Υπολογιστική Νέφους

Περιεχόμενο μαθήματος

Τεχνολογίες Νέφους, τύποι υπηρεσιών (PaaS, SaaS, NaaS, IaaS), μοντέλα ανάπτυξης (private, public, hybrid), εργαλεία (openflow), εικονικοποίηση δικτυακών υπηρεσιών και λειτουργιών (SDN, NFV).

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Εκμάθηση προχωρημένων θεμάτων εναλλακτικών τεχνολογιών πρόσβασης, υποδομών και υπηρεσιών νέφους & εικονοικοποίησης. Ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων μηχανικού δικτύων και επικοινωνιών.

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Cloud computing, Principles and Paradigms, ed. Rajkumar Buyyaa, James Broberg, Andrej Goscinski, Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-88799-8
  2. http://www.t-nova.eu/

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. NIST Cloud Computing Program http://www.nist.gov/itl/cloud/
  2. Software-Defined Networking: The New Norm for Networks,  White Paper, PDF
  3. Network Functions Virtualisation, ETSI, http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/nfv
  4. Vishal Shukla, “Introduction to Software Defined Networking – OpenFlow & VxLAN”, CreateSpace Independent Publishing Platform, June 2013, ISBN-13: 978-1482678130.
  5. Thomas Nadeau D., Ken Gray, “SDN: Software Defined Networks”, O’Reilly Media; September 2013, ISBN-13: 978-1449342302.
  6. Journal and conference papers

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, προφορική εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης