Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία. Βασικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών.
 • Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης.
 • Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων. Κακόβουλο Λογισμικό.
 • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών.
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
 • Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Εκμάθηση εννοιών και τεχνολογιών ασφάλειας. Ικανότητα ανάλυσης επικινδυνότητας και σύνθεσης πολιτικών και τεχνολογιών στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

 

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις πληροφορικής, δικτύων και επικοινωνιών.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

 1. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, Δ. Γκρίτζαλης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 2. Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κ. Λαμπρινουδάκης, Λ. Μήτρου, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας (Επιστ. Επιμέλεια), Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 3. Stallings, W., Βασικές Αρχές Ασφάλειας Δικτύων: Εφαρμογές και Πρότυπα, Κλειδάριθμος, 2008 (μετάφραση).

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

 1. Computer Security, D. Gollmann, J. Wiley & Sons.
 2. Computer Security, M. Bishop, Addison Wesley.
 3. Security Engineering, R. Anderson, J. Wiley and Sons, 2nd edition.
 4. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, W. Stallings, Prentice Hall.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων παραβίασης ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών, γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.