Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Στοιχεία ραδιοσυστημάτων κινητών επικοινωνιών (τύποι κυψελών, τύποι διαύλων επικοινωνίας, λειτουργίες κυψελωτών συστημάτων, η έννοια της κυψέλης και της επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων). Πρόσβαση στο δίαυλο (πολλαπλή πρόσβαση, τυχαία πρόσβαση). Τηλεπικοινωνιακή κίνηση και απόδοση συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Παρεμβολές και θόρυβος. Παραδείγματα σχεδίασης κυψελωτών συστημάτων. Φαινόμενα και μηχανισμοί διάδοσης. Σκέδαση, περίθλαση και διαθέσιμα μοντέλα απωλειών διάδοσης. Χαρακτηρισμός διαύλων. Μηχανική των Τροχιών στις Δορυφορικές Επικοινωνίες (Κεπλεριανές τροχιές, παράμετροι τροχιών, γήινη τροχιά, γεωμετρία γης-δορυφόρου, επίγειοι σταθμοί και θέση δορυφόρου, σύγκριση και διαταράξεις τροχιών). Ανάλυση & Σχεδίαση Δορυφορικών Ζεύξεων (χαρακτηριστικές παράμετροι κεραιών και Η/Μ κυμάτων, εκπομπή και λήψη, παράγοντες που επιδρούν στη μετάδοση, θόρυβος, δείκτες ποιότητας, τεχνικές αντιστάθμισης των επιδράσεων του μέσου μετάδοσης). Τεχνικές μετάδοσης (βασικές αρχές αναλογικής και ψηφιακής εκπομπής των σημάτων βασικής ζώνης). Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα δορυφορικά δίκτυα. Παραδείγματα σχεδίασης για σταθερά και κινητά συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελείται από μια σειρά διαλέξεων που εξετάζουν τα ζητήματα των συστημάτων κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών. Οι πτυχές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την ανάλυση, σχεδίαση και αξιολόγηση των ασύρματων και δορυφορικών συστημάτων, μαζί με τη γνώση των ασύρματων ζητημάτων διάδοσης, τον χαρακτηρισμό και κατανόηση του φυσικού στρώματος και υπηρεσίες των προηγμένων κινητών και δορυφορικών συστημάτων. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς σχετικά με την εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα επικοινωνιών.

 

Προαπαιτούμενα

Τηλεπικοινωνίες, Ασύρματες Επικοινωνίες

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

 1. Α. Κανάτας, Φ. Κωνσταντίνου, Γ. Πάντος «Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών», Παπασωτηρίου, 2008.
 2. G. Maral, M. Bousquet, “Δορυφορικές Επικοινωνίες : Συστήματα, Τεχνικές και Τεχνολογία”, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.
 3. Σημειώσεις του Διδάσκοντα για Κινητά και Δορυδορικά Συστήματα Επικοινωνιών

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

 1. Theodore Rappaport, Wireless Communications, Principles and Practice, Prentice Hall, 1996
 2. J. D. Parsons, The Mobile Radio Propagation Channel, John Wiley & Sons Ltd., 1992
 3. A. Molisch, Wireless Communications, 2nd ed. Wiley, 2010.
 4. G. Stuber, Principles of Mobile Communication, 2nd Edition, Kluwer Academic Publishers
 5. Holma and Toskala, WCDMA for UMTS, 3rd Edition, Wiley, 2004.
 6. Χ. Καψάλης, Κ. Κωττής, “Δορυφορικές Επικοινωνίες”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2005
 7. Sheriff, Hu, “Mobile Satellite Communication Networks”, 2001
 8. D. Roddy, Satellite Communications, 3rd edition McGraw-Hill, 2001.
 9. S. Ohmori, H. Wakana, and S. ­Kawase, Mobile Satellite Communications. Artech House Publishers, USA, 1997.
 10. T. Ha, Digital Satellite Communications, McGraw Hill, 1990.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Το μάθημα συμπεριλαμβάνει ασκήσεις προς επίλυση και παράδοση, καθώς επίσης και εργασίες που εκτελούνται σε ειδικό λογισμικό σχεδίασης κινητών και δορυφορικών συστημάτων για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση από πλευράς των φοιτητών των βασικών αρχών σχεδίασης κινητών, ασύρματων και δορυφορικών συστημάτων και ποιότητας του δικτύου επικοινωνιών.

Χρησιμοποιούνται διαδραστικές εικόνες και βίντεο για την επαρκή κατανόηση των αντικειμένων του μαθήματος. Γίνεται χρήση λογισμικού συστήματος ασύρματης μάθησης (eclass). Όλες οι παρουσιάσεις, λυμένες ασκήσεις, πολυμεσικό υλικό, σημειώσεις, ασκήσεις προς παράδοση, εργαστηριακές ασκήσεις, ανακοινώσεις, σύνδεσμοι, κ.λπ. ανανεώνονται συχνά στο eclass. Οι φοιτητές παραδίδουν ασκήσεις, καθώς επίσης και εργασίες για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω γραπτών τελικών εξετάσεων και συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός των πρακτικών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων και της εκπόνησης και παρουσίασης ερευνητικής εργασίας (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά, Αγγλικά

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση