Τεχνολογίες Λογισμικού

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην θεωρία αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών. Συστατικά ενός προγράμματος C. Εισαγωγή στην Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία. Εισαγωγή στη UML. Μεθοδολογίες ανάπτυξης βασισμένες στην αντικειμενοστρεφή τεχνολογία. Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού. Ευέλικτες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ευχέρεια στον προγραμματισμό με τη γλώσσα C. Εκμάθηση προχωρημένων θεμάτων σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων. Κατανόηση των βασικών αρχών της αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας. Ορισμός  των εννοιών της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης. Σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών της γλώσσας UML. Εγκατάσταση ενός CASE εργαλείου. Αναφορά μεθοδολογιών ανάπτυξης βασισμένες στην αντικειμενοστρεφή τεχνολογία. Eμπειρία σε μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων.

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Σημειώσεις διδασκόντων.
  2. Algorithms by S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, και U.V. Vazirani.
  3. Harvey M. Deitel and Paul J Deitel. C Προγραμματισμός, ISBN: 978-960-512-590-5, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, 5η έκδοση, 2010
  4. Γιακουμάκης Εμμανουήλ, Διαμαντίδης Νικόλαος: “Τεχνολογία Λογισμικού”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 2010.
  5. Βασίλειος Βεσκούκης (2000). Εισαγωγή στην Αντικειμενοστρεφή Ανάλυση, Πειραιάς. (Online)

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Νίκος Χατζηγιαννάκης, Η Γλώσσα C σε Βάθος, ISBN: 978-960-461-208-6,Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 3η έκδοση, 2009.
  2. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 2005.
  3. Ian Sommerville: “Software Engineering”, Pearson Education, 2007
  4. Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου. Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX, ΕΑΠ, 2008.  (Online)

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ασκήσεις, διαλέξεις, μελέτες περίπτωσης, ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων με την αντικειμενοστρεφή φιλοσοφία.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και εργασίες ή πρακτικές ασκήσεις.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.