Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή – Ορισμοί – Εξελικτική διαδρομή (MRP I – MRP II – ERP I – ERP II). Δομή και υποσυστήματα ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης πόρων επιχείρησης (enterprise resource planning (ERP) system). Διεθνής και Ελληνική αγορά ERP συστημάτων. Επιχειρησιακά, διοικητικά, στρατηγικά και τεχνολογικά οφέλη. Υποσύστημα γενικής λογιστικής: δημιουργία λογιστικού σχεδίου, εισαγωγή λογιστικών εγγραφών, ημερολόγιο-γενικό καθολικό, δημιουργία ειδικών οθονών, δημιουργία προϋπολογισμών, δημιουργία ειδικών οικονομικών αναφορών, πολυδιάστατη ανάλυση, παραμετροποίηση-προσαρμογή. Υποσυστήματα πωλήσεων και προμηθειών: βασικά αρχεία πελατών και προμηθευτών, καταχωρήσεις κινήσεων (προσφορών και παραγγελιών πωλήσεων/αγορών, αποστολών/παραλαβών, τιμολογίων εισπρακτέων/πληρωτέων, εισπράξεων/πληρωμών), ενσωμάτωση τιμολογιακών πολιτικών, αυτόματος υπολογισμός ΦΠΑ, αυτοματοποίηση λογιστικών εγγραφών, παραμετροποίηση-προσαρμογή. Υποσύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (customer relationships management (CRM) system). Υποσύστημα αποθεμάτων/αποθηκών: βασικό αρχείο ειδών, ορισμός αποθηκών, καταχωρήσεις διακινήσεων, παραμετροποίηση-προσαρμογή. Υποσυστήματα παραγωγής: βασικά αρχεία, ορισμός κέντρων εργασίας, φασεολογίων, καταλόγων υλικών, διαχείριση εντολών παραγωγής. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας έργων ERP. Εναλλακτικές προσεγγίσεις δημιουργίας ERP. Εναλλακτικές προσεγγίσεις ανασχεδιασμού διαδικασιών σε έργα ERP. Μεθοδολογία επιλογής συστήματος ERP. Μεθοδολογία υλοποίησης έργων ERP.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος αυτού είναι:

  • Η κατανόηση της δομής ενός ERP συστήματος, καθώς επίσης και της βασικής λειτουργικότητας – δυνατοτήτων των κυριότερων υποσυστημάτων του.
  • Η πρακτική εξοικείωση με τα υποσυστήματα αυτά, και η απόκτηση ικανότητας χρήσης τους για την υλοποίηση σχετικών επιχειρησιακών σεναρίων.
  • Η απόκτηση γνώσεων όσον αφορά την ηλεκτρονική υλοποίηση των κυριοτέρων λειτουργιών μίας επιχείρησης.
  • Η απόκτηση γνώσεων όσον αφορά την οργάνωση έργων ERP σε επιχειρήσεις (εναλλακτικές προσεγγίσεις υλοποίησης και ανασχεδιασμού διδαδικασιών, μεθοδολογία υλοποίησης, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας)και ικανοτήτων για την συμμετοχή σε τέτοια έργα.

 

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις σχετικά με τις κύριες λειτουργίες μίας επιχείρησης (γενική λογιστική, πωλήσεις, προμήθειες, διαχείριση αποθέματος, οργάνωση, προγραμματισμός και παρακολούθηση παραγωγής).

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Λουκής, Ε. (2014). Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  2. Manuals χρησιμοποιουμένου ERP συστήματος.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Bradford, M., ‘Modern ERP: select, implement & use today’s advanced business systems’, 2010.
  2. Laudon, K. C., Laudon, J. P., ‘Management Information Systems: Managing the Digital Firm’, Prentice Hall 2012.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ηλεκτρονικές και φυσικές διαλέξεις, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη βασικών εννοιών και μεθοδολογιών, την δομή και τις δυνατότητες των κυριότερων υποσυστημάτων ενός ERP συστήματος, καθώς επίσης και την επίδειξη αυτών (demonstration)σε ένα πραγματικό ERP σύστημα. Οι φοιτητές παραδίδουν εργασίες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης του μαθήματος (αφορούν κυρίως υλοποίηση σεναρίων σε ένα ERP σύστημα). Επίσης θα χρησιμοποιείται σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (eclass), στο οποίο θα υπάρχουν όλες οι παρουσιάσεις, ασκήσεις, παραδείγματα, σημειώσεις, εργασίες προς παράδοση, ανακοινώσεις, σύνδεσμοι, κλπ.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται μέσω γραπτών τελικών εξετάσεων και μίας σειράς εργασιών που θα εκπονούν.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.