Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι λειτουργίες της διοίκησης. Το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων και οργανισμών. Βασικά οικονομικά των επιχειρήσεων: ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης, οικονομικοί δείκτες απόδοσης. Οργάνωση επιχειρήσεων. Στρατηγική και επιχειρηματικό πλάνο. Ανάλυση swot, μείγμα 4P, ανάλυση νεκρού σημείου, προϋπολογισμοί. Ψηφιακές / εικονικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικά μοντέλα του διαδικτύου.  Εργασία: κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου / λειτουργικού πλάνου επιχείρησης ή οργανισμού.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η εξοικείωση με τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, τις κύριες οικονομικές, παραγωγικές και προωθητικές λειτουργίες. Βασικά εργαλεία πληροφορικής κι έξυπνης οργάνωσης.

 

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις επιχειρηματικών λειτουργιών και εξοικείωση με εργαλεία πληροφορικής και διαδικτύου.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Management, by Richard L. Daft, South-Western College Pub, 2011.
  2. Financial Management and Analysis, Frank J. Fabozzi, Pamela P. Peterson ,Wiley, 2003.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, by Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Wiley 2010
  2. The Business Planning Guide by David H. Bangs, Kaplan Publishing 2002

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων και εργαλείων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων παραβίασης ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών και γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.