Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές

Περιεχόμενο μαθήματος

Κύριες έννοιες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Ο Ελληνικός Δημόσιος Τομέας – δομή και λειτουργίες.  Ο ορισμός της υπηρεσίας (χειρογραφικής και μηχανογραφημένης).  Κύριες υπηρεσίες προς πολίτες, επιχειρήσεις και ανάμεσα σε δημόσιους φορείς.  Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση.  Κύριες υποδομές και κύριες κυβερνητικές υπηρεσίες.  Μοντέλα ανάπτυξης και αξιολόγησης κυβερνητικών υπηρεσιών.  Τρέχουσα κατάσταση σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο (δείκτες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης).  Περιπτώσεις και συστήματα από την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.  Ομαδική εργασία:  Ανάλυση υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Πρόταση καινοτομικών λύσεων και εφαρμογών

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η γνώση των αρχών, μηχανισμών, εργαλείων και διαδικασιών της διακυβέρνησης με τη βοήθεια τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

Προαπαιτούμενα

Γνώση βασικών αρχών πληροφοριακών συστημάτων.  Εξοικείωση με τεχνολογίες ανάπτυξης και διαδικασίες λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων. Γενική γνώση διαδικασιών και υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση και τις Επιχειρήσεις.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. «Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση,  Οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές», Ιωάννης Αποστολάκης, Ευριπίδης Λουκής, Ιωάννης Χάλαρης. Εκδόσεις Παπαζήση, 2012

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. «e-Government: The Use of Information and Communication Technologies in Administration» by Eric E. Otenyo and Nancy S. Lind, Teneo Press (2011)

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων παραβίασης ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών, γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.