Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην ανάγκη για καινοτομία για την επιβίωση και εύρωστη ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές και γρήγορα μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον. Αντικείμενα του μαθήματος αποτελούν η διαχείριση γνώσης και οι τεχνολογικές αλλαγές, οι πατέντες και οι στρατηγικές επιλογές, τα μοντέλα καινοτομίας και η ανάπτυξη της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της επιχειρηματικότητας και στον ρόλο της για την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση της εταιρείας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κύριους μηχανισμούς παραγωγής νέας γνώσης και τις τυπικές φάσεις στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ICT.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τη σημασία της επιχειρηματικότητας ως στυλ διοίκησης και εταιρικής κουλτούρας, με έμφαση στην αναζήτηση νέων ευκαιριών οι οποίες οδηγούν σε γρήγορη επιχειρηματική ανάπτυξη και κερδοφορία
  • Εξηγούν τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση ενός οργανισμού
  • Κατανοούν πώς η καινοτομία συνδέεται με τις τεχνολογικές αλλαγές και με τις διάφορες μορφές επιχειρησιακής στρατηγικής
  • Αντιλαμβάνονται τις μεταβολές στον χαρακτήρα και στην ένταση της καινοτομίας σε διαφορετικούς κλάδους
  • Εξηγούν τα στάδια της τεχνολογικής αλλαγής σε μια αγορά
  • Να προσδιορίζουν τους οργανωσιακούς πόρους, ικανότητες, και αξίες που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Deakins, D., Freel, M.,(2007), Επιχειρηµατικότητα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Πιπερόπουλος, Π.Γ (2008) «Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία & BusinessClusters, Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης, Αθήνα

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση μελετών περίπτωσης.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών και γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.