Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Έρευνας

Περιεχόμενο μαθήματος

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία αποτυπώνονται οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Αναλύονται βασικές αρχές και όροι με στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατάλληλων λύσεων.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση των μεθοδολογιών έρευνας. Δεξιότητες σχεδιασμού και πραγματοποίησης ερευνητικών έργων. Δεξιότητες πραγματοποίησης ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Δεξιότητες συγγραφής επιστημονικών άρθρων και διατριβών.

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Crewell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications, Inc; Fourh Edition.
  2. Yin, R. (2013). Case Study Research. SAGE Publications, Inc; Fifth Edition.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Kumar, R. (2010). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. SAGE Publications
  2. Maylor, H. and Blackmon, K. (2005). Researching Business and Management, Palgrave-Macmillan
  3. Myers, M.D. and Avison D. Qualitative Research in Information Systems. Sage Publications, 2000.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και επίδειξη εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση ασκήσεων ή μελετών περίπτωσης και εκπόνηση ερευνητικής εργασίας και γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.