Προθεσμίες & Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις για το ΠΜΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τη Δευτέρα 30.06.2014 για την πρώτη περίοδο, και εως και την Παρασκευή 05.09.2014 Δευτέρα 15.09.2014 για τη δεύτερη περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
  2. Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
  3. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  5. Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο).
  6. Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
  7. Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η  εκπόνησή  της,  ή  αναφορά  ότι  δεν  εκπονείται  υποχρεωτικά  στο  Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
  8. Άρθρα, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά  διεθνών συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
  9. Κάθε  άλλο  στοιχείο  που  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  επιλογή  του  υποψηφίου, κατά την κρίση του

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας που υπέβαλαν. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η αξιολόγηση θα γίνει εντός του Ιουλίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, και εντός του Σεπτεμβρίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα ονόματα των επιτυχόντων της πρώτης περιόδου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουλίου, και των επιτυχόντων της δεύτερης περιόδου εντός του Σεπτεμβρίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.