Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σκοπός μαθήματος // Objectives

Ο σκοπός είναι η διερεύνηση των παραδοσιακών και σύγχρονων θεωριών και μεθόδων μάθησης και η εφαρμογή τους στο χώρο της Πληροφορικής και Επικοινωνιών με απώτερο στόχο τη βελτίωση διδασκαλίας του μαθήματος και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

The aim is to study traditional and modern theories and methods of learning and their application in Computing & Communications sector, in order to improve course teaching and learning outcomes.

Περιεχόμενο μαθήματος // Course Material

Διδακτικός σχεδιασμός για τη τάξη και την Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Παραδοσιακές & Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδακτικές μέθοδοι και εφαρμογή στην Πληροφορική & στις Επικοινωνίες, Η υπολογιστική σκέψη & διδακτική της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, Βασικές γνωστικές δεξιότητες,  Ο ρόλος του μαθητή & του εκπαιδευτικού στην τάξη και στην η-μάθηση, Σύγχρονες Τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Κίνητρα και Συναισθηματική Μάθηση, η-Αξιολόγηση.

Instructional design for F2F and Distance Learning, Traditional & Modern Theories & Methods of learning and applications in Computing & Communications, Computational thinking and Didactics of Computing and Communications, Core Cognitive Skills, Student & Teacher roles in F2F and Distance Learning, New Trends in educational technology, Motivation & Affective Learning, e-Assessment.

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση
να γνωρίζουν:

 • ποιες είναι οι παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες μάθησης στις ΤΠΕ
 • τι είναι η «υπολογιστική σκέψη»
 • τι είναι εκπαιδευτική δραστηριότητα και πως σχεδιάζεται
 • ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται συνήθως στις ΤΠΕ
 • ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση της έρευνας στη Διδακτική της Πληροφορικής
 • ο ρόλος των κινήτρων και του συναισθήματος στη μάθηση

να κατανοούν:

 • τις διαφορές ανάμεσα στις βασικές αρχές των παραδοσιακών και των σύγχρονων θεωριών μάθησης
 • πως αυτές επηρεάζουν τη σχεδίαση της μάθησης της Πληροφορικής στην καθημερινή διδακτική πρακτική
 • το ρόλο του μαθητή και του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής στη δια ζώσης και εξ’αποστάσεως εκπαίδευση

να είναι ικανοί:

 • να σχεδιάζουν πραγματικές και συγκεκριμένες διδακτικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής με χρήση των σύγχρονων θεωριών και μεθόδων μάθησης, ατομικά και ομαδικά.

 

After the lesson students will be able,

to know:

 • traditional and modern learning theories and methods applied to ICT
 • what “computational thinking is”
 • about learning activities and how to design them
 • which tools are often used in ICT
 • about the State-of-the-art in ICT didactics
 • what is affective learning

to understand:

 • differences between traditional and modern theories and methods
 • their impact on course design in real educational scenarios
 • student and teacher role in an ICT class and lab, in F2F and distance learning

to apply:

 • ICT scripts in real educational settings applying modern learning theories and methods

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

 1. Computer Science Teachers Association Computational thinking task force: http://csta.acm.org/Curriculum/sub/CompThinking.html
 2. Φειδάκης, Μ., Νταραντούμης, Θ. & Ζάχος, Γ. (2016). Ένα μοντέλο για την ενσωμάτωση συναισθηματικής νοημοσύνης στην η-μάθηση. Στο 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (ΕΤΠΕ16), 23-25 Σεπτεμβρίου 2016, Ιωάννινα, http://hcicte2016.etpe.gr/
 3. Feidakis, M. (2016). A Review of Emotion-aware Systems for e-Learning in Virtual Environments. In Caballé, S., Clarisó, R. (Eds.) (2016). Formative Assessment, Learning Data Analytics and Gamification in ICT Education (Chapter 11, pp. 217-242). Book Series “Intelligent Data-Centric Systems”. 382 pp. Amsterdam, Netherlands: Elsevier. ISBN: 978-0-1280-3637-2.
 4. Hazzan, O., Lapidot, T. and Ragonis, N. (1011). Guide to teaching Computer Science- An Activity Based Approach, Springer-Verlag, London 2011; 2014.
 5. Instructional Design (2016), http://www.instructionaldesign.org/theories/index.html
 6. Marzano, R. J. (1988). Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction. The Association for Supervision and Curriculum Development, 125 N. West St., Alexandria, VA 22314-279
 7. Κόκκος, Α. & Λιοναράκης Α. (1998). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση Σχέσεις διδασκόντων – διδασκομένων. Πάτρα: ΕΑΠ.
 8. Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 9. Ματσαγγούρας (2003) Στρατηγικές διδασκαλίας, Gutenberg:Αθήνα
 10. Ντάβου, Μ. (2000). Οι διεργασίες της σκέψης στην εποχή της πληροφορίας: Θέματα γνωστικής ψυχολογίας και επικοινωνίας,  Αθήνα:Παπαζήσης

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Κριτική και συνεργατική θεώρηση θεωρητικών αρχών, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης εφαρμογής των σύγχρονων θεωριών μάθησης σε διδακτικές πρακτικές, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών διδασκαλιών, συνεργατική σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων σε πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση συνθετικών εργασιών, παρατηρήσεις διδασκαλιών σε πραγματική τάξη, σχεδίαση διδακτικών παρεμβάσεων σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.