Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση

Περιεχόμενο μαθήματος

H Επιστήμη των Υπολογιστών ως βασικό Επιστημονικό Πεδίο – Ορολογία -Οργάνωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων – Επίπεδα – Δέσμες – Υπολογιστικής Σκέψης – Συνεργασία – Πληροφορική Πρακτική και Προγραμματισμός – Υπολογιστήε και Συσκευές επικοινωνιών – Κοινότητα, παγκόσμιες, και ηθικές επιπτώσεις – Πρότυπα Πληροφορικής για την Κ-12 – Η Επιστήμη Υπολογιστών στο Σύγχρονο Κόσμο – Αρχές Υπολογιστικής Επιστήμης – Εφαρμογής – Πρακτική – Αξιολόγηση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να γίνουν οι φοιτητές ικανοί να:

 • Σχεδιάζουν αποτελεσματικές μαθησιακές καταστάσεις που να εφαρμόζουν σύγχρονες μαθησιακές/διδακτικές μεθόδους και να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για έννοιες και δεξιότητες Πληροφορικής και ΤΠΕ.
 • Εκπονούν, εφαρμόζουν και αξιολογούν μαθησιακά σχέδια
 • Σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν μαθησιακές δραστηριότητες
 • Σχεδιάζουν και να αξιολογούν μαθησιακά σχέδια για τη Β’βάθμια και Α’βάθμια εκπαίδευση

 

Προαπαιτούμενα

Γνώση κεντρικών εννοιών Πληροφορικής

Εγχειρίδια του μαθήματος

<οl>

 • 2008–09 Taulbee Survey. (2009). http://www.cra.org/resources/taulbee/
 • AP Course Description: Computer Science. (2011) http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/teachers_corner/4483.html
 • Computer Science Unplugged. (2011). http://csunplugged.org/
 • Deek, F. and H. Kimmel. (1999). Status of Computer Science Education in Secondary Schools. Computer Science Education 9(2), 89–113, August 1999.
 • Ericson, B., Armoni, M., Gal-Ezer, J., Seehorn, D.,Stephenson, C., Trees, F. (2008) Ensuring Exemplary Teaching in an Essential Discipline: Addressing the Crisis in Computer Science Teacher Certification. New York: Association for Computing Machinery.
 • Friedman, T.L. (2007). The World is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century. Picador/Farrar Straus, and Giroux. New York, NY.
 • Gal-Ezer, J. and D. Harel. (1999). Curriculum for a high school computer science curriculum. Computer Science Education 9(2), 114-147.
 • Lapidot, T. and Hazzan, O. (2003). Methods of Teaching a Computer Science Course for Prospective Teachers. Inroads—The SIGCSE Bulletin, 35(4), 29–34.
 • National Council for Accreditation of Teacher Education. Program for Initial Preparation of Teachers of: Educational Computing and Technological Literacy, and Secondary Computer Science Education. http://www.ncate.org/Standards/ProgramStandardsandReportForms/tabid/676/Default.aspx National Research Council Committee on Information Technology Literacy, Being Fluent with Information Technology, National Academy Press, Washington, DC, May 1999.
 • Papert, Seymour. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas (1980). New York, NY: Basic Books.
  Simard, C., Stephenson, C., Kosaraju, D. (2010). Addressing Core Equity Issues in K–12 Computer Science Education: Identifying Barrier and Sharing Strategies. The Anita Borg Institute and the Computer Science Teachers Association. Palo Alto, CA.
 • Task Force of the Pre-College Committee of the Education Board of the ACM. (1993). ACM Model High School Computer Science Curriculum. Communications of the ACM, 36(5), 87–90.
 • Tucker, A., McCowan, D., Deek, F., Stephenson, C., Jones, J., & Verno, A. (2003, 2006). A Model Curriculum for K–12 Computer Science: Report of the ACM K–12 Task Force Computer Science Curriculum Committee, New York, NY: Association for Computing Machinery.
 • Wilson, C., Stephenson, C., Stehlik, M., Sudol, L. (2010). Running on Empty: The Failure to Teach Computer Science in the Digital Age. Association for Computing Machinery and the Computer Science Teachers Association, New York, NY.

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Κριτική και συνεργατική θεώρηση θεωρητικών αρχών, παρουσίαση παραδειγματικών διαγραμμάτων, μελετών περίπτωσης εφαρμογής των σύγχρονων θεωριών μάθησης σε διδακτικές πρακτικές, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών διδασκαλιών, σχεδίαση & εφαρμογή μαθησιακών δραστηριοτήτων.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών και πρακτικών ασκήσεων (σχεδίαση & παρουσίαση προγράμματος σε σχολείο). Παραδείγματα διαγραμμάτων (30%), σχεδίση και παρουσίαση προγράμματος (40%), προφορική εξέταση (30%) (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.