Τεχνολογίες Επικοινωνιών & Δικτύων

Περιεχόμενο μαθήματος

Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Βασικές αρχές αναλογικής και ψηφιακής εκπομπής και λήψης. Παρεμβολές, θόρυβος και χωρητικότητα. Μέσα μετάδοσης. Στοιχεία ραδιοσυστημάτων κινητών επικοινωνιών (τύποι κυψελών, τύποι διαύλων επικοινωνίας, λειτουργίες κυψελωτών συστημάτων). Σύγχρονα και επόμενης γενιάς δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Εισαγωγή στις επικοινωνίες υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές δικτύων και ιεραρχίες πρωτοκόλλων. Θέματα σχεδίασης δικτύων. Το μοντέλο αναφοράς OSI και TCP/IP. Αρχές μεταγωγής δεδομένων. Τα πρότυπα IEEE 802 για τοπικά δίκτυα. Σχεδίαση και ανάλυση του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων. Δικτυακές συσκευές (μεταγωγείς, δρομολογητές, επαναλήπτες). Μοντέλο και πλατφόρμες πρωτοκόλλων διαδικτύου TCP/IP, διευθυνσιοδότησης, δρομολόγησης.

Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή και διομότιμα δίκτυα. Αρχικοποίηση: DHCP, BOOTP. Το σύστημα ονοματοδοσίας DNS. Μεταφορά αρχείων: FTP, TFTP, NFS. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: MIME, SMTP, mail gateways, POP, IMAP. Πρωτόκολλα TCP, UDP και μεταφοράς πραγματικού χρόνου. Πρωτόκολλα παροχής ποιότητας υπηρεσίας στο διαδίκτυο (RSVP, diffserv).

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η μελέτη σε βασικά θέματα των επικοινωνιών, δικτύων και  τεχνολογιών διαδικτύου. Ο φοιτητής θα κατανοήσει τα δομικά στοιχεία του φυσικού επιπέδου, του επιπέδου συνδέσμου δεδομένων και του υπο-επιπέδου ελέγχου πρόσβασης των σύγχρονων επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και των βασικών στοιχείων δικτύων και μεταφοράς δεδομένων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν εισαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνιακών συστημάτων και τεχνολογιών δικτύου και διαδικτύου και θα έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν τους περιορισμούς της ασύρματης και τοπικής πρόσβασης και κατά πόσο αυτοί οι περιορισμοί θα επηρεάσουν την επίδοση των δικτύων και του διαδικτύου.

 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. W. Stallings, Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα, 1η έκδ., Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.
  2. Andrew S. Tanenbaum, Δίκτυα Υπολογιστών, 5η έκδ., Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011.
  3. Douglas E. Comer, Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και Εφαρμογές τους στο Internet,  4η έκδ., Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. W. Stallings, Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, 8η έκδ., Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.
  2. Α. Κανάτας, Φ. Κωνσταντίνου, Γ. Πάντος, Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008.
  3. Μ. Ε. Θεολόγου, Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, 2η έκδ., Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
  4. Holma and Toskala, WCDMA for UMTS, 3rd Edition, Wiley, 2004.
  5. J.FKuroseandK.W. Ross, Δικτύωση Υπολογιστών, 6η έκδ., Εκδόσεις Γκιούρδας, 2013.
  6. DouglasE. Comer, Διαδίκτυα με TCP/IP: Αρχές, Πρωτόκολλα, και Αρχιτεκτονικές, 4η έκδ., Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2003.
  7. Ανδρέας Πομπόρτσης, Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και εργασιών για το σχεδιασμό δικτύων και υπηρεσιών.

Χρησιμοποιούνται διαδραστικές εικόνες και βίντεο για την επαρκή κατανόηση των αντικειμένων του μαθήματος. Γίνεται χρήση λογισμικού συστήματος ασύρματης μάθησης (eclass). Όλες οι παρουσιάσεις, λυμένες ασκήσεις, πολυμεσικό υλικό, σημειώσεις, ασκήσεις/εργασίες προς παράδοση, ανακοινώσεις, σύνδεσμοι, κ.λπ. ανανεώνονται συχνά στο eclass. Οι φοιτητές παραδίδουν ασκήσεις, καθώς επίσης και εργασίες για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω γραπτών τελικών εξετάσεων και συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός των πρακτικών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων και της εκπόνησης και παρουσίασης ερευνητικής εργασίας (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.