Μαθήματα (Ακαδ. Έτος 2017-18)

Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος ECTS ΠΜΣ (.Κατεύθυνση)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3, 4
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών 7.5 1.1, 2
Κρυπτογραφία 7.5 1.1, 2
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων 7.5 1.1, 2
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος 7.5 1.1, 2
Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας & Ασφάλειας 7.5 1.1, 2
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας 7.5 1.1, 1.2, 2
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 7.5 1.1, 2
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών 7.5 1.1, 2
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές 7.5 1.2, 2
Πληροφοριακά Συστήματα 7.5 1.2, 1.5, 2
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας 7.5 1.2, 1.5
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση 7.5 1.2, 2
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα 7.5 1.2, 1.5
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές 7.5 1.3, 2
Μηχανική Μάθηση 7.5 1.3, 2
Σημασιολογικός Ιστός 7.5 1.3, 2
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού 7.5 1.3, 1.4, 2
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό 7.5 1.3
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση 7.5 1.3, 2
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο 7.5 1.3, 2
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες 7.5 1.4, 2
Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς 7.5 1.4, 2
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων 7.5 1.4, 2
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών 7.5 1.4, 2
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού 7.5 1.3, 1.4, 2
Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών 7.5 1.4, 2
Υπολογιστική Νέφους 7.5 1.4, 2
Ενσωματωμένα Συστήματα 7.5 1.4, 2
Πληροφοριακά Συστήματα 10 4
Τεχνολογίες Επικοινωνιών & Δικτύων 10 4
Τεχνολογίες Λογισμικού 10 4
Δομές και Βάσεις Δεδομένων 10 4
Ευφυή Συστήματα 10 4
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 10 4
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 7.5 1.2, 1.5, 2
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 7.5 1.5, 2
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες 7.5 1.5, 2, 2
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 7.5 1.2, 1.5, 2
Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα 2.5 1.5, 2
Ψηφιακό Μάρκετινγκ 5 1.5, 2
Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα 2.5 1.5, 2
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 7.5 1.2, 2
Οικονομικά του Διαδικτύου 2.5 1.5, 2
Ερευνητικές Μέθοδοι 7.5 2
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Έρευνας 15 2
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Επιλογή προβλήματος και σύνδεση με υπάρχουσα τεχνική 7.5 2
Ανάπτυξη και Εφαρμογή πειραματικού – θεωρητικού πλαισίου. Μεθοδολογική προετοιμασία – εντοπισμός και διαχείριση προβλημάτων 15 2
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15 2
Συγγραφή Επιστημονικού Άρθρου 15 2
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 7.5 3
Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής 7.5 3
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι 7.5 3
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 7.5 3
Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 7.5 3
Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση 7.5 3
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 7.5 3
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ 7.5 3