Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής

Περιεχόμενο μαθήματος // Course Material

Το μάθημα περιέχει μια επισκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα. Παρουσίαση φιλοσοφικών και δεοντολογικά ζητημάτων σχετικά με την διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών. Παρουσίαση επιμέρους στοιχείων και μεθόδων διεξαγωγής μιας εκπαιδευτικής έρευνας. Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από 5 ενότητες:

 • Ενότητα 1: Πλαίσιο εκπαιδευτικής έρευνας
 • Ενότητα 2: Δεοντολογία και σχεδιασμός εκπαιδευτικής έρευνας
 • Ενότητα 3: Μέθοδοι έρευνας (ποσοτικές, ποιοτικές, μικτές, έρευνες δράσης)
 • Ενότητα 4: Στρατηγικές συλλογής δεδομένων και
 • Ενότητα 5: Στρατηγικές ανάλυσης δεδομένων.

 

The course content provides an overview of educational research, its philosophical and ethical issues and the different components and methods in educational research including methods of data collection and analysis. It is presented in five units over thirteen weeks. In these units a range of issues will be discussed. The Units are:

 • Unit 1: The context of educational research
 • Unit 2: Ethics and Planning educational research
 • Unit 3: Research Methods (quantitative and qualitative, as well as mixed methods and action research
 • Unit 4: Strategies for Data Collection and
 • Unit 5: Strategies for data analysis.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την μεθοδολογία έρευνας στην εκπαίδευση, εστιάζοντας τόσο σε ποσοτικές, όσο και ποιοτικές αλλά και μικτές μεθόδους έρευνας, μέσα από την ανάλυση σχετικών παραδειγμάτων από δημοσιευμένες έρευνες και τον σχεδιασμό ερευνών σε πεδία ενδιαφέροντος τους. Ειδικότερα αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • ανακαλύπτουν τα χαρακτηριστικά μια καλής εκπαιδευτικής έρευνας
 • κατανοούν τις διαφορές μεταξύ ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, καθώς και μικτών μεθόδων έρευνας και ερευνών δράσης
 • εξοικειωθούν με το σχεδιασμό εκπαιδευτικής έρευνας μέσα από την εφαρμογή παραδειγμάτων σε πεδία ενδιαφέροντος τους
 • αναπτύσσουν και αξιολογούν ερευνητικά ερωτήματα
 • προσδιορίζουν την κατάλληλη μεθοδολογία έρευνας για συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα (συγκεκριμένες υποθέσεις έρευνας)
 • ασκηθούν στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων
 • διερευνούν θέματα δεοντολογίας που σχετίζονται με την διεξαγωγή μιας εκπαιδευτικής έρευνας

 

The aim of the course is the students to acquire knowledge and skills related to research methodology in education, focusing on quantitative, qualitative and mixed methods research, through the analysis of relevant examples from published researches and designing researches in areas of their interest.

In particular they should be able to:

 • discover the characteristics of a good educational research
 • understand the differences between quantitative and qualitative research, mixed research methods and action research
 • familiarize themselves in designing an educational research through the study of specific examples in their areas of interest
 • develop and evaluate research questions
 • identify appropriate research methodology for specific research questions (specific research issues)
 • work out in data collection and analysis
 • explore ethical issues associated with conducting an educational research

 

Προαπαιτούμενα

Δίκτυα Υπολογιστών.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

 1. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education, 7th edition. New York: Routledge Falmer
 2. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, Μ. Φιλοπούλου, μτφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 3. Education Research International http://www.hindawi.com/journals/edri/contents/
 4. International journal of educational Research http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-research/

 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

 1. Creswell, J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (Χ. Τσορμπατζούδης επιμ.). Έλλην: Αθήνα.
 2. MacMillan, J.H. (2012). Educational research: Fundamentals for the consumer (6th ed.). Boston: Pearson.
 3. Johnson, A. P. (2012). Short guide to action research (Fourth ed.). New York, NY: Pearson.
 4. Mertler, C. A. (2009). Teachers as Researchers in the Classroom (2 nd, ed.). Thousand Oak, CA: SAGE.
 5. Ζαχαροπούλου, Χ. (2012). Στατιστική, μέθοδοι εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις «σοφία».
 6. Δημητριάδης, Ε. (2007). Στατιστικές Εφαρμογές με SPSS. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 7. Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική – Επιστημονική Βιβλιοθήκη.
 8. Mason, J. (2003). Η Διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων εκπαιδευτικών ερευνών, σχεδιασμός εκπαιδευτικής έρευνας (παραδείγματος), συλλογή και ανάλυση δεδομένων έρευνας (εργασία).

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών ή/και πρακτικών ασκήσεων(π.χ. στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων) παραδείγματα ερευνών (30%), εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας (π.χ. σχεδιασμός έρευνας) (40%), προφορική εξέταση (30%)(για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.