Πληροφοριακά Συστήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή – Ρόλος και Μορφές Πληροφοριακών Συστημάτων στην Σύγχρονη Επιχείρηση (εβδ. 1). Ο Κύκλος Ζωής των Πληροφοριακών Συστημάτων (εβδ. 2). Τεχνικές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (εβδ. 3 και 4). Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) (εβδ. 5 και 6). Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (εβδ. 7). Βελτίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Οργανωσιακή Αλλαγή (εβδ. 8). Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα (εβδ. 9). Ηλεκτρονικό Εμπόριο (εβδ. 10). Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Προβολή (εβδ. 11). Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Νέων Τεχνολογιών (εβδ. 12 και 13).

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην σύγχρονη επιχείρηση, για την υποστήριξη τόσο των εσωτερικών της λειτουργιών όσο και της επικοινωνίας και συναλλαγής με το εξωτερικό της περιβάλλον. Ο φοιτητής/τρια θα κατανοήσει την δομή και τις προσφερόμενες δυνατότητες διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μεθοδολογίες ανάπτυξης και σχεδιασμού τους, διαχείρισης σχετικών έργων, και ανάπτυξης σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο για την συμβολή στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε μία επιχείρηση (ή ακόμη και δημόσια υπηρεσία, δεδομένου ότι οι βασικές μορφές πληροφοριακών συστημάτων τείνουν να χρησιμοποιούνται σήμερα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα της οικονομίας – με τις αναγκαίες προσαρμογές στις ιδιαιτερότητες καθενός).

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon (2009), Management Information Systems, Prentice Hall, Inc.
  2. Kendall K., Kendall J. (2013), Systems Analysis and Design, 9th edition, Pearson
  3. Turban Ε., Volonino L. (2011) Information Technology for Management, 8th Edition,John Wiley & Sons, Inc.
  4. Laudon, K. και Traver, C. (2011), e-Commerce, 7th Edition, Prentice Hall, Inc.
  5. Bangs D. H. (2002), The Business Planning Guide, Kaplan Publishing

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Κιουντούζης Ε. (2009), Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ., 3η έκδοση, Εκδ. Ευγ. Μπένου.
  2. Chaffey D. (2008), E-business and E-Commerce Management, 3rd Edition, Prentice Hall, Inc.
  3. Rainer, R. K., Prince, B., Watson H. (2013), Management Information Systems, Wiley.
  4. Wallace P. (2014), Information Systems in Organisations, Prentice Hall, Inc.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ηλεκτρονικές και φυσικές διαλέξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βασικών εννοιών και μεθοδολογιών, καθώς επίσης και την δομή και δυνατότητες διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων, και συνοδεύονται από σχετικές ασκήσεις και παραδείγματα. Οι φοιτητές παραδίδουν εργασίες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης του μαθήματος.

Επίσης θα χρησιμοποιείται σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (eclass), στο οποίο θα υπάρχουν όλες οι παρουσιάσεις, ασκήσεις, παραδείγματα, σημειώσεις, εργασίες προς παράδοση, ανακοινώσεις, σύνδεσμοι, κλπ.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται μέσω γραπτών τελικών εξετάσεων και μίας σειράς εργασιών που θα εκπονούν.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.