Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Περιεχόμενο μαθήματος

Ορισμοί Διαλειτουργικότητας και οφέλη. Η Διαλειτουργικότητα στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς (μετρικές, δείκτες, τρέχουσα κατάσταση). Οργανωσιακή Διαλειτουργικότητα, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα, Τεχνική Διαλειτουργικότητα και Θεσμική Διαλειτουργικότητα. Υποδομές και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές Διαλειτουργικότητας. Πιστοποίηση της Διαλειτουργικότητας. Το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Περιοχές Έρευνας στη Διαλειτουργικότητα. Αξιολόγηση Επιπτώσεων Διαλειτουργικότητας. Μελέτες Περίπτωσης: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Definitions and main impact of interoperability.  Interoperability in information systems in Greece, European Union and Internationally (metrics, indices, current status).  Organisational, semantic, technical and legal interoperability.  Interoperability infrastructures and standards for electronic government and electronic business. Interoperability policy initiatives at National and EU level. Interoperability Assessment. The Greek National Interoperability Framework. Research issues and certification of skills in interoperability.  Interoperability impact assessment. Case studies: electronic services for businesses and citizens in Greece and European Union.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η εξοικείωση με τα κύρια προβλήματα κι τις τεχνικές επίτευξης της διαλειτουργικότητας σε τεχνολογικό, σημασιολογικό και οργανωτικό επίπεδο. Η μελέτη του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας.

The acquaintance with the major challenges of interoperability at technical, semantic and organizational level.  The study and understanding of the Greek National Interoperability and Electronic Government Framework.

Προαπαιτούμενα

Γνώση της δομής και λειτουργίας των βασικών πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση και τις Επιχειρήσεις.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Charalabidis Y.: «Interoperability in Digital Public Services and Administration: Bridging E-Government and E-Business», ISBN 978-1615208876, IGI Global, 2010.
  2. Herbert Kubicek, Ralf Cimander, Hans Jochen Scholl: «Organizational Interoperability in E-Government, Springer», 2011.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Ejub Kajan: «Electronic Business Interoperability: Concepts, Opportunities and Challenges», Idea Group Inc (IGI), 2011.
  2. Y Charalabidis, F Lampathaki, R Jardim-Goncalves: «Revolutionizing Enterprise Interoperability Through Scientific Foundations» – Idea Group Inc (IGI), 2014

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων παραβίασης ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών, γραπτή εξέταση – πιστοποίηση της γνώσης του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση