Οικονομικά του Διαδικτύου

Περιεχόμενο μαθήματος

 

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 

 

Προαπαιτούμενα

 

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

 

 

Γλώσσα διδασκαλίας

 

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος