Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ψηφιακή Επανάσταση

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η συστηματική εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς έχοντας ως σημείο αναφοράς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Συνολικά, τα κίνητρα για τη λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ, εδράζονται στα παρακάτω βασικά σημεία:

 • Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελεί ένα νέο στάδιο της ψηφιακής επανάστασης που συμβάλει στην επέκταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης.
 • Πολλοί τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων για τη βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών ή τη διαμόρφωση νέων και καινοτόμων υπηρεσιών (έξυπνο σπίτι, έξυπνες πόλεις, έξυπνη βιομηχανία, ενέργεια, υγεία κ.ά.)
 • Η σχεδίαση και ανάπτυξη ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς απαιτεί τη συνθετική εφαρμογή γνώσεων που προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
 • Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Εξελίξεις σε τεχνολογικούς τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και αύξηση της κρισιμότητας / ευαισθησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη γνωστικού υποβάθρου για διδακτορικές σπουδές.

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο κάτοχος θα:

Γνωρίζει:

 • τους πόρους και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την ανάπτυξη ενός συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων, τόσο σε επίπεδο υλικού, όσο και σε επίπεδο λογισμικού, διασύνδεσης δικτύου και ανάλυσης δεδομένων,
 • να οργανώνει και να σχεδιάζει συστήματα που βασίζονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων,
 • τις αρχές που διέπουν την ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς,
 • να διαχειρίζεται την πληροφορία και τη γνώση που βρίσκονται διάσπαρτες, σε διάφορες μορφές και με διάφορες δομές σε περίπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα,
 • να οργανώνει και να σχεδιάζει σύγχρονα συστήματα δικτύων και επικοινωνιών καθώς και τη διασύνδεσή τους με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων,
 • να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται καινοτόμες ψηφιακές αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες σε διάφορα πεδία εφαρμογών.

Κατανοεί:

 • τη θέση και τον ρόλο του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην ευρύτερη βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις,
 • τον ρόλο του υλικού και των διασυνδεόμενων αισθητήρων σε ένα σύστημα Διαδικτύου των Πραγμάτων,
 • τον ρόλο των μεγάλων δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων και  του υπολογιστικού νέφους σε ένα τυπικό σύστημα Διαδικτύου των Πραγμάτων,
 • τον ρόλο της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος,
 • τις δυνατότητες των τεχνικών και εργαλείων μηχανικής μάθησης στην υλοποίηση ευφυών περιβαλλόντων,
 • τους περιορισμούς της ασύρματης και τοπικής πρόσβασης και κατά πόσο αυτοί οι περιορισμοί θα επηρεάσουν την επίδοση του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Μπορεί:

 • να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει συστήματα Διαδικτύου των Πραγμάτων που μπορεί να περιλαμβάνουν αισθητήρες, επεξεργαστικά συστήματα μικρής, μέσης και μεγάλης επεξεργαστικής ισχύος, ασύρματη δικτύωση, διασύνδεση με εξωτερικές πλατφόρμες (π.χ. δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες ιστού, επιχειρηματικά συστήματα), ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων σε διάφορα πεδία εφαρμογών,
 • να δραστηριοποιηθεί σε περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης,
 • να συγκρίνει και να αξιολογεί δικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες, έχοντας ισχυρή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών των δικτύων, καθώς και να διαχειρίζεται και να επιβλέπει πολύπλοκα και απαιτητικά τηλεπικοινωνιακά έργα,
 • να αποκτά νέα γνώση μέσω διαδικασιών μάθησης, ώστε να προσαρμόζεται σε περίπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα και χρήστες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2965/τ.Β’/24.07.2018.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντίστοιχων, των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.9.2010, τ.Α ́). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α ́). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80) – σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 4485/2017-.

Κατάλογος Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 4001 Μηχανική Μάθηση ECTS: 7.5
Επαγωγική μάθηση: Μάθηση με επίβλεψη, χωρίς επίβλεψη και ενισχυτική μάθηση. Μάθηση εννοιών. Δέντρα απόφασης. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Μάθηση κατά Bayes. Μάθηση με απομνημόνευση (k-nn, locally weighted regression, radial basis functions). Μηχανές διανυσμάτων στήριξης (γραμμικά και μη-γραμμικά διαχωρίσιμα προβλήματα, μέθοδοι πυρήνων). Μέθοδοι δημιουργίας συνόλων ταξινομητών (bagging, boosting, random forests). Γενετικοί αλγόριθμοι και γενετικός προγραμματισμός. Μέθοδοι μάθησης με ημι-επίβλεψη. Ενισχυτική μάθηση (Q-learning, temporal difference learning). Πειραματική αξιολόγηση των μεθόδων ταξινόμησης (καμπύλες ROC, καμπύλες κόστους). Παραδείγματα εφαρμογών.
Κωδ.: 4002 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς ECTS: 7.5
Παρουσίαση των πιο προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών και μεθοδολογιών (NAT, IP multicast, WEP, ΙΕΕΕ 802.1Χ, 802.21, κ.λπ.), αρχιτεκτονικών (MPLS, Diffserv, IntServ, κ.λπ.), πρωτοκόλλων (RSVP, Mobile IP, IPv6, OSPF, BGP, κ.λπ.) και υπηρεσιών (WebTV, IPTV, p2p, v2v, CDN). Θέματα ενεργών υπηρεσιών με δυνατότητες, όπως αυτο-οργάνωσης, περιβαλλοντικής ευφυΐας και προσαρμογής σε υποκείμενες δικτυακές υποδομές, επίγνωσης χωρικής θέσης και εξαγωγής πολυτροπικών διεπαφών για αλγορίθμους κοστολόγησης, προστασίας, κινητικότητας και διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας. Μέθοδοι και εργαλεία για την εκτίμηση επίδοσης σύγχρονων ετερογενών συστημάτων. Αρχιτεκτονικές και Υπηρεσίες Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ενσωμάτωση IoT σε υπάρχουσες δικτυακές υποδομές και ROI.
Κωδ.: 4003 Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού ECTS: 7.5
Εισαγωγή στον Διάχυτο Υπολογισμό και στα Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ). Συστήματα έχοντα Επίγνωση Πλαισίου. Θέματα σχεδίασης  ΣΔΥ. Αρχιτεκτονικές, Μοντέλα και Πλαίσια Προγραμματισμού.  Αναγνώριση θέσης στο Διάχυτο Υπολογισμό. Επεξεργασία Ακολουθιακών Δεδομένων Αισθητήρων. Εφαρμογές ως συνεργασία έξυπνων αντικειμένων. Διεπαφές χρήστη στο Διάχυτο Υπολογισμό. Ανάπτυξη από Τελικούς Χρήστες εφαρμογών ΔτΠ.
Κωδ.: 4004 Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές ECTS: 7.5
Η Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (ΣΒ) μελετά αλγόριθμους εύρεσης της βέλτιστης λύσης μέσα από το σύνολο των δυνατών λύσεων ενός συνδυαστικού προβλήματος. Ενώ η αρωγή της ΣΒ στη μακροχρόνια ωρίμανση/εξέλιξη των υπολογιστών ήταν καθοριστική, την τελευταία δεκαετία έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά μοντέρνα ερωτήματα που γενεσιουργός αιτία είναι η υπολογιστική ισχύς και η τεράστια ανάπτυξη του Διαδικτύου και κατά επέκταση του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Αφορούν την ανεξάρτητη και λογική αλληλεπίδραση νέφους υπολογιστικών συσκευών μέσω Διαδικτύου, που διαπνέονται από εγωιστική ή συνεργατική συμπεριφορά. Αυτά τα μοντέρνα προβλήματα αποτελούν διεπιστημονικό πεδίο έρευνας όπου, εκτός από την ΣΒ και την Θεωρία Υπολογιστών, σημαντικό ρόλο παίζουν η Θεωρία Παιγνίων και Οικονομική θεωρία. Η μελέτη μέσω ΣΒ των παίγνιων παικτών με πίνακες αμοιβών είναι σημαντική λόγω της ικανότητας της μοντελοποίησης της εγωιστικής συμπεριφοράς ανεξάρτητων και λογικών οντοτήτων. Επίσης, αντικείμενο μελέτης είναι οι εγωιστικές ροές οντοτήτων σε μεγάλα δίκτυα και ο υπολογισμός χαρακτηριστικών σημείων ισορροπίας.

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 4005 Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) ECTS: 7.5
Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικές ΔτΠ. Αφηρημένα Μοντέλα Πληροφορίας (Abstract Information Models) και Μεσισμικές (Middleware) Τεχνολογίες. Κατανεμημένες Πειραματικές Υποδομές Μεγάλης Κλίμακας για ΔτΠ. Διαχείριση Φάσματος (TVWS), Ενέργειας και Διαπομπών (Handovers) σε ΔτΠ. Επιχειρησιακοί Επιταχυντές (Accelerators) για ΔτΠ με έμφαση στην γεωργία. Σύγκριση Εφαρμογών ΔτΠ με μετρικές ευφυΐας και κατανάλωσης ενέργειας. Παραδείγματα εμπορικών εφαρμογών τύπου FarmBeats.
Κωδ.: 4006 Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ ECTS: 7.5
Φαινόμενα και μηχανισμοί διάδοσης, διαθέσιμα μοντέλα απωλειών διάδοσης, διαλείψεις, χαρακτηρισμός διαύλων και επίδραση στα συστήματα επικοινωνιών. Τεχνικές μετάδοσης και πολλαπλής πρόσβασης, τεχνικές εξάπλωσης φάσματος, CDMA, ΟFDM και OFDMA. Τεχνικές διαφορισμού (συστήματα SIMO και MISO) και χωρικής πολυπλεξίας (συστήματα MIMO). Ασύρματα τοπικά δίκτυα LANs ΙΕΕΕ 802.11, ασύρματα αδόμητα δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων. Πρωτόκολλα χαμηλής ισχύος και κοντινής απόστασης (Bluetooth Low Energy, Zigbee, NFC, SigFox, NB-IoT και Low-Power Wide Area), καθώς και μακρινής απόστασης (LTE έκδοση 12 και 13 – LTE-M2Μ). Τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές αναμεταδοτών (relays). Επικοινωνίες για δίκτυα μεταξύ συσκευών (Device-to-Device – D2D), μηχανών (Machine-to-Machine – M2M) και οχημάτων (Vehicle-to-Vehicle – V2V), καθώς και μελέτες περιπτώσεων.
Κωδ.: 4007 Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ ECTS: 7.5
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ζητήματα σχεδίασης, διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης υλικού/ λογισμικού, σχεδίασης ρεαλιστικών συστημάτων βασισμένων σε μικροεπεξεργαστές, σχεδίασης ψηφιακών μονάδων υλικού για ενσωματωμένα συστήματα με χρήση σύγχρονων εργαλείων λογικής σύνθεσης, καθώς και με την υλοποίηση ενσωματωμένων ψηφιακών συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης που θα χρησιμοποιηθούν ως κόμβοι ενός δικτύου αισθητήρων τύπου Internet of Things (IoT). Συγκεκριμένα, στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής: εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα, διεπαφές υλικού/ λογισμικού, πληκτρολόγιο PS/2, σειριακή επικοινωνία, USB, Ethernet, διαχείριση οθόνης, μνήμες και η χρήση τους σε ενσωματωμένα συστήματα, μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές, ολοκληρωμένα FPGA και ASIC, προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων με χρήση λειτουργικού συστήματος για δικτυακές εφαρμογές, διασύνδεση μικροεπεξεργαστών και αισθητήρων, χρήση πρωτοκόλλων ανταλλαγής μηνυμάτων σε δίκτυα ΙοΤ.
Κωδ.: 3008 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος ECTS: 7.5
Ασφάλεια στο Internet του μέλλοντος, Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας, Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας,  Τεχνολογία RFID: Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας, Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων, Μοντέλα Νεφοϋπολογιστικής, Κίνδυνοι και επισφάλειες από τη χρήση της Νεφοϋπολογιστικής, Νέες τεχνολογίες ασφάλειας στη Νεφοϋπολογιστική, Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα, εμφυτεύσιμες συσκευές και εμπεδωμένα συστήματα.

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 4008 Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση ECTS: 7.5
Το μάθημα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία ρομποτικής, ενώ παράλληλα μιλάει για υπολογιστική όραση κατάλληλα προσαρμοσμένη για ρομποτικά συστήματα. Απλοποιημένοι αλγόριθμοι υπολογιστικής όρασης και επεξεργασίας εικόνας που μπορούν να τρέξουν σε πραγματικό χρόνο σε ένα ρομποτικό σύστημα δεδομένου των περιορισμών και την έλλειψη ακρίβειας που συχνά υπάρχει. Οι φοιτητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν, δημιουργούν, προγραμματίζουν και αξιολογούν συστήματα ρομποτικής όρασης.
Κωδ.: 4009 Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ ECTS: 7.5
Διαχείριση δικτυακών πόρων σε δίκτυα ευρείας ασύρματης κάλυψης τρίτης και τέταρτης γενιάς (UMTS, LTE, LTE-A). Στοιχεία ποιοτικής διαφοροποίησης H2H (Human-to-Human) και M2M (Machine-to-Machine) ροών δεδομένων. Αρχές διαχείρισης εισερχόμενου δικτυακού φορτίου, καθυστέρηση μετάδοσής δεδομένων, ποιότητα εξυπηρέτησης (Quality of Service – QoS) και χρονοδρομολόγηση ροών δεδομένων. Δίκτυα πέμπτης γενιάς και απτικό διαδίκτυο (Tactile Internet). Μετάδοση κιναισθητικής και απτικής ανάδρασης, πεδία εφαρμογής και τεχνολογικές προκλήσεις. Αναπτυσσόμενες τεχνικές διαχείρισης δικτυακών πόρων με χρήση τεχνολογιών εικονικοποίησης (Software-Defined-Networking – SDN, Network Function Virtualization – NFV, Network Slicing) και βελτίωση της πρόσβασης στο δίκτυο με πύκνωση των σημείων διασύνδεσης και ενοποιημένη χρήση ετερογενών δικτυακών τεχνολογιών.
Κωδ.: 4010 Σημασιολογικός Ιστός ECTS: 7.5
Εισαγωγή στον Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web), όραμα και αρχές. Τεχνολογίες δομημένων εγγράφων, περιγραφών δεδομένων και αναπαράστασης γνώσης (XML, RDF, RDFS, OWL). Μηχανική Οντολογιών. Οντολογίες και εφαρμογές στον Σημασιολογικό Ιστό. Βασισμένη σε οντολογίες πρόσβαση σε, ενοποίηση και ανάκτηση (μεγάλου όγκου) ετερογενών δεδομένων και γνώσης (SPARQL, OBDA). Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (μεγάλου όγκου) (Linked Data). Σημασιολογικός Ιστός και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet οf Things). Σημασιολογικός Ιστός των Πραγμάτων (Semantic Web of Things). Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα στο ΔτΠ. Σημασιολογική μοντελοποίηση εμπιστοσύνης στο ΔτΠ.
Κωδ.: 4011 Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων ECTS: 7.5
Δεδομένα μεγάλου όγκου και αναγνώριση κοινωνικής συμπεριφοράς, Μείωση διάστασης σε δεδομένα μεγάλου όγκου, Τεχνολογίες απόκτησης και διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου από το διαδίκτυο, Εξόρυξη Γνώμης: Συναισθηματική Ταξινόμηση, Εξόρυξη γνώμης με βάση τα γνωρίσματα και κατασκευή σύνοψης, Συγκριτικές προτάσεις και εξόρυξη σχέσεων. Ενσωμάτωση Πληροφορίας: Προεπεξεργασία Σχήματος, Ταίριασμα περιοχής και ταίριασμα σε επίπεδο στιγμιοτύπων, Ενσωμάτωση διεπαφών διαδικτυακών ερωτημάτων. Δομημένη Εξαγωγή Δεδομένων – Δημιουργία Wrapper. Web Crawling: Γενικοί crawlers, Εστιασμένοι crawlers, Τοπικοί Crawlers. Ανάλυση Συνδέσμων: Σύζευξη βιβλιογραφικών ετεροαναφορών, Αλγόριθμοι Ανάκτησης Πληροφορίας. Εξόρυξη με μερική επίβλεψη: Ο αλγόριθμος Expectation Maximization, Μεταγωγικές Support Vector Machines, Κατηγοριοποιηση και παλινδρομηση με σύγχρονες τεχνικές μαθησης υπο επίβλεψης, Εξόρυξη από θετικά και μη επισημαινόμενα παραδείγματα. Μη επιβλεπόμενη Μάθηση: Γεωμετρικές μέθοδοι, Γενικευμένα Μοντέλα, Οπτικοποίηση μέσω Ενσωμάτωσης (SOMs, Multidimensional Scaling, Προβολές), Collaborative Filtering, Ακολουθιακά Πρότυπα.

4ο Εξάμηνο

Κωδ.: 4000 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική ECTS: 30

Α’ Εξάμηνο

 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς

Β’ Εξάμηνο

 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ
 • Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ

Γ’ Εξάμηνο

 • Μηχανική Μάθηση
 • Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές

Δ’ Εξάμηνο

 • Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

Ε’ Εξάμηνο

(2 μαθήματα)

 • Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση
 • Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων

ΣΤ’ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ζ’ Εξάμηνο

(2 μαθήματα)

 • Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση
 • Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων

Η’ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Προσωπικό

Tα επιστημονικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» καλύπτονται επαρκώς από τα γνωστικά αντικείμενα των 10 μελών ΔΕΠ και ενός ΕΔΙΠ που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, το επιστημονικό προφίλ του κάθε μέλους περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω.

Μάθημα Εξάμηνο Μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ Webpage /
Google Scholar
Μηχανική Μάθηση Α’ Καθηγητής
Ευστάθιος Σταματάτος
WEBPAGE
 
G. Scholar
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς Α’ Καθηγητής
Χαράλαμπος Σκιάνης
WEBPAGE
 
G. Scholar
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού Α’ Αν. Καθηγητής
Χρήστος Γκουμόπουλος
WEBPAGE
 
G. Scholar
Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές Α’ Επ. Καθηγητής
Αλέξιος Καπόρης
WEBPAGE
 
G. Scholar
Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών ΔτΠ Β’ Καθηγητής
Γεώργιος Κορμέντζας
WEBPAGE
 
G. Scholar
Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ Β’ Επ. Καθηγητής
Εμμανουήλ Καλλίγερος
WEBPAGE
 
G. Scholar
Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ Β’ Καθηγητής
Δημοσθένης Βουγιούκας
WEBPAGE
 
G. Scholar
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος Β’ Επ. Καθηγητής
Παναγιώτης Ριζομυλιώτης
WEBPAGE
 
G. Scholar
Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση Γ’ Αν. Καθηγήτρια
Εργίνα Καβαλλιεράτου
WEBPAGE
 
G. Scholar
Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ Γ’ Επ. Καθηγητής Δημήτριος Σκούτας
WEBPAGE
 
G. Scholar
Σημασιολογικός Ιστός Γ’ Κωστούλας / Συμεωνίδης
Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων Γ’ Κωστούλας / Συμεωνίδης

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης

O Δρ. Χαράλαμπος Σκιάνης είναι Καθηγητής και Πρόεδρος στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει διδακτορικό από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Μπράντφορντ της Αγγλίας και πτυχίο Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Νέες Υπηρεσίες και Αρχιτεκτονικές Δικτύων, Υπολογιστική Νέφους και Διαδικτύωση, Ενεργειακή Διαχείριση κινητών και ασύρματων δικτύων, παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε περιβάλλοντα ετερογενών δικτύων. O Δρ. Χαράλαμπος Σκιάνης έχει ασχοληθεί ενεργά με την μοντελοποίηση και αξιολόγηση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, όπου έχει εισαγάγει εναλλακτικές μεθοδολογίες για την προσεγγιστική ανάλυση μοντέλων δικτύων με ουρές αναμονής. Επίσης, στα ενδιαφέροντα του  περιλαμβάνονται η μοντελοποίηση, ο έλεγχος του φορτίου και η διαφοροποίηση εξυπηρέτησης σε ομογενή και ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα. Στις θεματικές αυτές περιοχές έχει περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια, περιοδικά καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Αποτελεί ενεργό και οργανωτικό μέλος διεθνών οργανισμών όπως η ΙΕΕΕ (Senior Member), έχει προεδρεύσει τεχνικών επιτροπών (IEEE ComSoC – CSIM, IEEE ComSoC – TCII), συνεδρίων και ημερίδων (ενδεικτικά: IEEE Globecom, IEEE ICC, IEEE CAMAD) ενώ έχει διαχειριστεί συλλογές σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά: IEEE Wireless Communications, IEEE Communications Magazine, IEEE Surveys & Tutorials, Ad hoc Networks). Έχει ακόμα διατελέσει διαχειριστής ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών έργων τόσο σε τεχνικό όσο και σε συνολικό επίπεδο (ενδεικτικά: ICT FP7 VITAL++, ICT FP7 HURRICANE, ICT FP7 PASSIVE).

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσθένης Βουγιούκας

Ο Δρ. Δημοσθένης Βουγιούκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2004 διετέλεσε ως διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο ίδιο τμήμα. Στο εν λόγω τμήμα, συμμετέχει επίσης ως ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα, ενώ είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 1996. Από το ίδιο τμήμα ανακηρύχθηκε Διδάκτορας Μηχανικός το 2003 με εξειδίκευση στις Ασύρματες και Κινητές Τηλεπικοινωνίες. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Χρηματοοικονομικών Συστημάτων (ΜΒΑ) από το διατμηματικό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 2006. Από το 1996 έως το 2003 διετέλεσε ερευνητής και από το 2003 έως το 2005 έμπειρος ερευνητής στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ και συμμετείχε σε σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το 2005 εντάχθηκε στο δυναμικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στο Τμήμα Δορυφορικών Εφαρμογών έως το 2006. Το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 διετέλεσε ως διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στις ψηφιακές επικοινωνίες και τεχνικές μετάδοσης ραδιοδιαύλων σε συστήματα κινητών, ασύρματων και δορυφορικών επικοινωνιών, στις τεχνολογίες διαχείρισης ραδιοπόρων και παρεμβολών σε ευρυζωνικά συστήματα, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και δίκτυα νέας γενιάς. Στα εν λόγω πεδία έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Ο Δρ. Δ. Βουγιούκας είναι μέλος του ΤΕΕ, της ΕΜηΠΕΕ, του ΠΣΔΜΗ και διεθνών οργανισμών όπως η IEEE, η ACM, και η IFIP. Είναι επιστημονικός επιμελητής (associate editor) στο διεθνές περιοδικό Springer Telecommunication Systems, κριτής και μέλος οργανωτικής επιτροπής σε αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια διεθνούς κύρους, ενώ είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος και Οργανωτής του Διεθνούς Θερινού Σχολείου «Emerging Architectures and Key Technologies for 5G Networks».

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργίνα Καβαλλιεράτου

H Εργίνα Καβαλλιεράτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επεξεργασίας Εικόνας, γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 1973. Τελείωσε το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών (1996), όπου διεκπεραίωσε και το διδακτορικό της στην Επεξεργασία Εικόνων Εγγράφου και Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (2000). Τα έτη 2002-2004 υπηρέτησε ως διορισμένη Επίκουρη Καθηγήτρια Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου στο τμήμα Επεξεργασίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Από το 2001-2013 εργάστηκε ως ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και από το Σεπτέμβρη του 2004 είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του τμήματος Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Έχει διατελέσει ως επισκέπτρια ερευνήτρια μεταξύ άλλων στα: εργαστήριο Σήματα, Συστήματα και Ραδιοεπικοινωνίες του Τμήματος Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής της Μαδρίτης, στο Ινστιτούτο Ακουστικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ruhr του Bochum (Γερμανίας), ερευνητικό Ινστιτούτο ΙΝΑΟΕ στο Μεξικό, Πανεπιστήμιο Lehigh στις ΗΠΑ, κα. Τα ενδιαφέροντα της περιλαμβάνουν Επεξεργασία Εικόνας, Υπολογιστική Όραση, Ρομποτική.

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κορμέντζας

Ο Δρ Γεώργιος Θ. Κορμέντζας γεννήθηκε το 1973 στην Νίκαια Πειραιώς. Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 1995. Από το ίδιο τμήμα ανακηρύχθηκε Διδάκτορας Μηχανικός το 2000. Από το 2002, σήμερα ως Αναπληρωτής Καθηγητής, ο κ. Γ. Κορμέντζας υπηρετεί στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο κ. Γ. Κορμέντζας υπηρέτησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρχικά ως Δ/νων Σύμβουλος της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ (11/2009-2/2010) και ακολούθως ως Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (3/2010-1/2013). Εν παραλλήλω των ακαδημαϊκών του καθηκόντων προήδρευε της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ την τριετία 2014-2016. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του σε θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας της ΕΕ και των COPA-COGECA. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε περιοδικά (50 δημοσιεύσεις) και πρακτικά διεθνών συνεδρίων (περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις) με σημαντική αναγνώριση από άλλους ερευνητές (περισσότερες από 1700 ετεροαναφορές).

Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης

Ο Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα ΜΠΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο την «Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα» και μέλος του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στο οικείο τμήμα. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστήμιο Πατρών και πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο τίτλος της διατριβής του ήταν «Μοντελοποίηση και Συμπερασμός υπό συνθήκες αβεβαιότητας σε Διαλογικά και άλλα Συστήματα Φυσικής Γλώσσας με Τεχνικές Δικτύων Bayes». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Δίκτυα Bayes, την εξόρυξη γνώσης από δεδομένα, την εξόρυξη γνώσης από δεδομένα με προστασία της ιδιωτικότητας, τη μηχανική μάθηση και τη μοντελοποίηση χρήστη. Είναι συγγραφέας 95 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με πλήρη κρίση. Έχει εργασθεί σε περισσότερα από 10 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και περισσότερα από 20 εθνικά ως ερευνητής. Συνεργάζεται με πλήθος ερευνητικών περιοδικών ως μέλος της συντακτικής επιτροπής, προσκεκλημένος συντάκτης και κριτής. Επίσης, έχει μετάσχει στην Επιτροπή Προγράμματος περισσοτέρων από 50 διεθνών συνεδρίων στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Σταματάτος

Ο Δρ. Ευστάθιος Σταματάτος κατέχει δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού (1994) και διδακτορικό ηλεκτρολόγου μηχανικού και τεχνολογίας υπολογιστών (2000) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει εργαστεί ως επισκέπτης ερευνητής στο Πολυτεχνείο της Μαδρίτης (1998), ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στο Αυστριακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης (2001-2002) και ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (2003-2004). Από το 2004 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (στην τρέχουσα περίοδο ως αναπληρωτής καθηγητής). Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν την εξόρυξη πληροφορίας από κείμενα, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, την ανάκτηση πληροφορίας και τη μηχανική μάθηση. Είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συν-διοργανώσει διεθνείς διαγωνισμούς σε θέματα ανίχνευσης λογοκλοπής και αναγνώρισης συγγραφέα

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Εμμανουήλ Καλλίγερος

Ο Εμμανουήλ Καλλίγερος έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής (1999), το ΜΔΕ στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών (2001), και το Διδακτορικό Δίπλωμα στις Τεχνικές Ενσωματωμένου Ελέγχου Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων (2005) από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2006 έως το 2008 εργάστηκε ως διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Από το 2008 είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου, αυτή τη στιγμή, κατέχει θέση Μόνιμου Επικούρου Καθηγητή. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την ασφάλεια ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων. Στις περιοχές αυτές, έχει δημοσιεύσει 39 εργασίες σε υψηλού κύρους διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ, επίσης, είναι συν-συγγραφέας ενός βιβλίου. Ο Δρ. Καλλίγερος έχει ευρύ διδακτικό έργο, ενώ τον Ιούνιο του 2015 έλαβε το «Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από τον Δεκέμβριο του 2016 είναι συν-συντονιστής των συνεργασιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τα Τμήματα Πληροφορικής και Μικροηλεκτρονικής του CERN, στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του CERN, τον Δεκέμβριο του 2016. Ο Δρ. Καλλίγερος είναι μέλος του ΙΕΕΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Αλέξιος Καπόρης

O Αλέξιος Καπόρης έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών, Π. Πατρών. Το διδακτορικό του είχε τίτλο «Οριακά φαινόμενα αλλαγής φάσης», στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Π. Πατρών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αφορούν ανάλυση αλγορίθμων, δυναμικών δομών δεδομένων, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, βιοπληροφορική.

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Ριζομυλιώτης

Ο Δρ. Παναγιώτης Ριζομυλιώτης είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ υπηρετεί και ως τακτικό μέλος στην ολομέλεια της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Κατέχει δίπλωμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, μεταπτυχιακό με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία και διδακτορικό στην κρυπτογραφία, από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε σαν ερευνητής στο εργαστήριο ασφάλειας και κρυπτογραφίας COSIC του Katholieke Universiteit Leuven στο Βέλγιο. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα, σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια συλλογικών τόμων, που αφορούν στην ασφάλεια στο διαδίκτυο του μέλλοντος (Internet of Things, Cloud computing) και στην κρυπτογραφία. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων με αντικείμενο την ασφάλεια συστημάτων και την προστασία της ιδιωτικότητας, είτε ως technical manager, είτε ως ερευνητής

Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Γκουμόπουλος

O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι από τον Μάιο του 2015 Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα ΜΠΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)» και μέλος των ερευνητικών εργαστηρίων Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών H/Y και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδακτορικού Διπλώματος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1994 έχει συμμετάσχει σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (ΕΣΠΑ, ESPRIT, IST/FET, FP7 και H2020), είτε ως επιστημονικός συνεργάτης, είτε ως συντονιστής έργων και πακέτων εργασίας. Πρόσφατα ήταν Συντονιστής Έργου στο LEADERA ELTAB με αντικείμενο εφαρμογές e-health για την πρόνοια ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος και υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων της εταιρείας ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ, μια spin-off εταιρεία του Πανεπιστημίου Πατρών που ιδρύθηκε το 1998. Από το 2010 είναι διδάσκων (ΣΕΠ) του ΕΑΠ στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Αρχιτεκτονικές ΣΔΥ, Ζητήματα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού ΣΔΥ, Μοντέλα & Πλαίσια Προγραμματισμού, Μοντελοποίηση Γνώσης, και Συστήματα Ambient Assisted Living. Έχει συγγράψει πάνω από 60 εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων (IEEE, ACM, Elsevier, Springer, κ.ά). Έχει περισσότερες από 580 αναφορές στο έργο του με h-index 15. Έχει οργανώσει επιστημονικές συνεδρίες και είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Σκούτας

Ο Δρ. Δημήτριος Σκούτας έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2000. Το 2005 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Επικοινωνιών – Επικοινωνίες» από το Τμήμα Μηχ. Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενώ η διδακτορική του διατριβή βραβεύτηκε το 2006 στα πλαίσια του θεσμού «Ericsson Awards of Excellence in Telecommunications». Από το 2000 έως το 2003 εργάστηκε ως διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407 στο Τμήμα Μηχ. Π.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενώ από το 2003 είναι στο ίδιο Τμήμα μέλος (Ε.Τ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του είναι στους τομείς της βέλτιστης διαχείρισης πόρων και της παροχής υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας τόσο σε ομογενή όσο και σε ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα. Σε αυτό το ερευνητικό πλαίσιο έχει προτείνει αρκετές αλγοριθμικές και αρχιτεκτονικές βελτιστοποιήσεις ενώ σημαντικό μέρος της έρευνας του έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης. Έχει 17 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 27 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Ο Δρ. Δ. Σκούτας είναι μέλος του ΤΕΕ , του ΠΣΔΜΗ και Senior Member της IEEE ενώ υπηρετεί ως επιστημονικός επιμελητής (associate editor) σε τρία διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Wireless Networks – Springer, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking – Springer, Internet Technology Letters -John Wiley & Sons, Ltd.) αλλά και ως μέλος οργανωτικών/επιστημονικών επιτροπών συνέδριών διεθνούς κύρους.

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 ύψους 3.000 €, σε τέσσερις δόσεις, δεδομένων των αναγκών υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, που απαιτεί την κάλυψη αναγκών ειδικού προσωπικού αλλά και καθηγητών αλλοδαπών ή ημεδαπών πανεπιστημίων με ειδικές γνώσεις περί των αντικειμένων του ΠΜΣ. Τα τέλη καταβάλλονται ως εξής: 500,00€ εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) 1.000,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος) και 500,00€ κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο. Σημειώνεται ότι το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 2726 / Β’ / 03-07-2020 για την απαλλαγή διδάκτρων.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα τετραήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των τριών πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Κατεβάστε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών:

Κανονισμός Σπουδών – ΠΜΣ Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021

Ημέρα Ώρες Μάθημα Διδάσκων
Δευτέρα 18:00 – 20:00 Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ Καλλίγερος
Τρίτη 18:00 – 20:00 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος Ριζομυλιώτης
Τετάρτη 18:00 – 20:00 Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ Βουγιούκας
Πέμπτη 18:00 – 20:00 Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών ΔτΠ Κορμέντζας

Ημερολόγιο Εαρινού Εξαμήνου

1 15-19/2/2021 Κενή
2 22-26/2/2021 1η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
3 1-5/3/2021 2η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
4 8-12/3/2021 3η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
5 15-19/3/2021 Κενή
6 22-26/3/2021 4η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
7 29/3 – 2/4/2021 5η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
8 5-9/4/2021 6η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
9 12-16/4/2021 7η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
10 19-23/4/2021 8η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
11 26-30/4/2021 Κενή
12 3-7/5/2021 Κενή
13 10-14/5/2021 9η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
14 17-21/5/2021 10η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
15 24-28/5/2021 11η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
16 31/5 – 4/6/2021 Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)
17 7-11/6/2021 Κενή
Εξετάσεις

Αργίες εαρινού εξαμήνου

Καθαρά Δευτέρα 15/3/2021
Εθνική Εορτή 25/3/2021
Διακοπές Πάσχα 26/4 – 7/5/2021
Πρωτομαγιά 1/5/2021

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2020

Α’ εξάμηνο

Ημέρα Ώρες Μάθημα (εξέταση εργασιών
& εξ αποστάσεως εξετάσεις)
Διδάσκ.
Δευτέρα 8/2 14:00 – 17:00
18:00 – 21:00
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και
Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς
Σκιάνης
Τρίτη 9/2 14:00 – 17:00
18:00 – 21:00
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού Γκουμόπουλος
Τετάρτη 10/2 14:00 – 17:00
18:00 – 21:00
Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
και Οικονομικές Εφαρμογές
Καπόρης
Παρασκευή 12/2 14:00 – 17:00
18:00 – 21:00
Μηχανική Μάθηση Σταματάτος

Γ’ εξάμηνο

Ημέρα Ώρες Μάθημα (εξέταση εργασιών
& εξ αποστάσεως εξετάσεις)
Διδάσκ.
Δευτέρα 8/2 14:00 – 17:00
18:00 – 21:00
Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων Συμεωνίδης
Τρίτη 9/2 14:00 – 17:00
18:00 – 21:00
Σημασιολογικός Ιστός Κωστούλας
Πέμπτη 11/2 14:00 – 17:00
18:00 – 21:00
Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση Καβαλλιεράτου
Παρασκευή 12/2 14:00 – 17:00
18:00 – 21:00
Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ Σκούτας

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020

Α’ εξάμηνο

Μάθημα (εξ αποστάσεως διαλέξεις) Διδάσκ. Ημέρα Ώρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς Σκιάνης Δευτέρα 18:00 – 20:00
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού Γκουμόπουλος Τρίτη 18:00 – 20:00
Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρμογές Καπόρης Τετάρτη 18:00 – 20:00
Μηχανική Μάθηση Σταματάτος Πέμπτη 18:00 – 20:00

Γ’ εξάμηνο

Μάθημα (εξ αποστάσεως διαλέξεις) Διδάσκ. Ημέρα Ώρα
Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων Συμεωνίδης Δευτέρα 18:00 – 20:00
Σημασιολογικός Ιστός Κωστούλας Τρίτη 18:00 – 20:00
Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση Καβαλλιεράτου Πέμπτη 18:00 – 20:00
Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ Σκούτας Παρασκευή 18:00 – 20:00

Ημερολόγιο Χειμερινού Εξαμήνου

1 5-9/10/2020 Κενή
2 12-16/10/2020 Εξ αποστάσεως
3 19-23/10/2020 Εξ αποστάσεως
4 26-30/10/2020 Εξ αποστάσεως
5 2-6/11/2020 Εξ αποστάσεως
6 9-13/11/2020 Εξ αποστάσεως
7 16-20/11/2020 Εξ αποστάσεως
8 23-27/11/2020 Εξ αποστάσεως
9 30/11-4/12/2020 Εξ αποστάσεως
10 7-11/12/2020 Εξ αποστάσεως
11 14-18/12/2020 Εξ αποστάσεως
12 21-23/12/2020
7-8/1/2020
Κενή
13 11-15/1/2021 Εξ αποστάσεως
14 18-22/1/2021 Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)
8-12/2/2021 Εξέταση εργασιών & Εξ αποστάσεως εξετάσεις

Αργίες χειμερινού εξαμήνου

Εθνική Εορτή 28/10/2020
Αργία 11/11/2020
Επέτειος Πολυτεχνείου 17/11/2020
Διακοπές Χριστουγέννων 25/12/2020 – 10/1/2021
Τριών Ιεραρχών 30/1/2021

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Το μεταπτυχιακό του τμήματος ΜΠΕΣ μου έδωσε την δυνατότητα να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να αποκτήσω επιστημονικό υπόβαθρο, να αναγνωρίσω τις τεχνολογίες του μέλλοντος και να αποκτήσω γνώσεις σημαντικές για την εξέλιξη μου προσωπική και επαγγελματική. Ήταν μια σημαντική και ξεχωριστή εμπειρία και 4 εξάμηνα με πολλή δουλειά, άγχος αλλά πολύ χαμόγελο και γνώση. Η συνεργασία με τα στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου ήταν υψηλού επαγγελματικού επιπέδου που έδινε την δυνατότητα σπουδαίων αποτελεσμάτων.

Νικόλαος Τσουρέλης, Network Team Manager, Cosmote

Ως Υπότροφος του ΠΜΣ, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στις διδακτικές δραστηριότητες του διδακτικού προσωπικού, στη διοργάνωση έγκυρων επιστημονικών συνεδρίων (ΙΕΕΕ CAMAD) και θερινών σχολείων (AegeanNetCom), καθώς και σε ερευνητικά πεδία τα οποία συνετέλεσαν στην επιστημονική μου κατάρτιση. Η εμπειρία μου αυτή, καθώς και η συνεχής υποστήριξη των επιβλεπόντων καθηγητών, αποτέλεσε την αφορμή να ασχοληθώ ενεργά με την έρευνα στον τομέα των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και τον Εντοπισμό Θέσης σε Εσωτερικούς Χώρους, δημοσιεύοντας τέσσερις επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Ελένη Μπογδάνη, Radio Engineer, Special Coverage & Business Customers, Victus Networks

Το ΠΜΣ μου έδωσε τις απαραίτητες βάσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της τεχνητής νοημοσύνης και μου προκάλεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους τομείς της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μηχανικής Μάθησης. Η έκθεση μου στους απαιτητικούς ρυθμούς μάθησης και στις διεκπεραιώσεις των ερευνητικών μελετών του προγράμματος, μου έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια για έρευνα και συνέβαλαν στην επιλογή μου να συνεχίσω την ακαδημαϊκή μου πορεία ως βοηθός ερευνητή στο Idiap Research Institute και υποψήφιος Διδάκτορας του École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) στην Ελβετία.

Νίκος Παππάς, Υποψήφιος Διδάκτωρ EPFL

Με την παρακολούθηση του προγράμματος ήρθα σε επαφή με νέες τεχνολογίες καθώς και με την πρακτική εφαρμογή τους. Η σημαντικότερη όμως συνεισφορά του ΠΜΣ ήταν η εξοικείωση μου με εντατικούς και απαιτητικούς ρυθμούς μάθησης σε αρκετά υψηλό επίπεδο, καθώς και η πρώτη μου επαφή με την εκπόνηση ερευνητικών μελετών. Οι σπουδές μου στο ΠΜΣ μου έδωσαν τα αναγκαία εφόδια για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις νέες προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσω ως νέος μηχανικός και ερευνητής σε διεθνές περιβάλλον.

Σωκράτης Βαβύλης, Ερευνητής TU/e

Οι σπουδές μου στο ΠΜΣ μου έδωσαν την κατάλληλη ώθηση και αυτοπεποίθηση να αναζητήσω μια ευκαιρία για κάτι καλύτερο για μένα και την οικογένειά μου. Η ουσιαστική ανάπτυξη των δεξιοτήτων μου, που συντελέστηκε με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού, μου επέτρεψε να θέσω ψηλά τον πήχη και να επιτύχω την πρόσληψη μου ως αναλυτής/προγραμματιστής στο εξωτερικό όπου και πλέον διαμένω. Είμαι σίγουρος ότι τα εφόδια αυτά θα με βοηθήσουν και στο μέλλον να μην μένω στάσιμος αλλά να εξελίσσομαι ως επαγγελματίας.

Βασίλης Βέρρας, Αναλυτής / Προγραμματιστής

Τα θέματα των εργασιών των μαθημάτων συνδύαζαν πρωτοτυπία με θεωρητικό και τεχνολογικό βάθος, δίνοντας υψηλό κίνητρο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ήδη από την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μέλη του INRIA και να διδαχθώ από τη συνεργασία με διεθνείς ομάδες έρευνας. Το κυριότερο όμως, ήταν ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μου δίδαξε τον τρόπο να αφομοιώνω νέες τεχνολογίες, τον τρόπο να τις συνδυάζω για την επίλυση προβλημάτων και κατά συνέπεια να συμβάλω στην έρευνα και τη δημιουργία νέων τεχνολογιών.

Γιώργος Σαντιπαντάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Η ενεργή συμμετοχή μου σε ευρείας κλίμακας ερευνητικά έργα και η προσωπική επαφή μου με συνεργάτες από διάφορες χώρες της Ευρώπης και από διάφορων ειδών ερευνητικούς οργανισμούς (π.χ. ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, πολυεθνικές εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις) μου έδωσε τη δυνατότητα να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου και, πάνω από όλα, να αξιοποιήσω μακροπρόθεσμα με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις που έλαβα κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ.

Πρόδρομος Μακρής, Διδάκτωρ τμήματος Μ.Π.Ε.Σ.

Οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έφεραν σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Πληροφορικής. Παράλληλα, το διδακτικό προσωπικό με την εμπειρία του στον τομέα της έρευνας, μου έδωσε το έναυσμα να αρχίσω την πορεία μου ως Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος. Εν κατακλείδι, οι σπουδές μου στην Σάμο δεν με βοήθησαν μόνο να χτίσω το προφίλ μου ως Μηχανικός, αλλά μου έδωσαν και πολύτιμους συνεργάτες στην περαιτέρω ερευνητική και επαγγελματική μου σταδιοδρομία.

Δρ. Νίκος Νομικός, Ερευνητικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγαίου