Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι

Περιεχόμενο μαθήματος // Course Material

Ιστορία της Πληροφορικής – Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών(εφαρμογές) – Πολυμέσα – Κρυπτογράφηση – Ασφάλεια Δεδομένων – Ασφαλεια Δικτύων – Κακόβουλο λογισμικό – Προσωπικά Δεδομένα-Πνευματικά Δικαιώματα – Προγραμματισμός Υπολογιστών- Διαδίκτυο (τεχνολογίες, ασφάλεια, παγκοσμιός ιστός κλπ) – Κατηγορίες Λογισμικού

History of Information Technology – Information Technologies and Communication (applications) – Multimedia – Encryption – Data Security – Network Security – Malware – Privacy-Copyrights – Computer Programming – Internet (technologies, security, web, etc.) – Software Categories

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  • Γνωριμία με σύγχρονα πεδία της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών
  • Γνωριμία με σύγχρονα ερευνητικά αντικείμενα του χώρου
  • Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας
  • Παρουσίαση έρευνας

 

  • Acquaintance with modern fields of Information & Communication
  • Acquaintance with modern research topics
  • Elaboration of a research project
  • Presentation of research

 

Προαπαιτούμενα

Γνώση κεντρικών εννοιών Πληροφορικής

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Κριτική και συνεργατική θεώρηση θεωρητικών αρχών, παρουσίαση παραδειγματικών διαγραμμάτων, μελετών περίπτωσης εφαρμογής των σύγχρονων θεωριών μάθησης σε διδακτικές πρακτικές, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών διδασκαλιών, σχεδίαση & εφαρμογή μαθησιακών δραστηριοτήτων.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών στα αντικείμενα Πληροφορικής παραδείγματα ερευνών (30%), εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας (40%), προφορική εξέταση (30%)(για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.