Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας & Ασφάλειας

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Νέα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα για την προστασία νεφοϋπολογιστικών συστημάτων.
  • Ασφαλής εξωτερική ανάθεση δεδομένων.
  • Ασφαλής εξωτερική ανάθεση υπολογισμών.
  • Oblivious RAM.
  • Functional encryption. Κρυπτογράφηση με βάση την ταυτότητα. Κρυπτογράφηση με βάση χαρακτηριστικών.
  • Σχήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
  • Συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών. Μικροπληρωμές. Πρωτόκολλα δίκαιης ανταλλαγής.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Εκμάθηση προχωρημένων θεμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών για ένα ευρύ σύνολο θεματικών εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας.

 

Προαπαιτούμενα

Βασικές αρχές ασφάλειας και εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Scientific papers and reports per lecture. Electronic form

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών σε ένα σύνολο προχωρημένων κρυπτογραφικών τεχνικών.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργαστηριακών ή/και πρακτικών ασκήσεων, εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, προφορική εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση