Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών

Περιεχόμενο μαθήματος

Παρουσίαση των πιο προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών και μεθοδολογιών (NAT, IP multicast, WEP, ΙΕΕΕ 802.1Χ, 802.21, κ.λπ.), αρχιτεκτονικών (MPLS, Diffserv, IntServ, κ.λπ.), πρωτοκόλλων (RSVP, Mobile IP, IPv6, OSPF, BGP, κ.λπ.) και υπηρεσιών (WebTV, IPTV, p2p, v2v, CDN). Θέματα ενεργών υπηρεσιών με δυνατότητες, όπως αυτο-οργάνωσης, περιβαλλοντικής ευφυΐας και προσαρμογής σε υποκείμενες δικτυακές υποδομές, επίγνωσης χωρικής θέσης και εξαγωγής πολυτροπικών διεπαφών για αλγορίθμους κοστολόγησης, προστασίας, κινητικότητας και διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Εκμάθηση προχωρημένων θεμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης σύνθετων δικτύων και υπηρεσιών. Ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων μηχανικού δικτύων και επικοινωνιών.

 

Προαπαιτούμενα

Δίκτυα Υπολογιστών.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

 1. Olivier Bonaventure, Computer Networking: Principles, Protocols and Practice, online, http://inl.info.ucl.ac.be/cnp3.
 2. Journal and conference papers – ex. IEEE Multimedia Tools and Applications, IEEE Networks

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

 1. James F. Kurose http://www-net.cs.umass.edu/personnel/kurose.html
 2. William Stallings http://williamstallings.com/
 3. Andrew S. Tanenbaum http://www.cs.vu.nl/~ast/
 4. IEEE Network – The Magazine of Global Internetworking http://www.comsoc.org/livepubs/ni/index.html
 5. Διαδίκτυα με TCP/IP: Αρχές, Πρωτόκολλα, και Αρχιτεκτονικές, DouglasE. Comer, εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.
 6. Δικτύωση Υπολογιστών, J.FKuroseandK.W. Ross.
 7. Δίκτυα Υπολογιστών, AndrewS. Tanenbaum.
 8. High-Speed Networks and Internets Performance and Quality of Service, Second Edition, William Stallings, Prentice-Hall.
 9. Δίκτυα Ευρείας Ζώνης, Ιάκωβος Βενιέρης, Τζιόλας.
 10. Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και Εφαρμογές τους στο Internet, DouglasE. Comer.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για τον σχεδιασμό σύγχρονων δικτύων και υπηρεσιών.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργαστηριακών ή/και πρακτικών ασκήσεων, εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, προφορική εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟πουσυνδυάζουν: (α) μαθήματακαισεμινάρια, ηπαρακολούθησητωνοποίωνείναιυποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσίακαι (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίεςεκπαίδευσης/μάθησηςαπό απόσταση