Κρυπτογραφία

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και στην κρυπτανάλυση. Ιστορικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Βασικό μαθηματικό υπόβαθρο. Θεωρητική θεμελίωση της κρυπτογραφίας. Αλγόριθμοι συμμετρικής κρυπτογραφίας για την προστασία εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Αλγόριθμοι ασύμμετρης κρυπτογραφίας για την προστασία εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Συναρτήσεις κατακερματισμού. Πρωτόκολλο διαμοιρασμού μυστικού κλειδιού

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση των βασικών αρχών της κρυπτογραφίας καθώς και της λειτουργίας γνωστών κρυπτογραφικών αλγορίθμων και πρωτοκόλλων
 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. M. Burmester, Στ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, Β. Χρυσικόπουλος. “Σύγχρονη Κρυπτογραφία – Θεωρία και Εφαρμογές”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
  2. A. Menezes, P. van Oorschot, S. Vanstone. “Handbook of Applied Cryptography”, CRC Press, 1996.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Douglas Stinson, “Cryptography: Theory and Practice”, Chapman & Hall/CRC, 2002.
  2. Johannes Buchmann, “Introduction to Cryptography”, Springer, 2000.
  3. Ian Blake, Gadiel Seroussi, Nigel Smart, “Elliptic Curves in Cryptography”, Cambridge University Press, 2000.
  4. Wenbo Mao, “Modern Cryptography: Theory and Practice”, Prentice Hall PTR, 2003.
  5. Michael Welschenbach, “Cryptography in C and C++”, Apress, 2005.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, ανάλυση θεωρητικών μοντέλων και αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών που εφαρμόζονται στη σύγχρονη κρυπτογραφία.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και εκπόνηση προγραμματιστικής εργασίας η οποία αξιολογείται με βάση το παραδοτέο και την παρουσία της εργασίας στο εργαστήριο.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική (εξειδικευμένη ορολογία στα αγγλικά)

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση