Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ

Περιεχόμενο μαθήματος

Αρχές Ρομποτικής – Κατηγορίες Ρομπότ – Εξομοιωτές – Βασικά Ηλεκτρονικά – Αισθητήρες – Κινητήρες – Μικροελεγκτές – Εισαγωγή στο Arduino – Προγραμματισμός – Εφαρμογές – Διαγωνισμοί Ρομποτικής

Robotics Principles – Robot Categories – Simulators – Electronics Basics – Sensors – Motors – Microcontrollers – Introduction to Arduino – Programming – Applications – Robotics Competitions

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  • Γνωριμία με την Ρομποτική  // Acquaintance with Robotics
  • Γνωριμία με το Arduino // Acquaintance with Arduino
  • Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας // Elaboration of a research project
  • Παρουσίαση έρευνας // Presentation of research

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Κριτική και συνεργατική θεώρηση θεωρητικών αρχών, παρουσίαση μελετών περίπτωσης εφαρμογής των σύγχρονων τεχνικών εκπαιδευτικής ρομποτικής, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων, σχεδίαση & κατασκευή ρομπότ.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών στα αντικείμενα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (30%), εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας (40%), προφορική εξέταση (30%) (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.