Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στον Διάχυτο Υπολογισμό. Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού. Συστήματα έχοντα Επίγνωση Πλαισίου. Θέματα Ιδιωτικότητας στο Διάχυτο Υπολογισμό. Διεπαφές χρήστη στο Διάχυτο Υπολογισμό. Αναγνώριση θέσης στο Διάχυτο Υπολογισμό. Επεξεργασία Ακολουθιακών Δεδομένων Αισθητήρων

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Θα γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων διάχυτου υπολογισμού
 • Θα κατανοούν τα ζητήματα που ανακύπτουν από την ετερογένεια των τμημάτων, τη δυναμικότητα του δικτύου, και το μεγάλο πλήθος των κόμβων ενός συστήματος διάχυτου υπολογισμού
 • Θα γνωρίζουν τις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές συστημάτων διάχυτου υπολογισμού
 • Θα κατανοούν τη σημασία της προσαρμοστικότητας ενός συστήματος διάχυτου υπολογισμού
 • Θα μπορούν να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος διάχυτου υπολογισμού
 • Θα μπορούν να διαχωρίσουν ανάμεσα στην υποδομή, το σύστημα και τις υπηρεσίες κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος διάχυτου υπολογισμού
 • Θα γνωρίζουν θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας σε συστήματα διάχυτου υπολογισμού
 • Θα  γνωρίζουν τον  ορισμό  των εννοιών  «πλαίσιο» και «επίγνωση πλαισίου»
 • Θα γνωρίζουν ενδεικτικά συστήματα εντοπισμού θέσης και θα εξηγούν συνοπτικά πώς λειτουργεί το καθένα.

 

Προαπαιτούμενα

 • Προγραμματισμός σε Java.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

 1. John Krumm (2009). Ubiquitous Computing Fundamentals. Chapman & Hall/CRC
 2. Σημειώσεις του διδάσκοντα
 3. Journal and conference papers

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και υλοποίηση συστημάτων διάχυτου υπολογισμού.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω γραπτών τελικών εξετάσεων και συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός των πρακτικών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων και της εκπόνησης και παρουσίασης ερευνητικής εργασίας (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση