Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων πολυδιάστατων αντικειμένων. Βάσεις γεωγραφικών, γεωχωρικών και χωροχρονικών δεδομένων. Χωρικά δίκτυα και βάσεις κινούμενων αντικειμένων. Βάσεις πολυμεσικών δεδομένων (για κείμενο, έγγραφα, εικόνες, ήχο και βίντεο). Μοντέλα, γλώσσες ερωτημάτων, δεικτοδότηση, ανάκτηση πολυδιάστατων δεδομένων. Μέθοδοι δημιουργίας και οπτικοποίησης μεγάλων συνόλων συνθετικών δεδομένων. Προσπέλαση βάσεων πολυδιάστατων δεδομένων μέσω Διαδικτύου. Ειδικευμένες μηχανές αναζήτησης. Εξωτερική ανάθεση: μέθοδοι προσπέλασης και ανάκτησης σε περιβάλλοντα μη-ασφαλών και μη-έμπιστων διακομιστών. Ερευνητικά θέματα αιχμής. Μελέτες περιπτώσεων: η γεω-βάση δεδομένων του Ινστιτούτου ESRI, αναπαράσταση και επεξεργασία σύνθετων πολυδιάστατων αντικειμένων στην OracleDatabase, στον MicrosoftSQLServer, στη IBMDB2, στη MySQL και στην PostgreSQL. Λογισμικά εργαλεία υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών και απεικόνισης πολυδιάστατων δεδομένων με απευθείας προσπέλαση μέσω Web: MapServer, OracleMapViewer, κ.λπ.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή τις βασικές αρχές και τάσεις στη διαχείριση πολυδιάστατων δεδομένων, καθώς και ιδέες εφαρμογής μιας σειράς από σχετικές βασικές έννοιες, μεθόδους και αλγορίθμους σε μια μεγάλη ποικίλα εφαρμογών στη βιομηχανία των πολυμέσων, στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, στη σχεδίαση μέσω υπολογιστή, στην αστρονομία, στη μοριακή βιολογία, κ.λπ., που αποτελούν πεδία τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τις παραδοσιακές εφαρμογές διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Shekhar, Shashi, and Sanjay Chawla. Spatial databases: a tour. Vol. 2003. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2003.
  2. Επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, videos, κτλ, που διατίθενται στο web.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, videos, κτλ, που διατίθενται στο web.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διδασκαλία σε αίθουσα, ομαδικές δραστηριότητες, κτλ.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση