Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

Περιεχόμενο μαθήματος

Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Κακόβουλο Λογισμικό. Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στοιχεία Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Εκμάθηση εννοιών και τεχνολογιών ασφάλειας. Ικανότητα ανάλυσης επικινδυνότητας και σύνθεσης πολιτικών και τεχνολογιών στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

 

Προαπαιτούμενα

Γλώσσες Προγραμματισμού

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, Δ. Γκρίτζαλης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
  2. Securing Information & Communications Systems, S. Furnell, S. Katsikas, J. Lopez, A. Patel (eds), Artech House, 2008.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Computer Security, D. Gollmann, J. Wiley & Sons.
  2. Security Engineering, R. Anderson, J. Wiley and Sons.
  3. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, W. Stallings, Prentice Hall.
  4. Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κ. Λαμπρινουδάκης, Λ. Μήτρου, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας (Επιστ. Επιμέλεια), Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων παραβίασης ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών, γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση