Φοίτηση

Οι σπουδές για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται σε:

τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης,  εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα με την παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. και το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

πέντε (5) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης,  εκ των οποίων τα τέσσερα είναι διδακτικά εξάμηνα με την παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. και το πέμπτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Και στις δύο περιπτώσεις η διδασκαλία είναι μικτή, συνδυάζοντας χρήση σύγχρονης πλατφόρμας εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης με παραδοσιακή ‘δια ζώσης’ παρακολούθηση. Η φυσική παρουσία που απαιτείται στη σχολή είναι μία (1) εβδομάδα στην αρχή κάθε εξαμήνου, (μήνες Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούλιος), κατά τη διάρκεια της οποίας ο φοιτητής παρακολουθεί πενθήμερο εντατικό κύκλο διαλέξεων και σεμιναρίων.

Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα ξεκινήσει να προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.