Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα: Οριζόντιες δράσεις

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Συνολικά, τα κίνητρα για τη λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ, εδράζονται στα παρακάτω βασικά σημεία:

 • Η ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η ιδιωτικότητα αποτελούν οριζόντιες δράση σε συστήματα και υπηρεσίες.
 • Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Εξελίξεις σε τεχνολογικούς τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και αύξηση της κρισιμότητας/ευαισθησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη γνωστικού υποβάθρου για διδακτορικές σπουδές.

Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή, μετάδοση της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι σκοποί του ΠΜΣ στην «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:

 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση, και διάδοση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών στην ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και στις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας πληροφορικής και επικοινωνιών και τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας.

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών, ο/η κάτοχος θα:

 • Γνωρίζει να σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί, αναλύει, αξιολογεί, και διοικεί συστήματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Κατανοεί όλες τις επιμέρους παραμέτρους ανάπτυξης, διαχείρισης, και αξιολόγησης ενός ασφαλούς πληροφοριακού και επικοινωνιακού Συστήματος.

Είναι ικανός να:

 • Να δραστηριοποιηθεί σε περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της ασφάλειας και των τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης.
 • Να συμμετέχει δημιουργικά και εποικοδομητικά σε έργα ανάπτυξης που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να συγκρίνει και να αξιολογεί ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, έχοντας ισχυρή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, καθώς και να διαχειρίζεται και να επιβλέπει πολύπλοκα και απαιτητικά έργα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2778/τ.Β’/12.07.2018.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντίστοιχων, των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.9.2010, τ.Α ́). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α ́). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει ανα-γνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α ́ 80) – σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 4485/2017-.

Κατάλογος Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 3001 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών ECTS: 7.5
Γενικά θέματα Ασφάλειας Δικτύων Υπολογιστών: Κατηγορίες Απειλών, Σημεία Ευπάθειας, Αντίμετρα, Διασφάλιση. Έλεγχος προσπέλασης και Λογιστική Καταγραφή. Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Υποδομής Δημόσιων Κλειδιών. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων OSI/ISO: Υπηρεσίες Ασφάλειας, Μηχανισμοί Ασφάλειας. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας στο μοντέλο του Internet: Ασφάλεια Επιπέδου Internet, Ασφάλεια Επιπέδου Transport, Ασφάλεια Επιπέδου Application, Ασφάλεια υπεράνω του Επιπέδου Application. Εφαρμογές. Αναχώματα Ασφάλειας: Δυνατότητες και Περιορισμοί, Ζητήματα Σχεδίασης, Αρχιτεκτονική Αναχωμάτων Ασφάλειας, Αναχώματα Ασφάλειας Επιπέδου Δικτύου, Επιπέδου Εφαρμογής, Υβριδικά και επόμενης γενιάς. Εφαρμογές. Κατανεμημένα Συστήματα Αυθεντικοποίησης. Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Ανωνυμίας. Τεχνολογίες Ελέγχου Προσπέλασης με βάση το Περιεχόμενο. Συστήματα Ασφαλών Ηλεκτρονικών Πληρωμών. Μοντέλα Ασφάλειας Ενδιάμεσου Περιβάλλοντος Αντικειμένων. Τεχνολογίες Προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τεχνολογίες Ασφάλειας Συστημάτων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Αυστηρές μέθοδοι ανάλυσης και επαλήθευσης κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων. Απόκρυψη Πληροφορίας. Εφαρμογές.
Κωδ.: 3002 Κρυπτογραφία ECTS: 7.5
Ιστορικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Βασικό μαθηματικό υπόβαθρο. Θεωρητική θεμελίωση της κρυπτογραφίας. Αλγόριθμοι συμμετρικής κρυπτογραφίας για την προστασία εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Αλγόριθμοι ασύμμετρης κρυπτογραφίας για την προστασία εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Συναρτήσεις κατακερματισμού. Πρωτόκολλο διαμοιρασμού μυστικού κλειδιού.
Κωδ.: 3003 Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων ECTS: 7.5
Διακριτικός και υποχρεωτικός έλεγχος προσπέλασης δεδομένων, ασφάλεια και ιδιωτικότητα με χρήση εντολών της γλώσσας SQL, ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων. Ψηφιακή υδατογράφηση και σφράγιση με δακτυλικό αποτύπωμα στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, επιθέσεις ψηφιακού πολέμου, λογικοί συμπερασμοί και ανίχνευση εισβολών, συνολικός έλεγχος ασφαλείας. Πρότυπες αρχιτεκτονικές και μοντέλα βάσεων δεδομένων που διασφαλίζουν την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Διαφανείς και κρυπτογραφημένες βάσεις δεδομένων, αναζήτηση κρυπτογραφημένων δεδομένων. Ασφάλεια σε στατιστικές βάσεις δεδομένων, σε αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων, σε κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, σε ομοσπονδιακές βάσεις δεδομένων, σε συστήματα εξόρυξης δεδομένων. Ασφάλεια μεγάλων δεδομένων. Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα. Ασφάλεια βάσεων δεδομένων σε ιατρικό περιβάλλον. Μελέτες περίπτωσης: Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, κ.λπ.
Κωδ.: 3004 Ψηφιακή Εγκληματολογία ECTS: 7.5
Γίνεται εισαγωγή στην έννοια της ψηφιακής εγκληματολογίας ή ψηφιακής σήμανσης (digital forensics), με έμφαση στην εύρεση και ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων σε δίκτυα υπολογιστών (network forensics). Παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά μεθόδων εγκληματολογικής ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων από δικτυακές πηγές, καθώς επίσης και οι ερευνητικές τάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο με την πάροδο του χρόνου. Γίνεται ανάλυση των σημαντικότερων μοντέλων ψηφιακής σήμανσης σε διαδικτυακό περιβάλλον. Παρουσιάζεται η συνεισφορά των δικτυακών μεθόδων ανίχνευσης και ανάλυσης στο πεδίο των συστημάτων ανίχνευσης εισβολών (network intrusion detection). Παρουσιάζεται ο τομέας της ψηφιακής σήμανσης σε κινητές συσκευές και πλατφόρμες (mobile forensics). Μελετώνται μοντέλα ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες κινητών συσκευών (π.χ., Android, iOS), και παρουσιάζονται οι εξελίξεις στον τομέα. Μέσω μελετών περίπτωσης, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τεχνικές και εργαλεία ανάκτησης, ανάλυσης, και παρουσίασης ψηφιακών πειστηρίων σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών.

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδ.: 3005 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας ECTS: 7.5
Κοινωνία: ΤΠΕ ως ένα νέο επιστημονικό-μεθοδολογικό παράδειγμα και η νέα σχέση κοινωνίας, δικαίου και τεχνολογίας. Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων (εργασιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα και κοινωνική δικτύωση). Ασφάλεια, Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Ελευθερία του λόγου, δικαιώματα και εξουσία στο Διαδίκτυο – Blogs /forums και λογοκρισία. Πνευματική/Διανοητική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραβατικότητα και Κοινωνία της Πληροφορίας. Computer/Digital Forensics. Ηλεκτρονική δημοκρατία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία
Κωδ.: 3006 Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ECTS: 7.5
Εισαγωγή στη διαχείριση ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.). Τρέχουσες προσεγγίσεις και μοντέλα. Διασφάλιση και αποτίμηση της ασφάλειας. Προτυποποίηση. Οργανισμοί προτυποποίησης. Διεθνή πρότυπα ασφάλειας Π.Σ. Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας. Μεθοδολογίες διαχείρισης επικινδυνότητας. Ανάπτυξη ασφαλών Π.Σ. Πολιτικές ασφάλειας Π.Σ. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Κουλτούρα ασφάλειας. Οργανωσιακά ζητήματα και ζητήματα προσωπικού.
Κωδ.: 3007 Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών ECTS: 7.5
Αρχιτεκτονική ασφαλείας του GSM, UMTS, Ασφάλεια πρόσβασης, Πιστοποίηση ταυτότητας χρηστών και δικτύου, Διανύσματα αυθεντικοποίησης, Διαδικασίες περιοδικής αυθεντικοποίησης, Διαχείριση προσωρινών ταυτοτήτων χρηστών, Πρωτόκολλα GERAN, UTRAN (φυσικό επίπεδο, ζεύξης δεδομένων, δικτύου), Κρυπτογραφικές παράμετροι και κρυπτογράφηση UTRAN, Ανάλυση απειλών σηματοδοσίας, Μηχανισμοί ασφάλειας και περιγραφή επιθέσεων, Δια-δικτύωση με συστήματα GSM και διαδικασίες ασφάλειας, Πρωτόκολλα εξασφάλισης των επικοινωνιών μεταξύ διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών και ενδο-δικτυακοί μηχανισμοί ασφαλείας, Σύστημα νομίμων συνακροάσεων, Ζητήματα ασφάλειας του υποσυστήματος IMS του UMTS. Αρχιτεκτονική ασφαλείας του 3GPP EPS (SAE/LTE/LTE-Advanced), Διεπαφές, E-UTRAN, Πιστοποίηση ταυτότητας, Ιεραρχία κλειδιών, προστασία του U-plane/C-plane (AS, NAS strata). Προχωρημένα θέματα ασφαλείας σε περιβάλλοντα IEEE 802.11 και 802.16: Πρωτόκολλα, Σημεία ευπάθειας και ανάλυση επιθέσεων, Αμυντικές στρατηγικές, Προχωρημένα ζητήματα πιστοποίησης ταυτότητας. Σύγχρονες τάσεις: Ζητήματα ασφάλειας ετερογενών ασύρματων δικτύων επικοινωνιών. Προστασία της ιδιωτικότητας σε περιβάλλον ασύρματων και κινητών δικτύων επικοινωνιών: Πλαίσιο, τεχνολογίες, και μελέτες περίπτωσης.
Κωδ.: 3008 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος ECTS: 7.5
Ασφάλεια στο Internet του μέλλοντος, Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας, Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας,  Τεχνολογία RFID: Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας, Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων, Μοντέλα Νεφοϋπολογιστικής, Κίνδυνοι και επισφάλειες από τη χρήση της Νεφοϋπολογιστικής, Νέες τεχνολογίες ασφάλειας στη Νεφοϋπολογιστική, Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα, εμφυτεύσιμες συσκευές και εμπεδωμένα συστήματα.

3ο Εξάμηνο

Κωδ.: 3000 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική ECTS: 30

Α’ Εξάμηνο

 • Κρυπτογραφία
 • Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Β’ Εξάμηνο

 • Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

Γ’ Εξάμηνο

 • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Ψηφιακή Εγκληματολογία

Δ’ Εξάμηνο

 • Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών

Προσωπικό

Μάθημα Εξάμηνο Μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ Webpage
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών Α’ Γ. Στεργιόπουλος
Κρυπτογραφία Α’ Επ. Καθηγήτρια
Ελισάβετ Κωνσταντίνου
Webpage
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Α’ Αν. Καθηγήτρια
Ακριβή Βλάχου
Webpage
Ψηφιακή εγκληματολογία Α’ Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας Β’ Καθηγήτρια
Ευαγγελία Μήτρου
Webpage
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Β’ Αν. Καθηγήτρια
Μαρία Καρύδα
Webpage
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών Β’ Αν. Καθηγητής
Γεώργιος Καμπουράκης
Webpage
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος Β’ Επ. Καθηγητής
Παναγιώτης Ριζομυλιώτης
Webpage

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: (α) 500ευρώ (15 μέρες το αργότερο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων), (β) 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και (γ) 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος). Η έγκαιρη καταβολή της 1ης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

ΦΕΚ 2726 / Β’ / 03-07-2020 για την απαλλαγή διδάκτρων.

Πρόγραμμα πλήρους / μερικής φοίτησης

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο, Ιούνιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Κατεβάστε υλικό για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ:

Άρθρα Συνεντεύξεων – Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021

Εξ αποστάσεως διαλέξεις: 18:00 – 20:00

Δευτέρα: Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ. Στεργιόπουλος)
Τρίτη: Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Π. Ριζομυλιώτης)
Τετάρτη: Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτυών Επικοινωνιών (Γ. Καμπουράκης)
Πέμπτη: Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας (Ε. Μήτρου)

Ημερολόγιο Εαρινού Εξαμήνου

1 15-18/2/2021 Κενή
2 22-25/2/2021 1η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
3 1-4/3/2021 2η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
4 8-11/3/2021 3η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
5 15-18/3/2021 Κενή
6 22-25/3/2021 4η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
7 29/3 – 1/4/2021 5η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
8 5-8/4/2021 6η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
9 12-15/4/2021 7η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
10 19-22/4/2021 8η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
11 26-30/4/2021 Κενή
12 3-7/5/2021 Κενή
13 10-13/5/2021 9η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
14 17-20/5/2021 10η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
15 24-27/5/2021 11η Διάλεξη: Εξ αποστάσεως
16 31/5 – 3/6/2021 Εξέταση εργασιών
17 7-11/6/2021 Κενή
18 14-17/6/2021 Εξετάσεις

Αργίες εαρινού εξαμήνου

Καθαρά Δευτέρα 15/3/2021
Εθνική Εορτή 25/3/2021
Διακοπές Πάσχα 26/4 – 7/5/2021
Πρωτομαγιά 1/5/2021

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2020

15:00 – 18:00: Εξέταση εργασιών.
18:00 – 21:00: Εξετάσεις.

Δευτέρα 8/2: Κρυπτογραφία
Τρίτη 9/2: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Τετάρτη 10/2: Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Πέμπτη 11/2: Ψηφιακή Εγκληματολογία

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020

Μάθημα (εξ αποστάσεως διαλέξεις) Διδάσκ. Ημέρα Ώρα
Κρυπτογραφία Ε. Κωνσταντίνου Δευτέρα 18:00 – 20:00
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών Γ. Στεργιόπουλος Τρίτη 18:00 – 20:00
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Α. Βλάχου Τετάρτη 18:00 – 20:00
Ψηφιακή Εγκληματολογία Κ. Μπαρμπάτσαλου Πέμπτη 18:00 – 20:00

Ημερολόγιο Χειμερινού Εξαμήνου

1 5-8/10/2020 Κενή
2 12-15/10/2020 Εξ αποστάσεως
3 19-22/10/2020 Εξ αποστάσεως
4 26-29/10/2020 Εξ αποστάσεως
5 2-5/11/2020 Εξ αποστάσεως
6 9-12/11/2020 Εξ αποστάσεως
7 16-19/11/2020 Εξ αποστάσεως
8 23-26/11/2020 Εξ αποστάσεως
9 30/11-3/12/2020 Εξ αποστάσεως
10 7-10/12/2020 Εξ αποστάσεως
11 14-17/12/2020 Εξ αποστάσεως
12 21-24/12/2020 Κενή
13 11-14/1/2021 Εξ αποστάσεως
14 18-21/1/2021 Εξ αποστάσεως
15 8-12/2/2021 Εξέταση εργασιών & Εξ αποστάσεως εξετάσεις

Αργίες χειμερινού εξαμήνου

Εθνική Εορτή 28/10/2020
Αργία 11/11/2020
Επέτειος Πολυτεχνείου 17/11/2020
Διακοπές Χριστουγέννων 25/12/2020 – 7/1/2021
Τριών Ιεραρχών 30/1/2021

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.

Για τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ, καθώς και πρότυπο αρχείο (template) εδώ.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Οι εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησα από το ΠΜΣ «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να προσληφθώ, αμέσως μετά την αποφοίτησή μου, στο τμήμα ασφάλειας ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Σήμερα εργάζομαι στη Census S.A., που ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων λύσεων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Χαρά Βασιλειάδου, Sales Director, Census S.A.

Πραγματοποιώντας τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, απέκτησα τις βάσεις για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία. Η άμεση επαφή με τους διδάσκοντες μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω τα θεωρητικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά προβλήματα της γνωστικής περιοχής της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εργάζομαι επί σειρά ετών στο Κοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημήτρης Γενειατάκης, Joint Research Centre (JRC), Ispra

Οι σπουδές μου στο ΠΜΣ «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», που συνεχίστηκαν με την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην ίδια περιοχή, με εφοδίασαν με πραγματικά χρήσιμες γνώσεις και εμπειρία ώστε να είμαι ικανός να ανταποκριθώ με απόλυτη επιτυχία στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι.

Δημήτριος Δαμόπουλος, Postdoc Researcher, Stevens Institute of Technology, NY, USA