Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

Περιεχόμενο μαθήματος

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ) και Κοινωνία: ΤΠΕ ως ένα νέο επιστημονικό-μεθοδολογικό παράδειγμα και η νέα σχέση κοινωνίας, δικαίου και τεχνολογίας. Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων (εργασιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα και κοινωνική δικτύωση). Ασφάλεια, Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Ελευθερία του λόγου, δικαιώματα και εξουσία στο Διαδίκτυο – Blogs /forums και λογοκρισία. Πνευματική/Διανοητική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραβατικότητα και Κοινωνία της Πληροφορίας. Computer/Digital Forensics. Ηλεκτρονική δημοκρατία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

O σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του ΠΜΣ την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποκτήσουν εποπτεία των κοινωνικών, οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η γνώση και κατανόηση του κανονιστικού περιβάλλοντος, της σχετικής συζήτησης και των βασικών νομικών κανόνων και αρχών επιτρέπει στους φοιτητές να εντάξουν τις τεχνικές γνώσεις τους σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο. Η γνώση και κατανόηση του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος και του κανονιστικού πεδίου είναι μείζονος σημασίας, καθώς αφενός ενισχύει την διεπιστημονική γνώση και προσέγγιση και αφετέρου παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

 

Προαπαιτούμενα

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του μέλλοντος (Future Internet Security and Privacy)

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας (Information Systems Security and Privacy Enhancing Technologies )

Βιβλιογραφία του μαθήματος

 1. Λαμπρινουδάκης Κ. & Μήτρου Λ. & Γκρίτζαλης Σ. & Κάτσικας Σ. (2010): Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα
 2. Μήτρου Λ. (2004): Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σε Σ. Κάτσικας/Δ.Γκρίτζαλης/Σ. Γκρίτζαλης (επιμ.), «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων».
 3. Συνοδινού Ε.Τ, Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες (2008)
 4. Καλλινίκου Δ. (2005): Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο.
 5. Καράκωστας Ι. (2003): Δίκαιο και Internet.
 6. Μανιάτης Α. (2010): Δίκαιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 7. Μήτρου Λ. (2002): Το δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
 8. Παπαχρίστου Θ., Βιδάλης Τ., Μήτρου Λ., Τάκης, Α. (2006): Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
 9. Κριθαράς Θ. , Ποινικό Δίκαιο και διαδίκτο
 10. Μήτρου Λ., Πισκοπάνη Α.Μ., Τάσσης Σ., Καρύδα Μ.-Κοκολάκης Σ., Facebook, Blogs και Δικαιώματα (2013)
 11. Σημειώσεις διδάσκουσας
 12.  Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς και εξειδικευμένη ανά θέμα βιβλιογραφία (αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος)

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 1. παραδόσεις θεωρίας,
 2. μελέτες περίπτωσης,
 3. ατομικές /ομαδικές εργασίες,
 4. παρουσιάσεις εργασιών,
 5. προσκεκλημένες διαλέξεις

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, γραπτή/προφορική εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση