διαλέξεις: 18:00 – 20:00

Δευτέρα: Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ. Στεργιόπουλος)
Τρίτη: Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Π. Ριζομυλιώτης)
Τετάρτη: Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτυών Επικοινωνιών (Γ. Καμπουράκης)
Πέμπτη: Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας (Ε. Μήτρου)

1 15-18/2/2021 Κενή
2 22-25/2/2021 1η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
3 1-4/3/2021 2η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
4 8-11/3/2021 3η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
5 15-18/3/2021 Κενή
6 22-25/3/2021 4η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
7 29/3 – 1/4/2021 5η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
8 5-8/4/2021 6η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
9 12-15/4/2021 7η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
10 19-22/4/2021 8η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
11 26-30/4/2021 Κενή
12 3-7/5/2021 Κενή
13 10-13/5/2021 9η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
14 17-20/5/2021 10η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
15 24-27/5/2021 11η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
16 31/5 – 3/6/2021 Εξέταση εργασιών
17 7-11/6/2021 Κενή
18 14-17/6/2021 Εξετάσεις
Καθαρά Δευτέρα15/3/2021
Εθνική Εορτή25/3/2021
Διακοπές Πάσχα26/4 – 7/5/2021
Πρωτομαγιά1/5/2021