Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση

Περιεχόμενο μαθήματος / Course Material

Αρχές και κύρια ζητήματα ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης. Συστήματα και μεθοδολογίες ηλεκτρονικής συμμετοχής και ηλεκτρονικής συμμετοχής/δημοκρατίας. Μοντελοποίηση πολιτικής για την ανάλυση επιπτώσεων, προσομοίωση κοινωνικών φαινομένων, και την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση. Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα: διοικητικές διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Κοινωνικά δίκτυα στη δημόσια διοίκηση και στην παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Έξυπνες πόλεις: υποδομές και προηγμένες κινητές εφαρμογές. Χρήση της πληροφορικής για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων (οικονομική κρίση, μετανάστευση, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, υπο-ανάπτυξη, κλπ.). Μελέτη περιπτώσεων: ανοικτές εφαρμογές συμμετοχικής διακυβέρνησης.

Issues and principles of open and collaborative governance. Systems and methods for electronic participation and electronic participation/democracy. Policy modelling for impact assessment, societal simulation, and evidence-based decision making in the public sector. Open governmental data: administrative processes and relative ICT tools. Social media in the public sector, for provision of services towards citizens and businesses. Smart Cities: infrastructures and advance mobile government applications. ICT support for tackling large societal challenges (financial crisis, immigration, climate change repercussions, under-development, etc.). Case studies: open applications of collaborative governance.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η εξοικείωση με την «μετά τις υπηρεσίες» ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σε ζητήματα συμμετοχικής δημοκρατίας, λήψης αποφάσεων, μοντελοποίησης και αξιολόγησης πολιτικών, ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών κυβερνητικών δομών και δεδομένων.

 

Προαπαιτούμενα

Γνώση της δομής και των λειτουργικών της δημόσιας διοίκησης. Γνώση και εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα δημόσιας διοίκησης.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Daniel LathropLaurel Ruma : “Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice”,  O’Reilly Media, 2010

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Charalabidis Y., Koussouris S. (2012) ”Empowering Open and Collaborative Governance: Technologies and Methods for On-line Citizen Engagement in Public Policy Making”, pp. 1-296, ISBN 978-3-642-27218-9, Springer Publications, 2012.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων παραβίασης ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών, γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.