Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Ασφάλεια στο Internet του μέλλοντος.
  • Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.
  • Τεχνολογία RFID: Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας
  • Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων.
  • Μοντέλα Νεφοϋπολογιστικής. Κίνδυνοι και επισφάλειες από τη χρήση της Νεφοϋπολογιστικής. Νέες τεχνολογίες ασφάλειας στη Νεφοϋπολογιστική.
  • Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα, εμφυτεύσιμες συσκευές και εμπεδωμένα συστήματα.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Εκμάθηση προχωρημένων θεμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών για την προστασία της ιδιωτικότητας και την επίτευξη στόχων ασφάλειας στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος.

 

Προαπαιτούμενα

Βασικές αρχές ασφάλειας.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. J. Rhoton, Cloud Computing Protected: Security Assessment Handbook. Recursive, Limited (January 21, 2013)
  2. T. Erl, R. Puttini, Z. Mahmood, Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall; 1 edition (May 20, 2013)

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  • Scientific papers and reports per lecture. Electronic form

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την προστασία της ιδιωτικότητας και την επίτευξη στόχων ασφάλειας στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργαστηριακών ή/και πρακτικών ασκήσεων, εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, προφορική εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις ως άνω εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση