Κατεύθυνση 5 - Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Εξειδικεύσου στην Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Κάνε τώρα αίτηση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΠΜΣ1 – Κατεύθυνση 5.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(ή κατέβασε την πρόσκληση του ΠΜΣ1)

Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική – Β’ περίοδος αιτήσεων έως 1 Σεπτεμβρίου 2017.

Σήμερα στο Ελληνικό Διαδίκτυο δραστηριοποιούνται περισσότερα από 3.500 ηλεκτρονικά καταστήματα, ωστόσο παρατηρείται σημαντική έλλειψη σε ικανά στελέχη διοίκησης. Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ανέφερε τους τομείς εκείνους με τη μεγαλύτερη δυναμική για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο μέλλον, δίνοντας έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παράλληλα, σημειώνει σε έκθεσή της το 2012, ότι «η επιτυχία της Ευρώπης 2020, η ανταγωνιστικότητα και η ικανότητα καινοτομίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η κοινωνική συνοχή εξαρτώνται από τη στρατηγική και την αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την επινοητικότητα του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και των πολιτών». Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προσδοκά να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Περισσότερα

Ζητούμενο αυτής της Κατεύθυνσης είναι η ισόρροπη ανάπτυξη ενός Προγράμματος που προσεγγίζει, θεωρητικά και πρακτικά, σύγχρονα ζητήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Επιπλέον, μέσα από διαλέξεις και workshops από προσκεκλημένους ομιλητές για τους σκοπούς του προγράμματος, ενισχύεται η καινοτομία, η δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών. Οι πρακτικές ασκήσεις (π.χ. επιχειρηματικό πλάνο για καινοτόμες διαδικτυακές εταιρείες και πρακτικές προώθησης μέσω Google AdWords και κοινωνικών δικτύων) που θα υλοποιηθούν στις επιμέρους ενότητες, θα συμβάλουν στην αφομοίωση της γνώσης και τη βαθύτερη κατανόηση των σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών. Η κατεύθυνση «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» βασίζεται στην μεγάλη εμπειρία του Τμήματός μας σε πολυάριθμα διεθνή και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης διάφορων μορφών επιχειρηματικότητας, και στο μεγάλο δίκτυο συνεργασιών (με μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ερευνητικά έργα και πολυεθνικές επιχειρήσεις) που έχει δημιουργηθεί μέσα από την πολυετή αυτή δραστηριότητά μας. Εξειδικευμένα, έμπειρα στελέχη από τους παραπάνω φορείς θα συμμετέχουν στα μαθήματα ως ομιλητές, αλλά και στην καθοδήγηση εργασιών και διπλωματικών διατριβών.


Μοναδικά πλεονεκτήματα

 • Μεγάλη δραστηριότητα του Τμήματος σε πολυάριθμα διεθνή και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης στον χώρο της ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Μεγάλο δίκτυο συνεργασιών, σε επιχειρήσεις, φορείς και πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο
 • Μεγάλη προσωπική εμπειρία Διδασκόντων και Προσκεκλημένων του μεταπτυχιακού, σε digital startups
 • Μικτή διδασκαλία που συνδυάζει φυσική παρουσία στη Σάμο (3 εβδομάδες συνολικά, 1 εβδομάδα ανά εξάμηνο σπουδών) και διδασκαλία από απόσταση.
 • Δυνατότητες πρακτικής εξάσκησης και εκπόνησης εργασιών σε πραγματικές συνθήκες, στους συνεργαζόμενους φορείς.

Σε ποιους απευθύνεται

Στην Κατεύθυνση «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.


Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα θα αποκτήσουν σημαντικές και ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες για την εξέλιξη της καριέρας τους. Θα είναι σε θέση να σκέφτονται δημιουργικά (out-of-the-box) και να επιχειρούν στοχεύοντας σε διεθνές κοινό και με προοπτικές εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι που θα διακριθούν θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν προοπτικές εξέλιξης με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.


Περιεχόμενο

Οι κύριες θεματικές ενότητες της Κατεύθυνσης Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι οι:

 1. Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Digital Business Management)
 2. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Innovation & Entrepreneurship)
 3. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας (Information Systems Security and Privacy Enhancing Technologies)
 4. Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες (Digital Services and Technologies)
 5. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning (ERP) Systems)
 6. Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας (Information Law)
 7. Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)
 8. Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα (Business Intelligence and Big Data)
 9. Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα (Electronic Supply Chain)

Κατά το τρίτο και τελευταίο εξάμηνο κάθε συμμετέχων στο μεταπτυχιακό θα εκπονήσει διπλωματική εργασία ερευνητικού επιπέδου πάνω σε ένα θέμα σχετικό με ένα από τα παραπάνω αντικείμενα. Η επιλογή του θέματος της διπλωματικής εργασίας, και στην συνέχεια η εκπόνησή της, θα γίνουν σε συνεργασία με έναν από τους διδάσκοντες και ενδεχομένως κάποιο στέλεχος συνεργαζομένου φορέα.


Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Αξιολογούν τις τεχνικές και στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Προσδιορίζουν τον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό
 • Αντιλαμβάνονται τους τρόπους και τα εργαλεία που κάνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, ευέλικτες και πελατοκεντρικές τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
 • Διακρίνουν τις σύγχρονες τάσεις από τη διεθνή αγορά
 • Αναπτύσσουν επιχειρηματικά πλάνα για ψηφιακά startups
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες
 • Επιλέγουν και να διαμορφώνουν κατάλληλα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κρίσιμους επιχειρηματικούς πόρους με την χρήση ψηφιακών εφαρμογών
 • Αποκτήσουν το στυλ διοίκησης και την κουλτούρα που απαιτείται για να αναγνωρίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στο διαδίκτυο

Συνεργασίες με φορείς

Η κατεύθυνση της Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας υλοποιείται σε συνεργασία με πρωτοπόρα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και καταξιωμένες επιχειρήσεις. Η συνεργασία με τους παραπάνω φορείς συνίσταται στη συμμετοχή ομιλητών στο Πρόγραμμα Σπουδών της Κατεύθυνσης, στη διεξαγωγή κοινών διπλωματικών εργασιών, στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και στην περαιτέρω συνεργασία με τους απόφοιτους σε κοινές πρωτοβουλίες.

1o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Πληροφοριακά Συστήματα 7.5
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας 7.5
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 7.5
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 7.5

2o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες 7.5
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 7.5

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας 7.5
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα 7.5
Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα 2.5
Ψηφιακό Μάρκετινγκ 5
Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα 2.5
Οικονομικά του Διαδικτύου 2.5
*Απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον δύο εκ των προσφερόμενων επιλεγόμενων μαθημάτων και η συμπλήρωση 30 ECTS συνολικά σε αυτό το εξάμηνο.

3o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Δρόσος Δημήτριος
Λέκτορας
Καρύδα Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κοκολάκης Σπύρος
Επίκουρος Καθηγητής
Λουκής Ευριπίδης
Αναπληρωτής Προέδρου,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μήτρου Λίλιαν
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής

ΠανεπιστήμιαRony Medaglia
Associate Professor,
Department of IT Management
Copenhagen Business School,
Denmark
Ricardo Jardim-Gonçalves
Assistant Professor at the New University of Lisbon,
Faculty of Sciences and Technology,
Senior Researcher at UNINOVA institute
New University of Lisbon,
UNINOVA, Portugal
Coursaris Constantinos
Director of Graduate Studies,
Media & Information
Michigan State University

ΕπιχειρήσειςΔραγανίδης Φώτης
General Manager
Microsoft Innovation Center,
Athens
Τσίγκος Δημήτρης
President, YES / CEO,
StartTech Ventures
European Confederation of Young Entrepreneurs
Δρ. Ράμφος Αντώνης
Director,
Research and Innovation Department
Intrasoft International,
Belgium
Σαρρής Νίκος
Head of Operations,
Innovation Lab at Athens Technology Center
ATC Hellas ΑΕ
Παντελόπουλος Στέλιος
Head of European Projects Department
SingularLogic
Κολοκοτσάς Διονύσης
Public Policy Manager
Google Hellas
Δρ. Στεριάδης Κωνσταντίνος
EMEA Enterprise Architecture Director
ORACLE Hellas
Διακουλάκης Γιάννης
Chief Software Architect
SoftOne ΑΕ
Θεοφάνους Δημήτρης
Head of QuestOnLine S.A,
Member of Info Quest Technologies
QuestOnLine S.A

Σύνοψη Χειμερινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 02/10/2017 – 03/10/2017 Δια ζώσης διδασκαλία
9 09/10/2017 – 22/12/2017 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

23/12/2017 – 07/01/2018 Διακοπές Χριστουγέννων

08/01/2018 – 12/01/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

2 07/02/2018 – 10/02/2018 Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης
διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος

12/02/2018 Έναρξη εαρινού εξαμήνου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (02/10/2017 – 03/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Πληροφοριακά Συστήματα

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Ι. Καστέλλη
12.00-14.30 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Ι. Καστέλλη
Πληροφοριακά Συστήματα

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
15.30-18.00 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
18.15-20.45 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 09/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
18.00-21.00 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Ι. Καστέλλη
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου
Πληροφοριακά Συστήματα

Μ. Καρύδα
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

Σ. Κοκολάκης

Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 – 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη
07/02
Πέμπτη
08/02
Παρασκευή
09/02
Σάββατο
10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Σ. Κοκολάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Πληροφοριακά Συστήματα

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Μ. Καρύδα
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

(ΑΛΚΜΗΝΗ)

Ι. Καστέλλη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Σ. Κοκολάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Πληροφοριακά Συστήματα

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Μ. Καρύδα
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

(ΑΛΚΜΗΝΗ)

Ι. Καστέλλη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Σ. Κοκολάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Πληροφοριακά Συστήματα

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Μ. Καρύδα
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

(ΑΛΚΜΗΝΗ)

Ι. Καστέλλη
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου

Σύνοψη Εαρινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 12/02/2018 – 14/02/2018 Δια ζώσης διδασκαλία
9 19/02/2018 – 01/04/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
02/04/2018 – 15/04/2018 Διακοπές Πάσχα
16/04/2018 – 25/05/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
2 Αναμένονται ημερομηνίες Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης
διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018 – 14/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09.00-11.30 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

(Νέο Σχολικό)
Ε. Βαγενά
Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
12.00-14.30 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

(Νέο Σχολικό)
Ε. Βαγενά
Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα

(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
15.30-18.00 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες

(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
18.30-21.00 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες

(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 – Λήξη 25/05/2018)

 

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-20.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

Ε. Βαγενά
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες

Δ. Δρόσος
Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Δ. Δρόσος
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Ν. Κυριακού
20.00-21.00 Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα

Γ. Κοντός

Οι σπουδαστές μερικής φοίτησης θα ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα στα μαθήματα που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών τους:


1ο έτος

Α’ εξάμηνο

 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Β’ εξάμηνο

 • Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων


2ο έτος

Γ’ εξάμηνο

 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας


Δ’εξάμηνο

 • Μαθήματα Επιλογής


3ο έτος

Ε’ Εξάμηνο

 • ΜΔΕ

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο (ZIP) με τις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες της κατεύθυνσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Κατεβάστε το πρότυπο διπλωματικής εργασίας ως οδηγό για τη συγγραφή της εργασίας σας.

Στα πλαίσια της προφορικής συνέντευξης, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν με βάση την πρώτη επιλογή στις αιτήσεις τους ένα από τα παρακάτω άρθρα:

(ZIP) Άρθρα ΠΜΣ1 Κατεύθυνσης 5

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Κανονισμός Σπουδών - Φ.Ε.Κ.

Κατεβάστε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών και το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.): Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ, Φ.Ε.Κ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στις Κατευθύνσεις «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα», «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.

Στην Κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Στην Κατεύθυνση «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών (Οκτώβριος 2017).

Για τους Έλληνες πτυχιούχους, απαιτείται αποδεδειγμένα ικανοποιητική γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια ενταγμένα σε τρεις κατηγορίες:

Γενική απόδοση στις προπτυχιακές σπουδές: για τους πτυχιούχους λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ενώ για τους τελειόφοιτους φοιτητές ο κατ’ εκτίμηση βαθμός πτυχίου, θεωρώντας ως βαθμό τόσο των εναπομεινάντων μαθημάτων όσο και της Διπλωματικής Εργασίας, αν υπάρχει, το μέχρι εκείνη τη στιγμή μέσον όρο της βαθμολογίας τους.

Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης: ποσοτικά αποτιμάται με βάση το μέσον όρο ενός αριθμού μαθημάτων που έχουν επιτύχει στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, συναφών με το Π.Μ.Σ.

Γενική αξιολόγηση: αποτιμάται με βάση λοιπά πρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως η συνέντευξη ενώπιον σχετικής επιτροπής, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, δραστηριότητα σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα κ.λπ.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας που υπέβαλαν. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η αξιολόγηση θα γίνει εντός του Ιουνίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, και εντός του Σεπτεμβρίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα ονόματα των επιτυχόντων της πρώτης περιόδου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουλίου, και των επιτυχόντων της δεύτερης περιόδου εντός του Σεπτεμβρίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα - Υποτροφίες

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 3.000 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500,00€ καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος), ενώ υπάρχει και δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται απαλλαγή της δεύτερης και τρίτης δόσης των διδάκτρων σε μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με κριτήριο την αριστεία. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα απαλλαγούν, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωμένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, διαρκείας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο και μέσα από το σύστημα online πληρωμών. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προσωπικού σας λογαριασμού.

Φοίτηση

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υποστηρίζεται και πρόγραμμα μερικής φοίτησης, με πέντε εξάμηνα σπουδών.

Δικαιολογητικά

Α’ περίοδος αιτήσεων έως 30 Ιουνίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
 • Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
 • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο).
 • Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Άρθρα, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.