Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (προμήθειες, αποθήκευση, διανομή, κτλ) και στη μείωση του λειτουργικού κόστους με χρήση του Διαδικτύου και εξειδικευμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναλυθούν συστήματα όπως για παράδειγμα WarehouseManagementSystems, VehicleRoutingSystems, FleetManagementSystems, RFID, κτλ τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των βασικών διαδικασιών της εφοδιαστικής καθώς και για την αύξηση της εξυπηρέτησης του πελάτη.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Graham, D., Manikas, I., and Folinas D.K. (Eds) (2013), “E-Logistics and E-Supply Chain Management: Applications for Evolving Business”, IGI Global, ISBN 978-1466639140

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Ross, D.F. (2002) “Introduction to e-Supply Chain Management: Engaging Technology to build market-winning business partnerships”, Resource Management Series (Book 28), CRC Press, ISBN 978-1574443240
  2. Poirier, C.C., Bauer, M.J. (2000) “E-Supply Chain: Using the Internet to Revolutionize Your Business: How Market Leaders Focus Their Entire Organization to Driving Value to Customers”, Berrett-Koehler Publishers, ISBN 978-1576751176
  3. Reyes, P. (2011) “RFID in the Supply Chain” McGraw-Hill Professional, ISBN 978-0071634977

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, τελική εξέταση

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.