Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

Σκοπός  // Course Objectives

Ο σκοπός είναι η διερεύνηση των παραδοσιακών και σύγχρονων θεωριών και μεθόδων μάθησης και η εφαρμογή τους στο χώρο της Πληροφορικής και Επικοινωνιών με απώτερο στόχο τη βελτίωση διδασκαλίας του μαθήματος και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

The aim is to study traditional and modern theories and methods of learning and their application in Computing & Communications sector, in order to improve course teaching and learning outcomes.

 

Περιεχόμενο μαθήματος  // Course Material

Το μάθημα αφορά στην θεωρητική και εφαρμοσμένη κατάρτιση στα σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα και τις αντίστοιχες διδακτικές/μαθησιακές μεθόδους οι οποίες εμπλουτίζονται με τις ΤΠΕ στο πλαίσιο της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις διδακτικές/μαθησιακές προσεγγίσεις και θα μπορούν να τις εφαρμόζουν για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών μαθησιακών καταστάσεων, δραστηριοτήτων και υλικών, τεκμηριωμένες Διδακτικά για έννοιες και δεξιότητες Πληροφορικής και ΤΠΕ. Στις μεθόδους και τα παιδαγωγικά μοντέλα περιλαμβάνονται συμβατικές προσεγγίσεις όπως Διάλεξη, επίδειξη, εργαστήρι, συζήτηση, μελέτη περιπτώσεων καθώς και περισσότερο σύγχρονες όπως μάθηση με σχεδιασμό, μάθηση μέσω κατασκευών, ομαδοσυνεργατική μάθηση, δημιουργική μάθηση/διδασκαλία, μάθηση με μοντελοποίηση, μάθηση μέσω μαθητείας, μάθηση σε στούντιο, μάθηση με βάση τα ψηφιακά παιχνίδια, φορητή μάθηση, μάθηση μέσω έρευνας, μάθηση με επίλυση προβλήματος, μάθηση βάση σχεδίου εργασίας, μάθηση μέσω προσομοίωσης, μάθηση μέσω σεναρίου, ηλεκτρονική μάθηση, μάθηση σε κοινότητες πρακτικής, εγκαθιδρυμένη και αγκυροβολημένη μάθηση, μάθηση μέσω ιστοριών, βιωματική μάθηση.

Οι μέθοδοι που μελετώνται στο μάθημα εντάσσονται στο πλαίσιο του εφαρμοσμένου μαθησιακού σχεδιασμού για τη περίπτωση της Πληροφορικής Διεπιστημονικά και Διαθεματικά. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν μέσω της μελέτης ερευνητικών με την ερευνητική κοινότητα η οποία μελετά την κυκλική σχέση μεταξύ των παιδαγωγικών μεθόδων, των ΤΠΕ και της Διδακτικής τους.

The course concerns the theoretical and applied education on modern pedagogical models and the corresponding, ICT enhanced, learning and teaching methods in the context of Computer Science and ICT Education. The students will be familiarized to the learning/teaching methods in order to be able to apply them for the design and development of effective learning situations, activities, educational material according to Computer Science Didactics for Computer Science concepts and skills. The pedagogical models and methods include more conventional ones (e.g. lectures, demonstrations, workshops, discussion, and case study) as well as modern learning/teaching approaches (e.g. learning by design, learning by construction, collaborative learning, creative learning/teaching, learning by modeling, apprenticeship learning, studio learning, digital games based learning, mobile learning, learning by research, problem and project based learning, simulation, scenario based learning, e-learning, learning in communities of practice, situated and anchored learning, story based learning, experiential learning, inquiry learning etc.)

The learning/teaching methods are studied in the context of applied educational and learning design in the case of Computer Science and ICT Education as well as interdisciplinary, and transdisciplinary. The students are prepared also to be able to participate in the research community which studies the cyclic relation of the pedagogical models/methods, the ICT and Computer Science Education.

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα // Expected learning outcomes

Ικανότητα να:

 • Σχεδιάζουν αποτελεσματικές μαθησιακές καταστάσεις παρεμβάσεις, δραστηριότητες, σενάρια, εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό που να εφαρμόζουν σύγχρονες μαθησιακές/διδακτικές μεθόδους και να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για έννοιες και δεξιότητες Πληροφορικής και ΤΠΕ.
 • Εκπονούν, εφαρμόζουν και αξιολογούν ερευνητικά σχέδια για την πειραματική αποτίμηση των μαθησιακών τους σχεδίων
 • Εκπονούν, εφαρμόζουν και αξιολογούν μαθησιακές δραστηριότητες, ενότητες, μαθήματα, προγράμματα σπουδών και επιμορφωτικά προγράμματα για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ σύμφωνα με τις αρχές του μαθησιακού σχεδιασμού
 • Σχεδιάζουν και να αξιολογούν μαθησιακά σχέδια που να αξιοποιούν ΤΠΕ διεπιστημονικά και διαθεματικά
 • Αξιοποιούν τα ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά περιβάλλοντα (π.χ. e-toys, scratch, greenfoot, agentsheets, StarLogo, google docs, educational robotics κ.α.) για τον σχεδιασμό μαθησιακών παρεμβάσεων με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους
 • Αναπτύσσουν, ενορχηστρώνουν και υλοποιούν μαθησιακά σενάρια σε περιβάλλοντα μαθησιακού σχεδιασμού π.χ. CSCL Scripts, LAMS κ.α.
 • Να γνωρίζουν πηγές πληροφόρησης για τις εργασίες της ερευνητικής κοινότητας που μελετά τα θέματα των διδακτικών/μαθησιακών μεθόδων και την Διδακτική της Πληροφορικής

 

The students are expected to develop the competence to:

 • Design effective learning situations, interventions, activities, scenarios, material and software, for Computer Science – ICT concepts and skills, applying modern learning approaches/instructional methods and taking advantage of ICT for learning
 • Elaborate, develop, apply and evaluate research projects for the experimental validation of their learning designs
 • Elaborate, develop, apply and evaluate, learning activities, units/modules, courses, curriculums, and professional development/training programs for computer science and ICT according to the principles of modern learning design
 • Design and assess learning designs for ICT enhanced interdisciplinary or trans-disciplinary learning
 • Utilize special educational digital environments (e.g. e-toys, scratch, greenfoot, agentsheets, StarLogo, google docs, educational robotics) for the deployment of learning interventions using modern pedagogy
 • Develop, orchestrate and implement learning scenarios using learning design environments (e.g. CSCL Scripts, LAMS)
 • Get familiar to the computer science education research community information resources such as journals, conferences, associations, and online communities

 

Προαπαιτούμενα

Γνώση κεντρικών εννοιών Πληροφορικής και γνώση θεωριών μάθησης και Διδακτικής.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

 1. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγολου, Α., Γουλή, Ε., Γλέζου, Κ., Τσαγκάνου, Γ., Κανίδης, Ε., Δουκάκης, Δ., Φράγκου, Σ., Βεργίνης, Η. (2009). Διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διδασκαλία της πληροφορικής. Αθήνα:Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 2. Κόμης, Β. (2008). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Αθήνα:Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 3. Journal and conference papers – ex. Journals: IEEE Transactions on Education, IEEE Transactions on Learning Technologies, Computers and Education, Taylor Francis Computer Science Education, SAGE Journal of Educational Computing Research, Journal of Information Technology Education (http://jite.org/), Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice (JITE:IIP), περιοδικά της ΕΤΠΕ, Conferences: ICER, ACM ITiCSE, ACM SIGCSE, Proceedings of the Annual Workshop of the Psychology of Programming Interest Group (www.ppig.org) «Διδακτική της Πληροφορικής» της ΕΤΠΕ

 

 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία (ενδεικτικά)

 1. Baker, R.S.J.d., Yacef, K. (2009) The State of Educational Data Mining in 2009: A Review and Future Visions. Journal of Educational Data Mining, 1 (1), 3-17.
 2. Bell, T., Alexander, J., Freeman, I. & Grimley, Mick (2009) Computer science unplugged: school students doing real computing without computers. New Zealand Journal of Applied Computing and Information Technology, 13 (1), 20-29. Retrieved at http://csunplugged.org/sites/default/files/papers/Unplugged-JACIT2009submit.pdf
 3. Berr, V., & Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K-12: What is involved and what is the role of the computer science education community? ACM Inroads, 2, 48-54.
 4. Bredeweg, B., Liem, J., Beek, W., Linnebank, F., Gracia, J., Lozano, E., Wißner, M., Bühling, R., Salles, P., Noble, R., Zitek, A., Borisova, P. & Mioduser, D. (2013). DynaLearn – An Intelligent Learning Environment for Learning Conceptual Knowledge. AI Magazine, 34(4), 46-65.
 5. Center of Computational Thinking, Carnegie Mellon. http://www.cs.cmu.edu/~CompThink/
 6. CISE Pathways to Revitalized Undergraduate Computing Education (CPATH). http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=500025
 7. Colella, V. S., Klopfer, E., & Resnick, M. (2001). Adventures in modeling: exploring complex, dynamic systems with StarLogo. New York: Teachers College Press.
 8. CSTA, A Model Curriculum for K-12 Computer Science: Final Report of the ACM K-12 Task Force Curriculum Committee. Retrieved from http://csta.acm.org/Curriculum/sub/CurrFiles/K-12ModelCurr2ndEd.pdf
 9. CTGV (1993). Anchored instruction and situated cognition revisted. Educational Technology, 33 (3), 52- 70.
 10. Dabbagh, N. (2005). Pedagogical models for E-Learning: A theory-based design framework. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 1(1), 25-44.
 11. De Jong, T., & Van Joolingen, W.R. (1998). Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual domains. Review of Educational Research, 68, 179-201.
 12. Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by “Collaborative learning”? In P. Dillenbourg (Ed.), Collaborative learning: Cognitive and computational approaches. (pp. 1-16). Amsterdam, NL: Pergamon, Elsevier Science.
 13. Dimitracopoulou, A., Fessakis, G., Melendez R, Gallego B., (2003). “Collaborative learning environment and Modelling Activities in primary and secondary education: The ModellingSpace Project”, In A. M. Vilas, J.A. M. Gonzalez, J. M. Gonzalez (Eds) Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. II International conference on multimedia ICT’s in Education, Badajoz, Spain, Dec 3-6 2003, Edition:
 14. diSessa, A.A. (2000). Changing minds: Computers, learning and literacy. Cambridge: MIT Press
 15. Dwyer, W. M., & Lopez, V. E. (2001). Simulations in the learning cycle: a case study involving Exploring the Nardoo. National Educational Computing Conference, “Building on the Future”, Chicago, IL.
 16. Fesakis G., & Karakiza, T. (2011). “Pedagogical beliefs and attitudes of Computer Science teachers in Greece”. Themes in Science and Technology Education, 4(2), 75-88
 17. Fesakis G., Sofroniou C., Mavroudi E., (2011). «Using internet for communicative learning activities in kindergarten: The case of the “Shapes planet”», Early Childhood Education Journal (ECEJ), 38(5), Springer Netherlands, pp.: 385-392.
 18. Fessakis G. Lappas D., (2013). “Cultivating Preschoolers Creativity Using Guided Interaction with Problem Solving Computer Games”, In C. Carvallo and P. Escudeiro (eds.), Proceedings of the 7th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2013), Vol. 2, 2-4 October 2013, Porto, Portugal, pp.: 763-770
 19. Fessakis G., Dimitracopoulou A., Komis V. (2005). «Improving database design teaching in secondary education: Action research implementation for documentation of didactic requirements and strategies», Computers in Human Behavior Volume 21, Issue 2, Pages 159-194
 20. Fessakis, G., Dimitracopoulou, A., (2003). “Exploitation of data modeling for database design in secondary education learning activities: A case study concerning real stories analysis.”, In M., Auer, & U., Auer, (eds.) Proceedings of the Interactive Computer Aided Learning (ICL) 2003, Carinthia Tech Institute, 24-26 Sep 2003 Villach, Austria., Kassel University press, ISBN: 3-89958-029-X
 21. Fessakis, G., Gouli, E., & Mavroudi, E. (2013). “Problem solving by 5–6 years old kindergarten children in a computer programming environment: A case study”. Computers & Education, 63, 87–97. doi:10.1016/j.compedu.2012.11.016
 22. Fessakis, G., Kladogenis, D., Markouzis, D., (2012). “Training mixed groups of teachers and students in educational robotics using the studio pedagogical model”., In C., Kynigos, J., Clayson., & N., Yiannoutsou (eds.), Proceedings of CONSTRUCTIONISM 2012, Conference, August 21-25, Athens, Greece. pp.: 260-269, Available online at http://constructionism2012.etl.ppp.uoa.gr/?pid=31
 23. Fessakis, G., Lappas, D., Mavroudi, E., (2014). “Could Computer Games-Based Problem Solving Positively Affect the Development of Creativity in Young Children? A Case Study”, Young Children and Families in the Information Age, Springer, p.43-66
 24. Fessakis, G., Theodoridou, S., Roussou, M. (2014). “Teacher professional development program in Online Communities of Practice pedagogical model”, The International Journal of Technologies in Learning, 20(3), pp. 61-79
 25. Fincher, S., & Petre, M. (Eds.). (2004). Computer science education research. London ; New York: Taylor & Francis.
 26. Forrester, Jay W. (1992).System dynamics and learner-centered-learning in kindergarten through 12th grade education. D-4337. MIT (Available at http://www.clexchange.org).
 27. Forrester, Jay W. (1994). Learning through system dynamics as preparation for the 21st century. D-4434-1. MIT. Presented at the Systems Thinking and Dynamic Modeling Conference for K-12 Education, June27-29, Concord, MA. (Available at http://www.clexchange.org).
 28. Grover, S. & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K-12: A Review of the State of the Field. Educational Researcher, (42), 38-43
 29. Gudzial, M. (2008). Paving the way for computational thinking. Communications of the ACM, 51(8), 25-27.
 30. Henderson, P. B., Cortina, T. J., Hazzan, O., and Wing, J. M. (2007). Computational thinking. In Proceedings of the 38th ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE ’07), 195–196. New York, NY: ACM Press.
 31. Jonassen, D. H. (1995). Computers as cognitive tools: Learning with technology, not from technology. Journal of Computingin Higher Education, 6 (2), 40-73.
 32. Kauffman D. (1980) Systems One: An introduction to Systems Thinking, Future Systems Inc
 33. Klopfer, E. (2008). Augmented learning: research and design of mobile educational games. Cambridge, Mass: MIT Press.
 34. Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 35. Lunce, L. (2006). Simulations: Bringing the benefits of situated learning to the traditional classroom, Journal of applied educational technology, 3(1), pp. 37-45
 36. Maloney, J. H., Peppler, K., Kafai, Y. B., Resnick, M., & Rusk, N. (2008). Programming by choice: urban youth learning programming with scratch. ACM SIGCSE Bulletin , 40 (1), pp. 367-371.
 37. Maloney, J., Burd, L., Kafai, Y., Rusk, N., Silverman, B., & Resnick, M. (2004). Scratch: A Sneak Preview. Proceedings of the Second International Conference on Creating, Connecting, and Collaborating through Computing, January 29 – 30, 2004, Kyoto, Japan (pp. 104-109)
 38. Meadows, D. (2009). Thinking in Systems. A primer, London:Earthscan
 39. MIT Media Lab. (2008). Scratch. Retrieved OCT 27, 2008, from http://scratch.mit.edu
 40. Nardi, B. A. (1996). Studying context: A comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition. In B. A. Nardi (Ed.), Context and consciousness: Activity theory and human-computer interaction. Cambridge: MIT Press.
 41. Or-Bach, R. and Bredeweg B. (2012). Collaborative Reflection activities with DynaLearn. 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. 4-6 July, 2012, Rome, Italy.
 42. Or-Bach, R. and Bredeweg, B. 2013. Scripting the Collaboration for Exploiting the Learning Affordances of a Modeling Environment, Issues in Informing Science and Information Technology, 10, 401–411.
 43. Papanikolaou, K., Frangou, S., Alimisis, D. Teachers as designers of robotics-enhanced projects: the TERECoP course in Greece. Intl. Conf. on SIMULATION, MODELING and PROGRAMMING for AUTONOMOUS ROBOTS, Venice(Italy) 2008 November,3-4, ISBN 978-88-95872-01-8, pp. 100-111
 44. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books.
 45. Provelengios, P., Fesakis G. (2011). « Educational applications of Serious Games: The case of the game “Food Force” in primary education students» Proceedings of the 5th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2011), Athens, Greece, 20-21 October 2011, pp. 476-485
 46. Resnick, M. Wilensky, U. (1998).Diving into Complexity: Developing Probabilistic Decentralized Thinking through Role-Playing Activities, Journal of Learning Sciences, 7(2), pp.:153-172
 47. Romero, C., Ventura, S. (2007). Educational Data Mining: A Survey from 1995 to 2005. Expert Systems with Applications, 33, 125-146.
 48. Sahin, S. (2006). Computer Simulations in Science Education: Implications for Distance Education, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 7(4), Retrieved 15/1/2015 from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED494379.pdf
 49. Salmon, G. (Ed.). (1993). Distributed cognition. Psychological and educational considerations. Cambridge: Cambridge University Press.
 50. Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994).Computer support for knowledge-building communities. The Journal of the Learning Sciences, 3(3), 265-283.
 51. Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1996). Computer support for knowledge-building communities. In T. Koschmann (Ed.), CSCL: Theory and practice of an emerging paradigm. (pp. 249-268). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 52. Schunk, H. D., (2008). Learning theories: An educational perspective, Pearson/Merill Prentice Hall.
 53. Siemens, G., and R. S. J. d. Baker. 2012. “Learning Analytics and Educational Data Mining: Towards Communication and Collaboration.” In Proceedings of LAK12: 2nd International Conference on Learning Analytics & Knowledge, New York, NY: Association for Computing Machinery, 252–254.
 54. Van Joolingen, W. R., de Jong, T., Lazonder, A. W., Savelsbergh, E., & Manlove, S. (2005). Co-Lab: Research and development of an on-line learning environment for collaborative scientific discovery learning. Computers in Human Behavior, 21, 671-688.
 55. Van Joolingen, W.R., de Jong, T., & Dimitrakopoulou, A. (2007). Issues in computer supported inquiry learning in science. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 111-120.
 56. Wing, J. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-36
 57. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41(2), 64–70. doi:10.1207/s15430421tip4102_2
 58. Zimmerman, B., Schunk, D., (eds) (2003), Educational psychology: a century of contributions, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 59. Αλαχιώτης Στ. (2002). Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα: Η Διαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.7, σελ. 7-18, Προσπελάστηκε 15/1/2015 από: http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/s_alax_diathematikotita.pdf
 60. Κόμης, Β., (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 61. Μαυρουδή Ελ., Πέτρου Α., Φεσάκης Γ. (2014). Υπολογιστική Σκέψη: Εννοιολογική εξέλιξη, διεθνείς πρωτοβουλίες και προγράμματα σπουδών . Διδακτική της Πληροφορικής, Ρεθυμνο, 3-5 Οκτ 2014
 62. Φεσάκης Γ., Βλάχου Ο., (2009), «Διαδίκτυο & περιβαλλοντική εκπαίδευση. σχεδιάζοντας ιστοεξερευνήσεις για εστιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», στο Αν., Δημητρίου, Γ., Ξανθάκου, Γ., Λιαράκου και Μ., Καίλα, (επιμ), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών, Εκδόσεις ατραπός, σελ.: 697-746
 63. Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου Α., (2009), «Μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική επισκόπηση», στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (επιμ), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 3ος, Εκδόσεις Ατραπός, σελ.: 311-341
 64. Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου, Α., (2006). «Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού ΗΥ: Τεχνολογικές και Παιδαγωγικές προβολές», ΘΕΜΑΤΑ στην Εκπαίδευση, 7(3), σελ. 279-304
 65. Φεσάκης Γ., Θεοδωρίδου Σ., Ρούσσου Μ., (2013). «Προκλήσεις του σχεδιασμού και της λειτουργίας εκπαιδευτικών διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής: Η περίπτωση της κοινότητας των Σχολικών Κηπουρών», Στο A., Lionarakis (ed.), Proceedings 7th International Conference on Open Distance Learning (ICODL2013), Athens, Greece, 8-10 Νοεμβρίου, 2013, Vol. 4, pp. 91-105
 66. Φεσάκης Γ., Καφούση Σ., (2008), «Ανάπτυξη συνδυαστικής σκέψης νηπίων με τη βοήθεια ΤΠΕ: παραγωγή συνδυασμών με επανατοποθέτηση. Πιλοτική έρευνα», Στο Χ., Αγγελή, & Ν., Βαλανίδης, (επιμ.), Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου: Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ΕΤΠΕ, Λεμεσός, Κύπρος, 25-28 Σεπ 2008, Εκδόσεις J. G. Cassoulides & Son Ltd, Τόμος 1, σελ.: 129-136
 67. Φεσάκης Γ., Τασούλα Ε., (2006). «Σχεδιασμός χειριζόμενης μέσω ΗΥ εκπαιδευτικής ρομποτικής διάταξης για την οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίληψης χώρου από νήπια», Περιοδικό «Αστρολάβος» της ΕΜΕ, τεύχος 6, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2006, σελ.: 33-54
 68. Φεσάκης, Γ., Δημητρακοπούλου, Α., Καλαβάσης, Φ., (2001). «Δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση Η/Υ στη Β’ Θμια εκπαίδευση. Διερεύνηση και πειραματική εφαρμογή σε μαθητές Γ’ Λυκείου», Στο Μακράκης Β. (επιμ.) Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 8-10 Ιουνίου 2001 στο Ρέθυμνο, εκδόσεις Ατραπός, σελ. 673-688

 

Διαδικτυακοί τόποι

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται οι διδακτικές/μαθησιακές μέθοδοι του περιεχομένου καθώς και περισσότερο συμβατικές όπως διάλεξη, συζήτηση, μελέτες περίπτωσης, προσομοιώσεις και εργαστήρια. Στο μάθημα γίνεται επίσης αξιοποίηση του μοντέλου των μικροδιδασκαλιών για την βιωματική μάθηση των διδακτικών/μαθησιακών μεθόδων και τον αναστοχασμό των εκπαιδευόμενων.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Οι φοιτητές του μαθήματος αξιολογούνται βάση της ενεργούς τους συμμετοχής, των επιδόσεων τους σε μικρής έκτασης εργασίες κατά την διάρκεια του μαθήματος, του τελικού σχεδίου εργασίας (project) που εκπονούν και της παρουσίασης του στις συναντήσεις. Οι τελικές εργασίες (project) των φοιτητών περιλαμβάνουν α) αναζήτηση βιβλιογραφίας και σύνταξη σύντομων επιστημονικών δοκιμίων, β) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (μαθησιακές δραστηριότητες/σενάρια) και εκπαιδευτικό υλικό με τις διδακτικές/μαθησιακές μεθόδους του περιεχομένους του μαθήματος για θέματα Πληροφορικής εμπλουτισμένες με ΤΠΕ (μικρόκοσμοι, προσομοιώσεις, παιχνίδια, διαδραστικές ιστορίες κλπ). Οι εργασίες παρουσιάζονται στις συναντήσεις και σχολιάζονται από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Στο μάθημα αξιοποιείται  το μικτό μοντέλο μάθησης (blended e-learning). Κάποιες από τις εκπαιδευτικές πράξεις γίνονται στις συναντήσεις και κάποιες μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Στις συναντήσεις εισάγονται οι θεματικοί άξονες του μαθήματος ενώ στο σύστημα τηλεκπαίδευσης οι φοιτήτριες και οι φοιτητές συμμετέχουν σε ασύγχρονες συζητήσεις, ενημερώνουν αποθετήρια πόρων, υλοποιούν συνεργατικές δραστηριότητες και παραδίδουν τις εργασίες τους.