Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεμελιώδεις αρχές της επιστημολογίας. Επισκόπηση βιβλιογραφίας και διαμόρφωση ερευνητικών ερωτημάτων. Κατηγοριοποίηση μεθοδολογιών έρευνας. Μεθοδολογίες ποιοτικής έρευνας: Μελέτη περίπωσης, έρευνα εν δράσει (actionresearch), εθνογραφική έρευνα, κ.ά. Συλλογή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Μεθοδολογίες ποσοτικής έρευνας. Συλλογή ποσοτικών δεδομένων, διαμόρφωση ερωτηματολογίων. Ανάλυση ποσοστικών δεδομένων (περιγραφικά στατιστικά, ανάλυση συσχέτισης, X2tests, t-tests, ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), παλινδρόμηση). Οργάνωση ερευνητικών έργων. H συγγραφή των ερευνητικών προτάσεων, άρθρων και διατριβών.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση των μεθοδολογιών έρευνας. Δεξιότητες σχεδιασμού και πραγματοποίησης ερευνητικών έργων. Δεξιότητες πραγματοποίησης ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Δεξιότητες συγγραφής επιστημονικών άρθρων και διατριβών.

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Crewell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications, Inc; Fourh Edition.
  2. Yin, R. (2013). Case Study Research. SAGE Publications, Inc; Fifth Edition.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Kumar, R. (2010). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. SAGE Publications
  2. Maylor, H. and Blackmon, K. (2005). Researching Business and Management, Palgrave-Macmillan
  3. Myers, M.D. and Avison D. Qualitative Research in Information Systems. Sage Publications, 2000.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών μεθοδολογιών και τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και μελετών περίπτωσης.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση ασκήσεων ή μελετών περίπτωσης και εκπόνηση ερευνητικής εργασίας και γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.