Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση

Περιεχόμενο μαθήματος

Η ανθρώπινη όραση είναι φυσική λειτουργία που επεξεργάζεται αβίαστα τις οπτικές πληροφορίες. Είναι σε θέση να ανιχνεύσει, να εντοπίσει και να αναγνωρίσει αντικείμενα. Αντιλαμβάνονται και να κατανοεί το 3D κόσμο και να χρησιμοποιεί 3D πληροφορίες για να πραγματοποιήσει περίπλοκες εργασίες. Ωστόσο, η μίμηση του ανθρώπινου συστήματος όρασης είναι δύσκολη και συχνά αδύνατη. Οιστόχοιτων 3D συστημάτων είναι να υπολογίσουν αυτές τις ιδιότητες από μία ή περισσότερες ψηφιακές εικόνες και να τις χρησιμοποιούν για να μιμηθούν την ανθρώπινη όραση. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και ανίχνευσης χαρακτηριστικών, μοντέλα της κάμερας, γεωμετρία και βαθμονόμηση, γεωμετρικά μοντέλα ενός, δύο και πολλαπλών συστημάτων προβολής είναι συνιστώσες της 3D όρασης υπολογιστικών συστημάτων που θα μελετηθούν σε αυτό το μάθημα.

Ο πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να μην δώσει μια εξαντλητική ανασκόπηση των τεχνικών επεξεργασίας εικόνας , αλλά και να καλύψει μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 3D συστήματα, όπως η αντιμετώπιση του θορύβου της εικόνας, εξαγωγή χαρακτηριστικών, 3D αναπαράσταση αντικειμένου και αντιστοίχιση σε εικόνα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση προχωρημένων θεμάτων τεχνητής όρασης. Σχεδιασμός και ανάπτυξη σύνθετων συστημάτων μηχανικής Όρασης.

Προαπαιτούμενα

Προγραμματισμός.

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Richard Szeliski – Computer Vision: Algorithms and Applications, online, http://szeliski.org/Book/
  2. Simon J.D. Prince – Computer Vision: Models, Learning, and Inference, online, http://www.computervisionmodels.com/
  3. Journal and conference papers

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για τον σχεδιασμό σύγχρονων δικτύων και υπηρεσιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργαστηριακών ή/και πρακτικών ασκήσεων, εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, προφορική εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση