Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς

Περιεχόμενο μαθήματος

Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικές Πράσινων Δικτύων. Ευφυή Δίκτυα και Συστήματα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Αφηρημένα Μοντέλα Πληροφορίας (Abstract Information Models) και Μεσισμικές (Middleware) Τεχνολογίες. Κατανεμημένες Πειραματικές Υποδομές Μεγάλης Κλίμακας. Διαχείριση Φάσματος, Ενέργειας και Διαπομπών (Handovers). Μελλοντικό Διαδίκτυο και Επιχειρησιακοί Επιταχυντές (Accelerators).

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Εμβάθυνση σε προχωρημένα θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης σύνθετων δικτύων και υπηρεσιών. Απόκτηση ικανοτήτων προσαρμογής δικτυακής γνώσης σε διάφορους τομείς εφαρμογής (όπως γεωργία, έξυπνες πόλεις, μεταφορές, κοκ).

 

Προαπαιτούμενα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιων

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

 1. Green Networking and Communications: ICT for Sustainability, Shafiullah Khan, Jaime Lloret Mauri, October 29, 2013 by CRC Press, 488 Pages, ISBN 9781466568747.
 2. The Future of Networking: The Green Movement (www)
 3. Olivier Bonaventure, Computer Networking: Principles, Protocols and Practice, online, (www)

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

 1. James F. Kurose (www)
 2. William Stallings (www)
 3. Andrew S. Tanenbaum (www)
 4. IEEE Network – The Magazine of Global Internetworking (www)
 5. Δικτύωση Υπολογιστών, J.F Kurose and K.W. Ross
 6. Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum
 7. High-Speed Networks and Internets Performance and Quality of Service, Second Edition, William Stallings, Prentice-Hall
 8. Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και Εφαρμογές τους στο Internet, Douglas E. Comer

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για τον σχεδιασμό σύγχρονων δικτύων και υπηρεσιών.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργαστηριακών ή/και πρακτικών ασκήσεων, εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, προφορική εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση