Σημασιολογικός Ιστός

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην αναπαράσταση γνώσης και στο Σημασιολογικό Ιστό. Βασικές Λογικές (Προτασιακή και Κατηγορηματική Λογική). Λογική συνεπαγωγή, Κανόνες συμπερασμού, Μέθοδος της επίλυσης. Περιγραφικές Λογικές. Δομημένα έγγραφα Παγκόσμιου Ιστού (XML). Οντολογίες και γλώσσες Σημασιολογικού Ιστού (RDF, RDFS, OWL). Ερωτήματα προς οντολογίες  (SPARQL). Συστήματα κανόνων και συλλογιστική στο Σημασιολογικό Ιστό. Μηχανική οντολογιών (εργαλεία, μεθοδολογίες). Αυτόματη μάθηση και Αντιστοίχηση οντολογιών/βάσεων γνώσης). Ανάπτυξη οντολογιών και βάσεων γνώσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση των βασικών αρχών της αναπαράστασης γνώσης και του Σημασιολογικού Ιστού. Εξοικείωση με την Προτασιακή Λογική, την Κατηγορηματική Λογική και τις Περιγραφικές Λογικές και τις μεθόδους συμπερασμού. Κατανόηση και χρήση δομημένων εγγράφων του Παγκόσμιου Ιστού. Χρήση γλωσσών περιγραφής οντολογιών. Ικανότητα κατανόησης και χρήσης ερωτήσεων προς οντολογίες. Εξοικείωση με συστήματα κανόνων και μηχανισμών συλλογιστικής στο Σημασιολογικό Ιστό. Εξοικείωση με την μηχανική οντολογιών και τις εφαρμογές της. Ικανότητα ανάπτυξης οντολογιών και βάσεων γνώσης.

Προαπαιτούμενα

Κανένα.

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Grigoris Antoniou, Frank van Harmelen, “A Semantic Web Primer”, The MIT Press, 2012 (2nd Edition).
  2. J. Allemang, J.Hendler, “Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL”, Elsevier & Morgan Kauffman Pub. , 2008.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew Perez-Lopez, “Semantic Web Programming”, John Wiley & Sons, 2011.
  2. T. Segaran, C. Evans, J. Taylor, “Programming the Semantic Web”, O’Reilly Media, 2009
  3. S. Staab, R. Studer, eds., “Handbook on Ontologies”, Springer Verlag, 2004.
  4. Gomez-Perez, O. Corcho, M. Fernandez-Lopez, “Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web”, Springer Verlag, 2004.
  5. F. Baader, D. Calvanese, D. McGuinness, D. Nardi, P. Patel-Schneider, eds. “The Description Logic Handbook: Theory, Implementation and Applications”, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
  6. Ronald J. Brachman, Hector J. Levesque, “Knowledge Representation and Reasoning”, Morgan Kaufmann, 2004.
  7. D. Fensel, J. Hendler, H. Lieberman and W. Wahlster, eds. “Spinning the Semantic Web”. Cambridge, MIT Press, 2003.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης, εργαλείων και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη οντολογιών για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργαστηριακών ή/και πρακτικών ασκήσεων, εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, προφορική εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση