Ευφυή Συστήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

Ευφυείς πράκτορες (βασικές έννοιες). Επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση σε ένα χώρο καταστάσεων:Τυφλή (αλλά συστηματική) αναζήτηση, Αναζήτηση με χρήση γνώσης και ευρετικών μεθόδων, Τοπική αναζήτηση. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών: Βασικές έννοιες και αλγόριθμοι. Μηχανική μάθηση: Εισαγωγή, Επαγωγική μάθηση, Αλγόριθμοι μάθησης με επίβλεψη: Δέντρα απόφασης, Νευρωνικά Δίκτυα, Μπαεσιανές μέθοδοι και μάθηση από παραδείγματα, Μέθοδοι συνόλων ταξινομητών. Μάθηση χωρίς επίβλεψη. Εφαρμογές.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Εκμάθηση ευφυών αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων. Εξοικείωση με τεχνικές και εργαλεία μηχανικής μάθησης.

 

Προαπαιτούμενα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Δομές δεδομένων.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Stuart J. Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2009 (3rd Ed.)http://aima.cs.berkeley.edu/
  2. Tom Mitchell, Machine Learning, McGraw Hill, 1997.
    http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/mitchell/ftp/mlbook.html

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Nils J. Nilsson, Artificial Intelligence: A New Synthesis, Morgan Kaufmann, 1998.
  2. David Poole and Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press, 2010 http://artint.info/
  3. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. The Elements of Statistical Learning : Data Mining, Inference and Prediction, Springer, 2009 (2nd Ed.) http://statweb.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/
  4. Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, Introduction to Data Mining, Addison Wesley, 2005, http://www-users.cs.umn.edu/~kumar/dmbook/index.php

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και επίδειξη εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργαστηριακών ή/και πρακτικών ασκήσεων, εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, προφορική εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.