Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Επιλογή προβλήματος και σύνδεση με υπάρχουσα τεχνική

Περιεχόμενο μαθήματος

Με βάση την επιστημονική και ερευνητική περιοχή που έχει επιλεγεί εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Επιλογή προβλήματος και σύνδεση με υπάρχουσα τεχνική.
 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Επιλογή προβλήματος και σύνδεση με υπάρχουσα τεχνική.
 

Προαπαιτούμενα

Κανένα

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

Βιβλιογραφία προσαρμοσμένη στην ερευνητικής περιοχή.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και επίδειξη εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση μελετών περίπτωσης και εκπόνηση ερευνητικής εργασίας.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.