Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

Περιεχόμενο μαθήματος

Δεξιότητες κριτικής σκέψης στη διδασκαλία και τη μάθηση εννοιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. H επίλυση προβλήματος στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Η συνεργατική μάθηση στη διδασκαλία και τη μάθηση εννοιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης. Μοντέλα (collaborative patterns) συνεργατικών δραστηριοτήτων. Δομές μαθησιακής συνεργατικής επικοινωνίας.
 
 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να γίνουν οι φοιτητές ικανοί: (α) να γνωρίζουν τι είναι η ‘κριτική σκέψη’ και ποιες είναι οι βασικές αρχές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης και πως αυτά επηρεάζουν τη σχεδίαση της μάθησης της Πληροφορικής στην καθημερινή διδακτική πρακτική, το ρόλο του μαθητή στην τάξη της Πληροφορικής και του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής, το ρόλο της δραστηριότητας και των εργαλείων στη διδακτική της Πληροφορικής, καθώς και την έρευνα στη Διδακτική της Πληροφορικής, και (β) να σχεδιάζουν πραγματικές και συγκεκριμένες διδακτικές παρεμβάσεις με έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και στην εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της συνεργατικής μάθησης.
  

Προαπαιτούμενα

Κανένα.
 
 

Εγχειρίδια του μαθήματος

 1. Marzano, J.R., Brandt, S.R., Hughes, C-S, Jones B-F., Presseisen, Z.B., Rankin, C.S. and Suhor, C (1988). Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction. VA: Association for Supervision and Curriculum Development. http://www.principals.in/uploads/pdf/CurriculumDesignPlanning/dimensions-of-thinking-curriculumInstruction.pdf
 2. Collaborate Learning: Small Group Learning Page. http://www.wcer.wisc.edu/archive/cl1/cl/doingcl/dyadic.htm
 3. Collaborative Learning. University of California-Berkeley. https://teaching.berkeley.edu/using-groups-classes-encouraging-study-groups
 4. Leigh Smith, Barbara, and Jean MacGregor. What Is Collaborative Learning? Edited by Anne Goodsell, Michelle Maher, Vincent Tinto, Barbara Leigh Smith and Jean MacGregor. Learning, and Assessment at Pennsylvania State University National Center on Postsecondary Teaching. 1992. http://evergreen.edu/facultydevelopment/docs/WhatisCollaborativeLearning.pdf
 5. Srinivas, Hari. Collaborative Learning: http://www.gdrc.org/kmgmt/c-learn/index.html
 6. “Cooperative learning in technical courses: procedures, pitfalls, and payoffs”, Richard M. Felder, North Carolina State University & Rebecca Brent, East Carolina University http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/Coopreport.html
 7. Student centered teaching and learning http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Student-Centered.html#Publications-Coop
 8. Panitz, T. Collaborative vs Cooperative learning: http://colccti.colfinder.org/sites/default/files/a_definition_of_collaborative_vs_cooperative_learning.pdf
 9. Workshop: Cooperative and Collaborative Learning. 2004. http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/coopcollab
 10. Kordaki, M., Papadakis, S. and Hadzilacos, T. (2007). Providing tools for the development of cognitive skills in the context of Learning Design-based e-learning environments. In T. Bastiaens and S. Carliner (Eds), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education (E-Learn 2007), October, 15-19, Quebec, Canada, USA, pp.1642-1649, Chesapeake, VA: AACE.
 11. Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language. Cambridge/MA: MIT Press.
 12. Kordaki, M. and Daradoumis, T. (2009). Critical Thinking as a Framework for Structuring Synchronous and Asynchronous Communication within Learning Design-based E-learning Systems. In T., Daradoumis, S., Caballe, J.M., Marques and F., Xhafa, (Ed.), ‘Intelligent Collaborative e-Learning Systems and Applications’, Studies in Computational Intelligence. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 83-98.
 13. Kordaki, M. and Siempos, H. (2009). Encouraging collaboration within learning design-based open source e-learning systems. In J. Dron, T Bastiaens and C. Xin (Eds) Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education (E-Learn 2007), October, 26-30, Vancouver, Canada, USA, pp. 1716-1723, Chesapeake, VA: AACE.
 14. Kordaki, M., Siempos, H. and Daradoumis, T. (2009). Collaborative learning design within open source e-learning systems: lessons learned from an empirical study. In G. Magoulas (Eds), E-Infrastructures and Technologies for Lifelong Learning: Next Generation Environments, IDEA-Group Publishing.
 15. Kordaki, M. (2010). Encouraging thinking processes as a foundation of learning design within LAMS: context free design patterns and e-communication support. In Proceedings of 2010 European LAMS and Learning Design Conference, Oxford, UK, 15 July, 2010.

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Κριτική και συνεργατική θεώρηση θεωρητικών αρχών, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης εφαρμογής δραστηριοτήτων ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και συνεργατικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με συνεργατικές δομές επικοινωνίας σε διδακτικές πρακτικές, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών διδασκαλιών, συνεργατική σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων με έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και στην εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της συνεργατικής μάθησης. 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση συνθετικών εργασιών, παρατηρήσεις διδασκαλιών σε πραγματική τάξη, σχεδίαση διδακτικών παρεμβάσεων με έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και στην εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της συνεργατικής μάθησης, εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).
 

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική
 

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.