Πληροφορική για αποφοίτους άλλων κλάδων

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσης σε επιστήμονες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information and Communication Systems)» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:

 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος σε επιστήμονες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
 • Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
 • Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2824/τ.Β’/16.07.2018.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Εξαιρούνται οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Κατάλογος Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 5001 Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) ECTS: 10
Εισαγωγή – Ρόλος και Μορφές Πληροφοριακών Συστημάτων στην Σύγχρονη Επιχείρηση.  Ο Κύκλος Ζωής των Πληροφοριακών Συστημάτων. Τεχνικές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Διαχείριση Έργων Πληροφορικής. Βελτίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Οργανωσιακή Αλλαγή. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Προβολή. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Νέων Τεχνολογιών.
Κωδ.: 5003 Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων (Communication Systems and Networks) ECTS: 10
Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Βασικές αρχές αναλογικής και ψηφιακής εκπομπής και λήψης. Παρεμβολές, θόρυβος και χωρητικότητα. Μέσα μετάδοσης. Στοιχεία ραδιοσυστημάτων κινητών επικοινωνιών (τύποι κυψελών, τύποι διαύλων επικοινωνίας, λειτουργίες κυψελωτών συστημάτων). Σύγχρονα και επόμενης γενιάς δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Εισαγωγή στις επικοινωνίες υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές δικτύων και ιεραρχίες πρωτοκόλλων. Θέματα σχεδίασης δικτύων. Το μοντέλο αναφοράς  OSI και TCP/IP.  Αρχές μεταγωγής  δεδομένων.  Τα πρότυπα IEEE 802 για τοπικά δίκτυα. Σχεδίαση και ανάλυση του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων. Δικτυακές συσκευές (μεταγωγείς, δρομολογητές, επαναλήπτες). Μοντέλο και πλατφόρμες πρωτοκόλλων διαδικτύου TCP/IP, διευθυνσιοδότησης, δρομολόγησης. Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή και διομότιμα δίκτυα. Αρχικοποίηση: DHCP, BOOTP. Το σύστημα ονοματοδοσίας DNS. Μεταφορά αρχείων: FTP, TFTP, NFS. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: MIME, SMTP, mail gateways, POP, IMAP. Πρωτόκολλα TCP, UDP και μεταφοράς πραγματικού χρόνου. Πρωτόκολλα παροχής ποιότητας υπηρεσίας στο διαδίκτυο (RSVP, diffserv).
Κωδ.: 5004 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security) ECTS: 10
Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία. Βασικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων. Κακόβουλο Λογισμικό. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 5002 Τεχνολογίες Λογισμικού  (Software Engineering) ECTS: 10
Εισαγωγή στην θεωρία αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών. Συστατικά ενός προγράμματος C. Εισαγωγή στην Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία. Εισαγωγή στη UML. Μεθοδολογίες ανάπτυξης βασισμένες στην αντικειμενοστρεφή τεχνολογία. Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού. Ευέλικτες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού.
Κωδ.: 5005 Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems) ECTS: 10
Ευφυείς πράκτορες (βασικές έννοιες). Επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση σε ένα χώρο καταστάσεων: Τυφλή (αλλά συστηματική) αναζήτηση, Αναζήτηση με χρήση γνώσης και ευρετικών μεθόδων, Τοπική αναζήτηση. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών: Βασικές έννοιες και αλγόριθμοι. Μηχανική μάθηση: Εισαγωγή, Επαγωγική μάθηση, Αλγόριθμοι μάθησης με επίβλεψη: Δέντρα απόφασης, Νευρωνικά Δίκτυα, Μπαεσιανές μέθοδοι και μάθηση από παραδείγματα, Μέθοδοι συνόλων ταξινομητών. Μάθηση χωρίς επίβλεψη. Εφαρμογές.
Κωδ.: 5006 Δομές και Βάσεις Δεδομένων (Data Structures and Databases) ECTS: 10
Βασικές έννοιες δομών δεδομένων. Πίνακες δεδομένων, λίστες, στοίβες, ουρές δεδομένων, δομές σωρού. Αναζήτηση και ταξινόμηση, κατακερματισμός, δένδρα, δυαδικά δένδρα. Οργάνωση αρχείων και δομές ευρετηρίων για αρχεία δεδομένων. Β-δένδρα. Βασικές έννοιες και αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων. Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και το σχεσιακό μοντέλο αναπαράστασης δεδομένων. Μετασχηματισμός διαγράμματος οντοτήτων- συσχετίσεων σε σχήμα σχεσιακής βάσης δεδομένων. Περιορισμοί ακεραιότητας και πράξεις ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Γλώσσες βάσεων δεδομένων: η σχεσιακή άλγεβρα, η γλώσσα ερωτήσεων QBE, η γλώσσα SQL. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Προχωρημένα θέματα: ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων, μηχανές αναζήτησης, μαζική διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων (big data), εφαρμογές της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων στο χώρο των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 5000 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ECTS: 30

Α’ Εξάμηνο

 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικό

 • Δομές και Βάσεις Δεδομένων

Επιλογής *

 • Τεχνολογίες Λογισμικού
 • Ευφυή Συστήματα

Γ’ Εξάμηνο

 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων

Δ’ Εξάμηνο

Επιλογής *

 • Τεχνολογίες Λογισμικού
 • Ευφυή Συστήματα

* Αν στο Β’ εξάμηνο παρακολουθηθεί μόνο το υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει στο Δ’ εξάμηνο να παρακολουθηθούν και τα δύο επιλογής. Διαφορετικά αντιστοιχεί ένα μάθημα επιλογής στο καθένα από τα εξάμηνα Β’ και Δ’.

Προσωπικό

Μάθημα Εξάμηνο Μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ Webpage
Πληροφοριακά Συστήματα Α’ Παναγιώτα
Παπαδοπούλου
Webpage
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων Α’ Καθηγητής
Κορμέντζας Γεώργιος
Webpage
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Α’ Καθηγητής
Κοκολάκης Σπύρος
Webpage
Τεχνολογίες Λογισμικού Β’ Επ. Καθηγητής
Καπόρης ΑλέξιοςΑν. Καθηγητής
Γκουμόπουλος ΧρήστοςΚαθηγητής
Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Webpage
Webpage
Webpage
Ευφυή Συστήματα Β’ Καθηγητής
Σταματάτος ΕυστάθιοςΚωστούλας Ανδρέας
Webpage
Δομές και Βάσεις Δεδομένων Β’ Αν. Καθηγήτρια
Βλάχου Ακριβή
Webpage

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 ύψους 3.000 €, σε δύο δόσεις, δεδομένων των αναγκών υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, που απαιτεί την κάλυψη αναγκών ειδικού προσωπικού αλλά και καθηγητών αλλοδαπών ή ημεδαπών πανεπιστημίων με ειδικές γνώσεις περί των αντικειμένων του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 1.500,00 € εντός 15 ημερών μετά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος), ενώ υπάρχει και δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 2726 / Β’ / 03-07-2020 για την απαλλαγή διδάκτρων.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Οι συνεντεύξεις Β Φάσης του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 23-26 Σεπτεμβρίου.

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021

Ημέρα Ώρες Μάθημα Διδάσκων
Δευτέρα 18:00 – 20:00 Ευφυή Συστήματα Σταματάτος
Κωστούλας
Τρίτη 18:00 – 20:00 Τεχνολογίες Λογισμικού Καπόρης
Γκουμόπουλος
Χαραλαμπίδης
Πέμπτη 18:00 – 20:00 Δομές και Βάσεις Δεδομένων Βλάχου

Ημερολόγιο Εαρινού Εξαμήνου

1 15-19/2/2021 Κενή
2 22-26/2/2021 1η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
3 1-5/3/2021 2η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
4 8-12/3/2021 3η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
5 15-19/3/2021 4η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
6 22-26/3/2021 Κενή
7 29/3 – 2/4/2021 5η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
8 5-9/4/2021 6η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
9 12-16/4/2021 7η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
10 19-23/4/2021 8η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
11 26-30/4/2021 Κενή
12 3-7/5/2021 Κενή
13 10-14/5/2021 9η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
14 17-21/5/2021 10η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
15 24-28/5/2021 11η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
16 31/5 – 4/6/2021 Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)
17 7-11/6/2021 Κενή
Εξετάσεις

Αργίες εαρινού εξαμήνου

Καθαρά Δευτέρα 15/3/2021
Εθνική Εορτή 25/3/2021
Διακοπές Πάσχα 26/4 – 7/5/2021
Πρωτομαγιά 1/5/2021

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2020

Δευτέρα 8/2: Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
Τετάρτη 10/2: Πληροφοριακά Συστήματα
Παρασκευή 12/2: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 18:00 – 21:00.
Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την διάρκεια και τον τρόπο εξέτασης κάθε  μαθήματος από τους διδάσκοντες.

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020

Μάθημα (εξ αποστάσεως διαλέξεις) Διδάσκ. Ημέρα Ώρα
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων Γ. Κορμέντζας Δευτέρα 18:00 – 20:00
Πληροφοριακά Συστήματα Π. Παπαδοπούλου Τρίτη 18:00 – 20:00
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Σ. Κοκολάκης Πέμπτη 18:00 – 20:00

Ημερολόγιο Χειμερινού Εξαμήνου

1 5-9/10/2020 Κενή
2 12-16/10/2020 Εξ αποστάσεως
3 19-23/10/2020 Εξ αποστάσεως
4 26-30/10/2020 Εξ αποστάσεως
5 2-6/11/2020 Εξ αποστάσεως
6 9-13/11/2020 Εξ αποστάσεως
7 16-20/11/2020 Εξ αποστάσεως
8 23-27/11/2020 Εξ αποστάσεως
9 30/11-4/12/2020 Εξ αποστάσεως
10 7-11/12/2020 Εξ αποστάσεως
11 14-18/12/2020 Εξ αποστάσεως
12 21-24/12/2020 Κενή
13 11-15/1/2021 Εξ αποστάσεως
14 18-22/1/2021 Κενή
(Εβδομάδα αναπληρώσεων και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)
8-12/2/2021 Δια ζώσης & Εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

Αργίες χειμερινού εξαμήνου

Εθνική Εορτή 28/10/2020
Αργία 11/11/2020
Επέτειος Πολυτεχνείου 17/11/2020
Διακοπές Χριστουγέννων 25/12/2020 – 10/1/2021
Τριών Ιεραρχών 30/1/2021

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η επιλογή του ΠΜΣ που αφορά στα «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» μου πρόσφερε ένα σημαντικό υπόβαθρο γνώσεων, ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις των ασταμάτητα εξελισσόμενων τεχνολογικών εφαρμογών. Το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων, η σωστή διδασκαλία και το υψηλό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού αποτελούν το κλειδί για την ολοκλήρωση των σπουδών και την πλήρη απόκτηση δεξιοτήτων.

Ευαγγελία Δράκου, Υποψήφια Διδάκτωρ

Η αρχική διστακτικότητα της εισόδου ενός πτυχιούχου άλλου επιστημονικού κλάδου στον τομέα των Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων, αντικαταστάθηκε από την αίσθηση της αποδοτικότητας και της ανταμοιβής των κόπων που δαπανήθηκαν για το σκοπό αυτό. Τόσο το διδακτικό όσο και το βοηθητικό προσωπικό του πανεπιστημίου συνεισέφεραν στην δημιουργία ενός ομαδικού και οικείου «οικογενειακού» περιβάλλοντος, το οποίο έρεπε προς την αρτιότερη και δημιουργικότερη πρόοδο των φοιτητών και την δημιουργία αργότερα μεγαλύτερων προσδοκιών.

Άρης Αναστασιάδης, Αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων

Η ολοκλήρωση του ΠΜΣ μου έδωσε τις βάσεις για να βελτιωθώ και να εξελιχθώ στον τομέα της εργασίας μου, μέσω της εξοικείωσης με εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και ανάπτυξης λογισμικού. Στα θετικά συγκαταλέγω το γεγονός ότι αποκόμισα και ευρύτερες γνώσεις από το χώρο της Πληροφορικής, ως φυσική απόρροια του ακαδημαϊκού επιπέδου των διδασκόντων, αλλά και της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Το θεωρώ ιδανικό για κάποιον που δεν έχει πτυχίο στην Πληροφορική και εργάζεται ήδη, ή επιθυμεί να εργαστεί στην τεχνολογία.

Χρυσάνθη Παπαμιχαήλ, Σύμβουλος Πληροφορικής στην εταιρία European Dynamics ΑΕ